Petőfi Népe, 1968. január (23. évfolyam, 1-25. szám)

1968-01-09 / 6. szám

CQ50... CQ 50... CQ 50... Halló, itt Kamcsatka! Az MHSZ jubileumi versenyének végeredménye A KTE-nek sincs még edzője Annak idején az országos sajtó is megemlékezett ró­la, hogy az MHSZ kecske­méti rádiós kubja, vala­mint a Szalvai Mihály Űt- törőház nagyszabású nem­zetközi versenyt rendezett a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom 50. évfor­dulója tiszteletére. A ver­seny november 6-án este 9 órától, 7-én reggel 9 órá­ig tartott, hat rövidhullá­mú és URH sávon. A részt­vevők: kollektív állomások és egyéni versenyzők lehet­tek. Az értékelés alapja az volt, hogy ki hány össze­köttetést létesít 12 óra alatt az „ünnepi műszakban”. A verseny kitűnő ered­ménnyel végződött. Még Ausztráliából és Dél-Ame- rikából is jelentkeztek amatőrök. A kijrás azon­ban a szocialista országok­ra vonatkozott, ezért eze­ket az összeköttetéseket csupán visszaigazolták a mi rádiósaink, de nem ér­tékelhették. összesen több mint 600 külföldi állomás vett részt a jubileumi versenyben a rövidhullámú kategóriában, s kereken 100 magyar adó. Az URH-sáv versenyzőinek száma is csaknem 100 volt. A jegyzőkönyvek értéke­lésével a kiírásnak megfe­lelően az év végére készült el az MHSZ megyei rádió­klubja. Ennek értelmében i a kollektív adók közül el­ső lett az UA 4 KKC szov­jet állomás, Kujbisev kör­zetéből. _ Kapcsolásainak száma 280, elért pontszám: 34 385. A második helyezett a szófiai LZ 1 KPG jelű adó 267 összeköttetéssel, 28 100 ponntal. Ä harmadik helyezett a moszkvai UA 3 KAB hdó, 250 összeköt­tetés, 25 380 pont. Az egyéni versenyzők közül első a prágai Vacluv Bouberl. Adójának jele: OK 1 ZQ. Teljesítménye valóban rendkívüli: 313 összeköttetés, 41 600 pont. Második lett a szombathe­lyi Gyopáros József (mind­össze 20 éves fiatalember) jele: HA 1 UE, eredménye 260 összeköttetés, 26 866 pont. Harmadik a szov­jet Georg Majster (Kazah­sztáni terület) jele: UL 7 BG, eredménye 240 ösz- szeköttetés, 22 134 pont. A verseny különösen a szovjet rádiósok körében keltett nagy érdeklődést. (Több mint 200 volt a szov­jet résztvevők száma). A kiírás szerint ugyanis aki legalább 16 magyar adóval létesített kapcsolatot, meg­kapta a „Magyar Interna­cionalisták a Nagy Hon­védő Háborúban” című diplomát. A résztvevők közül harmincötén telje­sítették ezt a feltételt. Ér­dekességként megjegyez­zük, hogy a verseny legtá­volabbi értékelhető részt­vevője Kamcsatkából je­lentkezett. A kecskeméti labdarúgó- csapatokat üldözi a balsze­rencse az edzőkérdésben. A Kecskeméti Dózsának még egyelőre kilátása sincs megfelelő edzőre, a KTE- nek valamivel több a re­ménye, hiszen elvben már megegyeztek Lyka Antal­lal, a Ferencváros volt vá­logatott fedezetével, de a Bajnoknő az iskolapadban Francia polgármester fegyversxüneti felhívása Hubert Dubedout, Gre­noble polgármestere hétfőn délben a város új szállójá­nak dísztermében felhívás­sal fordult a világ1 népei­hez, hogy a téli olimpia ideje alatt „hallgassanak el a fegyverek”. A fogadáson részt vettek az isere-i képviselők, köz­tük Pierre Mendes-France, az olimpiai bizottság el­nöke. Dubedout szónoki emel­vénye mögött hatalmas fal­ragaszon egy női arc volt látható kék háttérben, kö­rülvéve egy galambbal és az olimpiai ötkarikával. A felirat spanyol, angol, német, vietnami, olasz, arab, héber, kínai és japán nyelven ez volt: Béke. Almássy Zsuzsa, sok kül­földi és hazai korcsolyázó- siker győztese, az 1967. év legjobb női ifjúsági spor­tolója szorgalmasan készül az, életre is. A budapesti Fazekas Mihály Gimnázium harmadik osztályos tanuló­ja és tanulmányi átlaga — az edzésekkel járó sok idő­kiesés ellenére — 4,7. Sze­rénységéért, kedvességéért osztálytársai is nagyon sze­retik; a versenyek idősza­kában, amikor Zsuzsi távol van, az ő írásos értesíté­seik segítségével tart lé­pést a tananyaggal a gim­nazista bajnoknő. Képünkön: Almássy Zsu­zsa a II. félév első fizi­kaóráján felel... szerződés aláírása még hú­zódik. Pedig mindkét csa­patnál nagyon fontos len­ne már a döntés ebben a kérdésben, mert a Dózsa a téli alapozást Balaton- füreden egy hét múlva, január 15-én kezdi, s ugyanakkorra tervezi a KTE is Hévizén a kezdést. Edzők nélkül ez igen kö­rülményes lesz. A KTE-nél úgy tervezik, hogy egyelőre a Belsővá­rosi Sporttelepen játsszák mérkőzéseiket. Ehhez azonban bizonyos előké- \ szülétek 'szükségesek. Eiső- j sorban is a pálya talajá- I nak a megjavítása, a ka­pufák megerősítése és pon­tos méretei, a pálya város felőli részének alapos rendbehozatala. Mihez a városi tanács hozzájárulá­sán kívül a szurkolók ál­dozatkészségére és társa­dalmi munkájára is szük­ség lesz, amit meg is ígér­tek. Az átigazolásoknál a fő súlyt a csatársor megerő­sítésére fektették. Nem ke­vesebb, mint nyolc jó ké­pességű támadó játékost igazoltak le: Kiss I. István (K. Dózsa), Pálmai Ferenc (Bajai Vásas), Poós Ber- I tálán (Miskolci Bányász), j Franczkó József (Szabad- : szállás). Dinnyés Ferenc : (Kiskunmajsa), Busa Béla (Kiskunfélegyházi Vasas), Parádi József (Hetényegy- háza), Nyilas István (K. Cskalov SE) csatárok, Szappanos II. Mihály (He- ténvegyháza), Klányi Sán­dor (K. Reszelőgyár) védő­játékosok, Balogh II. Mi­hály (K. AKÖV) kapus, valamint két technikumi hallgatót, Lengyel Sándor (Budafok) és Prédl Dezső (Győri ETO). — Eltávoz­tak: Diószegi Jenő és Gáli János a Dózsához, Fássv István Csongrádi AK-hoz, Rubányi Mihály Kiskun­félegyházi Vasashoz, Doro­gi Ferenc és Kállai Béla a Fémmunkáshoz. Trifont Pál és Homoki Ferenc ka­tonai szolgálatra vonult be. A TOTÓ I. heti telitalálata 1. Bologna—Atalamta 5:0 1 2. Lanero&si—Brescia 0:1 2 3. Mantova—Varese 0:0 x 4. Milan—Roma 3:0 I 5. Napoli—Internazionale 2:1 1 6. Sampdoria—Juventus 1:1 x 7. Spal—Fiorentina 1:0 1 8. Torino—Cagliari 2:1 l 9. Foggia—Novara 3:1 I 10. Lecco—Verona 0:2 2 II. Monza—Venezia 2:0 l 12. Potenza—Catanzaro 1:1 x 13. AS Reggina—Pisa 0:0 x 14. Livorno—Bari 2:0 1 A Sportfogadási és Lottó Igazgatósága közli, hogy a totó január 7-i 1. sz. for­dulójára beérkezett 1 mil­lió 380 fogadási szelvény. 13 találatot 5 fogadó ért el, ezek eltalálták a 13 plusz 1 mérkőzés eredmé­nyét is. Szelvényenként nyereményük 156 749 fo­rint, 12 találatosok száma 131, szelvényenkénti nye­reményük 1979 forint, 11 találatot 1959 fogadó ért el, szelvényenkénti nyeremény 132 forint, 10 . találatos szelvények száma 15 342, szelvényenkénti. nyeremény 25 forint. Valamennyi nyeremény- összeg a nyereményilleték levonása után értendő. (MTI) Megyénk új NB I B-s csapata a Kecskeméti Fémmunkás ükö Áldozatkész, kemény munkával harcolták ki a feljutást, s az dve, reméljük ebben az osztályban is ott lesznek a legjobbak 1 v sitté Relatív góllűvö lista Hat olyan játékost ta­lálunk az NE II. Keleti cso­portjában, akik csapatuk összes góljainak — az ön­gólokat leszámítva — leg­alább 30 százalékát szerez­ték. 1. Sári (M.kháza) 56,5% (13—23) 2. szappanos (KTE) 44,0% (11—25) 3. Sülé (Pénzű.) 37,5% (21—56) 4. Batka (B.csaba) 35,7% (10—28Í 5. Holló (Goldb.) 34,1% (15—44) 6. Liptai (Cegléd) 33,9% (2V-62) A további sorrend: Imri (Debrecen) 28,9, Vö­rös (Szeged) 28,6, Keresz­tesi (Hetény) 28,3, Nagy F. (Szóin. MTE) 28,1, Bohács és Ádám (Kiskunfélegyhá­za) 27,0—27,0. 1967-ben hárommal több csoportban, 48-cal több csa­pat küzdött az NB III-as labdarúgó bajnokságban, mint 1966-ban. A bajnokok közül a Tűz­oltó Dózsa, Gázművek, Sió­fok és a Nagykanizsa 1966- ban még csak a 9—11. he- j lyen végzett. A helyezettek közül a Szegedi Spartacus | 10, a Kőszeg 11, a Debre- S ceni EAC 12 hellyel javí- \ ott „bázisához” viszonyí- ott eredményén. Ha kisebb számtan, de voltak olyanok is, akik »967-ben rontottak előző évi helyezésükhöz viszo­nyítva. A legnagyobb visz- szaesés a következő csapa­toknál fordult elő: (az első i szám az- 1968, a második | Sz 1967 évi helyezés): | Miskolci EMTE 8—M [ Komárom 7—13 Kiskőrösi MEDOSZ 6—1.2 Szamuely 11—16 Sashalom 10—14 I Mizsería 7—11 A kosárlabda NB I sorsolása NŐK: I. forduló: BEAC—Szi­getvár, Szív. Építők—Bp. Petőfi, VTSK—Szív. Va­sas, Bp. Spartacus—Bp. V. Meteor, TF—DVTK, MTK —Soproni Postás, Bp. Elő­re—Kecskemét. II. forduló: Szigetvár— Soproni Postás, DVTK— MTK, Bp. V. Meteor—TF, Szív. Vasas—Bp. Sparta­cus, Kecskemét—VTSK, Bp. Petőfi—Bp. Előre, BEAC—Szív. Építők. III. forduló: Szfv. Épí­tők—Szigetvár, Bp. Előre— BEAC, VTSK—Bp. Petőfi, Bp. Spartacus—Kecskemét, TF—Szfv. Vasas, MTK— Bp. V. Meteor, Sopr. Pos­tás—DVTK. ÍV. forduló: Szigetvár— DVTK. Bp. V. Meteor— Sopr. Postás, Szfv. Vasas— MTK, Kecskemét—TF, Bp. Petőfi—Bp. Spartacus. BEAC—VTSK, Szfv. Épí- tők-r-Bp. Előre. V. forduló: Bp. Előre— Szigetvár, VTSK—Szfv. Építők, Bp. Spartacus— BEAC, TF—Bp. Petőfi, MTK—Kecskemét, Sopr. Postás—Szfv. Vasas, DVTK —Bp. V. Meteor. Ví. forduló: Szigetvár— Bp. V. Meteor, Szfv. Vasas —DVTK, Kecskemét— Sopr. Postás, Bp. Petőfi— MTK, BEAC—TF, Szfv. Építők—Bp. Spartacus, Bp., Előre—VTSK. Víí. forduló: VTSK—Szi­getvár, Bp. Spartacus—Bp. Előre, TF—Szfv, Építők, MTK—BEAC, Sopr. Postás —Bp. Petőfi, DVTK—Kecs­kemét, Bp. V. Meteor— Szfv. Vasas. VIII. forduló: Szigetvár —Szfv, Vasas, Kecskemét— Bp. V. Meteor, Bp. Petőfi— DVTK, BEAC—Sopr. Pos­tás, Szfv. Építők—MTK, Bp. Előre—TF, VTSK—Bp. Spartacus. IX. forduló: Bp. Sparta­cus—Szigetvár, TF—VTSK, MTK—Bp. Előre, Sopr. Postás—Szfv. Építők, Bp. V. Meteor—Bp. Petőfi, DVTK—BEAC, Szfv. Vasas —Kecskemét. X. forduló: Szigetvár— Kecskemét, Bp. Petőfi— Szfv. Vasas, BEAC—Bp. V. Meteor, Szfv. Építők— DVTK, Bp. Előre—Sopr. Postás, VTSK—MTK, Bp. Spartacus—TF. XI. ford.uló: TF—Sziget­vár, MTK—Bp. Spartacus, Sopr. Postás—VTSK, Bp. | V. Meteor—Szfv. Építők, I DVTK—Bp. Előre, Szfv. Vasas—BEAC, Kecskemét —Bp. Petőfi. XII. forduló: Szigetvár— Bp. Petőfi. BEAC—Kecske­j mét, Szfv. Építők—Szfv. Vasas, Bp. Előre—Bp. V. Meteor, VTSK—DVTK. Bp. Spartacus—Sopr. Postás, TF—MTK. XIII. forduló: MTK—Szi­getvár Sopr. Postás—TF, DVTK—Bp. Spartacus, Bp V. Meteor—VTSK, Szfv. Vasas—Bp. Előre, Kecske mét—Szfv. Építők, Bp. Pe tőfi—BEAC.

Next

/
Oldalképek
Tartalom