Petőfi Népe, 1967. március (22. évfolyam, 51-76. szám)

1967-03-01 / 51. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! L A P)A XXII. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM Ara 60 fillér 1961. MÁRCIUS 1, SZERfM fiz árutermelésről 6S felvásárlásról, a tárgyalt a megyei tanács végrehajtó bizottsága Kedden ülést tartott a me­gyei tanács végrehajtó bizott­sága. Elsőnek a mezőgazdasági árutermelés és felvásárlás el­múlt ‘évi eredményedről és az idei feladatokról szóló jelen­tést vitatta meg. Az előterjesz­tés az elmúlt évi tapasztala­tok alapján nagyobbrészt az ez évi célkitűzésekről szólt. Hang­súlyozta, hogy a harmadik öt­éves terv második évében, vagyis x az Idén a termelés mintegy 1—5 százalékos, a felvásár­lás 8—10 százalékos fejlesz­tését kell elérni. A legnagyobb mennyiségű árutöbbletet a kertészeti ága­zatból várja a megye. A má­sodik ötéves tervidőszakban el­telepített szőlő- és gyümölcs- ültetvények egy részének ter­mőre fordulása, valamint a zöldségkertészet színvonalának további fejlesztése biztosíthatja az említett célkitűzéseket. Bár még az idei esztendő is átmenet a gazdasági mecha­nizmus reformjának bevezeté­sében, de máris számottevő változás tapasztalható az eddi­gi intézkedések nyomán. A ter­melőszövetkezetek szerződéses kötelezettségvállalásuk során az eddiginél is fokozottabban előtérbe helyezik a gazda­ságosság vizsgálatát, gon­dosabban mérlegelik a kü­lönböző árunövények ter­A következőkben Kecskemét város és járás vízrendezési helyzetét — különös tekintet­tel a belvizek elleni védekezés­re — tárgyalta a végrehajtó bizottság. Szó esett arról, hogy a város és a járás, három vízügyi igazgatóság és öt vízgazdálkodási társulat ha­táskörébe tartozik. Ahhoz, hogy jól megszervez­zék a bedvíz elleni küzdelmet, szükséges, hogy alaposan ösz- szehangolják a munkát az em­lített szervek. Najmányi László, az Országos Vízügyi Főigazga­tóság Vízrendezési Főosztályá­nak helyettes vezetője meg­ígérte, hogy a különböző bel­vízrendezési munkákhoz gépe­ket kapnak az illetékes szer­vek. A védekezés jó megszer­vezése annál is inkább fontos, mert várható, hogy a belvízzel borított terület a tavaszi eső­zések folyamán növekedni fog. Egyébként a legutóbbi jelentések sze­rint 80 ezer hold van bel­víz alatt a megyében. Ebből 66 ezer holdat a Homok­hátságon borít víz. Az utóbbi időben az új szőlő és gyümölcs- ültét vényekből négyezer hold került víz alá. A tavaszi munkákra való felkészülésről szóló jelentést szintén elfogadta a végrehajtó bizottság. Felhívta a figyelmet az összehangolt, szervezett munkára, amely különösen fon­tos az idei tavaszon, hiszen je­lentékeny belvízveszéllyel szá­molhatunk. A következőkben az ország- gyűlési képviselő és tanácstagi választásokról szóló jelentést fogadta el a végrehajtó bizott­ság, majd bejelentéseket tár­gyalt. Április 23-tól esedékesek az első gyermekgondozási segélyek A gyermekgondozási segély Mint ismeretes, a gyermek- bevezetése érthetően nagy ér- gondozási segély bizonyos fel- deklődést keltett. Tekintve, hogy tételekkel azok után a gyerme- az országban évente 135 000— kék után folyósítható, akik 138 000 gy erek születik, az in- 1967. január 1-én, vagy azt kö- tézkedés több tízezer családot vetően születnek. Tekintve, hogy érint. Segédüzemek a saját építkezéshez A melléküzemágak főként az dának nyújt állandó elfoglaltsá- önálió építkezéseket szolgálják got a nádpallóüzem. A duna- a kalocsai járás közös gazda- menti közös gazdaságok ered- ságaiban. Tavaly például a já- menyesen foglalkoznak a kavics- rás hét tsz-e 7—8 millió téglát bányászattal. A dunapatajiak égetett. Legtöbbet a dunapataji ebből több százezer forintos ha- Új Élet és a dusnoki Munkás- szonra tettek szert tavaly, mint- Paraszt Szövetség Tsz. Zömmel hogy a vasútállomás szomszéd- a szénporos égetés módszerét ságában sikerült feltárniuk a alkalmazták, de a dunaszentbe- kavicsot. nedekíek téglaégető, kemencéi- Az idén sem hagy alább a két gyújtották be, s így a leg- melléküzemágak kihasználása, jobb téglákat is ők készítették, sőt több vonatkozásban fokozó- Többnyire a saját építkezések- dik is. Ha a Duna vízállása lé­hez használták fel az anyagot, de hetévé teszi, a tavalyinál na­foglalkoztak értékesítéssel is. gyobb mennyiségű kayics kiter- Mtskéfí tavaly kezdték^ el a bé- melésére kerüi sor. Mellesleg az tonelemek készítését. A bátyaiak idén már két tszr nyit halász- pedig évek óta foglalkoznak a csárdát: a foktői Béke a Duna cementcserepek előállításával, de parton, a szakmári Petőfi pedig kimondottan csak saját felhasz- a Szelidi-tónál. A bátyai Piros nálásra. A foktői Béke Tsz-ben Paprika Tsz ttodig már az idén igen jól működik, s a téli hó- hozzáfog az illóolaj-lepárló üzem napokban több szövetkezeti gaz- építéséhez. ez a segély csak a szülési sza­badság lejárta után jár, az első gyermekgondozási segélyek ez év április 23-tól lesznek esedé­kesek. Április 22-én jár ugyanis le azoknak a nőknek a szülési szabadsága, akik január 1-én szültek és a szülés előtt a ma­ximális 28 nappal kezdték meg szabadságukat. Mivel a pénzt utólag folyósítják, az első se­gélyeket májusban fizetik ki. A SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatóságán közölték, a gyermekgondozási segély igény­lőjének csupán az a teendője, hogy munkahelyén igazolást kér, s ezt az iratot leadja az illeté­kes társadalombiztosítási igazga­tóságon, vagy ahol ilyen van, az üzemi SZTK-kifizetőhelyen. A pénzt ugyanúgy folyósítják, mint a táppénzt. Az SZTK felkészült a több­letmunkára, bár még pillanat­nyilag nem lehet tudni, hogy hányán kívánnak élni az új le­hetőséggel. Egyelőre csak annyi biztos, hogy ez év januárjában 12100 gyermek született Ma­gyarországon, majdnem ezerrel több, mint 1966. első hónapjai­ban. meléscnek jövedelmezősé­gét. A vállalatok pedig igyekeznek továbbfejleszteni kapcsolatai­kat, még több ösztönzővel se­gítik a termelést. Az előterjesztésben helyet kapott a különböző, áruterme­lést akadályozó gond is. Töb­bek között csökkent a terme­lőszövetkezetek kocaállománya, ami a hízófelvásárlás tervét veszélyezteti. E témakörben fel­merült, hogy általában töre­kedni kell az állattenyésztés fellendítése érdekében, olcsóbb, egyszerűbb építkezésekre. Ez utóbbira dr. Banké Antal, az Allatíorgalmi Tröszt vezérigaz­gatója — aki szintén részt vett a végrehajtó bizottság ülésén is — felhívta a figyel­met. Szó esett arról, hogy a felvásárló üzemek feldolgozó kapacitását növelni szükséges, hogy ne legyen zökkenő az át­vételben. Elő kell segíteni a terme­lőszövetkezetek olyan mel­léküzemágainak fejleszté­sét, mely például segít a konzervgyárnak a feldol­gozásban. A végrehajtó bizottság fel­hívta a figyelmet arra is, hogy a háztáji termelés elősegítése változatlanul fontos. Jelentős árutartalékot képeznek ezek a gazdaságok. Az árutermelés fejlesztése, a lehetőségek kiaknázásának tá­mogatása, a termelőszövetk ti szövetségeknek Is egyik adata lesz. Mit exportál idén a lajosmissei házi ipar? Idén 23 millió forint exportot bonyolít le a Lajosmizsei Há­ziipari Szövetkezet. Az export zöme kefeáru. Bal oldali képünk a kefegyártó részlegben készült, ahol már teljesen gépesítették a munkafolyamatokat. 1 * * * Jobb oldali képünkön a szövetkezet új exportcikke, a gyer­mekjáróka, látható amely holland megrendelésre készül. Idén két és fél millió forint értékűt küldenek a határon túlra a la- josmizseiek, de emellett a belkereskedelemnek is juttatnak né­hány száz darabot. (Pásztor Zoltán felvételei)

Next

/
Oldalképek
Tartalom