Petőfi Népe, 1967. augusztus (22. évfolyam, 179-205. szám)

1967-08-13 / 190. szám

Világ proletárjai, egyesiiljet« jet^k! \ Ez még csemege & XXII. ÉVF., 190. sz. Ara 80 fillér Ameddig a szem ellát — mini < a talmas csíkos szőnyeg — pap. ukasorok nyúlnak el. A hajós iózsef Attila Termelőszövetke­zet összesen 260 holdon termel paprikát, ebből 30-on ceced fe­héret. Ez az egész terület öntöz­hető. Most szedik másodszor, körülbelül 300 mázsára száml­ának. Szőnyi János és Herma- iucz Ferenc rakja kocsira a lá­dákat, hogy minél előbb a ren. leletési helyére, a Kalocsai Fű- izerpaprikaipari Vállalat miskei leiepére szállítsák. Az idén egyébként jelentős bevételre tesznek szert paprika- armesztő tsz-eink. Miként agyanis a megyei központban zombaton tájékoztattak, eddig j 5100 mázsa csemegepaprikát vet- 1W7.AUG. 13, vasarnap I tek át a MÉK-telepek. Több száz kilométeres csőhálózat Szánk—Kecskemét közötti gázvezeték Minden igényt ki tudnak elégíteni Sok szó esik mostanában a földgázról. Mégis kevesen tud­ják, milyen nagyszabású prog­ram megvalósítása van folya­matban az Alföidön, amelynek befejezésekor egy sor város, nagyközség- kap az értékes fűtő­anyagból, több üzemet rákap­csolnak a megépülő vezetékek­re. Bács-Kiskun megyében Kecs­keméten hónapok óta fektetik a vezetékeket, de hasonló tervek fogalkoztatják a kiskunmaisala­kat is és természetesen Szánk sem maradhat ki a beruházás­ból. A Nagyalföldi Kőolajtermelő Vállalat szolnoki központjában — ahová megyénk is tartozik — sok érdekes, új adatat tudtunk meg a gáz hasznosításáról, a ve­zetékek építésének terveiről. Az ország térképén vastag kék vo­nalak jelzik a már megépült ve­zetékeket. A Szánk—Üllés közötti már készen van, s ugyancsak elkészült és műkö­dik a Szeged—Hódmezővásár­hely közötti szakasz, amelyen a vásárhelyi majolikagyár kap­ja a kemencékhez a tüzelőt. Vá­sárhelytől Békéscsaba felé, majd onnan tovább egészen Gyuláig tervezik a szanki gáz elvezeté­sét, amelyet elsősorban háztartá­sok fűtésére, főzésre használnak a közbeeső városokban. Békés­csabától egy gerincvezeték ága­zik el, s Szolnok—Cegléden át Dunaújvárosig fut. Tulajdon­képpen körvezeték épül az Al­földön, amelynek a másik ága Szánk— Kecskemét—Dunaújvá­ros lesz. Maradjunk azonban a megyében. Még ebben az évben megkez­Megyei borok a mezőgazdasági kiállításon iz idei országos mezogazda- i kiállításon és vásáron ön- j poharazó pavilont nyitnak Bács-Kiskun megyei állami daságok. Kilenc fajtával fog- reprezentálni az alföldi ál- ü gazdaságok borászatát, a aiak, helvéciaiak, hosszúhe- ek, kiskunhalasiak, kunbajai- és szikraiak.- Többek között nagyburgun- . hárslevelűt, traminit és sz rizlinget szállítunk a vá ra. A Belkereskedelmi Mi- ztérium minősítő bizottsága -40 forint között* szabta mer nes boraink literenkénti fo- isztói árait. Viszonylag for­mas helyen, az állatkiállítási írnokok környékén helyezke.. c el a borkóstolónk — közöl- Unoka Gyula, az állami gaz­ságok megyei' főborásza. dik a Szánk—Kecskemét közötti vezeték építését és a munkát minden valószínűség szerint a tavasszal befejezik. Szánkon azonban elsősorban olajat fog­nak bányászni, az ottani gáz úgynevezett olajkísérő gáz. De — mivel körvezetékről lesz szó — nem kell attól tartani, hogy elfogy a gáz, mert a szegedi „gázmező” olyan gazdag, hogy tartalékairól a szakemberek milliárd köbméteres tételek­ben beszélnek. Hozzátartozik a kérdéshez még az is, hogy a szanki olajkísérő gáz sem lebecsülendő. Bizonyít­ja ezt az a terv, hogy Szánkon gázelőkészítőt építenek, ami megtisztítja a nyersen, tizenöt atmoszférával feltörő gázt a benne levő vegyületektöl és a gerincvezetékbe már száraz gázt nyomnak, aminek a szállítása biztonságosabb. Ennek a nagy­arányú programnak — a körve­zeték kiépítésének és üzembe helyezésének — célja, hogy az Alföldön és a Duna—Tisza kö­zén levő nagyobb városokat, te­lepüléseket olcsó, tiszta fűtő­anyaggal lássák el. Említettük, hogy a szakembe­rek milliárdos tételekben beszél­nek a körvezetéket tápláló lelő­helyek gázkészletéről. Hozzáte­szik, hogy a jelenlegi igények — beleértve a palackos gázszol­gáltatást is — csupán minimális töredékét — körülbelül egy ti­zedét — kötik le a kapacitás­nak. Nem megalapozatlan tehát az ígéret, hogy minden várható igényt ki tudnak elégíteni föld­gázból, még akkor is, ha a kör­vezetékre kapcsolt városok is belépnek a fogyasztók sorába. Az elmondottakon kívül Bács- Kiskun megyében lesz még né­hány beruházás. Többek között Szánkon és Kiskunmajsán építenek szol­gálati lakásokat. A vállalat ezeket az épületeket I a helyi tanácsokkal együttmű- i köd ve építi fel azoknak a szak., embereknek, akik itt telepednek j le, s akik irányítják majd a gázkitermelést, illetve a kutatá sí munkálatokat. G. S. I Biztonságban a baracktermés A 9-es számú AKOV a nyári csúcsforgalomban A Kecskeméti 9-es számú AKÖV szocialista brigádjai már a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójának tiszteletére tett vállalásaiknál figyelembe vették a nyári csúcs- forgalom igényeit. Köztudott például, hogy a gépkocsipark egy bizonyos része állandóan a javítóműhelyekben áll. A gondo­sabban kijavított kocsi azonban tovább bírja a strapát, a szere­lők ezért a javító százalék csök­kentésére, a járművek gondo­sabb javítására tettek felajánlá­sokat. Eredménye ennek máris mutatkozik, mert míg tavaly a szállítóeszközök 16 százaléka, az elmúlt félévben pedig csak 10 százaléka állt a javítóműhely­ben. Ez az erőfeszítés azonban ke­vés lett volna a gyorsan beérő hatalmas baracktermés elszállí­tásához. Míg ugyanis tavaly egy hónap alatt 13 ezer, most két j hét alatt 16 ezer tonna barackot kellett rendeltetési helyére to­vábbítani. Ha ez nem sikerül, sokmilliós kár érhette volna a termelőket, s a népgazdaságot egyaránt. Ennek megelőzésére a szállítók szakszervezete a dol­gozókkal. egyetértésben az en­gedélyezett túlóraszámot fel­emelte. Emellett a tsz-ekben gyorsab­ban szedték a termést és csak­nem felét saját járműveikkel szállították a MÉK-hez. A ME- ZÖKER-nél, valamint a kon­zervgyárban is gördülékenyeb­ben folyt az átvétel, a rakodás. Ily módon egy-egy gépjármű napi állásideje az elmúlt évihez viszonyítva, 4—5 órával csök­kent, s ezáltal meggyorsultak a kocsifordulók. Közben az Autó. A Békéscsabai Konzervgyárba indul a 9-es számú AKÖV sárgabarackkal megrakott „ kocsija. Hencz József, az emelővillás targoncával már felrakta az utolsó láda gyümölcsöt Érsek Sándor gépkocsivezető az indulás előtti ellenőrzést végzi a járművön. gcp­is. közlekedés: Vezérigazgatóié* látva a megyei problémákat, a Budapesti I. számú AKÖV 15 gépkocsiját irányította kisegíte­ni Kecskemétre. Megértők vol­tak a többi fuvaroztató vállala­tok is és segítséget nyújtottak a mezőgazdasági termékek mi­előbbi biztonságba helyezéséhez azáltal, hogy jelentős számú megrendelt gépkocsiról mond­tak le ebben az időszakban. A Bács megyei Állami Építőipari Vállalat például egy héten át tíz tehergépkocsival csökken­tette napi igényét. Ez tette le­hetővé, hogy a júliusi, augusz­tus eleji csúcsforgalomban az AKÖV 634 szállító járművéből 350 a mezőgazdasági termékek szállítását végezhette. Nehezítette a helyzetet, hogy a hirtelenül beérő, nagy meny- nyiségű gyümölcsöt nem győzték feldolgozni a környékbeli élel­miszeripari üzemek. A Kecske­méti AKÖV tehergépkocsijai eb­ben az időszakban az ország minden részében feltűntek. Hót Skoda gyártmányú 8,5 tonnás szállító járművük Csehszlová­kiába hordta a friss gyümölcsöt. Az AKÖV az idén még min­den szállítási igényt kielégített. A burgonyán, zöldpaprikán, zöldbabon, sárgabarackom és egyéb mezőgazdasági terméke­ken kívül 140 gépkocsival az építőipari vállalatok, mintegy 60 járművel az egyéb vállalatok áruját, anyagát szállította, s ki. elégítette a soronkívüli igénye­ket is. Emellett az AKÖV fuva­rozott a vasútállomásokról, TÜ. 4ÉP-telepekről, lebonyolította a darabárus, valamint a vasútpót- ló forgalmat is. A szezonnak még nincs vége, .ózsabarack, őszibarack, paradi­csom stb. következik. Sok tíz­ezer tonna újabb áru szállítása vár még az országutak névtelen hőseire. n. a

Next

/
Oldalképek
Tartalom