Petőfi Népe, 1967. augusztus (22. évfolyam, 179-205. szám)

1967-08-13 / 190. szám

Weintragrer Adolf: KI a földekre. Három külföldi költő Vjacseszlav Kaanyecev (szovjet) Költő a gyárban Szeretek gyárakban szavalni, nem mint vendég: mint jó barát Itt nem kérnek édeskés ódát s hazugság talmi aranyát A műhely legközepén, a darunál, hol brummog a ventillátor-száj, imbolyogva, szép lassan egybegyűl a százarcú munkásosztály. Nem, itt nem a méz szagát érzed, de a vasat, tüzet, gépeket Nem sokat tett itt a divat Állj ki hát, s mondd a lényeget: Hogy mit szeretsz, hogy mft nem szeretsz, mit láttál falun, városon .,. Ügy olvass fel, mintha gyalulnál, verejték csorogjon hátadon! 4 vén nyárfák lombját csak ™ néha rezzent! meg a riad t szellő. A sövény alatt lihegő tyúkok, tikkadt verebek lógat­ják szárnyukat a porba. A ma­gányos tanyaként álló bócsai tanácsháztól nézem a pusztát, a futóhomok és a szikes lapaly találkozásánál. Eszembe jut a szolgabírás vi­lág, amikor valamiféle bölcs su­gallat azt mondta a hajdani uraknak, hogy közintézményből elé.- a tanyának az adóhivatal, meg a temető. Azért állt itt szá­zadon át magányosan a község­háza valami faluteremtő csodá­ra várva. Századunk harmincas éveiben végre parcelláztak a szomszéd­ságban vagy 200 hold buckás- völgyes futóhomokot. Megkez­dődött a falusítás, Két tucat vályogházat idekoplaltak a szfe- gényparasztok, de mivel a buc­kák elhordása többe került, mint a házépítés, két kilométer­rel odébb, a makadámút men­tén próbálkoztak később a falu fundamentumának lerakásával. Múltak az évek, nőttek, tere­bélyesedtek a községház öreg nyárfái és terpeszkedett a ho­mokon a temető. De Bócsáról, mint faluról, sokáig az a mon­dás járta: csak tartja az isten, de nem neveli. Elballagott már fölöttünk két év'tized a demokráciában is. Az ősi falumag: a magányos ta­nácsház és a temető szomszéd­ságában pártház, orvosi rendelő, férfi és női fodrászat, mozi. A kőútmenti településen posta, is­kola, s az árubeszerzés és ter­ményértékesítés intézményei. És egymás után épülnek a bármely város villanegyedébe is beillő családi házak. Szóval a bócsai klsvilág e vál­tozásain merengek, s közben lá­tom ám, hogy a sárga tarlók és zöld kukoricatáblák között las­san benépesedik a Gilik-tó. isiskolás surbankók és kis- lánykák, meg suttyó le­gények, süldőlányok gyülekez­nek a réten. A faluból és a szétszórt tanyákból jönnek. A békalencsés, szittyós-nádas tó­ban a vadrucák csörgését, vén kecskebékák kummogását gye­rekzsivaj váltja fel hamarosan. Folyik a versenyúszás, vízi­birkózás. Kislány-sikoltozás, ka- maszkurjongatás tölti meg a tá­jon rezgő délibábot. És a tó, amely az imént még az iszapos fenekén sütkérező kárászokat mutogatta a Napnak, hamaro­san szürke kotyvalékká válik. ■ill it Csináljunk. Kinek mi- lyen kalapja van, olyan­nal köszön. Akinek a tenger el­érhetetlen, megelégszik a béka­nyálas tóval... — Hej te Pista, Pista — fed­dem a legifjabbak egyikét, — téged ugyan hiába mosdatott meg édesanyád! Nem ismer rád ha meglát! — Dehogynem! — tromf ol vissza Pista a maga nyolcesz­tendejéhez illő bölcsességgel. — A kocánkat is mindig mögisme- ri, pedig az még jobban besá- rozódík a kubikgödörben! Hát ez megnyugtató csak­ugyan. Tovább gyönyörködöm a zsivaj gó, boldog gyereksereglet- ben. Pista másodszor is köze­lembe úszik. Kérdezem tőle: — A piócák nem incselked­nek itt veletek? — Áááá! — legyint — nincs itt pijóca. Kisózták. — Hogyhogy kisózták? Pista előbb csodálkozik tájé­kozatlanságomon, aztán fölénye­sen meg világosít ja elmémet: — A pijóca nem szereti a sót. — Azt hallottam. — Nahát! A bácsik beleszór­tak a tóba egy kocsi sót. A pijócák eliszkoltak a zöldhalmi tóba. S mivel a hozzám hasonló tu­datlan öregre kár tovább paza­rolni az időt, már úszik is Pista a szittyós felé, ahol Baranyi Jóska, meg Faragó Jani nyom­kodja egymást a békanyálba. Oár pillanat telik csak el, A amíg egy pulykatojáské- pű kis Éva-reprodukció illegefi magát a fényképezőgépem előtt, s akkor hallom, hogy Pista na­gyot sikít, utána meg akkorát káromkodik, mint egy zsandár- káplár. Látom, hogy verejtékes Igye­kezettel kapkod a testi takar­gatnivaiója közelébe, a „fecske” alá. Valamit elkap és teljes erő­vel belevágja a vízbe. Aztán mint aki egérutat nyert, de még nem látja elhárítottnak a ve­szedelmet, sietve csörtet ki a partra. — Mi volt a^, Pista? — kér­dezem sanda gyanúval. — Pijóca bújt a gatyámba. — Pióca? — Az. Fene a trombitafermá- jú pofáját, ide ragadt! — mu­tatja a combján. — lij, ej, hát most már mi lesz? — révedezek a tóra. — Semmi! — azt mondja. — Kiszusszantom magam, aztán visszamögyök. Ez világos beszéd. Es érthető. Mert ugye, fürödni jó. Fürödni kell. Akkor is, .ha az emberiség már elég tűrhető Hold-rakétá­kat csinál ugyan, de a pióca- kisózás még nem tökéletes. 14] ono! Tudom • én azt, hogy 1' lassan érünk .messzire. De milyen lassan! Mégis szeret­ném megérni, amikor Bocsa oda fejlődik, hogy nem a Gilik-tót kell sózni, ha strandolni akar­nak a gyerekek. Lakatos Vince Arno Rein frank (német) Téli remény Az ősz már vatta-felhőkkel űzi bomlásba, kórhadásba a leveleket, s a szoba falán a képeket ferdére csapfa a halál-évszak csengő muzsikája. A puha kis bőr-cipellők itt állnak előtted, a nyár szekrénybe tette őket gondosan. Fagy-kristállyal szűri majd a szél ki a kúpos utca-lámpák bús fényét a ködbGL • De még a tél is ébresztget reményt, mert hol léket kap a sajka s összedől a híd, küld a vízen, mely elválaszt, gyógyírul jeget, s az, ha átér, minket is a túlsó partra visz. ISelo Risi (olasz) Családi sírbolt Asszonyom; úrnőm, ön most tisztelet-övezte szép sírját kínálja, s a mardosó bűnt. Velem egykor ágyát osztotta meg, s szeszélyeinek kellett legjobb ifjú erőim áldoznom. Amíg sörtől dagadt vízfejű férje és a félelem el nem űzött. A jog keze kötözött máglyára. Íme, főnikszként újjászülettem, hogy felcsipegessem időnként az ön fagyos árnyát. BÁN ERVIN fordításai NEMRÉGIBEN látott napvilágot Eősze László: Kodály Zoltán című könyve a Gondolat Kiadó Kis Zenei Könyvtár sorozatában. Az imponálóan tömör, lényeget megragadó mú érdekes olvasmány, bár szerzője többnyire megmarad a regisztrátor szerepében: megelég­szik az események, tények, adatok puszta felso­rolásával. Hogy ennek ellenére az olvasó izgal­masnak találja a könyvet, annak a Kodály-élet­mű roppant gazdagsága az oka elsősorban. Eősze könyvéből kitűnik, hogy Kodály annyit utazott, alkotott, oly sok területen dolgozott, annyi si­kerben, kitüntetésben részesült, hogy ezek tény­beli adatai minden kommentár nélkül is meg­töltenek egy szerényebb terjedelmű kötetet. Az életrajz írója ott vétette el a dolgot, hogy a sok­féle adatot csoportosítva nem hagyta azokat csu­pán a „Függelék”-ben, hogy a könyv egyes fe­jezeteiben több hely maradjon értékelésre és összegezésre, következtetések levonására. Ennek hiányában adós maradt a korszellem és a kor izlésáramlatainak, valamint a Kodály-művek születésének, mélyebb társadalmi, történeti és esztétikai gyökereinek bemutatásával. Ugyanígy szegényesnek találjuk a Kodály—Bartók barát­sággal foglalkozó sorokat is: a század két nagy zsenijének alkotó együttműködése a Kodály-élet. rajz legszebb fejezeteinek egyike. A másik, amit jogosan hiányolunk az, hogy Kodály, az ember, alig jelenik meg az olvasó előtt. Pedig a felesége betegségének, halálának, s végakaratának, s Kodály új házasságának szen­telt sorok bizonyítják, hogy úgy egész a nagy alkotók értékelése, ha a művek mellett az egyé­ni életük eseményei, belső világuk alakulása is ismeretes lesz az olvasó előtt. ELÄMUL az ember az életmű csodálatos gaz­dagsága láttán. A nagy művek sora: A Psalmus Hungaricus, a Galántai táncok, Kállai kettős, Új könyv Kodály Zoltánról Székelyfonó, a Háry János, Budavári Te Deum, az öregkori bölcs összegezés: a Szimfónia, a nép. dalfeldolgozások, gyermekdalok, a kórus- és ka­maraművek mellett a zeneelméleti, zeneesztéti­kai, zenepedagógiai cikkek, tanulmányok, de eze­ken túl nyelvészeti, irodalmi munkásság, hang- versenykörutak Skandináviától Anglián, Fran­ciaországon, a Szovjetunión át Amerikáig, gyúj­tóhangú előadások, beszédek, szervező munka itthon és külföldön, tanítás és folklorisztikai te­vékenység: egy ritka tartalmú, gazdag pályafu­tás gyönyörű adatai._ ' örömmel olvashatjuk Kecskemét város nevét több alkalommal is a könyvben. Itt született 18S2-ben; nagy, díszes ünnepség, hangverseny 1932-ben, az ötvenedik születésnapon; két évvel később a Jézus és a kufárok és két másik mű itteni bemutatója (mindhárom mű Kecskeméten hangzik fel először!) a 65 éves Kodály a város díszpolgára lesz, 1950-ben segít az Ének-Zenei Általános Iskola létrehozásában; beszél a felava­tási ünnepségen, amikor az iskola megkapja mo­dern, gyönyörű épületét; és végül: idézet Illyés Gyula verséből a könyv végén. Nem írta oda a szerző, de ezt a verset Illyés Kecskeméten sze­mélyesen olvasta fel a Kodály-ünnepségen. AMI EŐSZE László könyvéből még az olvasó­nak feltűnik: Kodály állandó harca. Hosszú éle­tének szinte minden napja hatalmas küzdelem volt. Harc a fafejű, irigy, konzervatív kollégák ellen, a maradiság, begyepesedés ellen, harc a magyar népdal elfogadtatásáért, a magyar mu­zsika rangjáért a nagyvilágban, harc a szép ma­gyar beszédért, nyelvünk tisztaságáért, a zenei műveltség fejlesztéséért, a hazafias érzés, a hu­manizmus eszméinek elterjedéséért. Így is sűrít­hetnénk: harc a nemzeti érzés és emberi hala­dás ragyogó eszményéért. Varga Mihály

Next

/
Oldalképek
Tartalom