Petőfi Népe, 1966. november (21. évfolyam, 258-282. szám)

1966-11-01 / 258. szám

Kecskeméten, október 31-én, hétfőn délelőtt 10 órakor a Katona József Színházban megkezd­te tanácskozását a megyei pártértekezlet. Az értekezlet résztvevőit dr. Molnár Frigyes, a me­gyei pártbizottság első titkára üdvözölte. In­dítványára a tanácskozás elnökévé Erdösi Jó­zsefet, a megyei pártbizottság titkárát válasz­tották meg. A pártértekezlet ezután 33 ‘ágú elnökséget választott. Az elnökségben többek között helyet foglaltak: Nyers Rezső, a Közpon­ti Bizottság titkára, megyénk országgyűlési kép­viselője, dr. Molnár Frigyes, a megyei pártbi­zottság első titkára, dr. Glied Károly és Borsodi György, a megyei pártbizottság titkárai, dr. Varga Jenő, a megyei tanács vb-elnöke, dr. Szalóky László, a megyei rendőr-főkapitányság vezetője, Szabó Lajos, az SZMT vezető titkára, Borsos György, a KISZ MB első titkára, Mik­lós János, az állami gazdaságok megyei igazga­tóságának vezetője, Erdélyi Ignác, a kecskemé­ti városi pártbizottság első titkára, Vörös Vil­mos, a kecskeméti járási pártbizottság első tit­kára, dr. Bodóczky László, a Hazafias Népfront megyei bizottságának elnöke, dr. Cserháti Lász­ló, a megyei munkásőrség parancsnoka, Gom­bos Aladár, a Kiskunfélegyházi Húsipari Vál­lalat igazgatója, Jávorcsik Ferenc nyugdíjas veterán, Kerekes Szilveszter, a magasabb kato­nai egység parancsnoka, Kiss Margit, a Kecs­keméti Konzervgyár pártbizottságának titkára, Matos Istvánná, a Kalocsai Paprikaipari Válla­lat szocialista brigádvezetője, id. Oláh Pál, a hartai Lenin Tsz elnöke. Szabó Imre, a bajai járási pártbizottság első titkára, dr. Takács Sán­dor, a megyei kórház igazgatója. A tanácskozást levezető elnök előterjesztésé­re a pártértekezlet a következő napirendet fo­gadta el: 1. Az MSZMP Bács-Kiskun megyei Bizottsá­gának beszámolója az 19(i2-es pártértckezlet óta végzett munkájáról és a feladatokról. 2. A revíziós bizottság jelentése. A két beszámoló és a határozati javaslat fe­letti vita. 3. A megyei pártbizottság, továbbá a IX. párt- kongresszus küldötteinek megválasztása. A pártértekezlet megválasztotta a jelölő bi­zottságot — elnökévé Ispánovits Mártont —, a mandátumvizsgáló bizottságot — elnökévé Bu­da Gábort —, a szavazatszedő bizottságot — elnökévé Sipos Jánost, valamint a tanácskozás jegyzőjévé Pozsgay Imrét. Ezután dr. Molnár Frigyes előadói beszéde következett. Dr. Molnár Frigyes előadói beszéde Tisztelt Megyei Pártértekezlet! Kedves Elvtársnők, Elvtársak, Vendégeink! Pártunk IX. kongresszusára való felkészülés során fontos eseményhez érkeztünk. A párt- alapszervezetek, az alsóbb párt­vezetőszervek és a járási-városi páftértekezletek után tanácsko­zásra ült össze a megye legfel­sőbb politikai vezető szerve, a megyei pártértekezlet. Pártértekezletünknek kettős célja van: egyrészt az a felada­tunk, hogy értékelést adjunk a megyei pártbizottság, a megye pártszervezetei és kommunistái munkájáról, arról, hogyan haj­tották végre a párt VIII. kong­resszusa és a legutóbbi megyei pártértekezlet határozatait. Más­részt az a feladatunk, hogy fel­használva az elmúlt évek ta­pasztalatait, közreműködjünk a párt általános politikájának és a végrehajtás megyei tenniva­lóinak kialakításában-. Kedves Elvtársak! A megyei pártbizottság szük­ségesnek tartotta, hogy az írá­sos beszámoló jelentés mellett számot adjon a IX. kongresszus­ra való felkészülés főbb megyei tapasztalatairól és néhány leg­fontosabb eszmei-politikai kér­déssel kapcsolatos állásfoglalá­sunkról azok közül, amelyek leg. jobban foglalkoztatták a megye párttagságát. A megye kommunistái a kong" resszus jelentőségéhez méltóan, felelősségük tudatában végezték munkájukat. Sokoldalú vita alapján alkottak véleményt a párt politikájának kérdéseiről. Sikeres, munkás esztendők vol­tak az elmúlt évek. Hazánk fej­lődésére és ezen belül megyénk­re gondolva, vagy akár a legki­sebb községünkre — kitárul előttünk a szocialista Magyar- ország egyre szépülő képe, s benne munkásoknak, parasztok­nak, értelmiségieknek, a dolgo­Az írásban kiadott jelentés, ha vázlatosan is, de tükrözi ennek a nagyszerű fejlődésnek sokol­dalú képét. Ezért most csak utalok néhány gondolatra: Az iparilag korábban elma­radt Bács-Kiskun megye ma’ már a fejlődő élelmiszeripar mellett, rendelkezik a modern ipar alapjaival. Megyénk fiatal, de tetterős munkásosztálya ma korszerű iparcikkeket, a többi között villamosipari berendezé­seket, vegyipari berendezése­ket is gyárt. A szocialista átszervezés tör­ténelmi jelentőségű feladatai­nak sikeres megvalósítása nyo­mán. a szó legteljesebb értelmé­ben kivirult mezőgazdaságunk a Bácskában, a Duna mellett és a Homokhátságon, és a termelés eredményességében messze fe­lülmúlja az egyéni gazdálkodás hozzáértéssel, szíwel-lélekkel a munkások, a parasztok mellé állt, hogy eredményesebb legyen a napi munka, és szebbé váljon az élet. Teljesen érthető, küldött elv­társak, hogy e nagyszerű fejlő­dés alapján a megye kommunis­tái helyeslik pártunknak, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt politikai irányvonalát. E poli­tika a marxizmus—leninizmus szellemében — éppen napjaink­ban tíz esztendeje — törhetet- lenül biztosítja az ország, a me­gye felemelkedését, a szocializ­mus útján. A tapasztalatok mér­legelése alapján a megye kom­munistái egyetértésüket és egy­ségüket fejezték ki a párt jövő­beli politikája iránt is. Vala­mennyiünk örömére szolgál, hogy a megye kommunistái egy­ségesek abban, hogy a párt a jövőben e kipróbált marxista— leninista politikát folytatja a fejlődés magasabb színvonalán. Az a kívánságunk, hogy a szo- cializmüs teljes felépítésének fő irányvonala határozza meg az XXI. EVF., 258. sz. Ara 60 fillér 1966. NOV. I, ország, s a megye életét, és en­nek során váltsuk valóra a III. ötéves terv és ezzel együtt az új gazdasági mechanizmus politi­kai, gazdasági és az emberek életszínvonalának fejlesztésére vonatkozó célkitűzéseit. Az utóbbi időkben elhangzott véleménycserék és viták előse­gítették, hogy a főbb politikai kérdésekben még jobban tisztá­zódjanak a helyes marxista—le­ninista álláspontok, s ez hozzájá­rult ahhoz is, hogy tovább erő­södjék a megye kommunistái­nak eszmei-politikai egysége. A pártrendezvényeken a kommu­nisták számos olyan kérdést is szóvátettek, amelyek a helyi ál­lami gazdasági szervek munká­jára vonatkoznak. Esetenként bejelentettek jogos személyi pa­naszokat, amelyek méltánytalan vagy bürokratikus ügyintézésből fakadtak. Az illetékes pártszer­vezetek igen helyesen, nyomban törekedtek a szóvátett problé­mák rendezésére. Azonban er­re nem minden esetben került sor. Ezért felhívjuk a pártszer­vek figyelmét, hogy újólag te­kintsék át a felszínre került problémákat és kísérjék nyo­mon rendezésüket. Tettek — a kongresszus tiszteletére zó embereknek és gyermekeink­nek a nap-nap után emberibbé j korszakát, való életei. t Az értelmiségiek többsége A kongresszus előkészítésének fontos vonása volt, hogy a kommunisták nem csupán a kongresszusi felkészülés belső tennivalóival voltak elfoglalva, hanem tettekkel, munkasikerek­kel és a kongresszusi munka­verseny kiterjesztésével is ké­szültek a párt kongresszusára. Ennek eredménye, hogy örven­detes előrehaladás történt az ipari és a mezőgazdasági terme­lésben. A megye szocialista ipara az év háromnegyed részében ter­melési feladatát 2 százalékkal túlteljesítette és az elmúlt évek­hez képest 10 százalékkal ter­melt többet. A nagyobb ipari üzemek közül a Kecskeméti Konzervgyár 71 millió forinttal, 22,5 százalékkal több terméket állított élő, mint az elmúlt év­ben, a Kiskunfélegyházi Vegy­ipari Gépgyár 9,2 százalék­kal, a Kéziszerszám- és Resze­lőgyáregység 10,2 százalékkal, az EKA 46 százalékkal magasabb termelési érteket produkált, mint a bázisévben. A szocialis­ta iparbán ' a termelékenység egy munkásra vetítve 6 száza­lékkal magasabb az elmúlt évi­nél. A többlettermelés 58 szá­zaléka származik a termelé­kenység növeléséből, mely a tárcaiparban 70 százalék felett van. Több tárcaipari üzemünk, mint pl. a Konzerv- és Fűszer­paprikaipari Vállalat, a Vegy­ipari Gépgyár, a BOV Kecske­méti Gyáregysége, Kéziszerszám- és Reszelőgyáregység többletter­melését teljes egészében a ter­melékenység növekedésével érte eis A megye mezőgazdaságában várhatóan — minden más évhez viszonyítva — a legnagyobb eredményekről tudunk számot adni, bár az ismert természeti csapások, főként a belvíz, súlyos» károkat okozott. A hozamnöve­kedés elsősorban a kertészetben várható, mintegy 17 százalékos arányban. A növénytermelés ho­zama 7 százalékkal, az állatte­nyésztés 1,5 százalékkal fog emelkedni, a felvásárlás pedig mintegy 6 százalékkal lesz ma­gasabb az előző évinél. A szövetkezetek teljes terme­lési értéke csaknem 200 millió forinttal haladja meg a tavalyi évet, a felhasználható jövede­lem pedig mintegy 10 százalék­kal lesz magasabb. Jelenleg az őszi betakarítási és vetési mun­kák nagy feladatai folynak. Ar­ra kérjük az elvtársakat, hogy kiemelt gondot fordítsanak a kenyérgabona-vetési tervek tel­jesítésére. Az elmondottak feljogosítanak bennünket arra a megállapítás­ra, hogy ha figyelmünket válto­zatlanul a gazdasági feladatok megfelelő elvégzésére fordítjuk, sikeresen zárjuk megyénkben is az esztendőt. A kongresszusi versenyfelhí­vás megértésre talált a megye ipari és mezőgazdasági dolgo­zói körében. Az iparban fellen­dült a szocialista brigád címért folyó küzdelem. Míg 1965-ben 495 brigád, 1966-ban már 837 brigád versenyez a szocialista címért. A brigádmozgalom mel­lett 34 üzemrész, műhely is be­kapcsolódott a szocialista cím elnyeléséért folyó versenybe. Különösen kiemelkedik a Férfi Fehérneműgyár, valamint a Zo­máncipari Művek és a Kecske­méti Fémmunkás Gyáregység dolgozóinak tevékenysége. Örvendetes, hogy szövetkezeti gazdaságainknál is gyökeret vert a szocialista brigádmozga­lom. Amíg 1965-ben 53 brigád, 1966-ban már 185 brigád küzd a kongresszus tiszteletére folyó munkaverseny során a szocialis­ta brigád cím elnyeréséért. Je­(Folytatás a 2, oldalon^ Tanácskozik a megyei pártértekezlet

Next

/
Oldalképek
Tartalom