Petőfi Népe, 1968. január (23. évfolyam, 1-25. szám)

1968-01-09 / 6. szám

Apróhirdetések BLAPO bontásból, jó nád és tűzhely. Kecskemét, Fürdő u. 2;____________________________10989 KECSKEMÉTHEZ közel kere­sünk felesbe vagy bérbe kb. 2 kataszteri hold földet, fele le­het szőlő is. Lakható épülettél és jószágoknak férőhellyel. Borjú, sertés, baromfitartási lehetőséggel. Leveleket „Vétel is lehetséges” jeligére a kiadó­hivatalba kérek. ____________10990 K ERESEK kétszobás, kis csa­ládi házat belterületen, 70 000 Ft készpénzzel. Többit meg­egyezéssel. Ajánlatokat „Ta­vasz” jeligére a kiadóhivatalba kérek._______________________10992 A ZONNALI belépésre komoly, középkorú nőt takarítónak fel­vesz a Megyei Könyvtár. Kecs- kemét, Kossuth tér 1. 10999 NAGY mennyiségű érett trágya eladó. Érdeklődni: Halasi Jó­zsef, Kecskemét, Máriahegy 91/d._________________________11000 K ÜLÖN bejáratú albérleti szo­ba kiadó központi fűtés és für­dőszoba van. Leveleket „Tisz­ta” jeligére a kiadóhivatalba kérek._______________________11001 E LADÓ 200 kg-on felüli hízott sertés. Kecskemét, Külsőmária- város 3. Tatársor végén, Hato­sék.__________________________11003 J ELADÓ 2 db kisebb hízott mangalica sertés. Kecskemét. Munkácsy u. 20. szám. 11005 ELADÓ hálóbútor, konyhabú­tor, páros ágyak, szekrények. Kecskemét, Kossuth körút 23. Régi zsibpiacnál. _____________108 B EJÁRÓNŐT keresek. Értekez­ni lehet reggenlenkónt 8 órától fél kilencig, Hatvani, Kecske­mét, Szabadság tér 6. I. em. ________________________________U4 2 MÁZSA körüli németövee, hí­zott sertés eladó. Kecskemét, II. kér. Attila utca 7. Városi szeszfőzde utcája.____________116 E LADÓ BMW Izetta kiskocsi, kifogástalan állapotban motor- kerékpár jogosítvánnyal is ve­zethető. Nagykőrös, I. Kőrisfa U. 1.___________________________121 D UNAÜJVÁROSI kétszobás la­kásomat elcserélem hasonló soltvadkertiért. Dunaújváros, Dózsa György út 21. II. 2. 124 KÜLÖN bejáratú szobába fia­tal szobatársnőt keresek január 15-re, fürdőszoba-használattal. Kecskemét, Lenin tér 2l B-lép­cső földszint 13.______________139 FÉMMUNKÁS Vállalat Tömeg­cikkipari Gyár azonnali belé­péssel felvesz gyors- és gép­írót. Jelentkezés Kiskunhalas, Középső Ipartelep 8. ________154 E LADÓ Kisfái állomás mellett; kétszobás ház, mellékhelyisé­gekkel, 800 Wé&Sftszögör SzÓlMel, beköltözhetően. ’ Érdeklődni í Kecskemét, Losonc^y utca 6. sz,, déli órákbán."' '' 1 156 MUNKAKÖNYVVEL rendelkező érettségizett, esetleg 8 általá­nos iskolát végzett, nőket iro­dai munkára felveszünk, meg­határozott időre. Jelentkezés: Kecskemét* Városi Tanácsháza I. em. 20,_____________________159 E LADÓ beköltözhető kétszobás ház, fél hold szőlővel. Ugyan­ott fél hold szőlő házhellyel el­adó. Kecskemét, Alsószéktó 132. Vasút mellett._________ 160 S ZÉP háromajtós szekrény el- adó, Kecskemét, Műkért 4- 161 58 ÉVES szakmunkás megis­merkedne házasság céljából, hozzáillő hölggyel. Leveleket c,Lakás van 118 637” jeligére a Kecskeméti Magyar Hirdetőbe. 162 A RÓZSABARACK Szakszövet­kezet megkezdi részes műve­lőkkel a szerződéskötést. Szer­ződést lehet kötni, paradicsom­ra, dinnyére, burgonyára és szőlőtermelésre. Szerződést a szövetkezet irodájában, Kecs­kemét, Szolnoki út 7, alatt köt­jük, mindennap 9—12-ig. Veze­tőség__________________________163 B UDAPESTI kétszoba összkom­fortos öröklakásomat elcseré­lem kecskeméti hasonló kertes házra. Válaszokat kérem a Kecskeméti' Magyar Hirdetőbe „VH. kerületi 118 644” jeligére. _________________ 169 V ESZEK használt borpumpát, güminélkül is. 50, 100, 150 lite­re« hordót. Soltvadkert, Tán­csics u. 12. Császár.______ 10910 3 50-ES Jawa 65-ös eladó. Kis- kunmajsa, Gépállomás u. 12. 11007 PANNÓNIA motorkerékpár el­adó. Kecskemét, Volkertelep. XV. u. 8.____________________10991 E GY vagy két szoba, konyhás lakást keresek kölfcségmegtérí- téssel. Kecskemét, Cigány Já­nos u. 1. Domokosék, ________31 K IFOGÁSTALAN állapotban le­vő, ágyneműtartók és kályha eladó. Érdeklődni lehet napon­ta 5 óra után. Szabó Tibor, Kecskemét, Petőfi utca 6. ____86 I DŐS házaspár, vagy magányos személy gondozását vállalnánk lakásért, megegyezés szerint. Takarítást, vagy közeli szőlő megmunkálását is vállalnánk szintén lakásért. Érdeklődni: Kecskemét, Rákócziváros 33. Víztorony mellett, Tancsa Fe­renc. 106 ELADÓ 8 hónapos vemhes üsző. pintér István, Kecskemét, Kiskőrösi úton, 7-es km-nél. 109 SZOBA, konyha, kamra, spej- zos lakásomat elcserélem na­gyobbra, megegyezés szerint. Érdeklődni: Kecskemét, Takács Gvörgy utca 1. Bóbán Mihálv- nál. ____________________________134 E LADÓ cirokseprű kötőgép, oríma állapotban. • Kecskemét, Széchenyi krt. 11._________10961 N EHÉZ hízott sertés eladó. Kecskemét, Tompa Mihály ut- ca 10.__________ 1 E LADÓK szép hálóbútorok, konyhabútorok, kombinált szekrény, bordó garnitúra, ágyak, tükör, háromas szek­rény, kétszemélyes rekamié, sezlon. Kecskemét, Vak Boty- tyán u. 9. Rákóczi út végénél. 2 KB 200 kg-os hízott hússerté­sek eladók. Kecskemét, Kossá István sétány 9. Darálónál. 3 KÜLÖN bejáratú albérleti szo­ba 2 férfi részére kiadó. Kecs- kemét, Sziget u. '6.________10934 H AROMHÓNAPOS szabás, var­rás tanfolyam indul kezdők és haladók részére, január 15-én. Jelentkezni lehet mindennap reggel 9-től este 6-ig, Kecske­mét, Szilády Károly utca 6. 39 300 NÉGYSZÖGÖL földdel Kecskemét, Ürrét 133. ez. Ka­tona János mellett. 10954 KÖZPONTBAN azonnal beköl­tözhetően eladó nagyméretű kétszobás házrész. Kecskemét, Wesselényi u. 4. __________10952 J Ó állapotban levő ;,Béke gar­nitúra’^ és 2 db kétajtós szek­rény eladó. Megtekinthető egész nap Kecskemét, Halasi m. 22. ■■■•■(*- !______85 K ETTTÖSZOBÁS lakást keresek köitségmegtétítésisel. Kecske­mét, Kazinczy utca 3. szám. 165 ELADÓ kettő szoba, konyhás házrész kis udvarral, harminc- ötezer forintért. Cserelakással beköltözhető. Érdeklődni lehet: Kecskemét, Kazinczy utca 3. sz._____________________________166 E LADÓ Kecskemét, Cédulaház utca 27. számú ház, utcai fele, beköltözhetően._______________167 G ÖN G Y ÖLEGELL ATÓ Vállalat (Kecskemét, Rákócziváros 8.) fűrészgépkezelőket, segédmun­kásokat, fiatalkorút felvesz, valamint kötözött fahulladékot 26 Ft/q áron értékesít. 168 Az É1VI. Építőipari Szállítási Vállalat fel­vételre keres nagy gyakorlattal rendelke­ző érettségizett forgalmi tisztet, TKV. 21/2. kompresz- szorhoz nehézgépkeze­lő vizsgával rendel­kező kezelőt valamint éjjeliőrt Jelentkezési Kecske­mét, Kiskőrösi út 10. öc. Relé Állomás. 91 Jó kereseti lehetőséggel alkalmaz azonnali hatállyal bádogos, hidegburkoló szök­és segédmunkásokat, valamint víz-, központifűtés- szerelő szakmunkásokat a Csongrád megyei Tanács Építőipari Vállalat. Az előbbiek esetében jelentkezni: a vállalati központban: Hódmezővásárhely, Tanácsköztársaság tér ■ 59. sz. Az utóbbi megjelölt szakma esetében pedig a vállalat szegedi főépítésvezetőségénél, Szeged, Dorozsmai úti telepén kell. KATONA JÖZSEl 3*|N Január 9-én, du. 3 órakor MÁGNÁS MISKA Operett — Ifjúsági A-bérlet Közlemények köszönetnyilvánítás, kö­szönetet mondunk mindazon rokonoknak, szomszédoknak, akik felejthetetlen férjem, édesapám Szabó Lajos temeté­sén megjelentek, sírjára virá­got, koszorút helyeztek, ezzel fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. Szabó család. 11002 köszönetnyilvánítás. Ez­úton mondunk köszönetét a IV. kerület pártalapszervezet titkárának, elvtársaknak, roko­noknak és ismerősöknek, akik szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk id. Farkas József temetéséin részt vettek, sírjára virágot, vagy koszorút helyez­tek. A gyászoló Farkas család, Kecskemét. 10993 KÖSZÖNET­NYILVÁNÍTÁS Köszönetét mondunk mindazon kedves roko­noknak, ismerősöknek, jó barátoknak, a KÖJÁL dolgozóinak, akik felejt­hetetlen drága jó férj, édesapa S. Nagy János temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, ezáltal fájdal­munkat enyhíteni igye­keztek. Gyászoló család. A Megyei Kórház, Kecskemét, Izsáki úf 5. azonnali belépéssel felvesz hentes és mészárost (konyhamészáros). Je­lentkezni lehet a kórház munkaügyi főelőadójánál. 142 AUTÓ és mindenféle gépjármű javítását jól, gyorsan és olcsón végezzük. Béke Mg. Tsz autójavító mű­helye. Kecskemét. A 2-s konzervgyárral szemben. 93 Használt televízió, bútor, ruhanemű nagy választékban kapható. Bizományi Áruház, Kecskemét, Nagykő­rösi utca 22. 10 074 Magyar Hajó- és Da­rugyár Daru-Gyár­egysége keres felvé­telre változó munka­J helyre: vasszerkezeti lakatost, auto­génhegesztőt, betanított lakatost, szerelő lakatost, segédmunkást. Jelentkezni lehet: Gyöngyösi Erőműsze­relés Darugyári Ki- rendeltsége építésve­zetőségén, Visonta. Szállást biztosítunk! 26 Gépírni tudó segédhivatalnok adminisztrátort felveszünk. Moziüzemi Vállalat, Kees- kemét, Luther-köz. 164 A Solti Gépjavító Ál­lomás traktorok és gépkocsik műanyag- alkatrészeinek javítását rövid határidőre vál­lalja. ____________________118 Kecskeméti Ingatlankezelő Vállalat azonnali belépéssel, gyakorlattal rendelke­ző anyagkönyvelőt vesz fel. Fizetés meg­egyezés szerint. Kecskemét, Reiszmann Sándor utca 20. 68 Magyar Hajó- és Da­rugyár Daru-Gyáregy­sége felvételre keres: vasszerkezeti lakatos, autogén­hegesztő szakmun­kásokat és betaní­tott lakatost, segédmunkást. Szállás vidéken biztosítva! U taztatásról gondoskodunk! Jelentkezni lehet: Bu­dapest, XIII., Meder u. 9., vagy: a Százha­lombattai Erőmű Da­rugyári . Kirendeltsé­gén. Nagy Lajos épí­tésvezető néL 27 Megréíelre felajánlunk 1 db Warsawa sze­mélygépkocsit, 3 db „D” típusú dömpert, 2 db HON—50 típusú rakodó gépet. A gépek megtekinthe­tők: Kecskemét, Szol­noki út 11. a Közúti Építő Vállalat gépte­lepén. 132 Gépkönyvelésben gya­korlott,' képesített könyvelőt meghatározott időre és egy ugyancsak, köny­velőgép kezelésében jártas gyakorlott bérszámfejtőt alkalmaz a Közúti Igazgatóság, Kecskemét. Bocskai utca 5. 87 A Solti Gépjavító Ál­lomás felvételre keres betanított szakmun­kásnak fiatal férfi és női munkásokat hegesztő és esztergályos munkára Jelentkezés a Gépja­vító Állomáson. 119 GYORSLISTA az 1968. január 84 rendkívüli tárgynyeremény-sorsolás nyereményeiről A húzáson az 52. játékhét szelvényei vettek részt Főnyeremények: 2 233 193 Budapest, I. Táncsics u. 20. sz. alatt felépülő társasházban az I. em. 4. sz. alatti kettőszo­bás (egyik kisméretű) öröklakás, teljes be­rendezéssel. 7 809 086 Wartburg Limousine személygépkocsira ut. 8 222 046 Budapest, I. Táncsics u. 20. sz. alatt fel­épülő társasházban az I. em. 3. sz. alatti há­romszobás (kettő kis­méretű) öröklakás, teljes berendezéssel. 8 859 122 Moszkvics 408. tip. személygépkocsira ut. 10 000 Ft-os utalványt 065 277 nyertek: 572 595 657 943 840 654 841 537 1 119 107 2 007 802 2 011 708 2 412 268 2 434 340 2 481 517 3 280 718 3 300 462 3 647 105 3 794 926 3 842 227 4 425 660 4 549 383 4 655 314 5 013 824 5 141 887 5 401 160 5 907 236 5 918 295 6 021 517 6 372 335 6 677 432 6 734 738 6 756 921 6 764 166 7 237 849 7 343 618 7 789 553 7 910 857 8 348 915 8 708 016 8 717 881 8 781 130 8 783 536 8 889 473 2000 Ft-os utalványt 013 933 nyertek: 030 195 033 317 057 009 077 271 089 403 090 931 095 024 120 428 151 834 157 678 167 724 234 903 242 240 246 098 273 910 281 413 304 140 304 718 316 538 343 794 374 248 380 223 405 355 419 966 461 858 496 317 511 260 522 397 523 083 594 287 631 908 717 932 724 808 752 674 758 006 736 486 770 043 777 477 784 823 806 083 806 938 815 928 824 848 836 212 841 771 854 321 856 204 874 686 877 358 877 585 881 030 901 638 920 052 965 291 981 011 999 285 1 000 254 1 016 853 1 052 781 1 117 179 1 052 782 1 122 914 1 125 459 l 140 21,7 1 154 235 1 157 020 1 158 261 1 194 802 1 229 552 1 242 791 1 248 549 1 273 078 1 282 431 1 283 617 1 299 535 1 501 160 1 516 958 1 543 880 1 575 437 1 577 139 1 610 062 1 629 032 1 666 724 1 671 608 1 672 304 1 672 931 1 678 192 1 739 039 1 772 472 1 805 096 1 810 509 1 815 353 L 815 409 1 829 342 1 830 674 1 881 045 1 924 151 1 936 931 1 941 983 1 .954 270 1 963 679 2 014 406 2 202 124 2 227 658 2 233 510 2 242 521 2 249 159 2 253 176 2 311 113 2 407 982 2 416 978 2 452 470 2 459 022 2 464 523 2 468 448 2 483 744 2 505 081 2 515 954 2 555 258 2 568 031 2 577 362 2 586 799 2 602 265 2 616 174 2 617 042 2 644 649 2 645 123 2 656 382 2 673 771 2 702 801 2 795 621 3 056 811 3 063 148 3 064 725 3 065 369 3 087 575 3 106 073 3 107 584 3 149 011 3 158 842 3 164 726 3 188 368 3 200 586 3 212 508 3 219 479 3 229 606 3 239 725 3 256 648 3 262 040 3 269 012 3 278 876 3 301 320 3 323 297 3 326 305 3 349 979 3 360 061 3 365 767 3 379 559 3 393 366 3 408 731 3 419 895 3 444 522 3 450 876 3 659 539 3 665 807 3 676 112 3 716 052 3 718 254 3 730 908 3 760 873 3 769 508 3 774 850 3 776 492 3 739 573 3 799 230 3 807 528 3 821 517 3 845 411 3 848 206 3 851 859 3 866 492 3 882 645 3 887 297 3 896 358 3 920 247 3 925 816 3 948 525 4 009 823 4 012 370 4 022 465 4 029 548 4 226 227 4 230 405 4 231 301 4 233 937 4 249 198 4 250 829 4 262 464 4 270 549 4 282 752 4 304 663 4 403 901 4 341 028 4 435 654 4 437 272 4 439 265 4 444 892 4 453 693 4 465 994 4 475 317 4 478 631 4 479 480 4 482 883 4 522 081 4 542 068 4 559 267 4 495 280 4 508 283 4 521 785 4 580 749 4 589 133 4 613 328 4 620 440 4 634 863 4 645 765 4 663 419 4 676 052 5 023 520 5 077 404 5 079 799 5 068 161 5 101 090 5 102 249 5 104 157 5 115 029 5 116 b62 5 121 813 5 144 623 5 153 816 5 258 970 5 270 660 4 276 179 5 306 425 5 325 273 5 325 470 5 354 281 5 362 513 5 393 054 5 402 413 5 406 593 5 407 773 5 432 206 5 449 352 5 456 473 5 611 997 5 633 611 5 652 660 5 673 048 5 675 649 5 682 288 5 703 432 5 719 156 5 732 984 5 736 338 5 740 590 9 823 109 5 823 270 5 837 207 5 867 585 5 871 654 5 892 477 5 902 733 5 919 799 5 935 137 5 943 312 5 943 674 5 951 396 5 960 480 5 971 619 5 972 206 5 979 789 5 982 919 6 028 641 6 038 156 6 045 774 6 051 414 6 305 751 6 312 076 6 312 342 6 314 150 6 316 622 6 317 116 6 320 477 6 323 961 6 325 784 6 325 786 6 350 341 6 350 350 6 353 435 6 353 536 6 355 639 6 359 477 6 372 465 6 376 635 6 401 063 6 429 392 6 437 451 6 457 090 6 484 706 6 484 750 6 491 107 6 501 546 6 517 428 6 532 459 6 543 225 6 548 143 0 560 152 6 563 382 6 567 264 6 592 502 6 598 979 6 614 113 6 617 586 6 622 766 6 639 115 <; 666 422 6 692 908 6 695 669 6 730 245 6 739 662 6 756 087 6 758 704 6 788 020 6 773 520 6 775 414 6 797 033 6 802 225 I 812 164 6 817 920 6 826 488 6 848 899 6 926 241 6 934 498 6 942 890 6 951 265 6 957 173 6 958 663 6 960 878 6 993 492 7 022 896 7 026 801 7 054 982 7 057 382 7 102 832 7 112 780 7 140 645 7 157 364 7 169 440 7 178 106 7 187 992 7 195 641 7 214 502 7 216 970 7 260 433 7 268 439 7 286 146 7 335 988 7 389 454 7 460 563 7 461 612 7 474 715 7 475 051 7 485 038 7 487 427 7 499 220 7 502 740 7 509 053 7 525 173 7 580 643 7 583 530 7 588 903 7 618 137 7 619 569 7 672 154 7 705 159 ~~7 722 308 7 787 931 7 802 632 7 837 535 7 841 340 7 858 497 7 910 376 7 935 814 7 956 210 7 969 711 7 985 944 7 992 905 8 029 148 S 081 969 8 092 086 8 101 co cc w 8 1 32 464 8 138 408 8 163 236 8 226 979 8 235 144 8 241 854 8 246 630 8 254 958 8 256 735 8 268 674 8 274 823 8 332 290 8 337 674 8 351 569 8 389 399 V, 393 280 8 397 118 8 433 153 8 436 171 8 484 595 8 491 100 8 514 958 8 515 441 8 526 106 8 533 809 8 552 523 s 552 529 8 565 090 8 599 331 8 605 385 8 630 821 8 670 155 8 670 294 8 670 309 8 697 056 8 717 686 8 724 489 8 727 865 8 751 616 8 772 239 8 798 722 8 808 861 8 813 664 8 823 209 8 823 360 fl 836 543 8 844 112 8 846 977 0 851 308 8 871 330 8 880 406 8 921 142 8 946 741 8 949 584 8 950 935 8 953 549 8 977 694 11 360 863 A nyertes szelvényeket 1968. január 26-ig kell eljuttatni a Sportfogadási és Lottó Igazga­tóság lebonyolítási osztályához (Budapest, V. Nádor u. 15.) A gyorslista közvetlenül á húzás után készült, az esetle­ges számhibákért felelősséget nem vállalunk. (MTI). Ellopott egy traktort Letartóztatták a tolvajt Garázdaság miatt a múlt év őszén tízhónapi szabad­ságvesztés büntetésre ítélte a megyei bíróság Somkúti Gusztáv 21 éves, Kiskun­félegyháza, V., Tanya 94. szám alatti lakost. Az ita­lozó életmódot folytató fia­talember azonban nem ta­nult a büntetésből, mert január 3-án újabb bűncse­lekményeket követett el. Tiszaújfalun ellopta a Ti­sza Termelőszövetkezet MTZ Vontatóját, amellyel — ittasan vezetett — az árokba borult. Sérülés nél­kül úszta meg a balesetet^ s miután a járművet sor­sára hagyta, visszatért a községbe. Rövid idő múlva már egy lopott motorke­rékpárral száguldott Kis­kunfélegyháza felé. Ami­kor kifogyott az üzem­anyag, az árokba taszította a motort és hazament. A rendőrség rövid idő alatt kézrekerítette a tolvajt. Somkúti Gusztávot a Kis­kunfélegyházi Városi és Já­rási Rendőrkapitányság elő­zetes letartóztatásba he­lyezte. „ Halált okozott a dohányzás Tragikus szerencsétlensé- t jelentettek vasárnap ggel a megyei rendőr-fő- pitányság ügyeletére, ólyospálosi tanyájában ismerhetetlenségig ösz- :égve találták meg Sle- c Lajos, 68 éves alkalmi inkást. A rendőri bizott- í azonnal a he sietett. A megállapítás sze rint — sajnos ez már ner az első ilyen eset a megy ben —■ Slezák Lajos es ittas állapotban az ágyba r dohányzott. A cigaretta p: razsáról az ágynemű mc gyulladt s a szerencsét! ‘ ember megégett. 77 G. G

Next

/
Oldalképek
Tartalom