Petőfi Népe, 1967. december (22. évfolyam, 284-308. szám)

1967-12-01 / 284. szám

>. oldal 1967. december 1, péntek Befejeződtek a magyar — szovjet tárgyalások Hazatéri Fock Jenő miniszterelnök MOSZKVA (MTI) Fock Jenő, a magyar forra­dalmi munkás-paraszt kormány elnöke november 25-étől 30-áig baráti látogatást tett Moszkvá­ban. A szovjet párt- és kormány- küldöttség idén szeptemberben Magyarországon tett látogatása során létrejött megállapodással összhangban, Alekszej Koszi­gin, a Szovjetunió Miniszter- tanácsának elnöke és Focit Jenő magyar kormányelnök tárgya­lásokat folytatott a Szovjetunió és Magyarország közötti test­véri együttműködés továbbfej­lesztését érintő kérdések széles köréről. Magyar részről a tárgyaláso­kon részt vett Tímár Mátyás, a kormány elnökhelyettese, Hetényi István, az Országos Tervhivatal elnökhelyettese és Tordai Jenő külkereskedelmi miniszterhelyettes. Szovjet részről a tárgyaláso­kon Mihail Leszecsko és VZa- gyimir Novikov, a Miniszterta­nács elnökhelyettesei, Vaszilij Garbuzov pénzügyminiszter, Nyikolaj Patolicsev külkereske­delmi miniszter és Nyikolaj Mi- rotvorcev, a szovjet állami terv- bizotts4g elnökhelyettese vet­tek részt. A felek kifejezték azt a meg­győződésüket, hogy az elért megállapodás előmozdítja a két ország közötti együttműködés további elmélyítését és kiszéle­sítését gazdasági, kereskedelmi, valamint műszaki és tudomá­nyos téren. A tárgyalások a teljes köl­csönös megértés és a testvéri barátság szellemében zajlottak le. Megbeszélések a Kremlben MOSZKVA (TASZSZ) Csütörtökön a Kremlben szov­jet—Szíriái tárgyalások kezdőd­tek. A szovjet küldöttséget Ko­szigin, a minisztertanács elnöke, a szíriai küldöttséget Zuajen miniszterelnök vezeti. A megbe­szélésen részt vesz még Novikov szovjet miniszterelnök-helyettes, Gromiko külügyminiszter és Grecsko marsall, honvédelmi miniszter. Koszigin szovjet kormányfő csütörtökön a Kremlben fogadta Nilsson svéd külügyminisztert, és Gromiko szovjet külügymi­niszter részvételével megbeszé­lést folytatott vele. Fock Jenő, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnö­ke, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Politikai Bizottságának tagja csütörtökön Moszkvából repülőgépen hazautazott. A magyar és szovjet zászlók­kal díszített vnukovói repülő­téren Alekszej Koszigin, a szov­jet Minisztertanács elnöke, Ki­rill Mazurov, a Minisztertanács első elnökhelyettese, miniszte­rek és más hivatalos személyi­ségek búcsúztatták a magyar vendégeket. A kormány elnöke és kísére­tének tagjai csütörtökön dél­után hazaérkeztek. Fogadtatásukra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Fehér Lajos, a Minisztertanács elnök- helyettese, Nyers Rezső, a Köz­ponti Bizottság titkára, az -MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, dr. Bíró József külkeres­kedelmi miniszter, dr. Csanády György, közlekedés- és posta­ügyi miniszter, Vályi Péter pénzügyminiszter, dr. Gál Ti­vadar, a Minisztertanács titkár­ságának vezetője. Az érkezés­nél jelen volt Fjodor Tyitov, a Szovjetunió budapesti nagykö­vete is. A miniszterelnök rövid nyi­latkozatában a következőket mondotta az MTI munkatársá­nak: Tárgyalásaink eredményesek, sikeresek voltak és az elért eredmények jövő évi tervünket, népgazdasági tervünk végrehaj­tását, gazdasági reformunk be­vezetését segítik. Megemlékezések MünnicSi Ferencről Valamennyi csütörtökön meg­jelent szovjet lap közli az MSZMP Központi Bizottságához és a Magyar Népköztársaság kormányához Münnich Ferenc halála alkalmából intézett táv­iratot. A Pravda meleg hangú mélta­tásban emlékezik meg Münnich Ferencről, a lángleíkű forradal­márról, a kommunizmus eszmé­jének bátor harcosáról. Ilyen ez a háború... 4. Selyemzászló tizennégy nyelven Jeremiah Denton alezredesnek nem volt szerencséje. Pedig a felszállás előtt nem kisebb em­ber búcsúztatta, mint maga McNamara, az USA hadügymi­nisztere. Amerika elsőszámú ka­tonája ugyanis éppen abban az időben volt szemlekörúton, ami­kor az alezredes a VDK bom­bázására indult egy repülőgép- anyahajóról. A miniszteri búcsú nem bizonyult jó kabalának: Denton gépét lelőtték a Ham Rong-i híd felett. Milyenek ezek a pilóták? Mi a véleményük a háborúról? Két kivonat, két jegyzőkönyv: James Davis százados. „Kérem én az amerikai hadsereg pilótája va­gyok. Nem vagyok hajlandó vá­laszolni minden kérdésre. Csu­kel teletűzdelt ruhájában ott ta­lálható a rugós kés, forgópisz­toly, higanygőzös jelzőlámpa, amelynek morse jeleit kilomé­terekről is lehet látni. Vízhatlan gyufa, gyógyszerek. Megtalál­ható kelléktárában a „Hogyan maradjunk életben?” című kézi­könyv, imakönyv. És egy kis selj’emzászló, rajta tizennégy nyelven: „Segítséget kérek. Vannak-e a közelben Amerika- barát partizánok? Ha igen, ve­zessen hozzájuk. Kormányom hálás lesz érte .. Nem kérünk a hálából — is­métli az utolsó mondatot Hung Yen tartomány egyik falujában Tni Song Hao asszony, a helyi milícia tagja. Jobb volna, ha a hosszú szöveg helyett csupán Kiújultak a harcok Dák Tónál is SAIGON (MTI) Csütörtökre virradóan kiújul­tak a harcok a kambodzsai ha­tárvidék mellett fekvő dél-viet­nami katonai körzetparancsnok­ság és a hozzátartozó amerikai —dél-vietnami táborrendszer körül és a partizánok újabb akciót indítottak a Dak To kö­rüli hegyekben. Bo Dupnál és Bu Docnál, a kambodzsai határtól öt kilomé­terre fekvő helységeknél csütör­tökre virradóan a partizánok ismét tűz alá vették az amerikai különleges erők táborát és a kormánycsapatok szálláshelyét: 122 milliméteres ütegekből és mozsárágyúkból támadták a bá­zisokat, tankelhárító rakétákat lőttek ki rájuk és gépfegyverez­ték ő-cet. Az amerikai parancs­nokság ágyútűzzel és légitáma­dással viszonozta a partizának­ciót. Az összecsapás mintegy öt óra hosszat tartott. Az első je­lentések szerint hét amerikai és 15 dél-vietnami kormánykatona meghalt, 13 amerikai és 19 dél­vietnami pedig megsebesült. Dák Tótól mintegy 6 kilo­Cipruson elmúlt a konfliktus veszélye ATHÉN (MTI) Cyrus Vance amerikai utazó­nagykövet csütörtökön Pipine- lisz görög külügyminiszterrel vitatta meg nicosiai útjának ta­pasztalatait. Megbeszéléseiről nem nyilatkozott, viszont egy vezető görög tisztviselő jelezte, hogy Vance végeredményben sikeresen fejezte be békéltető akcióját és valószínűleg nem­sokára hazautazik Washington­ba. Visszatért Brüsszelbe Manlio Brosio NATO-főtitkár is. El­utazása előtt az athéni repülő­téren megállapította, hogy a konfliktus veszélye elmúlt. Jósé Rolz-Bennett, U Thant ENSZ-főtitkár megbízottja re­pülőgépen New Yorkba utazott. Megbízható athéni körökben úgy hírlik, hogy a diplomáciai fáradozások nyomán létrejött megegyezés tervezetét már meg is küldték New Yorkba. Csak Szíria nem vesz részt KAIRÓ. (MTI) Egyedül Szíria nem vesz részt az arab államfők ötödik talál­kozóján, amelyet a rabati Hil­ton szállóban december 9-én kezdenek meg. Szaúd-Arábia sem adott ugyan még választ az Arab Ligának a csúcsérte­kezleten való részvételéről, de kairói nagykövete kijelentette, hogy hazája nem ellenzi az ál­lamfői konferenciát, ha azon az arab államok többsége részt vesz. Szaúd-Arábia egyébként Tunézia véleményéhez csatla­kozva, helyesebbnek tartaná a csúcstalálkozó elhalasztását mindaddig, amíg U Thant meg­bízottja be nem fejezi a közel- keleti megbeszéléseit. Az Ahram megjegyzi, hogy az arab országok többsége el­fogadja a Ligának azt a javas­latát, hogy a csúcsértekezlet december 9-én üljön össze, de a vita a dátum körül még nem zárult le. méterre a partizánok támadást indítottak egy 400 főnyi dél­vietnami ejtőernyős alakulat el­len. A mintegy hat óráig tartó csata után a szabadságharcosok visszavonultak a környező er­dőségekbe. WASHINGTON A TASZSZ washingtoni tu­dósítója McNamara lemondásá­val , kapcsolatban rámutat arra, hogy az Washington ..délkelet- ázsiai politikai kudarcának be­ismerése. McNamara nevéhez fűződik a vietnami háború esz­kalációjának veszélyes politikát ja, ami arra vezetett, hogy ma már több mint 500 000 amerikai katona állomásozik Dé-l-Viet- namban. Ülésezik a csehszlovák nemzetgyűlés Csütörtökön délelőtt megkezd­te kétnapos tanácskozását a csehszlovák nemzetgyűlés. Napi­rendjén fontos törvényterveze­tek megvitatása és elfogadása szerepel. A tanácskozás középpontjában a nemzetgyűlésbe ás a nemzeti bizottságokba történő képviselő- választásokról szóló törvényter­vezet, valamint a szövetkezeti parasztság szociális biztosítását módosító javaslat áll. # m *.* * *» ** -is *. r * A Aí ® « 0 u A ** >*■ fa M # -*> it m, m. m k u u m m 4* m n n*, ** m w n, fi. ü m, «4 » íf •*?­ár*,K<'< * <-.• <- •» V. 4- t •*. <i v * -X V», •**» ■tv iMMrHUUlk •■'»» .* y. ..;v. . tStyví» • ‘ M * »«**«>•** .k* ^ y :/*■ A«~ /*<:, Dél-Rhodesia felkelés előtt ? A Nationalist című tanzániai kormánylap szerint kedvezőek a feltételek ahhoz, hogy Dél- Rhodesia afrikai lakossága algé­riai típusú felszabadító háborút vívjon Ian Smith fehértelepes rendszere ellen. Ehhez azonban nem elegendő az Afrikai Egy­ségszervezet Felszabadítás! Bi­zottsága által nyújtott segítség. A megoldás az lenne, ha a Rho­desiával szomszédos független afrikai országok bilaterális tá­mogatást nyújtanának Zim­babwe felszabadító erőinek. Zimbabwe népe tudatában van, hogy a szabadságot nem hoz­hatja meg számára sem Anglia, sem az ENSZ, sem az Afrikai Egységszervezet. Saját magának kell kiharcolni a nemzeti füg­getlenséget. Ez a harc hosszú és véres lesz. Tizennégy nyelvű amerikai zászló. pán azt szeretném közölni, hogy ha valóban olyan pusztítást okoztak gépeim, bombáim, mint ahogy mondják, akkor állítsák össze a számlát. Hány ház, hány híd, hány gyár? Küldjék meg a családomnak. A papa kifizeti. Ja, igen, az emberek ... Ha valóban meghaltak néhányan, kérdezzék meg a hátramaradot­takat, mennyit kérnek szemé­lyenként, végkielégítésül? És csapják a számlához. Mondom, mindent kifizet a papa...” Joseph Crecca főhadnaggyal személyesen találkoztam. Beszél­getésünkből csupán két mondat: „Én esténként imádkozom, hogy béke legyen. Sajnálom, hogy olyan sok szenvedést okoz­tunk ...” Melyik az igazi arc? Nem tu­dom. Egy biztos: azt ma már ők is tudják, hogy a VDK légi­terébe repülni nem békés kirán­dulás. És számolnak azzal is, hogy nem térnek vissza. Azért szerelik fel őket több mint 300 használati tárggyal. íme egy el­fogott pilóta „szereléséből” né­hány kellék: hordozható rádió, telefon, arra az esetre, ha sike­rül kiugrani a gépből és sze­rencsésen földet ér, ezzel kap­csolatot tud teremteni a part közelében cirkáló mentő heli­kopterekkel. Ha a tengerbe esik, használhatja a felfújható gumi­csónakot, van nála tengervíz sótalanító vegyszer, és olyan ol­dat, amely megfesti a tengert és megvéd a cápák ellen. Zsebek­egy kis feliratot hoznának ma­gukkal: „Megadom magam.” A lelőtt amerikai gépek piló­táinak — ha túlélik a lelövést — az lesz á sorsuk, hogy elfog­ják a hadsereg katonái, vagy a milícia tagjai, az egyszerű fa­lusi emberek. Az égjük elfogá­sára így emlékezik Song Hao: — Késő délután volt. A rizs­földön dolgoztunk. A magasfi­gyelőben szolgálatot teljesítő ügyeletes kolomppal jelezte: amerikai gépek közelednek. Az óvóhelyre indultunk, amikor fülsiketítő dörrenés rázta meg a levegőt. Az égre figyeltünk, és láttuk, ágyúink eltaláltak egy gépet. Zuhanni kezdett és rövi­desen fehér ejtőernyő nyílt ki a levegőben. A kiugrott pilótát néhányan szemmel tartottuk, a többiek a katonákat értesítették. A szél távolabb sodorta a piló­tát, s mire odaértünk, már le­vetette ernyőjét, futásnak eredt. Szaladtunk utána. Tudtuk, ha át akar úszni a folyón, csónak­ját kell használnia. De arra már nem volt ideje. Pisztolyt fogott ránk. Néhány pillanatig farkas­szemet néztünk. Amikor észre­vette, hogy egyre szorosabb gyűrű fogja körül, eldobta fegy­verét, megadta magát. Újból kezembe veszem a piló­ta tizennégy nyelven írott, se­gítséget kérő zászlaját. Fura fo­galmazás. Különös gondolkodás­ra vall: „Vannak-e a közelben Amerika-barát partizánok...?” Király Ferenc

Next

/
Oldalképek
Tartalom