Petőfi Népe, 1966. december (21. évfolyam, 283-308. szám)

1966-12-25 / 304. szám

MM. december 85. vasárnap 3. oldal-4 koxseg szélén az út két éldalán most is olajos iszap­tenger fogad, mint másfél év­vel ezelőtt. A szankiak ábráza­ta azonban akkor gondterhelt volt, most pedig derűs. Az an­nak idején készült jegyzeteim szerint amiatt aggodalmaskod­tak, vajon az olajosok megté­rítik-e a mezőgazdasági ter­mésben okozott károkat. Az olajfúrók ugyanis nem várhatnak addig, amíg learat­ják a gabonát, betakarítják a krumplit, kukoricát. Bizony le­tarolják maguk körül a nö­a községi tanács vb-elnöké- nek egyébként kedvenc témája ez. Nem is kell sokáig kérni, szívesen indul velem egy ki­adás sétára a határban. Feltű­nik, hogy a fúrótornyok csak messze távolban látszanak. — A szanki határban már vagy ötven kutat fúrtak, eb­ből jelenleg tizenhárom termel — mondja a tanácselnök. A fú­rók egyébként Felsőszank, Kis- kunmajsa, Pálmonostora hatá­rában ig kutatnak már olaj után. Az egyik kútnál ismerősként — És hogyan szokják meg a volt földművesek az ipari üze­mi fegyelmet? — Először nem ment köny- nyen. A párttitkár elvtárssal több termelési értekezleten vet­tünk részt, ahol felszólaltunk és elmondtuk, hogy a szán ki becsületről van szó. Kifejtet­tük, mit jelent a község számá­ra az, hogy itt olajat bányász­nak. Megértették, s most már a vállalat is elégedett az ide­valósi munkásokkal. — És vajon olyan sokat je­lent a községnek az olajmező, s az „olajosok” ittléte? — Nem csináltunk rossz vá­sárt. Hárommillió forintot kaptunk arra, hogy a gázt be­vezessük a községbe. Csupán a csőbiány akadályozta, hogy az idén kiépítsük a csőhálózatot. A községnek nincs jó ivóvize, ezért tervbe vettük egy törpe­vízmű építését is. Egymillió forintot szavazott meg a KÖFA- alapból erre a tanácsülés, 900 ezer forint hitelt pedig az OTP- től akartunk felvenni. — Júniusban a vállalattól felkerestek, s elmondták, hogy naipi 80—100 köbméter vízre lenne szüksége az olajkiterme­lő részlegnek. Felajánlották, hogy építsük meg közösen a vízmüvet. Ök vállalják a hidroglóbusz, a gépház és an­nak gépi berendezései, vala­mint a község főutcájának cső- vezetéképítési költségeit. Ez két és félmillió forintos beru­házástól mentesíti a szán ki ta­nácsot. Ily módon az OTP-hi- telt sem kell felvennünk, s a megszavazott KÖFA-alapból a község utcáinak jó részébe el tudjuk vezetni a vizet Munkában m vényzetet, hogy a földbe ereszt­hessék hatalmas csápjaikat és felszínre hozzák az évmilliók óta ott rejtőző kincset, az ola­jat. Az Olaj- és Gázipari Válla­lat azonban gavallérosan fizet. Minden kárt folyamatosan meg­térít. Természetesen egy-két vitás ügy azért akadt. Mindez ma már mellékes körülmény. Átalakulóban van a község gazdasági, politikai arculata. Kápornyai Lajosnak, olajfúrók (Tóth Sándor felvétele.) üdvözöl egy munkást Kapor- nyai elvtárs. — Talán szanki az illető? — kérdem tőle. — Igen. A községben kiala­kulóban van a munkásosztály. Tíz helybeli lakos a fúrások­nál, harminc pedig az olajki- termelés-nél dolgozik. Épül a gázgyűjtő állomás is. A har­madik ötéves terv végén 150— 200 szanki dolgozik majd az olajiparban. Cnuoan ezeket számítva — s azt, hogy évi KÖFA-bevéte- lünk mindössze 350 ezer fo­rint — 20 évvel hamarabb tud­juk a jelentősebb kommunális létesítményeket megvalósítani, mint e támogatás nélküL — No, de miért csak én be­széljek, itt jön éppen Kovács László, ő is tud egy-két dolgot mondani — köszöntött rá a vb- elnök a Haladás Tsz. felénk közelgő elnökére. — Hát igen. mi is nagy ter­veket szövögetünk — kapta el a beszélgetés fonalát a tsz-el­nök. — A földgáz nemcsak az iparban, hanem a mezőgazda­ságban is kitűnően hasznosít­ható. Ügy határoztunk, hogy építünk egy 10 ezer négyzetmé­teres hajtató házait, amelyet gázfűtéssel üzemeltetünk, s pri­mőr árukat termelünk benne. Ez 60—80 tsz-tag — elsősor­ban fiatalokra gondolunk — téli foglalkoztatását is lehetővé tenné. — Tervezzük még — zöldség, gyümölcs, paprika feldolgozá­sára egy szárító üzem létesíté­sét is. Voltunk Kardoskúton tapasztalatcserén, ahol hasonló szárító már üzemel. Ezenkívül gáztüzelésű szeszfőzdét akarunk még felszerelni a tsz-ben. Mind­ez természetesen szép jövedel­met biztosítana a szövetkezet­nék, de ami még ennél is fon­tosabb, a helyi lakosság foglal­koztatását jelentősen elősegíte­né. Tovább indulva a tanács­elnök Apró Lajos olajbányász­ról szól — ö a munkás-paraszt szö­vetség egyik „megtestesítője” nálunk: párttitkára a Hunyadi Tsz-snek. A szövetkezeti cso­portnál azóta igen jó a politi­kai hangulat és már több tag­jelöltet, s párttagot is felvet­tek az alap6zervezetbe. Visszatérve a határból még felkerestük Molnár Pétert, az általános iskola igazgatóját. Tő­le az iránt érdeklődtem, hogy mióta olajmezót találtak a kör­nyéken, hogyan változott az ifjúság gondolkodása saját Jö­vőjét illetően. — A fiatalok nagy érdeklő­dést tanúsítanak az olajbányá­szat iránt. Azóta osztályfőnöki órákon sok szó esik a föld mé­lyének rejtelmeiről. A fiúk már nem kívánkoznak el innen oly mértékben, mint azelőtt, s az olajbányász-szakma iránti ér­deklődés különösen a hetedik­nyolcadikosok körében egyre növekszik, örvendetes a nem­rég hozzánk érkezett felhívás, miszerint Szegeden olajipari technikumot kívánnak szervez­ni, s tőlünk is kémek jelent­kezőket. Az újabb lehetőségek­nek nagy sikere van tanulóink körében. Változik hát a község képe, gazdasági és politikai ar­culata. Bese Vilmos, az Orszá­gos Gáz- és Kőolajipari Válla­lat vezérigazgatója legutóbbi sajtónyilatkozatában hangsúlyoz­ta: 1967-ben a szanki mező is megkezdi a rendszeres olajszol­gáltatást. A Bács-Kiskun me­gyei falucska jelentős tényező­vé lép elő az ország energiael­látásában. Nagy Ottó képes a dolgozó néip. Azóta nincs „szegények karácsonyfá­ja”. Bárki — munkája után élő ember őszintén végigtekint 6aját két évtizedén, csak egy következtetésre jut. Huszonegy év ótat mindig csak jobbak, szebbek karácsonyaink. Nem arról van szó, hogy az év végi ünnepek békességébe — külső és belső oldaltámadások követ­keztében — ne szűrődtek vol­na kis nyugtalanító méllékzö- rejek. Néha, itt-ott illúzióra is építettünk, ahelyett, hogy egy- egy területen a realitásokkal számoltunk volna, de tévedé­sek nélkül nincs — soha nem volt a történelemben — előre­haladás. Az Ö6szeredmény azon­ban mindenképpen — ebben a vonatkozásban is — évről évre Sikeresebb karácsony. MOSTANI ünnepünkön még bizakodóbbak, nyugodtabbak vagyunk. Erre a karácsonyra nemcsak bevásárlásokkal, a „kellékek” előteremtésével ké­szültünk fel- Egész társadal­munk részt vett egy nagy, nem­zeti méretű alkotómunkában, melynek summázataként a párt IX. kongresszusa szólt közös eredményeinkről, feladataink­ról. Ügy érezzük, hogy ismét hatalmas lépéssel mentünk előbbre népünk egységének szilárdulásában, a demorkatiz- mus kibontakozásában. Miből ítélhetjük ezt meg. ha csak amolyan józan paraszti egysze­rűséggel is fogalmazzuk véle­ményünket? Abból, hogy semmit „nem fe­lejtettek ki” az ország legfőbb politikai fórumának tanácsko­zásából, amit akár a kiskun- halasi pártértekezleten, egy tompái alapszervezet taggyűlé­sén, vagy a megye kommunis­táinak legmagasabb szintű ösz- 6zejövetelén rakosgattak tartal­mas csomaggá a kongresszusi küldöttek számára. ELŐMUNKÁLATOK és kong- resszus. Soha így nem tapasz­talta az ország népe, hogy eb­ben a hónapokon át tartó, munkás együttműködésben vé­gig az „egyszerű” emberek milliói és az ország legfőbb ve­zetői között folyt egy nagy párbeszéd. Mi így tervez­nénk — ind-uit el , fentről” az eszmecsere — ti mit szóltok hozzá? Mit szeretnétek, mi az, amit ti jobban láttok, mert közvetlen közelről érint benne­teket? S a nép válaszolt. Olyan bá­tor nyíltsággal bizalommal, amilyen töltéssel a kérdést fel­tették neki. Csak egyetlen pél­dát említsünk erre a kölcsönös bizalomra, közös törekvésre valló összefogásról. A város és falu közötti különbség felszá­molásának közeli célkitűzését. Ebben egy még közvetleneb­bet: a tsz-tagok nyugdíjügyét. Mélyen szimbolikus is a kong­resszusnak az a meleg epizód­ja, melynek során Kádár elv­társ egy Nógrád megyei ter­melőszövetkezeti brigádvezető­vel folytatott párbeszédének „történetét” mondotta el- Nem ma kezdődött az ismeretség. Az új honfoglaláskor, 1945—46- ban. Azóta is tart a személyes kapcsolat az ottani parasztok­kal. ök voltak azok, akik — mikor 1948—49-ben javasolták az elvtársak, hogy csináljanak termelőszövetkezetet, mert az jó dolog, még húzódoztak. Biz­tos jó is lesz az, de várjunk még egy kicsit — mondták. 1960-BAN mégiscsak tsz-t alakítottak azok a parasztok, köztük az egykori 14 holdas középparaszt, — a mai tsz-bri- gádvezető. Tavaly ő tette fel a kérdést Kádár elvcársnak: „Mi­kor leszünk mi már egyenlő állampolgárok a biztosításban, a táppénzben, a nyugdíjban?” Őszinte, s egy kicsit tréfás volt a felelet: célzás negyven- nyolc-negyvenkilencre: „No ne siessünk annyira, várjunk még egy kicsit.” — Nyíltan meg­mondta a párt első titkára, — kellő anyagi fedezet híján még nincs itt az ideje annak, hogy azonos joggal rendelkezzék va­laki táppénzben, nyugdíjban, családi pótlékban — akár ipa­ri üzemben dolgozik, akár ter­melőszövetkezetben. Célunk, hogy végső fokon ne legyen különbség a város és falu kö­zött. Meg fogjuk, meg akarjuk csinálni. Egy esztendő telt el. 1966-ban, a IX. kongresszuson már ezt ja­vasolta a Központi Bizottság: „1. A termelőszövetkezeti tagok szo­ciális és egészségügyi ellátásá­nak rendszere— a nyugdíj- és a táppénzellátásban, a szövetke­zeti sajátosságot megtartva —a harmadik ötéves terv időszaká­ban kerüljön a bérből és fize­tésből élők színvonalára.” Ez ismét történelmi változás lesz. Nagy lépés élőre a város ás falu közötti különbség meg­szüntetéséhez. Benne van ebben a célkitűzésben, amit a paraszt- ember Nógrádban éppúgy akar, mint Bács megyében. Ez fogja úgy fordítani a falu népének sorsát, hogy ne hagyja ott — nyugdíjas állás után nézve — a földet. AZ IDEI karácsony is egy lép­csővel magasabbra vitt bennün­ket. Most már az következik: ha elfogadjuk, hogy az országvezr- tés szándékában a mi akara­tunk is benne van, a döntés valóra váltásából annál buzgób­ban vegyük ki részünket... Együtt, országos vezetők, a a műhelyek, szántóföldek, tudo­mányok munkásai. Mint ahogy közös volt az utunk, mióta ma­gunknak építjük az országot. Tóth látván j§ — Az idén 5? millió forint s értékű részé löt gyártunk — g mondta a telefonba ez év ja­il nuár elején Németh Pál, a = Kecskeméti Reszelőgyár főmér- = nőké. A napokban közölte afő- M mérnök, hogy év végéig 59 mil- I! lió forint értékű reszelő hagy- ! ja el az üzemet. == 1 FEBRUAR Sok kárt okozott a belvíz egész éven át. Ezer ház dőlt össze és 4126 megrongálódott a megyében. A képen: február közepén a kecskeméti Szent Bertalan utca lakói salakkal védték házaikat MÁRCIUS = üolgoznak a faülietők, mun kában a gödörfúrógép.

Next

/
Oldalképek
Tartalom