Petőfi Népe, 1967. december (22. évfolyam, 284-308. szám)

1967-12-01 / 284. szám

laii dományos intézményekkel el­lenőriztethetik, a döntés joga azonban — az ismeretek birto­kában — mind a gazdaság ter­melési szerkezetét, mind új be­ruházásait illetően kizárólag magukra a termelőszövetkeze­tekre tartozik. A főtitkári előterjesztés után az országos tanács tagjai szó­laltak feL Beszámoltak a helyi tapasztalatokról, ismertették a mezőgazdasági beruházások problémáit. A felszólalók több­sége javasolta, hogy az országos tanács keretében külön is szer­vezzék meg az információs ap­parátust. Hangsúlyozták, hogy tovább kell javítani a termelő- szövetkezetek vezetését, gyorsí­tani a termelőszövetkezeti zár­számadások. valamint a jövő évi tervek előkészítéséhez szük­séges rendelkezések eljuttatá­sát a termelő üzemekhez. Töb­ben felvetették, hogy a gazda­ságirányítás új rendjében a ter­melőszövetkezeteknek az eddi­ginél szélesebb körűen kell tá- jékozódniok az árakról, az áru­értékesítés lehetőségeiről. Ezután Szabó István, a TOT elnöke, majd dr. Nagy Sándor, a TOT főtitkára válaszolt a fel­szólalásokban fölvetett kérdé­sekre, észrevételekre. A tanácskozás első két napi­rendi pontjának megtárgyalása után Virág István, a TOT fő­titkárhelyettese terjesztette elő a termelőszövetkezetek szocia­lista munkaversenyóről szóló beszámolót. Ezután a Termelőszövetkeze­tek Országos Tanácsa megvá­lasztotta küldötteit az Orszá­gos Szövetkezeti Tanácsba, amely a különböző szövetkezeti típusokat összefogó konzultatív jellegű csúcsszerv lesz, a ma­gyar szövetkezeti mozgalom külföldi kapcsolatainak ápolá­sára, valamint a szövetkezeti politika átfogó kérdéseinek rendszeres megtárgyalására és véleményezésére. Végül — napirenden kívül — Varjas Gyula, a székesfehérvári Szabad Élet Termelőszövetkezet elnöke indítványozta, hogy az országos tanács elnöksége vizs­gálja meg az állategészségügy jelenlegi rendszerének problé­máit és dolgozza ki javaslatait azok megoldására. Az országos tanács a javaslatot határozattal elfogadta. Az ülés Berki Sándor elnökhelyettes zárszavával ért véget (MTI) Kah tan El-Sabl. az NLF főtitkára és Lord Shackleton, a brit küldöttség vezetője Genfben kézfogással pecsételi meg a megál­lapodást, amelynek alapján az adeni brit gyarmat megszűnt, és létrejött a független Dél-jemeni Népi Köztársaság. alakulása egyelőre várat magá­ra. Ez nyilván annak tulajdo­nítható, hogy az NLF Kah tan el-Sabi vezette küldöttsége az angolokkal folytatott genfi tár­gyalások elhúzódása miatt csak a csütörtök reggeli órákban ér­kezett vissza Adenba, ahol a repülőtéren a karhatalomnak csak nehezen sikerült visszatar­tania a kifutópályára érkező géptől a vörös-fehér-fekete dél-jemeni nemzeti zászlókat Alumíniumipari kiállítás December 4-ig kereshetik fel az érdeklődőik az Alumínium a jövő fémé című kiállítást Kecske­méten, az Uttörőházhan. Az Alumínium Alkal­mazástechnikai Központ és a kecskeméti Fém­és Vasipari Ktsz által rendezett bemutatón a legjelentősebb alumíniumfeldolgozó vállalatok és ktsz-ek vonultatták fel termékeiket. Gazdag kollekcióval szerepel a rendező ktsz: ismert gyártmányain, az alumíniumcsöveken és finom szalagon kívül bemutat’a új cikkét, az alumí­niumvázas almaszedő állványt is. (Pásztor Zoltán felvétele.) ségére és a fenyegetésektől sem riadt vissza. Az angol küldöttség Genf­ben még arra is kísérletet tett, hogy angol katonai missziót erőszakoljon a füg­getlenné váló Dél-Jemen hadseregére, de az NLF küldöttsége eztvisz- szautasította. El-Sabi szerint a 128 éves gyarmati uralom fejé­ben jóvátételként százmillió fontot követelnek az angoloktól. Az új független arab állam megalakulásával foglalkozik a moszkvai Pravda csütörtöki szá­mának egyik cikke, amely meg­állapítja, hogy a fiatal állam­nak sok nehézséggel kell meg­küzdenie. Az országból kivo­nult angolok is mindent elkö­vetnek, hogy befolyásukat fenn­tartsák e térségben. Erre mutat az is, hogy az adeni támaszpont feladása után a Perzsa-öbölben levő Bahrein- szigeteket fejlesztik ki hatal­mas légi- és haditengerészeti támaszponttá. Dél-Jemen belpolitikai prob­lémái sem kicsinyek: az ország életében döntő lehet, hogy az NLF milyen együtt­működésre tud majd jutni más hazafias szervezetek­kel. elsősorban a megszállt Dél-Je­men felszabad! tási frontjával (FLOSY). Csak helyeselni lehet az NLF vezetőjének, El-Sabi- nak a kijelentését, hogy az új kormánynak szüksége lesz min­den dél-jemeni hazafi támoga­tására. A TASZSZ adeni tudósítói is­mertetik az Asz-Szauri című !ájékoztató kőnyomatos novem­ber 29-i számában megjelent szöveg alapján az NLF politikai programját. A program értel­mében a függetlenné vált Dél- Jemenben a népi tömegek élcsa­patát képező forradalmi pártot kell létrehozni; a társadalmat át kell alakítani; harcolni kell a bürokrácia és a burzsoá ele­mek ellen; az ország gazdasági és társadalmi életét a reális kö­rülmények figyelembevételével, a tudományos szocializmus alap­ián kell fejleszteni. A program szerint az egyik legfőbb feladat a do’gozó tömegek egységének elérése. Ülést tartott a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa Világ proletárjai, egyesüljetek! A zászló: vörös-fehér-fekete él-lemen függetlenségének Az angolok mindent elkövetnek befolyásuk fenntartására Tudósítás Di születéséről A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG l APJA XXII. EVF., 284. SZ. Ára 60 fillér 1967. DEC. 1, PÉNTEK ADEN (MTI) Szerdán éjfélkor szilveszteri hangulat uralkodott a Dél-je­meni Népi Köztársaság néven függetlenné vált Dél-Arábia fő­városa, Aden utcáin. Az embe­rek énekeltek, táncoltak, petár­dákkal, sípokkal, autótülköléssel fogadták az éjfélt, amely ezút­tal nem új év kezdetét, hanem új korszak beköszöntőt jelen­tette: 128 évi angol uralom után függetlenné vált Dél-Arábia. A függetlenné vált új álla­mot, az arab országok család­jának 14. tagját elsőnek az EAK Ismerte el, majd Algéria. Etiópia, Je­men és Irak. A Dél-Jemen kormány meg­lengető több tízezres újjongó tömeget. El-Sabi Adenbe történt visz- szaérkezésekor adott nyilatko­zatában azzal vádolta Angliát, hogy a genfi tárgyalásokon nyo­mást gyakorolt az NLF küldött­A Termelőszövetkezetek Or­szágos Tanácsa csütörtökön ülést tartott. Az ülésen részt vett Dobi István, az Elnöki Ta­nács nyugalmazott elnöke, dr. Erdei Ferenc akadémikus, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára, valamint a gazdasági irányító szervek számos vezetője. Szabó István, a Termelőszö­vetkezetek Országos Tanácsá­nak elnöke beszámolt az orszá­gos elnökség és titkárság eddigi munkájáról, a területi szövet­ségek megalakulásáról, az el­múlt hónapokban végzett mun­kájuk tapasztalatairól. A termelőszövetkezeti moz­galom nagy jelentőségű esemé­nye, hogy országszerte megala­kultak a területi szövetségek: a fővárosban kettő, a megyei székhelyeken tizenkilenc, egyéb helyeken huszonhét —, össze­sen 48 területi szövetség ala­kult. Az ország mezőgazdasági ter­melőszövetkezetei és termelő­szövetkezeti csoportjai csaknem telies számban csatlakoztak a területi szövetségekhez. A terü­leti szövetségek nagy része meg­alakulása után gyorsan megta­lálta helvét, s megkezdte tevé­kenységét. amellvel főként az új termelőszövetkezeti törvény adta szélesebb körű lehetőségek kihasználásában, a közös gaz­daságok közötti együttműködés mipiőbbi kibontakoztatásában segítik a szövetkezeteket. Emel­lett máris tó eredményeket ér­tek el érdekkénviseleti tevé­kenységükben és a hatékony jogvédelem megszervezésében. Az elnök megállapította: a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa és választott szervei eddigi tevékenységük során hasznosan segítették a termelő- szövetkezetek önálló, vállalat- szerű gazdálkodásának kialakí­tását. de a most következő idő­szakban még többet tehetnek és még többet is kell tenniük a kongresszusi határozatban megfogalmazott célok valóra váltásáért, elsősorban a terme­lőszövetkezetek szocialista jel­legének erősítéséért, valamint a szövetkezeti demokrácia el­veinek teljesebb érvényesíté­séért. Az elnöki beszámoló után dr. Nagy Sándor, a TOT főtit­kára beteriesztette a termelő- szövetkezetek információs rendsze-ére vonatkozó javasla­tot. Kifeitette. hogv az úi gaz­daságirányítási rendszer viszo­nyai között, a termelőszövetke­zetek önálló vállalati gazdálko­dásának és önigazgatásának erősödéivel számottevően nö­vekszik majd a szövetkezeti gazdaságok információigénye. Ezért sziikséeesnok látszik, hogy ne csurán az íránvító és kénviseio+i szervek, hanem az gpvos oqzda'ágokon belül a kü­lönböző szintű vezetők is idő­ben rnepvoröáV a munkakörök­nek rreePz’plő információkat Ä fez-év az információk alapié” kialakított elképzeléseiket a tu-

Next

/
Oldalképek
Tartalom