Petőfi Népe, 1968. január (23. évfolyam, 1-25. szám)

1968-01-03 / 1. szám

4. oldal 1968. január 3. szerda OLVASÓINKHOZ! Közöljük, hogy ■ apunk példányon­kénti ára 1968. jan. 1-től hétköznap 80 ?il!ér, vasárnap 1,—• Ft lesz. Előfizetési díja, 1S88. januárra vál­tozatlan, február 1-től egy hónapra 17,— Ft. A posta január­ban az előfizetés! díjakat már ennek megfelelően gyűj­ti be. — JÁRÁSI nép­művelők tovább­képzését rendezik még csütörtökön reggel 8 órakor, a Bajai József Attila ““ A járványos gyermekbénulás el­leni védőoltásod ja­nuári rendje Kecs­keméten a kö­vetkezőképpen ala­kul: Január 8—12- ig, hétfőből pénte­kig 8—9, 12—13, 14—15 és 18—19 óra közötti időpontban. A pótoltásokra ja­nuár 13-án 8—9 és 11—12 óra íoöeött kerül sor. Az oltá­sokat a területileg illetékes gyermek­orvosi rendelőkben kapják meg az 1964. október 1-e és 1967. november 30-a között született cse­csemők és (kisgye­rekek. — 492 lakást épí­tenek a harmadik ötéves tervidőszak­ban a kalocsai já­rás falvaiban, ma­gánerőből, és álla­mi támogatással. Ebből legtöbb — összesen 140 csalá­di ház és lakás — Hajóson kerül tető alá. — A bajai városi KISZ-bizottsá g szer­vezésében megala­kult, 150 tagú Sf- júgárda zászlóalj fiataljai te segítsé­get nyújtottak a szilveszteri mulat­ságok zavartalan lebonyolításához, a rend fenntartásá­hoz. •— A dunaszerda- helyi kórházban Szilveszterkor hár­mas ikreknek adott életet Mészáros Ru- dolfné 32 éves asz- szony. Az anya és a gyerekek — kik közül kettő fiú, egy pedig lány — jó egészségnek örven­denek. Anyjuk hét­hónapos terhesség után hozta őket a világra. — Zsákok: légpár­nán. Angliában meg­kezdik egy olyan — légpárnás — szállító­szalag sorozatgyártá­sát, amely 30 méter távolságra óránként 3000 zsákot képes át­helyezni. A garatban sűrített levegővel lég­párnát hoznak létre, amely valósággal le­begteti a zsákokat. Művelődési Házban. — Ifjúsági zene­kar alakult Tisza- toécskén, amely fel­adatául tűzte M, hogy a művelődési ház hét végi ren­dezvényein szóra­koztatja á fiatalo­kat 110 éve, 1858. január 3-án halt meg Grósz Frigyes, a szemészed: tudományának ma­gyarországi úttörője. A pesti és a bécsi egye­temen szerzett diplo­máival, előbb Morva­országban folytatott orvosi gyakorlatot; majd néhány év múl­va hazatért szülőváro­sába, Nagyváradra* ahol a kórház vezető­je lett. A szemorvos­lás tudományát ered­ményesen fejlesztette abban az időben, ami­kor a szemészetet a legtöbb országban még a gyógyászat egészen mellékes ágának te­kintették. Működésé­nek évtizedei során több. mint 40 0-00 szem- beteget kezelt és sike­res szürkehályog-mű- jéteinek száma meg­haladta a mósfélezret. Ma is működő — in­gyenes rendelőintéze­tt létesített szegény- sorsú vakok számára §s azt haláláig saját költségén tartotta lenn. Emellett széles­körű orvosi szakiro- ialmi munkássága is elentős. Pár perccel éjfél előtt a kecskeméti Torony ház étterem szilveszterező!. =» feMERTKAI h/éiger köztársasági elnök — filmen. Ir- •wing Wallace híres regénye, „A férfi”, amelyet 4,5 millió példányban adtak el. nemsokára film­re kerül. A film té­mája: az Egyesült Államok első néger elnökének képzelet­beli története. ■— Tíz és fél mil­lió forint költséggel 1970 végéig Bátyán. Dusnokon, öreg- csertőn és Szakmá­ról! épül művelődé­— RÖVlDFILr^ MEK parádéját ren­dezi meg csütörtö­kön délelőtt a Kecs­keméti Szalvai Mi­hály Űttörőház, ahol a természet és a tudomány világát bemutató filmeket vetítenek. «—• Az elmúlt év* ben több mint 400 ezer forint értékű társadalmi munkát végeztek Szeremlén a járdaépítésnél, útburkolásnál. s egyéb községfej- lesztésd beruházás — Világrekordot Je­lent, hogy a finnor­szági parlamentben j e- lenleg 34 nS-képviselő van; ez az összes kép­viselők 17 százaléka. E tény magyarázata, hogy a finn nők már régen megkapták a vá­lasztójogot és hosszú ideje választják óikét képviselőnek. *— Kétméteres, 60 fcíló súlyú óriás harcsából fogyaszt­hattak szilveszter éjjelén paprikást és egyéb ínyenc hal­ételeket a nyíregy­házi halászcsárda vendégei. Várható időjárás szerda estig: válto­zóan felhős, párás, többfelé ködös idő, elsősorban nyuga­ton kisebb havazá­sokkal. Gyenge, időnként kissé meg­élénkülő változó irányú szék Az éj­szakai lehűlés kele­ten is erősödik. Várható legalacso­nyabb éjszakai hő­mérséklet általában mínusz 2—mínusz 7 fok között, észak­nyugaton mínusz tíz fok körül, legmaga­sabb nappali hő­mérséklet szerdán mínusz négy—plusz egy fok között. A Kecskeméti Agro­meteorológiai Obszer­vatórium jelenti: ja­nuár 1-én a középho- mérséklet 0,3, (az 50 évi átlag mínusz_ 1,6), legmagasabb hőmér­séklet 1,1 Celsius-fok. Nansütés nem volt. Január 2-án a reggel 1 órakor mért hőmér­séklet mínusz 1,9, a délután egy órakor mért hőmérséklet mí­nusz 1.5, legalacso­nyabb hőmérséklet mí­nusz 2,1 Celsius-fok. si otthon. Eire az időre a kalocsai já­rás csaknem min­den (községében lesz modem műve­lődésügyi intéz­mény. A dohányzás ártalmai Aki naponta egy csomag cigarettát; vagy többet szív el —< szív­betegségekre való haj­lam tekintetében — 15 évvel idősebb; mint útlevele szerint. Erre az eredményre jutot­tak az amerikai Be- thesda szívgyógyászati intézetben ötezer fel­nőttön 12 éven át vég­zett kísérletek során. Túlzott dohányzás, fo­kozott vérkoleszterin mennyiség és maga­sabb vérnyomás a vér­edénymegbetegedé- seknél a legnagyobb kockázati tényezők. Ausztráliai ötösikrekről. akik vasárnap születtek, első ízben adtak ki orvosi közleményt, amely szerint nincs többé dk az aggo­dalomra. Az anya ugyancsak jól érzi maSÉÉU . soknál. Az egy la­kosra jutó társadal­mi munka értéke 220 forint. — Hűségjutalmat fizetnek Bácsboko- don a fermelőszö- veiikezetbea rend­szeresen dolgozó fiataloknak és 500­' tói 1200 négyszög­ödig terjedő háztáji földet is ígérnek számukra. *— Fekete Julian­nát, az uszódi Egyetértés Tsz nö­vénytermesztő szak- muníkását válasz­tották a parasztfia­talok országos ta­nácskozására a ka­locsai járás kül­döttének. — TILTOTT határ­átlépés miatt jogerő­sen négyhónapi sza­badságvesztésre Ítélte a bíróság Tímár Imre hunyai Lakost. A fia­talember agugusztus végén Jugoszláviába szökött, s az ottani szervek elfogták és 18 napi elzárással büntet­ték. Szeptember 20-án átadták a magyar ha­tóságoknál!* i-„Ízletes” újítást alkalmaznak az egyik Nógrád me­gyei szövetkezeti aszaló üzemben. Aszalás előtt ugyan­is a szilvát kimag- vazzák, a mag he­lyére dióbelet tesz­nek, s csak ezután kerül a gyümölcs a tartósító gépbe. Gyár-bár Hollywoodban meg- nyílt a The Factory nevű elegáns éjszakai mulatóhely, amelynek berendezése pontosan utánozza egy gyár- csarnokét. A gyár-bár máris nagyon népsze­rű. — Üj Iparcikk- áruházát létesít a Kunbaja és Vidé­ke Földművess zö- vetkszet Kunbaján. A régi filmszínház helyiségét alakítják át a megnövekedett forgalom lebonyolí­tására. A helyszíni bejárás megtörtént és rövidesen meg­kezdik az átépí­tést is. Ünnep a képernyő előtt Magvar közgazdasága tanulmány sikere Angliában Az Angol Közgazdasági Inté­zet hivatalos kiadványaként megjelent angol nyelven Csi­kós Nagy Bélának, az Orszá­gos Arhivatal elnökének „Ár­képzés Magyarországon” című munkája. A mű szakmai kö­rökben oly nagy érdeklődést keltett, hogy például a Daily Telegraph újév napján teljesen szokatlan módon nem a könyv­rovatban, hanem vezércikkben foglalkozott Csikós Nagy Béla müvével. A vezércikk „megle­pően bátornak” tartja a ma­gyar gazdasági reform alapel- veit, a könyv stílusát „csodá­latra méltónak” nevezi, majd tréfásan javasolja, hogy csere­alapon küldjék el Magyaror­szágra Aubrey Jones-t, az an­gol kormány ár- és jövedelem- hivatalának elnökét, s Csikós Nagy Bélát nevezzék ki az an­gol ár- és jövedelemhlvatal el­nökévé. (MTI) Tizennégy új egyesülés kezdte meg működését Az új gazdálkodási rend­szer feleslegessé tette a kö­zépirányító szerveket, azok december 31-én megszün­tették működésüket. A vállalati szervezetek­nek különböző új formái alakultak ki. Megkezdte működését például 14 egye­sülés, amelyek a vállalatok megbízása alapján össze­hangolják azok tevékeny­ségét, segítik őket a piac­szerzésben, a műszaki fej­lesztésben, ilyen egyesülés jött létre például a mű­szeriparban, a vaskohászat­ban, az építőanyagiparban, stb. 307 helyett 27 féle anyagkontingens T ermészetesen képte­lenség, hogy valaki végignézze a televízió va­lamennyi műsorszámát, de az bizonyos, hogy a Szil­veszter 1967 című tv-adás- nak nagyon sok nézője volt. Még ha a házon kí­vül szórakozókat le is szá­mítjuk. Nem kis feladat hárul ilyenkor a műsor­szerkesztőkre, s könnyű a kritikának... A vasárnap délelőtti adásról sem szabad azon­ban megfeledkezni, hiszen nemcsak a gyerekek, de a felnőttek is igazán élvezet­tel nézhették végig a Ko­misz kölykök kalendáriu­ma c. vidám összeállítást, elégítésére a tavalyinál 240 vagonnal több, összesen 1210 vagon sajtot ad a tej­ipar a kereskedelemnek. A választék bővítésére növe­lik a kisebb adagolásé tej­termékek mennyiségét, egyebek között forgalomba hozzák a régen várt ötde- kás vajat Háromezer kollektív szerződés Január 1-én életbe lépett az új Munka Törvényköny­ve, s a kerettörvény alap­ján szinte valamennyi nagyvállalatnál, ezenkívül a kisebb üzemek többségé­ben újév előtt aláírták a vállalati kollektív szerző­déseket. összesen körülbe­lül 3000 vállalatnak lesz kollektív szerződése. melyben Hacser Józsa és Rajz János remekelt Az esti műsor keretjáté­ka ezúttal is kissé laposra sikerült, hiába akartak meggyőzni bennünket, hogy a tv feloszlatása igazi jó poén, nem tudtunk nevetni rajta. Hiába, a televízió külső és belső munkatársai nem születtek színésznek! S a szöveg is gyenge volt. Még szerencse, hogy meg­előzte egy látványos Yves Montand zenés üdvözlet, s egy szellemes, mulatságos jelenet, melyben különösen Bodrogi fokozta jókedvün­ket Tetszett a tarka kabaré is, Major Tamással, s a vértesszőlősi ősember egye­nes leszármazottjával, Ka­bos Lászlóval. A Halló, bácsik! Halló, nénik! című műsorban Kellér Dezső gondoskodott mulattatásunkról, de kitet­tek magukért a fevonuló többi szereplők — öregek és félöregek, s öregségüket tagadó színművészek is. Különösen tetszett a meg­unhatatlan, s ezúttal még mindég újat adni tudó Honthy Hanna. Csak dicsérni lehet a Szilveszteri randevú című zenés műsor szerkesztőjét; zenei vezetőjét és operatő­rét is. Bravúros volt a nép­dalokat és magyar nótákat éneklő táncdalénekesek szokásostól eltérő ötletes fényképezése, a gyorsan pergő számok váltása, s aZ egész műsorszám hangula­ta, mely nem azt sugallta; hogy „mi most mást csiná­lunk!”. A táncdalénekesek olyan odaadással játszot­tak, énekeltek a nekik szo­katlan szerepkörben, hogy eszünkbe sem juthatott számonkérni tőlük a rutin hiányát. Szívesen látnánk, hallanánk máskor is ilyen műsort kiváló táncdaléne- keseinktőL Az éjfél utáni műsorról nincs sok mondanivaló. Gyengébb volt a szokott­nál. Mintha elfáradtak vol­na tévés kollégáink. S ez nem is csoda. Ml csak pi­hentünk, s mégis elfárad­tunk ennyi látnivalótól. Életbe lépett az íj gazdaságirányításirendszer Mintegy két és fél évi előkészítő munka után, az or­szág párt- és gazdasági fórumain lezajlott sokoldalú vé­leménycsere alapján 1968. január 1-én életbe lépett az irányítási és gazdálkodási rendszer reformja. Hatályát veszítette egész sor elavult rendelkezés, megszűnt sok kötöttség, lényegesen megnőtt a vállalatok önállósága. Megteremtődtek a feltételek arra, hogy az új mecha­nizmus a következő három évben teljesen kibontakoz­zék, s fokozatosan, mind nagyobb mértékben éreztesse gazdasági hatását. Az anyagok nagy több­ségét mostantól szabadon megvásárolhatják a válla­latok. 1967-ben még 307 féle anyagra központilag szabták meg, hogy egy-egy iparág mennyit vehet belő­le igénybe. Az idén már csak 27 féle anyagra tart­ják fenn a kontingens­rendszert. Központi gazdál­kodás alatt marad a takar­mány és a hús. A kiutalt anyagokat el­osztó készletező vállalatok termelőeszköz-kereskedel­mi válallatokká alakultak át, s mostantól hatósági jogkör nélkül, csupán ke­reskedelmi eszközökkel dol­goznak. Több tejtermék, nagyobb választék A tejipar a január 1-én életbelépett árváltozások következtében — olcsóbb lett a vaj, a sajt, a tejszín, a kakaó, a joghurt, a kefir, a krémtúrók — az eddigi­eknél is nagyobb feladat előtt áll. A tejipari tröszt vállalatai azonban előrelát­hatóan a várható nagyobb igényeket is zavartalanul ki tudják elégíteni. A tavalyinál 260 vagon­nal több, összesen 1780 va­gon vajat gyártanak a tej­feldolgozó üzemek. Az ár­csökkenés következtében várható a drágábban is kedvelt sajt fogyasztásának növekedése, amelynek ki­Üjabb 120 000 ember dolgozik csökkentett munkaidőben A következő években az iparban általánosan beve­zetik a 44 órás munkahetet. Kísérletképpen hetven vál­lalatnál már január 1-én életbelépett a munkaidő­csökkentés. Mindenekelőtt ott, ahol erre kellőképpen felkészültek, s megterem­tették a feltételét annak, hogy rövidebb idő alatt is legalább . ugyanolyan eredményt érjének el, mint eddig. Ez újabb 120 000 ember számára jelent csök­kentett munkaidőt. Ez a kedvezmény most már 400 000 dolgozót érint. Készül a megyei telefonkönyv Nyomdában van már a Bács-Kiskun megye vala­mennyi telefon-előfizetőjé­nek nevét tartalmazó tele­fonkönyv, amelynek megje­lenése az év első felében várható. Amennyiben a munkálatokat végző fővá­rosi nyomda nem késik a határidővel, lehet, hogy áp-1 rilis-májusban kézhez kap­juk a régen hiányolt név­sort, amely már az új kecs­keméti, leninvárosi előfize­tők névsorát is tartalmazza. A hétfői műsorban ne­hezen vártuk Kádár Jánossal, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának első titkárával folytatott beszél­getést. S nem is csalód­tunk. A mindig közvetlen, és a kötetlen beszélgetésre hajlamos Kádár elvtárs ez­úttal is jó interjúalanynak bizonyult. Türelmesen vá­laszolt a hozzáintézett sok kérdésre. Szepesi György és Megyeri Károly tolmá­csolták a közönség széles körű érdeklődését tükröző kérdéseket. KJ em a televízióban, hanem a rádióban várt ránk még egy kelle­mes meglepetés. A Magyar tájak című sorozatban ez­úttal a „Csávolyi króniká­sok” szerepeltek. A Mán- dics Mihály iskolaigazgató, országgyűlési képviselő irá­nyításával szerkesztett fa­lukrónika ezúttal túlnőtt a község határain, s ismertté vált mindazok előtt, akiket hasonló nemes patriotiz­mus fűk • e sorolhatnánk to- vább az ünnepi mű­sort. Ügy éreztük, jó mun­kát végzett a tv és a rádió ”z esztendők fordulóján. S hogy közönségük a szokott­nál is nagyobb számban legyen, erről az embereket otthonukba szorító időjárás is gondoskodott T. P,

Next

/
Oldalképek
Tartalom