Petőfi Népe, 1968. január (23. évfolyam, 1-25. szám)

1968-01-03 / 1. szám

2. oldal 1968. január 3. szerda Hz Elnöki Tanács elnöke fogadta a diplomáciai képviseletek vezetőit A Bupapesten akkreditált diplomáciai képviseletek vezetői az új év alkalmából kedden jókívánságaikat fe­jezték ki Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnöké­nek. Az Elnöki Tanács fo­gadásán részt vett Gáspár Sándor és Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács helyettes elnökei, Cseterki Lajos, az Elnöki Tanács titkára és Gergely Miklós, a Külügy­minisztérium protokoll osz­tályának vezetője. A fogadás szívélyes lég­körben zajlott le. (MTI) Elkeseredett harcok Szanaa környékén GENF. (MTI) A Nemzetközi/ Vöröske­reszt hétfőn este kiadott közleménye szerint a je­meni főváros, Szanaa kör­nyékén elkeseredett har­cok folynak a köztársaság hívei és a királypártiak kö­zött. A harcokban több pol­gári személy is életét vesz­tette. Hírügynökségek rámu­tatnak, hogy a jemeni fő­város környékén a harcok annak ellenére folynak, hogy Kairóban vasárnap a köztársaság hívei és a roya­listák megegyezésre jutot­tak a béke helyreállítását céízó első lépésről: egy 15 tagú nemzeti békéltető bi­zottság felállításáról. Megcenzúrázfák Konstantin újévi üzenetét ATHÉN (MTI) A keddi görög lapok kö­zölték Konstantin király megcenzúrázott újévi üze­netét. A király újév alkal­mából üdvözölte a görög népet és azt a reményét fe­jezte ki, hogy hamarosan visszatérhet országába. A Reuter szerint a cen­zorok a következő monda­tot vágták ki az újévi üd­vözletből: „Mi görögök a szabadságot és a demok­ratikus kormányzást az életünknél is többre tart­juk” |v,| Tűzharc Izraeli és Jordániái katonai erük között TEL AVIV (MTI) Izraeli és jordániai kato­nák az új év első napjának De Gaulle: Nemzetközi esylmiiesre van szükség PÁRIZS. (MTI) De Galle francia köztár­sasági elnök hétfőn, az új' Rövid®?) PÁRIZS. (MTI) Athénban illegálisan újra megjelent az EDA lapja, az Avgi. A látóikban előállí­tott lap első számának egyik példánya most érke­zett Párizsba. Az Avgi ve­zércikke emlékeztet arra, hogy a lap 15 éven át a Baloldali Demokrata Unió orgánuma volt. és ma is ugyanezt a szerepet kíván­ja betölteni, amit megin­dulásakor maga elé tűzött. DAKAR. (AFP) Hétfőn Conakryban új­ból köztársasági elnökké választották Sekou Touré guineai államfőt. Egyide­jűleg megválasztották a parlament 75 képviselőjét. A választások, amelyeken nem voltak ellenjelöltek, rendben bonyolódtak le. PEKING. (Üj Kína) Mao. Ce-tung, a Kínai Kommunista Párt elnöke az új év előestéjén ünnepi fogadáson vett részt, ame­lyen több mint húszezren köszöntötték. A fogadáson jelen volt Csou Bn-laj, mi­niszterelnök, Lin Piao hon­védelmi miniszter és a párt központi (bizottságának több tagja. a vietnami konfliktus rendezésére esztendő első napján áz Elysée-palotában beszédet mondott a diplomáciai tes­tület fogadásán. Beszéde Válasz volt. Monsignore Ber­tolt pápai" nunciüsnak, a diplomáciai testület doyen­jének üdvözlésére. Á 'francia' 'államfő ezt az alkalmat is megragadta ar­ra, hogy a legkeményebb szavakkal megbélyegezze az Egyesült Államok vietnami háborúját. A háborút „ab­szurd konfliktusnak” ne­vezte, amely „vérrel mocs­kolja be és megbotránkoz­tatja világunkat”. A vietna­mi konfliktusról VI. Pál pá­pa december 8-i üzenetével összefüggésben szólott és nagy elismeréssel méltatta a pápának a béke érdeké­ben kifejtett tevékenységét. De Gaulle kitért az Üj- Delhiben sorrakerülő nem­zetközi kereskedelmi és fej­lesztési értekezletre. Világos, hogy az ideoló­giák, rendszerek és törek­vések vetélkedésein túl ez a vállalkozás feltételezi az ál­lamok együttműködését. Világos, hogy a szervezett együttműködés megkövete­li a Vietnamban és a Kö­zel-Keleten kirobbant fegy­veres konfliktusok rende­zését. Végül világos, hogy a kívánt szint eléréséhez olyan erőfeszítésre van szükség, amely magában foglalja a szembenálló töm­bök megszüntetését. Az óév utolsó, az új év első közlekedési balesete A múlt év utolsó — saj­nos. halálos — közúti sze­rencsétlensége, december 30-án történt Szabadszállás határában. Csikós Tibor 37 éves, a Bösztöri Állami Gazdaság dolgozója motor­kerékpárjával szabálytalan hajtás miatt összeütközött a Solti Állami Gazdaság tehergépkocsijával. Csikós Tibor olyan súlyosan meg­sérült, hogy a helyszínen meghalt. Nem biztosította az átha­ladási elsőbbséget személy- gépkocsijával tegnap dél­ben Kecskeméten dr. Szűcs András, ezért összeütközött egy jugoszláv személygépko­csival. Rankovics Ladiszláv kocsija az ütközéstől meg­csúszott, s emiatt elütötte a szabályosan közlekedő Dobos József (kecskeméti kerékpárost. A jugoszláv gépkocsi vezetője és felesé­ge;, valamint Dobos Jó­zsef könnyebben megsérült. G. G. J reggelén fűzpárbajt vívtak a Jordán folyó két partján. Egyelőre csak az izraeli ka­tonai szóvivő bejelentése szólott az esetről; azt állí­totta, hogy a jordániai erők a Damia-hídtól északra ne­hézgépfegyverekből lőni kezdték az izraeli álláso­kat. Az izraeliek viszonoz­ták a tüzelést — jelentette ki a szóvivő. . ■ ■ AMMAN Jordánia hétfőn este til­takozással fordult a Bizton­sági Tanácshoz amiatt, hogy az új év első napján az izraeli hadsereg ágyútüzet zúdított egy jordániai me­nekülttáborra. Az incidens­nek három halálos és hat sebesült áldozata van; „Egész népünknek szívemből boldog új esztendőt kívánok!" Kádár János beszélgetése a televízióban és a rádióban Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának el­ső titkára beszélgetést foly­tatott Megyeri Károllyal és Szepesi Györggyel, s vála­szolt a rádió és televízió hallgatóinak, illetve nézői­nek kérdéseire. A beszélge­tés, amelyet a rádió és te­levízió az új év első nap­ján közvetített, kitért több politikai kérdésre is. Végül néhány szubjektív jellegű kérdésre válaszolt, majd befejezésül a követ­kezőket mondotta: „Ha az előttünk álló esztendőre és a mi népünkre gondolok, akkor úgy látom, hogy munka az lesz, nem keve­sebb, mint az 1967-es esz­tendőben volt; küszköd­nünk és harcolnunk is kell az előrehaladásért, idebent az országban a maradi né­zetekkel, sokszor önma­gunkkal is, nemzetközi sí­kon pedig azokkal az erők­kel, amelyekkel szemben- állunk, amelyek törekvé­seinket, a szocializmust és a békét veszélyeztethetik. Én azt gondolom, hogy né­pünk megalapozott bizako­dással és reménységgel te­kinthet az új esztendő elé, de ha tízmillió ember csi­nál magának gondot a tíz­millió ember boldogabb jö­vendőjéből, s annak megfe­lelően dolgozik, gondolko­zik és hat embertársaira, akkor úgy tekinthetnek a jövő elé, hogy a békét meg- védjük, szocialista építő­munkánkat folytatjuk, és munka lesz, de eredmé­nyek is lesznek! Élve az al­kalommal, egész népünk­nek szívemből boldog új-, esztendőt kívánok! Tájékozódás a kirakatok előtt — tapasztalatok az üzletekben Érthető várakozás előzte meg az új esztendő első hétköznapját. Termé­szetes volt tehát, hogy a munkába sietők meg-meg- álltak az üzletek kirakatai előtt (ahol már elvégezték a leltározás, átárazás csep­pet sem könnyű munkáját), az árváltozásokat fürkész­ve. Előbb azonban említést érdemel: a megyeszékhely kereskedelmi egységeinek dolgozói amellett, hogy de­rekasan helytálltak a két ünnep közötti forgalom hajrájában, szorgalmasan készültek az új mechaniz­mus beköszöntésére. A ter­vezett ütemben zajlik a lel­tározás, aminek jóvoltából kedden a kecskeméti élei­Új szívátültetés a Fokvárosban Kedden reggel (halálos agysérüléssel szállítottak be a fokvárosi Groote Sohuur- kórházba egy 24 éves dél­afrikai színes bőrű férfit. Az orvosoík, miután kevés volt a remény a fiatalember életbenmaradásához, azon­nal megkezdték a szükséges vizsgálatokat arra vonat­kozóan, hogy a haldokló szíve alkalmas-e az átülte­tésre. A Grote Sehuur-kór- házbain fekszik Blaiberg 58 éves szívbeteg fogász, akit Barnard professzor máso­dik szívátültetési (kísérleté­hez kiszemelt. Külön érdekességként említik a (hírügynökségek, hogy a vér- és szí vizsgá­latok eredménye után Bar­nard professzor és csoport­ja a szívbeteg pácienssel egyetértésben úgy nyilatko­zott, hogy túlteszi magát a dél-afrikai faji előítélete­ken és tiltó rendelkezése­ken. Dr. Blaiberg fogász ki­lenc hónappal ezelőtt volt kénytelen abbahagyni mes­terségét egy súlyos szív­roham következtében. Né­hány héttel ezelőtt feküdt be a kórházba, és az orvo­sok megállapítása szerint, állapota egyre romlott, félő volt. hogy beteg szívével nem éli túl azt az időt, amíg megfelelő alkalmat, illetve szívet találnak az átültetéshez. A műtétről magáról, a kórház még nem adott ki jelentést. A legfrissebb jelentések szerint a 16 tagú orvoscso­port ötórás műtét során hajtotta végre a szívátülte­tést. A beteg állapota ki­elégítő. Az orvosok készen­létben állnak, hogy komp­likációk esetén tüstént be­avatkozhassanak; miszerüzletek háromne­gyedrésze a vásárlók ren­delkezésére állt. A mai na­pon még három boltban folyik a leltározás, illetve az átárazás, s holnap ezek is kinyitnak. Némi elmara­dás a tanyai fmsz-i boltok­ban tapasztalható, a friss kenyérellátásra azonban e helyeken is intézkedés tör­tént. (Ménteleken például az italboltban árusítják.) A 17 ruházati bolt közül 9 nyitott ki tegnap, s az iparcikk kereskedelem egy­ségei — a bútorbolt kivé­telével, ahová a múlt év utolsó napján mintegy 6 vagon áru érkezett — ugyancsak fogadták a vá­sárlókat. Rádió- és villamos­sági szaküzlet kirakata kü­lönösen tnagy vonzású volt. Űjabb és újabb csoportok verődtek előtte össze az árváltozások tanulmányo­zására. Odabenn pedig? A forgalom meghaladja a karácsony előttit — hang­zott Lipka József üzletve­zető tájékoztatása. — Igaz, hogy az Állami Áruházban még folyik a leltározás, s ez is hozzájárul a nálunk zajló vásárlási áradathoz.' Az igazi magyarázat azon­ban a tekintélyes, televíziós készülékenként pl. mintegy ezerforintos árcsökkentés­ben van. Délig tizenkét tv, számos táskarádió, csillár és még sok minden talált gazdára. Szerencsére szép készletünk van, győzzük a forgalmat! A MÓriCZ Zsigmond ut­cai rövidáru boltból kilépő két fiatalasszony számára a zefir-fonal tekintélyes ol­csóbbodása jelentett osz­tatlan örömöt. Nem zavar­ta őket, hogy egyes fo­nalfélék ára viszont drá­gább lett. Végül még egy tapaszta­lat. Három trafikban jár­tam tegnap, s mindhárom­ban megjegyezte a dohány­árus: — Érthetetlen, hogy mi ütött ma az emberekbe! Alig akadt még vevő, aki meg ne kérdezte volna: „Hát csakugyan nem nyolc forint a Fecske? Valóban nem drágább, a Terv, a Kossuth, a Symphonia?” Pedig nem történt' más, minthogy sokan felültek a „jólértesült jósoknak”. P. I. A háború erődje (Részlet Clark R. Mollenhof „A Pentagon” című könyvéből) félelmetes és veszélyes vol­tát több ok miatt nem ér­tik meg, és nem veszik ész­re. Alapjában véve ez azért van így, mert a sajtó nem szívesen bírálja azokat; akik a Pentagonból szár- a Za Rubezsom mottója: konyán ellenőriznek A mazo alapvető hirforraso— fzá^r"rtRaitÜ Két nn£- Pentagon hatalmát fél le- tat ellenőrzik, pon át tartotta ostrom alatt hét használni diktatúra Emiatt a közvélemény a washingtoni kormányin- megteremtésére az ország- nem ismeri meg a Penta- aZbűnösekvieté^miUtháSőrü ban. Ez a hatalom terrori- gon hatalmát bizonyító iga­ellen e hábo^enes tö- zálta a félénk embereket, » tényékét ugyanakkor a megmegmozduiás éle a Pen- akik nem mernek csatla- lapok es a folyóiratok első SSS. “ niertsőzpont ja”el- kozni 32 ellenzéki beállí- oldalait a hadügyminiszté- íen ítónyuit tottságúakhoz. Ez a hatalom rium _ politikai vezetőiknek a Pentagon — az ameri- elfojtotta a bátrak bírála- »»dicső tetteiről” szóló cik- wtói.Tperial^Z«raeHS,tm' tát, akik beosztásuk vagy kék töltik meg. ipari ^monopóliumoknak, az családi kötelezettségeik mi- Olyan utasításod jelen- államgépezet akcióit irányi- att nem kockáztathatják pá- ne^ amelyek komoly íftik^iZetPSrn?.PUdas»gl Wfsi?h lyafutásukat, a Pentagon mértékben akadályozzák eszköze, a Pentagon bőke- katonai megrendelésének, minden független újságíró zű megrendeléseivel eiőse- vagy a tudományos kutatá- cselekvési szabadságát. Az SäWÄSSÄÄ: sok céljaira folyósított do- dását, akiknek a csatlósai taciojanak elveszteset. fönen“4i\aat0veaí A Pentagon hatalmának zetésben. egyes aspektusai annyira ,”ív..tI‘entafí0",L című líönyv megfoghatatlanok és min­alabbi reszleteben a szer­ző — egy washingtoni új- denütt jelenlevők, hogy e egyik ilyen utasítás, ame­lyet 1962. októberében ír­ták alá, arra kényszeríti a Pentagon összes polgári és katonai beosztottjait, hogy mindennap a munkaidő vé­géig tegyenek részletes je­lentést az újságírókkal való találkozásai króL ságíró — aggodalommal ír hatalom kiterjfesztését nem az agresszió e fellegyárá- kísérik különösebb ellenve­arról, hogv a katonai veze- tések. Az egyszerű állam- tóréteg milyen nagy hatást polgár nem sokat gondol a gyakorol az amerikai élet kisméretű átszervezések, át- minden területére. csoportosítások által előidé­zz Egyesült Államok tör- zett veszélyre, amelyek az ténetében a Pentagonban évek során megszüntették azt látják, hogy sokan ret- még soha nem összponto- hatalmas házőrző kutyánk tegnek a Pentagontól. Egy sült néhány ember kezében hatékony ellenőrzésének jó nagy katonai szállító felhí- ekkora hatalom, amelyet részét. vott egy szenátort és meg­ráadásul oly kevéssé haté- Ennek a jelenségnek a kérte őt, hogy ne folytassa­POLIP CSÁPJAI KÖZÖTT Ä figyelmes megfigyelők

Next

/
Oldalképek
Tartalom