Petőfi Népe, 1967. június (22. évfolyam, 127-152. szám)

1967-06-24 / 147. szám

4. old»! 19«?. Júnhts t4. wombat Falujárás, 1987 Űjsolti vázlatok A régi tanyaközpont 1950- ben lépett elő önálló községgé. A jelenleg hétszáz lakosú köz­ség „bennszülöttjei” jól emlé­keznek az egykori elmaradott­ságra. Üjsolton. A közigazgatá­silag megkapott önállóság azon­ban önmagában nem oldotta meg az itteniek gondjait; hosz- szú évek szívós munkája, cél­tudatos, türelmes vezetés kellett ahhoz, hogy a máshol munkát, megélhetést kereső fiatal új Sol­tiak szögre akasszák a vándor- *?risznyát. tesi tisztséget is ő tölti be —, társadalmi munkában. Fejből sorolja az adatokat; — Tavaly 99 forint volt az egy lakosra jutó társadalmi munka értéke, amit akkor lehet igazán értékelni, ha figyelembe vesszük: 1964-ig jóformán is­meretlen volt errefelé a társa­dalmi munka. Aztán a legújabb új solti szenzáció kerül szóba. Hétesz­tendős harc után végre elérték, hogy Üjsolt vasárnap sincs el­vágva a külvilágtól. Május 28-a Lóki Lukácsné, az újsolti Kossuth Tsz gépműhclyvczetőjcnek felesége júliusra várja az első babát. Férje a babakelengye-utal- vány ügyében kereste fel Oszlányi Erzsikét, a községi tanács fiatal vb-titkárát. Egyúttal megbeszélik a névadóünnepség részleteit is... (Kovács János felvétele.) Ennyit tudtam meg dióhéj­ban a dunavecsei járásnál a megye egyik legkisebb közsé­géről, ahol — a júniusi zápor ellenére —, a betonnégyzeteken száraz cipővel lehetett megkö­zelíteni a tanácsházát. Az öt ut­ca közül — egyelőre —, csak háromnak van két házsora, az utcákban azonban a régebbiek mellett a most épülő, nemsoká­ra beköltözhető, új házak is lát­hatók. Ezekről és a házak előtti sóder-, homokhalmokról a köz­ségi tanács vb-elnöke, Erős Jó­zsef így beszélt; — Két év alatt több mint tíz fiatal jött vissza a községbe dol­gozni. A Kossuth Tsz-ben 1965- ben 57 év volt a tagság átlag- életkora. Jelenleg 52 év. Főleg a fiatalok építkeznek. Van mi­ből, hiszen tavaly a tsz-ben az egy tagra jutó átlagkereset megközelítette a 23 000 forin­tot. — És a sóderhalmok? A tanácselnök elmosolyodik: — Mostanában már ezek is hozzátartoznak a faluképhez. De ha jobban megnézte, más építési anyagokat is láthatott a porták előtt. Ezt mind a köz­ségi tanács adta, a lakók pedig ebből építik meg az új gyalog­járókat. De kell is a járda, hi­szen gyorsan szaporodnak a be­épített telkek. * Rédei Imre, a község és a helyi tsz párttitkára már nem fiatalember. A vb-elnökhelyet­óta a hetedik napon is van buszjárat. Ám, a hétköznapi já­ratok — magyarázták —, sok gondot okoznak. A hajnali 4.50- kor induló busszal csali egy bu­dapesti vonathoz van csatlako­zás, egyelőre hiába kérték a kedvezőbb indulási időt. A má­sik, igencsak régi probléma a községfejlesztési alapból épített, 270 000 forintba került — üre­sen álló —, postaépület. Még mindig nincs státus az újsolti postamester részére. Pedig ma már itt is jogos lenne az igény a működő postahivatalra, hiszen a legközelebbi posta messzi, ki­lométerekre van a községtől. • Azt hiszem nem tévedek, ha azt mondom: Oszlányi Er­zsébet személyében alighanem Üjsolton dolgozik a megye leg­fiatalabb — mindössze húsz­éves —, tanácstitkára. A tassi kislány érettségi után került a községi tanácshoz adminisztrá­tornak, majd igazgatási előadó­vá lépett elő. — Most már én Is újsoltinak vallom magam, szeretek itt dol­gozni — mondja. — Álmomban sem gondoltam március előtt, hogy engem választ meg a la­kosság vb-titkámak. S máig úgy érzem, meghaladja erőmet a feladat... — Nekünk más a vélemé­nyünk, s azt hiszem az embe­reknek is — szól közbe Erős József. — Nemcsak jól dolgo­zik Erzsiké, hanem szerény, Piaci jelentés Száz mázsa újburgonya Kecskeméten a pénteki piacra a írtnál nagyobb mennyiségű árut állítottak a termelők. A zöldség- acon ebben a szezonban első íz- ■n lépte túl az újburgonya-felhoza- 1 a száz mázsát. Az ára 3,50—4 fo­nt. Zöldborsóból 48 mázsa itke- :tt, aminek ára 4—6 forint. A bor- i árának emelkedéséhez hozzájá- ilt, hogy megjelent a jobb m|nő- :gü cukor- és velőborsó. Zöldbab- >1 húsz mázsa érkezett, s így már -8 forintért lehetett vásárolni. Lé- jegesen növekedett az uborka és ízötök felhozatala Is. Uborkából 19 iázsa — 9—10 forint — fűzőtökből mázsa — 1,50—2 forint — érke- stt. paradicsomból 90 kilő állt a isárlók rendelkezésére, változatla­nul 30 forintos áron. Kevésnek bi­zonyult a felhozatal karfiolból — 350 kilogramm ára 6 forint — és kel­káposztából — 340 kilogramm, 3— 3,50 Ft! A gyümölcspiacra cseresznyéből 11 mázsa érkezett, a nagyszernél befő­zésre alkalmas „badacsonyi” cse­resznyét 12—14 forintért, az egyéb étkezési cseresznyét 7—10 forintért árusították kilónként. Meggyből 12 mázba érkezett. Az aprószemü meggy 5—6 forintért, a nagyszemű 10—12 forintért kelt kilónként. Eperből 51 mázsa érkezett és 4—10 forintért árusították. A baromfipiac is nagy forgalmat bonyolított le. Előcsirké- ből 12 mázsa, pecsenyekacsából 10 mázsa érkezett, készséges magatartásával — az­zal, hogy minden ügyet igyeke­zett gyorsan, kifogástalanul el­intézni —, hamar belopta ma­gát az újsoltiak szívébe. Egyéb­ként a KISZ-szervezet mellett én leszek a másik ajánlója a pártba való felvételénél. — Én pedig örömmel szava­zom meg a magam részéről a felvételét — válaszolja Rédei Imre, majd így folytatja: — El­sődleges pártmunkájának a hu­szonöt tagú községi KlSZ-szer- vezet segítését szánjuk, annál is inkább, mert mióta megnyílt az ifjúsági klub, a KISZ szer­vezeti élete is megélénkült. A klub berendezését rövidesen ki­egészítjük a járási tanács segít­ségével, lesz televízió, magne­tofon is. Az a célunk, hogy az újsolti fiatalok szülőfalujukban ne csak munkát, otthont talál­janak. hanem megkapják a szó­rakozás, a kulturált életforma lehetőségét is ... B. Gy. Tanácskoznak a kommunista pedagógusok Háromnapos tanácskozásra ül­nek össze a jövő héten János­halmán, a kiskunhalasi járás kommunista pedagógusai. Június 26-án A pedagógus pártszerveze­tek munkája címmel hangzik majd el előadás, este pedig Molnár Gábor író, az írószövet­ség szegedi csoportjának titkára Irodalmunk a szocializmus épí­tésének szolgálatában címmel előadás, utána filmvetítés lesz, amelyet vita követ. Június 28-án a háromnapos tanácskozáson elhangzott elő­adásokat vitatják meg a peda­gógusok. V. I. Rendőrségi krónika ELFOGTAK a mélykúti szűrkaLÄS tetteseit Május 18-án. késő este Tor­ma István 24 éves tsz-tag, mély­kúti lakos az egyik italboltban két ismeretlen fiatalemberrel is­merkedett meg, majd később, amikor azok elhagyták a ven­déglőt, Torma és egyik isme­rőse utánuk ment. Torma Ist­ván minden előzetes szóváltás nélkül arcul ütötte a férfiakat. A két ismeretlen ékkor bicskát rántott, s Torma több késszú­rástól megsebesítve életveszé­Leleplezték az üzemi szarkát A bajai rendőrkapitányságon március 24-én feljelentést tett a Ganz Villamossági Művek Bajai Készülékgyárának veze­tője, hogy március 12 és 23-a közötti időben az üzemből is­meretlen tettes egy porszívó­gépet ellopott. Nos, a feljelentés nem túlságosan sok támpontot tartalmazott, ennek ellenére a nyomozók mégis munkához lát­tak. Az eredmény nem maradt el, s a rendőrség gyanúja is be­igazolódott. A gyár egyik mű­vezetője, Welchner András elő­ször molesztálásnak tartotta a nyomozók kérdéseit, de amikor körülnéztek a lakásán, s olyan alkatrészeket, szerszámokat ta­láltak, amelyek minden két­séget kizáróan magukon visel­ték az üzem jelét, már nem volt értelme a tagadásnak. A porszívóüzem művezetője okosnak tartotta magát — bár jó fizetése volt — kihasználta a lehetőségeket, s egy-egy al­kalommal ha nem is sok, de ér­tékes porszívó alkatrészeket vitt haza. Hogyan tudott ilyen alkatré­szekhez jutni Welchner And­rás? Egyszerűen. A porszívó alkatrészeket — amelyek be­szerelésre vártak — éppen az ő gondjaira bízták. S amikor az első, talán kisebb értékű sikkasztás sikerült, Welchner András rádöbbent: büntetlenül tovább dézsmálhatja a gyár va­gyonát, senki sem szól neki. A porszívó alkatrészek elsik- kasztása nem elégítette ki a művezető kapzsiságát, s ezért szivattyú villanymotorokat, va­lamint azokhoz való alkatrésze-, két, szerszámokat lopott ki az üzemből, mégpedig egyre me­részebben. Erre két oka is volt. Senki sem ellenőrizte, s ezek­kel az anyagokkal nem kellett elszámolnia. Három év alatt majdnem 9 ezer forint értékű anyagot lopkodott össze Welch­ner András az üzemből, ame­lyek vagy felügyelet nélkül he­vertek, vagy éppen senki sem kereste, amikor azok hiányoz­tak. A tolvajt mindig utoléri a végzete! Így történt ez a por­szívóüzem művezetőjének ese­tében is. Elégedetlen volt már az alkatrészek, anyagok, szer­számok eltulajdonításával, s egy feleslegesnek gondolt porszívót egyszerűen hazavitt. A nyomo­zás során összesen 12 989 forint értékű anyagot találtak Welch­ner lakásán, a művezető eny- nyivel károsította meg a tár­sadalmi tulajdont. Az ügy végére ezzel pontot is tehetnénk, azonban azt is meg kell vizsgálnunk — a művezető mentegetése nélkül —• hogyan kínálkozhatott lehetőség Welch- nernek éveken keresztül ilyen károkozásra? Annak ellenére, hogy a Ganz Villamossági Mű­vek Bajai Készülékgyárában van portai ellenőrzés, azt mégsem lehet hatásosnak nevezni. Ezt bizonyítja, hogy a művezető táskáját csak ritkán vizsgálták meg — különben nem tudta volna kihozni az alkatrészeket —, hiszen a gyár törzsgárdájá­hoz tartozott. A különböző bűncselekmények elkövetéséhez sajnos az is hozzájárult — s ez még néhány üzemben fel­lelhető —, hogy maguk a mun­kások sem teszik szóvá, ha szerszámok, vagy éppen anya­gok tűnnek el. A társadalmi tu­lajdonnak, valamennyiünk va­gyonának elsőrendő védelme pedig éppen a munkahelyen, a gyárban, üzemben, a földeken, a hivatalokban a legfontosabb! Ebből az esetből nyilvánvalóan levonják a szükséges következ­tetéseket az üzem munkásai, ve­zetői, s az ellenőrzéssel megbí­zottak. A tanulság azonban csak akkor eredményes, ha teljes egészében sikerül felszámolni az üzemi lopásokat! Gémes Gábor lyes állapotban omlott a földre. A rendőrség a szúrkálás tet­tesei után széles körű nyomo­zást indított, s elfogta Harkai Eéla 31 éves, valamint Harkai Miklós. 24 éves kocséri lakoso­kat. A két testvér elismerte, ők szúrkálták össze az erejét fi­togtató Tormát. A megyei rend­őrfőkapitányság a Harkai fivé­reket előzetes letartóztatásba helyezte, s ellenük emberölés kísérlete miatt indított büntető eljárást. Ügyükben a vizsgálat még folyamatban van. GARÁZDÁT vettek Őrizetbe Pénteken, délután egy óra után néhány perccel a kecske­méti rendőrkapitányság URH- járőrét riasztották, inert a piac­csarnok előtt egy részeg férfi a járókelőkbe belekötött, sőt né­hányat tettleg is inzultált. Az URH-járőr előállította Radics Dávid 39 éves. lajosmdzsei la­kost. A járőr kénytelen volt a részegen garázdálkodó Radicsot megbilincselni, mert még a rendőröknek is nekitámadt. Ve­le együtt állították elő 17 éves fiát is, aki szintén részese volt a garázdaságnak. Radics Dávi­dot a rendőrség őrizetbe vette, s ellene garázdaság miatt in­dított büntető eljárást. G. G. »Horgászparadicsom" a Holt-Tiszán Valamennyi halféleségre fel­szabadult a horgászati tilalom. A dunai és a tiszai holtágakat vasárnaponként megszállják a pecázók. A lakiteleki holt Ti­szánál _ a sporthorgászok­nak, az idén mesterségesen is növelték a holtág halállomá­nyát. — Nézze meg, mi van az ol­dalára írva — szólította fel Koka. Borkov hangosan olvasta: — Zolotnyik, hetvennyolc, vessző, huszonnégy rész, szín­arany. — Milyen módszerrel dolgoz­ták rá az érmére ezt a felira­tot? Borkov kis ideig gondolko­dott. — Lehetséges néhány mód­szer. Hogy melyikkel csinálták, nem tudom. — Ügy, úgy — élénkült fel Koka. Ismeri ezt a munkate­rületet? — Nagyon vázlatosan. — És mondjuk, ha megkér­nék, hogy készítsen egy ilyen prést? — Nem tudom... Speciális anyagok és szerszámok kelle­nének hozzá. — Tételezzük fel, hogy a ren­delkezésére áll minden, amire szüksége van.,. — Házilag nagyon nehéz elké­szíteni akkor is. — Azt mondják, hogy Kíná­ban házilag megpróbáltak ön­tött vasat készíteni — ugratta Koka. — Próbáltak, — erősítette meg Borkov. — De azzal az ön­töttvassal legfeljebb diót lehe­tett törni. Vagy méginkább to­jást ... — Magának ott a keze ügyé­ben az egész intézef, ahol va­lószínűleg mindenféle műhely, laboratórium megtalálható. — Érdekes elképzelései van­nak a „kutatóintézetről általá­ban”. Valami nagy maszek mű­hely, mi? — Nem. De hasznos támasz a magántevékenység részére — emelte fel az ujját Koka. Már mindketten kezdték megunni az elhúzódott üres vitát. — Röviden: meg akarom kér­ni, készítse el a készüléket. — Mennyiért? — komolyodott el Borkov is. — Mondjuk, kap egy kocsira valót. Tetszik magának a „Moszkvics”?.

Next

/
Oldalképek
Tartalom