Petőfi Népe, 1967. február (22. évfolyam, 27-50. szám)

1967-02-28 / 50. szám

cs> Napirenden az intézmények gázellátása Ötven lakásban már földgázzal főznek Kecskeméten A megyeszékhely új negyedé­ben — a Leninváro® két lakó­házában néhány nap óta már földgázzal főznek a háziasszo­nyok. A Zalka Máté utca 7. számú ház földszintjén Kasza József készségesen tessékel bel­jebb, s elégedetten mutatja, hogy nincs palack, vezetéken jön már a gáz. A gázórához lép — s ahogy kioktatták — elfordítja a kart. Erő kell hoz­zá, de legalább a kisgyerme­kek nem tudják játékból meg­nyitni a gázcsapot. — Először olyan hírek hal­latszottak, hogy 700 forintot kéül fizetni a mérő felszerelé­séért, a tüzhelyátalakításért, meg a bekötésért — magyaráz­ta a lakás tulajdonosa. —Vol­tak, akik nem is akarták emiatt beengedni a szerelőket. Kide­rült azonban, hogy rémhír volt, kb. 70 forintba kerül az egész. A szerelők már a szomszédos házban dolgoznak, a harmadik épületet kötik be a földgázszol­gáltatásba! Munkájukat lassítja, hogy nemcsak a gázmérők fel­szerelését és a nyomáspróbákat kell elvégezniük, hanem külön­böző típusú gáztűzhelyeket is át kell alakítgatniuk. A régi két gázrózsás rezsón kívül minden másfajta tűzhelyet átalakítanak földgázra. Vass Béla üzemrészvezető el­mondta, most már minden fel­tétele megvan annak, hogy fo­lyamatosan dolgozzanak az első épületek — mintegy 350 lakás — bekötésén. Még hatszáz gázmérő van raktárukban, amely az első félévi bekapcso­lási programhoz elegendő. Az ez évi további tervekre vonatkozóan Sándor Béla, a me­gyei tanács vb építési, közleke­dési és vízügyi osztályának ve­zetője tájékoztatott. Elmondta, hogy a leninvárosi állami keze­lésben levő épületek gázzal való ellátására az Ingatlankezelő Vállalat megrendelte a terve­ket és a kivitelezést. Kecskemét központjában az Aranyhomok Szállót, a Széchenyi tér 1—3, valamint 5-ös számú épületét, az Arany János utcát, a Szabad­ság teret, a Nagykőrösi, vala­mint a Rákóczi utat látják el gázzal. Az idei gázprogram azonban ezzel még nem ér véget. Tárgya­lások folynak az Izsáki úti in­tézmények gázellátására is. Fel­mérték a megyei kórház, az úi gyógyszertári központ, a Felső­fokú Gépipari Technikum és az Észak-Bács megyei^ Vízmű Vál­lalat gázfűtésének, illetve üze­meltetésének lehetőségeit. Fej­lesztésüket is figyelembe véve az említett intézmények órán­kénti gázigénye 1970-ben már 1360 köbméter lesz. Több helyen a kazánok át­alakításával megoldható a földgázzal való üzemelte­tés. Az Izsáki úton a. legnagyobb fogyasztó a fedett uszoda lesz, amelyet a Vízmű Vállalat üze­meltet majd. Óránként 700 köb­méter gázt használ fel, a szén- hidrogénnel való üzemelés azon­ban lényegesen olcsóbb, mint a hagyományos fűtőanyag. N. O. Kiszélesítik a művelődési autók programját A minisztérium rendelete széles körű lehetőségeket teremt a „fehér foltok“ felszámolásához A művelődési gócpontoktól programot összetett, többrétű távol eső tanyavilág kulturális igényeinek kielégítésére évek óta teljesítenek szolgálatot a megyei könyvtár művelődési autói. Megyénkben jelenleg öt ko­csi lát el ilyen feladatot. mégpedig a kecskeméti 24, a kiskunfélegyházi 21. a kiskun- halasi 29, a kiskőrösi 13 és a bajai 16 állomás látogatásával. Az autók kiszállásai alkalmá­val eddig játékfilmeket vetítet­tek és TIT-előadók havonta elő­re megállapított program sze­rint ismeretterjesztő előadást tartották. A könyvtárral el nem látott iskolákban ezenkívül könyvet is kölcsönzött az autó könyvtárosa. A művelődési autók munkája többfelé az országban vitára adott okot, ezért a művelődés- ügyi miniszter rendeletben sza­bályozta az autók működését. A rendelet leszögezi, hogy a művelődési autók feladata a tanya,világ, a művelődési lehetőségektől távoleső te­lepülések népművelési szol­gáltatásokkal való ellátása. A rendelettel kapcsolatos teendők megbeszélése céljából népes értekezletet hívott össze a megyei könyvtár igazgatója a társadalmi és tömegszervezetek képviselőinek részvételével. Ez alkalommal számos hozzászólás és javaslat után kialakult me­gyénk művelődési autóinak mű­ködési programja, amely sok­kal szélesebb és színesebb, mint az eddigi. A tanácskozáson olyan elha­tározás született, hogy az ed­digi — jóformán csak játékfil­mek vetítésén és egy-egy szok­ványos előadáson alapuló — alapjának helyes felhasználásá­val is segíteni lehet azon, hogy a művelődési autók programját műsorral cseréljék fel a mű­velődési autók. A halasi já­rásban már néhány hónapja í minél több helyre elvigyék, eszerint dolgoznak. Az új el­képzelések ' szerint ezentúl be­vonják a programba az irodal­mi színpadokat, ismeretterjesz­tő filmek vetítése esetén több előadót is szerepeltetnek, kiál­lításokat visznek ki a tanyára, könyvet, újságot árusítanak stb. Szóba került az említett ta­nácskozáson, hogy kevés me­gyénkben a művelődési autó, a kecskeméti például képtelen a város és járás igényeinek együt­tes ellátására. Ezenkívül a ka­locsai járás is kért művelődési autót. Felmerült annak lehető­sége, hogy az eddig kellőképpen ki nem használt bajai kocsit át- vezényli a megyei tanács mű­velődésügyi osztálya olyan helyre, ahol biztosítottnak lát­szik a kihasználása, azonkívül pedig A kecskeméti fedettuszoda építkezésén nem sok mozgoló­dást észlelni kívülről, belül azonban serény munka folyik. A belső falaknak napról nap­ra nagyobb részét borítják fénylő, csillogó műkövek. Az ÉM Kőfaragó és Épületszob­rászipari Vállalat május végére tervezi a létesítmény műkő burkolásának befejezését. Ké­pünkön a vállalat szakmun­kásai a medencészél és a hul­lámfogó kiképzésén dolgoznak. még egy művelődési autót kérnek a megye számára. A művelődésügyi miniszter rendelete módot ad arra, hogy a kultúraulók műsora sokkal rugalmasabb és színesebb le­gyen, mint eddig. Azért, hogy a rendelkezésre álló anyagi erő­források eredményesebben ki- használhatók legyenek, helyes volna, ha mind az SZMT. mind a nagyobb termelőszövetkezetek kapcsolatot keresnének a művelődési autókat üzem­ben tarló járási könyvtá­rakkal. Az SZMT hamarosan útnak indítja a tanyákat járó színész­brigádokat a megyében. Ezek programját is össze kellene han­golni a művelődési autók prog­ramjával. A tsz-ek kulturális Karlovy Vary április: európai esemény VARSÓ. (MTI) Vasárnap Varsóban befejezte ülését az a szerkesztő bizottság, amely előkészítette az európai biztonság kérdésével foglalkozó értekezleteiét. A bizottság, amely munkáját baráti légkörben végezte, meg­vizsgálta és kidolgozta azokat a d okúmén turntervezeteket, ame­lyeket az európai kommunista és munkáspártok elé terjeszte­nek. Megvitatta a bizottság a csehszlovákiai Karlovy Vary- ban április 24. és 27. között tar­tandó konferencia előkészítésé­vel kapcsolatos szervezeti kér­déseket is. Fiatalodó termelőszövetkezetek K özös gazdaságainkban rég tapasztalt elevenség, mozgás észlelhető az utóbbi hónapok­ban. Bizonyára nem túlzás, ha azt mondjuk: a megye mező- gazdasága a nagyüzemi átszer­vezés óta nem élt át ilyen arányú pezsdülést, s egyben ennyire érlelő, a közös célok felé újfajta módon mutató időszakot. Közelebbről: a termelőszö­vetkezetekbe felvételüket kérő, belépni szándékozó gazdákról van szó. Az eddigi „egyedi ’ esetekkel szemben mindinkább folyamatról szólhatunk már. Visszatérnek, s a közösben keresik boldogulásukat, tisztes megélhetésük útját, s lehető­ségeit az eltávozott fiatalok, és az egykori — átmenetileg ’ipart, vagy egyéb munkahe­lyet „kóstolt” — gazdák is. És ha az indító okokat, a ru­gókat keressük, igyekszünk felderíteni: mindenekelőtt a párt helyes, ösztönző, vonzó agrárpolitikája az, • amelyet e fordulat ható tényezőjeként megjelölhetünk. Az újságolvasók — és ez a kategória csaknem mindenkit magában foglal — jól tudják, a kongresszus óta milyen konk­rét. máris megvalósult intéz­kedések járulnak hozzá a pa­rasztság életének, jövőjének biztonságosabbá tételéhez. Elég, ha csak az új nyugdíjtörvény­re. a küszöbön álló földrende­zésre, a háztájinak a végzett munkától függő juttatására, vagy a szociális kedvezmé­nyek körének kiterjesztésére hivatkozunk. Ma még teljes egészében fel sem mérhetők azok a változások, előnyök, amelyeket a rövidesen össze­ülő termelőszövetkezeti kong­resszus, vagy a területi szövet­ségek létrehozása eredményez. Mindez csupán egyik, báj- nem elhanyagolható hányada annak a vonzásnak, amelynek következménye a kézzelfogható, nap mint nap megnyilvánuló visszaáramlás a közösbe. Hi­szen ott vannak ezenkívül a jövedelemelosztás mind ösz­tönzőbb formái. A bajai járásban a közel­jövőben csaknem félezer új tsz- tagi'a számítanak, de másutt is megindult ez a folyamat. Új be­lépőkkel gyarapodott már — hogy csak néhány közös gaz­daságot említsünk — az apos- tagi Duna és a lászlófalvi Űj Tavasz Tsz, a tiszakécskei Sza­badság Tsz. Jó volt hallani az életrajzi adatok ismertetése során, hogy szinte minden má­sodik gazdajelölt innen van a harmincadik életévén. Nem is csupán a tagság egyre munkaképesebbé válása, hanem önmagában ez a me­zőgazdaság irányába ható egészséges, sok- reménységre jogosító visszatérés — számos pozitívumra enged következ­tetni. Amellett, hogy mind­jobban megoldódik a sokat pa­naszolt munkáskézhiány, lehe­tővé válik az egyre intenzí­vebb nagyüzemi gazdálkodás. A munkaerőben való gyara­podás viszont — tetemes fele­lősséget ró a gazdaságok veze­tőinek mindegyikére. Azoknak, akik — első ízben, vagy új­fent — élethivatásukul vá­lasztják a mezőgazdaságot, fo­lyamatos, rendszeres és a lehe­tőségekhez képest jövedelmező munkaalkalmakat kell biztosí­tani. Gondolni kell arra is — ami pedig a falu és város közti különbség eltüntetésének egyik módja —, hogy a közösben te­vékenykedő fiatalok falun is­megtalálják mindazokat a mű­velődési és szórakozási lehető­ségeket, amelyek hiánya éppen az egyik nyomós érv volt az évekkel ezelőtt elhatalmaso­dott elvándorlás mellett. i. T. Világ proletárjai, egyesüljetek A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG LAPJA xxn. evf., so. sz. Ara 60 fillér is«7. FEBR kedd

Next

/
Oldalképek
Tartalom