Petőfi Népe, 1968. január (23. évfolyam, 1-25. szám)

1968-01-03 / 1. szám

5fc Ci r, .VjsEf K9»v ; Világ proletárjai, egyesüljetek! XXIII. irt L szám NtPE 1SKÜN MtGYE. BÍZÓI ÍSÁGÁNAK NAPILAPJA 1968. január 3. szerda Árai 80 fillér Vj köntösben j? új esztendő első Jl lapszámában — jó­kívánságainkat meg­ismételve — szeretettel kö­szöntjük valamennyi ked­ves olvasónkat. Bizonyára meglepődve tapasztalják, hogy megszokott újságjuk, a Petőfi Népe újszerű kön­tösben jelent meg ezen a napon. A hagyományos cím — szaknyelven „fejléc” — korszerűbb formát öl­tött, s a korábbi öt hasáb helyett hathasábos lett az újság. Ezt megelőzően már változtattunk a rádió- és tv-műsoron is, s ennek ked­vező visszhangja volt olva­sóink körében. A változás természetesen nem öncélú, s nem csak a lap külsejére, formájára irányul. Az a cél vezérelt bennünket, hogy olvasóink javaslatait is hasznosítva — az adott terjedelem lehető­ségein belül — még válto­zatosabbá, színvonalasabbá tegyük a megyei újságot. Technikai feltételeink ugyan korlátozottak, de még így is — nyomdász elvtársaink odaadó segítségével — mód nyílott egy újszerű, s a mai igényeket jobban kielégítő lapforma kialakítására. Ez még több rövid információ, tájékoztató anyag és színes kisriport közlését teszi le­hetővé. Lényegében tehát a jó értelemben vett újság­szerűség, a néplap-jelleg erősödését várjuk ettől a változástól. Igazodva azok­hoz a követelményekhez és politikai célkitűzésekhez, melyet a sajtóval, az agitá­ció és hírközlés e fontos szervével szemben támaszt a gazdasági irányítás új rendje. O lvasóink kívánságá­nak megfelelően, s a megyei pártbizott­ság politikájából fakadóan, igyekszünk reális és hű ké­pet adni a megyében vég­bemenő eseményekről. Ugyanakkor figyelembe vesszük azt is, hogy sokan — különösen falusi, tanyai előfizetőink közül — csak a Petőfi Népéből értesül­nek az ország és világ dol­gairól. Röviden tehát ezek­ről is be kell számolnunk. Egyre népszerűbbek a gazdasági élet változásait bemutató, az új módszerek elterjedését segítő írásaink. Szinte követelte a közvéle­mény, hogy még többet ír­junk község- és várospo­litikáról, eredményekről, s távlatokról és meglevő hi­bákról egyaránt. Jelentős helyet kap lapunkban a sport, ked.velt a család- és otthon-oldal, szívesen olva­sott a heti irodalmi össze­állítás. Szeretnénk még vonzóbbá, sokrétűbbé tenni a napi híreket. Érdekes folytatásos regények közlé­sét vettük tervbe, illetve kezdtük el. wrgyszóval az eddiginél jjjj még szebb és jobb újságot akarunk az olvasó kezébe adni az új esztendőben. S mivel ben­nünket is kötnek bizonyos gazdasági szempontok — nyomdai és papírárak, postai költségek stb. — még inkább, mint eddig szív­ügyünk, hogy lapunk idő­ben és pontosan el is jus­son az olvasóhoz. Várjuk tehát az új kön­tösben megjelenő Petőfi Népére, s a terjesztésre vo­natkozó észrevételeiket, ja­vaslataikat. Szilveszteri krónika Híven a hagyományok­hoz, ezúttal is jókedvűen, kellemes hangulatban bú­csúztattuk a letűnt, „öreg” esztendőt, s köszöntöttük az újat. Az év utolsó napján, már a kora esti órákban megjelentek az első dudá­sok a kecskeméti utcákon, forintos rekordbevétel is bi­zonyít. Alighogy felvrrnadt új év első reggele, a kecskeméti kéményseprők is útrakel­tek. Ünnepi „munkaruháju­kat” öltötték magukra, s a hagyományos kéményseprő­falinaptáron kívül vitték a Károlyi Mária színésznő szoraaoziatja az Aranyhomok”-hotel magyar és külföldi vendégeit. ahol nemcsak erőteljes mu­zikalitásukról, hanem szín­pompás, nem egyszer meghökkentő szilveszteri maszk-bemutató készségük­ről is tanúbizonyságot ad­tak. Az éttermek, szórakozó­helyek zsúfolásig megteltek szilveszter éjjelén, sokan otthon, baráti körben ünne­pelték a nevezetes ese­ményt. A kecskeméti Aranyhomok étteremben a csaknem nyolcszáz szilvesz- terezőt Szepes Péter és Ká­rolyi Mária, a Kecskeméti Katona József Színház mű­vészei szórakoztatták. Nem unatkoztak a pincérek, sza­kácsok sem, amit a 102 csimpelinget (csökefét), a partvist, s ebben a „szere­lésben” kopogtattak be a lakásokba, ahol a köszönő szón kívül finom kaláccsal, újévi bejglivel, s jófajta bo­rocskával fogadták őket. Jópáran akadtak, akik a szilveszteri mulatság fára­dalmainak kipihenése he­lyett munkával töltötték az új év első napját. Például az élelmiszerüzletek eladói, Ök már éjfél után pihenni tértek,, hogy reggel friss erővel folytassák a félbe­maradt leltározást. Ennek befejeztével átvették a friss kenyeret, ' péksüteményt, húsárut — az év első mun­kanapiénak árukészletét. Ez az év is jól kezdődik 44 órás munkahét a Baromfifeldolgozó Vállalatnál Mintha még tartana a szilveszter, olyan vidám hangulatban kezdődött a munka az új esztendő első munkanapján1 a : Baromfi­ipart Országos Vállalat kecskeméti gyáregységé­ben. — Talán mindenkinek ötöse van a lottón? — kér­deztem tréfálkozva Énekes Józsefné, csirkeüzemi cso­portvezetőtől. — Az éppen nincs, de mostantól 44 órás nálunk a munkahét. Ennék örül mindenki és már tervez­getik, hogyan is hasznosít­ják majd az első szabad szombatot — válaszolta. Csizmadia István gyár­egység-igazgatótól érdeklő­döm a 44 órás munkahét megszervezéséről. — A vállalat a mi gyár­egységünket szemelte ki a 44 órás munkahét kísérleti bevezetésére. Természete­sen figyelembe kellett ven­nünk a szezonidőszakokat. Az üzem párt-, szakszer­vezeti, gazdasági és mű­szaki vezetői végül is a kö­vetkező sémát dolgozták ki: Az első negyedévben minden szombat szabad, te­hát 40 órás a munkahét. A következő két negyedévben minden második szombat szabad, vagyis 44 órát dol­goznak munkásaink. Az utolsó negyedévben — a csúcsszezonban — adják vissza gyáregységünk dol­gozói az első negyedévben előreÁ- -megkapott szabad időt, vagyis ekkor heti 48 órás a munkaidő. A csök­kentett munkahetet jobb munkaszervezéssel, kapaci­tás kihasználással pótoljuk. Éves átlagban dolgozóink keresete nem csökken, sőt némileg emelkedik is. — Egyetértenek a mun­kások az intézkedésekkel? ;— Legjobb ezt tőlük megkérdezni — tanácsolta az igazgató. Mátyás Ferencné, a szo­cialista címet viselő „Ex­port” brigádban dolgozik, ö így válaszol: — Brigádunk idei válla­lásaiban az is szerepel, hogy a csökkentett mun­kaidő bevezetésével kapcso­latos nehézségek leküzdé­sében segítségére lesz a vállalat vezetőinek. Egyéb­ként nagyon örült minden­ki a 44 órás munkahétnek. Különösen mi -asszonyok, akik pihentedben, jobb kedvvel jövünk majd mun­kába, miután odahaza is jobban rendet tudunk tar­tani. Mire használják a több­let szabadidőt? Bozsik Sándomé négy gyermek édesanyja annak örül, hogy több idő jut a családra. A húszéves Ko­vács Éva viszont azt ter­vezi, hogy régi vágyát meg­valósítva, technikumi fel­nőtt oktatásra iratkozik be, mert jut ideje a tanulásra is. Tassá Sándorné azon örvendezik, hogy szomba­ton nem kell a gyereket olyan korán felkelteni, hogy óvodába vigye. Vi- rágh László a ház körül szeret tenni-venni. Neki er­re jut több ideje. N. O. A tűzszünet alatt is bombázás A Vietnami Távirati Iro­da közli, hogy a bejelentett újévi tűzszünet ellenére amerikai repülőgépek de­Újabb háromszáz növényvédelmi munkás Szakképzés Izsákon Ma növényvédő gépész szakmunkásokat képző tan­folyam kezdődik az Izsáki Állami Gazdaság ágasegy­házi üzemegységében 50 termelőszövetkezeti tag szá­mára a Bács-Kiskun me­gyei Növényvédő Állomás mezőgazdasági- és élelme­zésügyi osztályának szer­vezésében, Az 500 órát ki­tevő foglalkozásokon a résztvevők a növényvédő gépek és vegyszerek haté­kony, biztonságos alkalma­zásával ismerkednek meg, s március végén vizsgákon adnak számot tudásukról. A megye mezőgazdasági szövetkezeteiben mintegy 750 nagyüzemi növényvédő gép üzemel. Az évente megren­dezésre kerülő téli tanfo­lyamokat eddig több mint valamint a megyei tanács/négyszáz termelőszövetke­zeti dolgozó Tegezte el. Az idén a szakmunkásokon kí­vül kétszázötven betanított növényvédelmi munkást ké­peznek ki. Az oktatást rö­videsen megindul a bajai, kiskőrösi, kalocsai és kis­kunhalasi járásban is. cember 31-én és január 1- én több ízben megsértették a Vietnami Demokratikus Köztársaság légiterét és bombatámadásokat intéztek a sűrűn lakott Thanh Hoa és Ha Nam tartományok ellen. A VDK légelhárító egységei egy amerikai gé­pet megsemmisítettek. * A Vietnami Demokrati­kus Köztársaság külügymi­nisztériuma vasárnap nyi­latkozatot tett közzé Kam­bodzsa ügyében. A nyilatkozat többek kö­zött megállapítja: köztudott dolog, hogy az Egyesült Ál­lamok egyre inkább ká­tyúba jut Vietnamban. Ha Washington arra a gátlás­talan cselekedetre ragad­tatná magát, hogy kiterjesz­ti háborúját Kambodzsára, úgy még mélyebbre fog süllyedni a háború mocsa­rában és teljes vereség vár rá. • A DNFF fegyveres ala­kulatai a Ham Luong-fo- lyón megsemmisítettek egy úszó amerikai támaszpon­tot — jelenti a VNA-ra hi­vatkozva az AFP hírügy­nökség. A partizántámadás de­cember 29-ről 30-ra virradó éjszaka történt. Az úszó tá­maszpont 16 hajója közül 15 megsemmisült. A har­cokban 500 amerikai kato­na veszítette életét, vagy sebesült meg. Szilveszteri hangulat a kecskeméti Rákóczi úton. (Pásztor Zoltán felvételei) Fock Jenő Berlinben Fock Jenő. a Miniszterta­nács elnöke kedden felesé­gével együtt üdülésre a Német Demokratikus Köz­társaságba érkezett. Fogad­tatására a berlini pályaud­varon megjelent Willi Stoph, az NDK Miniszter- tanácsának elnöke és Töm­pe András, hazánk berlini nagykövete, délben Willi Stoph miniszterelnök ebé­det adott a magyar vendé­gek tiszteletére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom