Petőfi Népe, 1968. január (23. évfolyam, 1-25. szám)

1968-01-03 / 1. szám

1968. január 3. szerda 3. oldal Négy hónap Tapasztalatcserék, továbbképzés, tervek Alig négy hónap telt el a Bácskai Mezőgazdasági Termelőszövetkezetek Te­rületi Szövetségének meg­alakulása óta. Nem sok idő, de igyekeztünk tervszerű és érdemi munkát végezni. Legfontosabb feladatunk, hogy hatékonyán elősegít­sük a termelőszövetkezetek gazdálkodásának fejleszté­sét, a korszerű módszerek elterjesztését. A tagszövetkezetek igé­nyei alapján több alkalom­mal szerveztünk — együtt­működve a tanács vb-k mezőgazdasági és élelme­zésügyi osztályával — ta­pasztalatcseréket.- Látoga­tást tettünk a Bólyi Állami Gazdaságban és az ottani Kossuth Termelőszövetke­zetben. Itt elsősorban a kukorica fajtakísérleteket, a korszerű termelési eljá­rásokat és betakarítási módszereket tanulmányoz­tuk. Tapasztalatcserét, il­letve bemutatót szervez­tünk a Bajai és a Bácsal­mási Állami Gazdaságban, valamint a járás néhány termelőszövetkezetében. A főtéma szintén a kukorica termesztésének korszerű módszere volt A tapasztalatcserén ki­alakult állásfoglalásokat figyelembe véve azt aján­lottuk a szövetség részé­ről a termelőszövetkezetek­nek, hogy 1968-ban a ku­korica vetésterületből 20 százalékot közép korai, 50 százalékot középérésű és 30 százalékot kései, főleg egy­szeres keresztezésű hibri­dekkel vessenek el. Általá­nos az a vélemény, hogyha a kukoricatermesztésben előbbre tudunk lépni, sok egyéb gazdálkodási gondot könnyebben megoldunk. Szabadegyetem Az önálló vállalatszerű gazdálkodás kialakítása, va­lamint az új szövetkezeti és földtörvényben foglaltak alaposabb megismerése cél­jából kidolgoztuk a terme­lőszövetkezeti vezetők, szak­emberek továbbképzésének szabadegyetemi programját. Hat téma foglalkozik ag­rárközgazdasági kérdések­kel, öt téma az új szövet­kezeti és földtörvénnyel, tíz esetben tartunk üzemi bemutatókat, illetve tapasz­talatcseréket. Ez utóbbia­kat azokban az állami gaz­daságokban, kutatóintéze­tekben és termelőszövetke­zetekben, ahol a legkor­szerűbb termelési eljáráso­kat és hozamnövelő mód­szereket alkalmazzák, illet­ve kutatják. Az előadások egyrésze már lezajlott. Az érdeklő­dés igen nagy. Tanácskozás a vállalatokkal Fontos feladatnak tart­juk a bácskai körzet mező- gazdasági távlati fejlesztési tervének elkészítését. Már számos javaslat hangzott el, több állásfoglalás szüle­tett. Ezeket elnökségi ülé­sen megtárgyaltuk. Tanácskozásokat kezde­ményeztünk a termelőszö­vetkezetekkel kapcsolatban álló termeltető és felvásár­ló vállalatokkal. Megvitat­tuk a szövetség, a termelő- szövetkezetek és a vállala­tok együttműködésével qsz- szefüggő tennivalókat, a szerződéses feltételekkel kapcsolatos állásfoglalásun­kat. összesen 14 vállalattal tartottunk tanácskozást. Megállapodtunk többek kö­zött abban is, hogy a szö­vetség, a termelőszövetke­zetek és a vállalatok veze­tői között félévenként rend­szeresen tanácskozást tar­tunk, továbbá minden olyan esetben, amikor a termelőszövetkezeteket, il­letve a vállalatokat érintő átfogó intézkedésekre ke­rül sor. Bizalommal fogadták Sok gond is felmerült. Többek között a termelő- szövetkezetek kérték az áruk szervezettebb átvéte­lét, az átvétel korszerűsíté­sét. Van igény a szabvány­módosításra is. Többször szóba került, hogy a válla­latok tegyék egyszerűbbé a göngyölegforgalmazást és több jóminőségű csomagoló­eszközt bocsássanak a ter­melőüzemek rendelkezésére. Mindent összevetve — az indulással kapcsolatos gon­dok ellenére — megálla­píthatjuk, hogy a területi szövetség eddigi tevékeny­ségét a termelőszövetkeze­tek bizalommal fogadták. Űjabb kezdeményezésekre, felelősségteljes, • megfontolt munkára ösztönzik a szö­vetség elnökségét, bizott­ságait és a függetlenített tisztségviselőket egyaránt. Dr. Varga Antal a szövetség titkára Lánctalp és kistraktor Január végén új részleg­gel bővül a Kiskőrösi Gép­javító Állomás: megkezdik a keskeny sorközű, parcel­lás szőlőkben is jól hasz­nálható kistraktorok, vala­mint a hozzájuk kapcsolha­tó öt-hatféle munkagép so­rozatgyártását. A mi ni trak­torok kétféle változatban készülnek: a Danuvia, il­letve a Pannónia-motorok felhasználásával. Az új év­ben a null-szériában mint­egy félezer kisgép legyár­tására kerül sor. Ezt a mennyiséget zömmel már meg is rendelték a kör­nyékbeli és a távolabbi gazdaságok. A már koráb­ban elkészített prototípu­sokat jelenleg a Gépkísér­Újahb 192 lakásban Intenek gázzal Segített a szövetkezeti brigád Nagy volt a csalódás a Leninvárosban, amikor azt olvasták lapunkban, hogy a 312 állami lakásba csak tavassszal kezdik meg a gázfűtés beszerelését. Pa­naszt emeltek nyomban a Kecskeméti Városi Tanács­nál, hiszen korábban gáz­készülékeket ígértek és így a tüzelőt sem szerezték be. Mindez november végén történt. Azóta mi is örü­lünk annak, hogy a la­punkban közöltekkel ellen­tétben a 312 lakás közül 192 lakásban már földgáz­zal fűtőnek. Mi történt Leninváros­ban? No, nem ment egé­szen simán a dolog. Nem­csak azért, mert a Halasi úti házak környéke még most is csatatér képét mu­tatja — kőtörmelék min­denfelé —, hanem mert a Gázszolgáltató Vállalat ok­tóber végén már megkezd­te a Rákóczi úti .lakásokba a gázvezetékek szerelését, s ide már nem jutott sem anyag, sem munkaerő. Az Ingatlankezelő Vállalat ve­zetősége azonban megtud­ta, hogy a jakabszállási Népfront Tszcs-nek van egy ezermester brigádja. nak vizsgálatot a Pentagon azon döntéséről, amelynek értelmében vállalata egy- milliárd dollár értékű meg­rendeléstől esett el. A vál­lalat alacsony árat kért, a terméket „kiváló minősé­gű” árunak nyilvánították. Várható volt, hogy vizsgá­lat következik. Maga a vál­lalkozó is úgy vélte, hogy vállalatát károsodás érte a politikai indokok alapján hozott döntés miatt, de nem mert panaszkodni, mert biz­tos volt afelől, hogy a Pen­tagon bosszúból még na­gyobb kárt okozhat neki a jövendő megrendelésekről folytatandó tárgyalásoknál. Egy tengernagy egy ma­gánbeszélgetés során aggo­dalmát fejezte ki pályafutá­sa miatt azért, mert az egyik szenátusi bizottságban nem értett egyet a hadügy­miniszter egyik fontos dön­tésével. Aggodalma helytál­lónak bizonyult: a tenger­nagynak hamarosan abba kellett hagynia a szolgála­tot a haditengerészeti erők­nél. Az efféle nyomás és az ilyen befolyásolás lehetősé­ge rendszerint észrevétlen marad a közvélemény előtt. E<?ves nolitikusok az Egye­sült Államok hadi gépeze­tének hatalmas erejére te­kintettel időnként figyel­meztetnek arra, milyen ve­szély merül fel abban az esetben, ha a katonai veze­tés tekintélyuralmi elveket valló hivatásos katonák ke­zébe kerül. A vizsgálatok konkrét té­nyeket tártak fel, amelyek azt bizonyítják, hogy az évi több tízmilliárd dolláros katonai kiadások nemcsak gazdasági, hanem óriási po­litikai hatást is gyakorol­nak az Egyesült Államok iparának legfontosabb ágai­ra, a legtekintélyesebb egye­temekre és főiskolákra és a legbefolyásosabb politiku­sokra. A katonai megrendelések — az Egyesült Államok sok hatalmas korporációja szá­mára létfontosságúak. A „Lockheed” részvény- társaság az 1965-ös pénz­ügyi évben 1 700 000 000 dollár értékkel az első hely­re került a katonai megren­delések tekintetében — ez az összeg az Egyesült Álla­mokban eszközölt összes katonai megrendelések kb. 7,1 százaléka. A Pentagon döntései élet- halál kérdést jelentettek a ,.Lockheed”-nek. de ugyan­ezt elmondhatiuk a „Gene­ral Dvnamic”-ról is. amely az 1.965-ös oénzügvi évben 1 100 000 000 dolláros kato­nai megrendeléssel dicse­kedhetett, ezután követke­zett a „Macdonell” 855 mil­lió dolláros megrendeléssel, a „General Electric” 824 millió dolláros megrende­léssel, a „North American Aviation” — 745 000 000 dol­lárral, a „United Aircraft” — 632 000 000 dollárral, az „American Telephone and Telegraph” — 587 000 000 dollárral és a „Boeing” — 583 000 000 dollárral. Az autógyártás óriásai, a „Ford Motor Company” és a „General Motors” is ko­molyan részesedtek a Pen­tagon megrendeléseiből. A három legfontosabb tv-hálózat közül kettő pénzügyi kapcsolatban van a nagy katonai szállí­tókkal. A „National Broadcasting Company” a „Radio Corporation of Ame- rica”-hoz tartozik, amely a 24. helyen áll a szállítók listáján, s az 1965-ös pénz­ügyi évben 213 900 000 dol­lár összegű megrendelést kapott. Az „American Broadcasting Company” még ugyanabban az évben bejelentette, hogy egyesült az „International Telepho­ne and Telegrr.ph”-val, amely 206 700 000 dollár ér­tékű megrendelést kapott a Pentagontól. (Folytatása következik.) Egy-kettőre megegyeztek, a szövetkezetiek vállalkoz­tak a számukra szokatlan munkára. Igaz, gázt még nem szereltek a volt Ja­kabszállási Gépállomás dolgozói közül kikerült ki­tűnő szakmunkások, de na­pok alatt megtanulták a gázszakma fortélyait. Hack Miklós technikus segédüzemág-vezető irányí­tásával december elején láttak munkához. Először a tszcs kőművesbrigádjai kezdtek fúrni, falakat át­törni. Alapos félfordulást hagytak maguk után, ezút­tal azonban a lakók nem haragudtak, ők maguk is azt tartották: itt most gyors munkára van szükség. A szövetkezet közben csöveket, s több mint egy­millió forintért szobák fű­tésére szolgáló konvektoro­kat vásárolt. Így a kőmű­vesek után a lakatosok, hegesztők, szerelők is mun­kához láthattak, s kará­csonykor már csaknem mind a 192 lakás bérlői gázzal fűthettek. Az év utolsó napjaiban a simítá­sokat végezték, mert a „rohammunka” után né­hány lakásban erre is szük­ség volt. Januárban kezdik meg a fürdőszobákba a gázboyle- rek beszerelését, mert boy- lert a szövetkezet nem ka­pott, amikor a konvektoro­kat vásárolta. E héten meg­kezdik a munkálatokat a Lenin téri több mint száz állami lakásban is. Ezzel is hamarosan végeznek, mert már márciusra újabb megrendelést kaptak a Bethlen körúti társasház gázszerelésére. A falu néha így is visz- sza tud segíteni a város­nak. Köszönet érte! N. O. leti Intézet minősíti. Az ed­digi tapasztalatok kedve­zőek. Ezzel egyidejűleg meg­kezdik a lánctalpas trakto- rdk mintegy harmincféle alkatrészének a rendszeres gyártását. A vezetőfülkét is itt készítik el, amit eddig teljesen importból pótoltak. A lánctalpas gépek javítá­sában, mint ismeretes, évek óta jeleskedik az állomás, s jelenleg az ország 120 különböző vállalatával áll­nak kapcsolatban a gépek rendbehozását illetően. Az alkatrészek nagy so­rozatban történő felújítá­sára újabb és újabb mód­szereket honosítanak meg, sikerrel. A legutóbb beve­zetett lángedzésnek köszön­hetően például az újjászü­lető alkatrészek — görgők, vezető- és csillagkere­kek — minősége megha­ladja a gyáriakét. Ugyan­akkor legfeljebb feleannyi költségbe kerülnek, mint azok. A jobb oldali képen: Baglyas Ferenc hegesztő a felújított görgőket egyszer­re „fürdeti meg” a 850 C-fokos acetilénlángban és a hideg vízben. A lánged­zés új módszer a javító­állomáson. Járási TIT­tanácskozás (Tudósítónktól). Tegnap kibővített ülést tartott Kis­kőrösön a TIT járási el­nöksége. Megtárgyalták az ismeretterjesztő munka eredményeit, majd megvá­lasztották, illetve tisztsé­gükben megerősítették a járási elnökség tagjait. Az elnöki teendők ellátásával dr. Büki Tibort, az MSZMP járási bizottságának osz­tályvezetőjét bízták meg. Csordás Antal esztergályos elszállításra készíti a vezetőkerekeket. elő Közvetlen városellátás gyümölccsel, hallal, borral A Kiskunsági Termelő- szövetkezetek Szövetsége már az idén is sokoldalú kapcsolatot teremt a gaz­daságok és a vállalatok kö­zött, a városi lakosság mi­nél tökéletesebb ellátása végett. A tompái Szabad­ság Tsz és a halasi fo­gyasztási szövetkezet össze­fogása jóvoltából Kiskun­halas piacán és üzleteiben várhatóan növekszik a „fel­hozatal” zöldségből és gyü­mölcsből. A közös gazdaság egész éves, rendszeres áru- szállítást vállalt. Több tsz-szel tárgyal és a fogyasztási szövetkezet, elsősorban elárusító stand felállítása céljából. Itt, a tervék szerint, sor kerül­ne hús- és hentesáruk ér­tékesítésére is. A szövetséghez tartozó tsz-ek természetesen a két járás határán túl is fokoz­zák értékesítő tevékenysé­güket. Elárusító standjuk, borkimérésük eddig főleg a fővárosban működött. Leg­inkább a mélykúti Bél­nek, a jánoshalmi Új Ai kotmánynak és a bőről Egyesülésnek volt és v erőteljes értékesítő te kenysége. Rövidesen t' melléjük a rémi Dózsa is. Újabban azonban nagyobb figyelemmel dúlnak a Tiszántúl ahol számításaik szeri főleg Békés megyében - gyümölcs és bor érté’ tésére megfelelő a „tev A kapcsolatok kere máris sikerrel kecse- Orosházán a fülöpszá1 Kiskunság Tsz számára u lik lehetőség borkimérő tesítésére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom