Petőfi Népe, 1967. február (22. évfolyam, 27-50. szám)

1967-02-26 / 49. szám

I ** iHA* 1 mn. február *, 4 vasárnap Névnap: Sáadow Napkelte: 's • 6 óra 32 peré# j I Napnyugta: CT óra 23 perc. — A . MAf SÁNDOR egész Európában a legeld terjedtebb név, bár a leg­utóbbi tíz év magyar sta­tisztikája szerint nálunk nincs benne a 6 leggya­koribb név között. Erede­tét Fülöp macedón király fia nevéről veszi, aki nagy rátörő politikai ter­vei érdekében fiát -,Ale- 3tandros”-nak, azaz „fér­fiakat védő’’-nek nevezte el. Nagy Sándor ie. 356- ban indult el atyja ter­veit megvalósítani, s a Szír Darja folyóig nyo­mult előre; sőt seregei Indiába is eljutottak. Bi­rodalma halála után ösz- szeomlott, de Keleten mégis megvetette a görög kultúra alapjait (,, helle­nizmus’ % Öriásteleszkóp , A csehszlovák szak­emberek a Prága kö­zelében levő, legna­gyobb csehszlovákiai obszervatóriumban óriás-teleszkópot állí­tanak fel, amelynek tükörrésze 2 méter át­mérőjű lesz. Nagysá­gát, automatikáját és asztronómiai megfi­gyelési lehetőségeit te­kintve ez lesz a világ egyik legtökéletesebb teleszkópja. A telesz­kóp a Német Demok­ratikus Köztársaságban készült. Ázsia és Afrika nyelvei A Szovjet Tudomá­nyos Akadémia a. ko­rábban kevéssé tanul­mányozott afrikai nyel­vek és irodalmak rend­szeres tanulmányozás sát határozta el. Elké­szült az „Ázsia és Aí- ; rika nyelvei** című négykötetes mű első kötete, előkészületben van „Az afrikai iro­dalmak mai problé­mái’’ című kollektív- munka, megjelent Nyí- kolaj Konrad „Nyugat és Kelet” című műve, amely a keleti és az i európai kultúrák köl- j csönhatásának koncep- ; eióját fejti ki. Sok tejet a gyereknek Lengyel orvosok viz» . palatal bebizonyítot- j *ák, hogy a gyerme- J kék fogazatának álla- } oota jelentösrcszt a 1 endszeres tejfogyasz- ; tástól függ Főleg I azoknak a gyermekek­nek van egészséges fo­gazatuk, akik hetente legalább 3 liter tejet fogyasztanak. Azoknál akiknél a heti tejfo­gyasztás 1 liter, a fo­gak állapota már sok­kal rosszabb. _ K tudományos előadás a kemizálásj napok programján. Március 1-től 3-ig ren­dezik meg a hagyo­mányos Bács-Kiskun megyei növényvédelmi napokat Kecskemétem. A több napos program keretében 12 tudomá­nyos előadás hangzik majd ei a különböző növényvédőszereik, va­lamint a műanyagok térhódítása ról a mező- gazdaságban. Ez alka­lommal növényvédel­mi kiállítás nyűnk a Piarista Gimnázium nagytermében. _ jobb munkakö­rülmények a tsz-ben. Traktorosaik és gép­javító műhelyük dol­gozói számára öltözőt, fürdőt, valamint ebéd­lő helyiséget létesíte­nek idén a keceli Bé­ke Szakszövetkezet gazd^. Egy, már meg­levőből kevés költség­gel átalakításra kerü­lő üzemi épület jől szolgálja majd a dol­gozók egészségügyét, munkakörülményeik javításéit, „Színesedne k* 0 gyümölcsök K gyümölcsfák ág­ritkítását, kéregtisz­títását már legtöbb he­lyen befejezték. A iá- szakécökei gyümölcsö­sökben viszont már megkezdték a tel végi lemosó permetezést. _ A védőszerrel beszórt fák új színfoltjai _ a még „kopasz” határ­nak. A szélmentes napokon a megye más vidékein is megkezdő­dött az almafák per­metezése. őz tálcán A MAVAD kecske­méti telepén tárolt őzek, szarvasok egy részét feldolgozva ex- portálják. A vadhúst Békéscsabán készítik elő a szállításra. Az özgerincet műanyag- tálcákon félkilós cso­magolásban szállítják külföldre. Felpucolva exportálják a fácánt is. .= Megjelent a zöld­hagyma — útnak in­dították az utolsó vö­röshagyma-szállít­mányt. A Bács megyé­ben termelt ételízesí­tőt tíz ország vásárol­ta és az exportra ke­rülő 943 vagon zöme a nyugati államokba került a fogyasztók­hoz. Tiszakécske tér­ségéből megérkezett a hajtatott zöldhagyma a piacra, amelyből a jövő héten már na­gyobb szállítmányt várnák. Hottó László Munka Érdemrendet kapott A Népköztársaság ■ Elnöki Tanácsa Holló László Kossuth-díjas festőművésznek, a Ma­gyar Népköztársaság érdemes művészének eredményes munkássá­ga elismeréséül 80. szü­letésnapja alkalmából a Munlca Érdemrend arany fokozata kitün­tetést adományozta. A kitüntetést Dobi Ist­ván, az Elnöki Tanács elnöke nyújtotta át. (MTI) •— Hangyainváziö kezdődött Gdanskban. A gombostűfej nagy­ságú hangyarajok há- ronfc IBfcSépülettömböt úgyszólván megszállva tartanak. A szellőző­csatornákba befészkelt milliárdnyi hangyaraj minden élelmiszert fel­fal és lehetetlenné te­szi a lakók életét. Az egészségügyi hatóságok egyelőre tehetetlenek a hangyák támadásá­val szemben. A homoki erdők védettebb területein barkásodifc a vadmo­gyoró, s rövidesen vi­rágot bont az aljnö­vényzet. A méhészek a nyíri erdőben és a Tisza mentén várják az első tavaszi virág­bontást. «— Júliák kapták a legtöbb virágot. Kecs­keméten a Község­gazdálkodási Vállalat virágboltja rendkívü­li forgalmat bonyolí­tott le februárban. Legtöbb virágot a Ju­liannák kaptak. Ezen a napon több mint 70 ezer forint értékű szá­las és cserepes dísz­növény kelt el. A vi- i'ágked velők megelé­gedésére rendkívül bő volt a választék. Az ország különböző te­rületeiről, főleg a fő­városból, szerezték be a friss szálasokat, Csehszlovákiából pe­dig azália érkezett a virágújdonságok bőví­tésére. Néprajzi házi múzeum Mintegy tíz éve gyűj­ti Hamokmégy község néprajzi, népművésze* anyagát Lakatos Fe- rencné tanítónő. Laká­sa mór valóságos kis házi múzeummá vál­tozott. Megtalálhatók nála a Kaloesa-vidéki népi hímzésék legere­detibb darabjai. s mintegy száz darabból álló edénygyűjteményt is őriz. Homokmégy ősi népszokásait, nép­meséit, gyermekmon­dókáit hangszalagra rögzítette, a falú leg­öregebbjeinek a tol­mácsolásában. Dunapataj a Rádióban Szerdán délután 15 óra 25 perckor az Éne­kelnek, zenélnek,. ver­set mondanak című műsorban a Kossuth- rádió megyénk legfia­talabb művelődési há­zából, a dunapataji irodalmi színpad mű­soráról ad riportot hangfelvételről. — A mezőgazdasá­gi könyvhónap kereté­ben a bajai járás kéít szőlőtermesztő közsé­gében Csátalján és Dá- vodon február 28-án szőlőtermesztési szak­előadás hangzik el a művelődési házban. Ezzel egyidőben a já­rási és a községi könyvtárak rendezésé­ben mezőgazdasági szakkönyvekből kiál­lítás is nyílik. 90 éve. 1867 február 27-én halt meg’ Alexandr Porfirjevies Borogyin — orosz zeneszerző. Eredeti­leg orvosi hivatásra ké­szült, majd a pétervárl orvosakat—kémia pro­AZ ELSŐ .«AGYAR ALU-BUSZ Az IKARUS székesfehérvári gyáregységében elké­szült az első olyan autóbusz, melynek karosszériája kizárólag alumínium felhasználásával készült. Az új autóbusz Finta László formatervező-müvész modell­je. Hosszúsága 11 méter, súlya két tonnával keve­sebb, mint a hasonló méretű acélvázas buszoké. Új­donságnak számit az is, hogy a karosszériába 192 lóerős Mann-motort építettek. Ilyen motorok készül­nek majd a felépülő győri motorgyárban is. (MTI-foto — Hildas István felvétele.! fesszora lett. Kora gyer­mekkorában már kivá­lóan gordonkázott, zongo­rázott, fuvolázott. A ze­nében autodidaktikus úton képezte magát. Érett ko­rában fogott komolyab­ban a zeneszerzéshez. Mű­veiben, a nép érzéseit is ki tudta fejezni. Szerze­ményeit hajlékony dal­lamvilág, merész harmó­niák, fokozott érzelmi színskála, és sodró lendü­letű táncritmusok teszik magukkal ragadókká. Há­rom szimfóniát, zenekari darabokat, zongoraverse­nyeket, kamarazenét, — énekszámokat és szimfo­nikus költeményt alkotott. Legnagyobb műve egyet­len operája; a befejezet­lenül hátrahagyott „Igor herceg”, amely Rimszkij- Korszakov és Glazunov le­fejezésével, csak három évvel a szerző halála után került szénre, azóta dia­dallal járta be a világ operaszínpadait. — Választási nagy­gyűlést rendez ma Tompán a Hazafias Népfront községi bi­zottsága, délelőtt r órai kezdettel, a mj velódési házban, nagygyűlés előadó^ dr. Bodóczky László,? Hazafias Népfront me­gyei elnöke. Kecskeméti kulturális program vasárnap Kulturális seregszemlék Kisipari Szövetkezetek VTXT. megyei szavalóver­senye (MESZÖV-székház, délelőtt 10 óra.) A m. számú és a Béke téri iskolák úttörőcsapa­tainak kulturális szemlé­je. (Üttörőház, illetve Ka­tona József Gimnázium, 15 óra.) Tanyai filmklub Hideg napok: Alkot- mány Ttez, 15.00, Magyar— | Szovjet Barátság, 17.30 ~ Békében élni: Törekvés 15.00, Petőfi, 17.30. HÉTFŐ Kulturális szemle Az Erkel IMáknapok ének—zenei versenyének városi döntői (Művelődési ház, 15.00). Tanyai filmklub Hideg napok; Miklósié- lep, is óra. Kiállítás Szántó Piroska graükáS (Múvéezklub.) — A TURISTÁK ré­gi kívánságát teljesít­ve az Országos Erdé­szeti Főigazgatóság vadgazdálkodási éswa- dáezati osztálya enge­délyezte, hogy június és július hónapokban turistacsoportok is megtekinthessék vi­lághírű vadrezerváibu- munlcat, a gemenei er­dőt. A kirándulásra csak csoportosan és csakis a Tolna me­gyei Idegenforgalmi Hivatal közvetítésé­vel, Illetve a hivatal szakképzett idegenve­zetőjének kíséretében kerülhet sor. •— Kecskeméten ma a Magyar Ebtenyész­tők Bács-Kiskun me­gyei Csoportja tanács­kozik a TIT-székház- bam. A tenyésztéssel kapcsolatos feladatok megbeszélésével egy­időben filmet vetíte­nek a kutyák ügyes- idomításáról. Kérek egy autogramot! Milyen komoly ez a Bodrogi... így ipar más! "Egy mosoly is jár az autogram mellé. — Munkára készen állnak a gépek a kecskeméti járás ter­melőszövetkezeteiben. A traktorok nagy ré­szét a közös gazd asá g saját műhelyébem ja­vította meg, 84-et adott át főjavításra a gép­javító állomásoknak. Eb­ből már 68 visszaér­kezett’ a termelőszö­vetkezetekbe, ahol megkezdték a szán­tást — KÖRUTAT tesz a megyében az Állami Bábszínház együttese. Ezüstfurulya című mű­sorukkal kedden Fü- löpházán és Kerekegy­házán lépnek fel, szer­dán Kiskunfélegyhá­zán és Kiskunmajsán, csütörtökön Tiszakécs- kén; pénteken három előadást tartanák Kecs­keméten, szombaton délelőtt pedig- kettőt Kiskörösön, Várható időjárás va­sárnap estig: a derült, száraz, csöndes időit vasárnap reggel he­lyenként párásság, egy-két helyen köd váltja fel. Napközben nyugat főlői növekvő felhőzet, elszórtan ki­sebb eső lőhet. Meg­élénkülő déüies szél. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 9—14 fob között (MTI) i ; — Négy személyes ej­tőernyőt szerkesztett Lengyelországban egy sportoktató. — A SZAKMAR községhez tartozó, tá­voli szállástelepüilése- ken termelőszövetke­zeti klubokat létesíte­nek a helyi tanács tá­mogatásával. Az első klubot Keserűteleken rendezték be, s rövi­desen megnyílik az öregtényiek klubja is. A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság köz­lése szerint a 8. já­tékhéten öttalálatos szelvény nem érkezett. Négy találatot har­minc fogadó ért el, nyereményük—a nye­reményilleték levoná­sa után — egyenként 136 898 Ft. Három ta­lálatot 3646 fogadó ért el. Nyereményük — a nyereményille- ték levonása után — egyéniként 563 Ft. Két találatot 134 116 foga­dó ért el. Nyeremé­nyük egyenként 19 forint. A közölt ada­tok tájékoztató jelle­gűek .(MTI) E heti nyerőszámok: 3, 5, 57, 80, 85 NYOMÓK, Okos cwnber a bácsi Hetipiac volt a városban, ezért sok tanyasi száll fel, útban vannak hazafelé. Hogy nyu- godtabb legyen az útja, a csi­nos anyuka elsőosztályra száll fel egyéves Lankájával. Lalika — nevét a későbbi­ek folyamán tudtam meg —, virgonc kis lurkó, mozog, mint a csíkhal és gőgicsél, már a szavakat kezdi ejtegetni. így édes ez a csöppség, helyénva­ló a viselkedése. De a mama nem Így látja. Cibálni kezdi az izgő-mozgó csöppséget és szaporán adja neki a jó tanácsot: — Lalika, ha nyűgösködszi a bácsi nem fog szeretni! A „bácsi” ilyen irányú szán­dékot eddig nem árult el, de­kát... Ha már ez a csinos kismama mondja, csak meg kell fontolni a dolgot. Nézzük csak... __ . A kisfiú apró cipője csupa sár, gyalogolhatott odalenn. A plüss bársony ülésen topog, oda állította a mama. Aztán így oktatja fiacskáját: — Ezt a kocsit is régen ta­karíthatták, látod, milyen pisz­kosak az ülések, meg az abla­kok? Ha már piszkos az ülés, le­gyen még piszkosabb, hadd majszolja rd Lalika a porha• nyós süteményt is. Aztán, mikor már a sürgő­forgó csöppség szemüvegem után nyűikéi, ismét jön az anyai intelem: — Lalika, a bácsi nem fog szeretni!... Ám a kisfiúnalk a bácsiról nyilván más a véleménye. Nem húzódik el a szemüveg­től. Erre újabb anyai szó: — Nézd Lalika, a bácsinak milyen szép nagy feje van! A „bácsi’’ erre már felkap­ja a fejét és odanéz, ahonnét a bírálat jött. Észreveszi ezt a mama és magyarázólag hozzá­teszi: — Mert okos ember ám a bácsi! Mármint pz utitárs, aki ezt a pedagógiát végighallgatta. És még okosabb lett tőle.,. B. J. *— Dehogy részeg a Pali bácsi! Tanácstag! S! -EP£le"óí s” * We,ther Dtole‘- - Kiadja . Bá«, megyeí m. mm,=.sso»sa10-33.-kiadóm™^ a&agaSHB magsai.. . Sssmetm. 7*WW U-t*. -gok, ia6üa*^ «1 ®sy hónapra; *3,- «ódat. ~

Next

/
Oldalképek
Tartalom