Petőfi Népe, 1967. szeptember (22. évfolyam, 206-231. szám)

1967-09-01 / 206. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek I A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG LAPJA r xxn. evf., 20«. sz. Ara 60 fillér 19«. szept. i, fentek Megyei sikerek a mezőgazdasági kiállításon Jól szerepeltek az idei Orszá­gos Mezőgazdasági Kiállításon és Vásáron a megye közös és állami gazdaságai, valamint a Bács-Kiskunban működő mező- gazdasági intézmények, össze­sen 35 termék-, illetve állat­féleséggel nyertek díjat Nagy­díjat kapott a Duna—Tisza közi Mezőgazdasági Kísérleti Inté­zet paradicsoma, a nagybaracs­kai Üj Tavasz Tsz rostkendere és a Szalkszentmártoni Juhutód- ellenőrző Állomás (kostelep) anyajuha. A kertészeti termékek közül első díjat nyert csemege­paprikájával a tiszakécskei Sza­badság Tsz, görögdinnyéjével a Duna—Tisza közi Mezőgazda- sági Kísérleti Intézet, paradicso­mával a mélykúti Üj Élet Tsz és vöröshagymájával a hartai Béke Tsz. Sikerek születtek a növény- termesztésben is: a szabadszál­lási Lenin Tsz kukoricával és olajlennel, a bácsbokodi Ezüst­kalász Tsz rostkenderrel ho­zott el első díjat. Az állatte­nyésztés első díjasaiként büsz­kélkedő bajai Micsurin, tata­házi Petőfi, dávodi Rákóczi Tsz, a Solti Állami Gazdaság és a szalkszentmártoni kos te­lep kilenc comwall-sertéssel, két tenyészkossal és két anya­juhhal szerzett elismerést. A második és harmadik díjas gazdaságok zöldségfélékkel sze­repelnek, közöttük a mélykúti Alkotmány Tsz szőlővel is nyert díjat. Gyümölccsel nem arattak sikert a megye kiállítói. A díjazottak között van még dohányával a pálmonostori Ke­leti Fény, nóniusz kancájával a jánoshalmi Jókai Tsz, vala­mint búzájával két hartai gaz­daság. A már említett bajai, dávodi és tataházi szövetkezet a cornwallokkal kisebb díjakat is szerzett. Szeptember 5-én érkeznek a kiállításra a későbbi érésű sző­lők, gyümölcsök, zöldségfélék; így ezek bírálatára, díjazására csak ezután kerülhet sor. Megyeszerte nagy az érdeklő­dés a kiállítás megtekintése iránt. A kecskeméti MÁVAUT­állomáson elmondották, hogy a nyitástól szeptember 9-ig 16 különbusszal rándulnak fel a megyeszékhely, illetve környé­kének szövetkezeti gazdái. Szep­tember 12-én pedig az Állami Biztosító önsegélyző csoportja hatszáz látogató részére indít különvonatot a kiskunhalasi já­rásból. A szerelvényt Médykút- ról indítják. Tovább gyarapodott a Kiépített út- és járdahálózat Tízmillió forint értékű társadalmi munka Néhány hétté! ezelőtt vázlatos áttekintést adtunk már olvasó­inknak a megyében folyó köz­ségfejlesztés féléves eredmé­nyeiről. Pillantsunk ezúttal a részletekbe nevezetesen: milyen volt az előrehaladás az év első hat hónapjában az út- és járda­építésben. Útépítésre a KÖFA-ból össze­sen 10 millió forintot irányoztak elő megyénk települései ebben az évben. Ebből az év első fe­lében megvalósított 16 ezer négyzetméter (körülbelül 3,5 ki­lométer) szilárd burkolatú út 4,5 millió forintot merített ki az előirányzatból. Az e célra ren­delkezésre álló községfejlesztési alap nagyobb hányada tehát az esztendő hátralevő részében vár felhasználásra, s egyúttal azt is jelenti, hogy az útépítések üte­mének gyorsítása szükséges a hiánytalan tervteljesítéshez. Fő­leg a dunavecsed, kecskeméti és kalocsai járásban okoz gondot a kivitelezői kapacitáshiány. örvendetes viszont, hogy a KÖFA-bőI az útépítésre tervezett 10 millió forintot ugyanennyi társadalmi mun­kaértékkel toldotta meg a megye lakossága az év első félében, méghozzá fő­leg a külterületi utak rendbe­hozásával. Ennek hasznát, je­lentőségét, különösen a beta­karítás időszakában elsősorban A Minisztertanács ülése A Kormány Tájékoztatási Hi­vatala közli: A Minisztertanács csütörtökön ülést tartott. A mezőgazdasági és élelmezésügyi és az igazság­ügyminiszter előterjesztette a mezőgazdasági termelőszövetke­zetekről, valamint a földtulaj­don és a földhasználat tovább­fejlesztéséről szóló törvények tervezetét. Ezeket a Kormány június 22-i ülésén már megtár­gyalta, majd az országgyűlés állandó bizottságainak javasla­tait és észrevételeit figyelembe- véve az előterjesztők több vo­natkozásban módosították. A Kormány a két törvény terve­zetét megvitatta, elfogadta, s maguk az érdekéitek mérhetik le. A legeredményesebb munkát az útépítésben a bajai és kis­kőrösi járás, a városok közül pedig Kecskemét és Baja vé­gezte. A KÖFA-ból e célra elő­irányzott 8 millió forintból ugyanis 5 milliót már az el­ső félévben felhasználtak, s ezt a lakosságnak a járdaépí­tésben nyújtott segítsége egy­millió forint értékkel növelte. A fél év alatt kiépített 40 ezer négyzetméter járda több mint 30 kilométer hoszúságnak felel meg. Külön említést érdeméi e vo­natkozásban a kiskőrösi járás. Csupán Kecelen összesen 3,5 kilométernyi járdát lát­tak el szilárd burkolattal, s a tervezett 320 ezer forint előirányzatból mindössze 15 ezer forint értékű munkát kell még elvégezni az év hátralevő ré­szében. S még a kiskőrösi já­rásnál maradva: Soltszentimre például 1200, Fülöpszállás 435, Csengőd pedig 700 méter kiépí­tett járdával gyarapodott az év első hat hónapjában. Járdaépítésben a második he­lyen a dunavecsei járás áll, ahol 7,5 kilométer járdát láttak el szilárd burkolattal. Ebben a la­kosság társadalmi munkájának értéke megközelítette a 340 ezer forintot, a felhasznált saját (he­lyi) anyag értéke pedig 11 ezer forint volt. A megyei KÖFA-verseny részvevőit bizonyára érdekli a félévi számvetés alapján a községfejlesztési bevételek és kiadások tekintetében a kiskőrösi járás áll az élen. Egész évi bevételi tervét máris 105,5, a kiadási tervét pedig 83,1 százalékra teljesítette. A tárgyi­lagossághoz azonban hozzátarto­zik: társadalmi munkában a kecskeméti és a kiskunfélegy­házi járás lakossága megelőzi a gadta az 1968. évi népgazdasági f kiskőrösi járást. A verseny fel­terv kidolgozásának alapjául tételei között pedig nyomósán szolgáló főbb célkitűzéseket és esik latba a kommunális cél­irányelveket. j kitűzések megvalósításához A Kormány ezután egyéb | nyújtott társadalmi munka, ügyeket tárgyalt P. I. úgy határozott, hogy az ország­gyűlés elé terjeszti. A pénzügyminiszter benyúj­totta a gazdasági és pénzügyi ellenőrzés rendjének szabályozá­sáról szóló törvényerejű rende­let tervezetét. A Miniszterta­nács úgy határozott, hogy a ter­vezetet a Népköztársaság Elnöki Tanácsa elé terjeszti. Az Országos Tervhivatal el­nökének előterjesztése alapján a Kormány megvitatta és elfo­C saknem százezer általános és középiskolás kezdi meg ma a tanévet Bács-Kiskun megyében. A most következő év lesz a reformtantervek és tankönyvek bevezetésének har­madik, utolsó előtti szakasza. Megindulnak az előkészületek a szakközépiskolák hálózatának kiépítésére, s erre a tanévre esik a gazdaságirányítási reform bevezetése, amely szintén ha­tással lesz az oktatásügyre. Ugyanakkor tovább javultak az iskolai munka feltételei. Lé­nyegében megszűnt a pedagó­gushiány, korszerűsödött az is­kolák felszerelése, bővült a kol­légiumi hálózat, javultak a fa­lusi, tanyai gyerekek tanulási lehetőségei. Joggal várhatunk tehát jobb munkát mind a ta­nulóktól, mind a pedagógusok­tól. Miben foglalhatók össze a most induló tanév feladatai? A fő célkitűzések nem vál­toztak. A feladat az iskolare­form maradéktalan megvalósí­tása. Ez természetesen nem le­het egyetlen esztendő munká­jának eredméhye, hiszen igen bonyolult, szerteágazó és alap­vető változásokat előidéző fo­lyamat. Az iskolareform kez­dete óta nagy eredményeket ér­tünk el, de az elvégzendő mun­kának még csak a derekánál tartunk. A megyei tanács művelődés- ügyi osztálya éppen ezért gon­dosan mérlegelte a tanév kez­dete előtt. a következő tíz hó­napra eső legfontosabb felada­tokat. A most induló tanév egyik legfontosabb célkitűzése: a tan­tervi követelmények elérése, a tudásszint emelése. Erről már eddig is sok szó esett. Egy idő­ben a legmodernebb módsze­rek bevezetésétől vártuk az eredményt. De sem a megfelelő anyagi feltételek nem állnak még rendelkezésünkre, sem pe­dig a pedagógusok képzettségé­ben nem tartunk ott. hogy ezek a legmodernebb módszerek min­denütt sikert hozzanak. Éppen ezért a felügyeleti munka kö­zéppontjában nem a módszerek, hanem az eredmények vizsgá- 7ata áll a következő hőnnvok- ban. Tarthatatlan az az állapot, imi oktatásügyünket ma még jellemzi. Igen nagyok a különb­ségek az iskolák, sőt gyakran. ugyanannak az iskolának egyes osztályai között. Ugyanazért a* osztályzatért az egyik helyen keményen meg kell dolgozni, másutt viszont könnyebben osztogatják a jó jegyeket. M inőség és fegyelem! — ex lehetne talán a most in­duló tanév jelszava. A fegyelem alatt mindenekelőtt a tantervi fegyelmet értjük, ami a tanu­lókra és a pedagógusokra egy­aránt vonatltozik. A másik fontos feladat a ne­velés javítása. Az úgynevezett személyiség formálás, amelyhez nem elegendő az órák gondos megtartása, a tananyag leadása és számonkérése. Foglalkoznia kell a pedagógusnak a tanítvá­nyával az órán kívül is. Ehhez mindinkább segítséget kap az úttörőmozgalomtól és a KISZ- től. Az ifjúsági szervezetekben ma már általában jól megy a munka, de ezt az eddiginél job­ban kell segíteni pedagógiailag is. Szorosabb kapcsolat kiépí­tése a cél a szülőkkel is. Egy­részt a szülői munkaközössége­ken keresztül, másrészt a csa­ládlátogatások alkalmával. De még ezek mellett a már kiala­kult módszerek mellett is min­den lehetőség kihasználására szükség van ahhoz, hogy a pe­dagógus megismerje tanítvá­nyait, egyéniségüket, hajlamai­kat, készségüket, hiszen csak így tehet eleget egy másik fon­tos feladatnak, amit úgy fogla­lunk össze, hogy: segítség a pá­lyaválasztáshoz. Ma már min­denütt törődnek ezzel a feladat­tal. Szívesen is végzik ezt a munkát, de még nem minde­nütt jól. XTégezetül a munka megja- ” vitásának még egy elen­gedhetetlen feltételére hívjuk fel a figyelmet. Erősíteni kell az iskolák és a külvilág kap­csolatait is. Bogy tovább lép­jünk a körzetesítésben, a hét­közi otthonok hálózatának fej­lesztésében és a felnőttoktatás­ban — mindehhez szükség van a helyi állami és társadalmi szervek, vállalatok és gazdasá­gok eddiginél nagyobb segít­ségére. Anyagi és erkölcsi tá­mogatással egyaránt járuljunk hozzá mind sokoldalúbban az iskolák fejlesztéséhez, az okta­tási reform sikeréhez, M. L:

Next

/
Oldalképek
Tartalom