Petőfi Népe, 1966. október (21. évfolyam, 232-257. szám)

1966-10-14 / 243. szám

Vitát» proletariat, egyesüljetek I AZ MSZMP BÁCS-KISKUH HEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPjA fiz idén befejeződik a lakásépítkezés a Leninvároskaii átadásra kerül valamennyi kapcsolódó létesítmény Kecskeméten, a Leninváros-1 A Bács megyei Állami Építed ban befejezéséhez közeledik a '• ipari Vállalat főépítésvezetöje, lakásépítkezés. Már csak egy i Tánczos József elmondta, hogy négyemeletes, 18 lakásos és egy | a négyemeletes lakóházba rövi­»XI. ÉVFOLYAM. 243. SZÁM Ara 60 fillér __ 1966. O KTÓBER 14. PÉNTEK A műveli faluért A szokásos ünnepi könyvhét­ből kevesebb jut a falusi-tanyai lakosságnak, mert május végén, június elején már igen sok a munka a mezőgazdaságban. Hogy a parasztság is részesed­jék a könyvből — megrendezik évek óta, október közepétől karácsonyig, az őszi megyei könyvheteket is. Mi indokolja, hogy ősszel két- hónapon át ráirányítsuk az ol­vasásra. a művelődésre külön is a parasztság figyelmét? Az a nagyon is kimutatható kul- túréhség, amely a falu részéről egyre erősebben megnyilvánul. Nagyon kevés ma már az a falusi lakás, ahol ne akadna könyvespolc. Egyre sokasodik azoknak a falusi-tanyai csalá­doknak a száma, ahol egy, vagy több tag beiratkozott könyv­tári olvasó. S ha nem is túl gyorsan, de szakadatlanul nő a falusi könyvforgalom, mind mutatósabbak a vásárlás adatai. • Mit kap megyénk az őszi megyei könyvhetektől? A földművesszövetkezeti há­lózat feladata, hogy ezeket a nagyarányú művelődési felada­tokat végrehajtsa. Művelődési — mondjuk, mert a könyvter- jesztés ma már csak másod­rendűén kereskedelmi feladat. Hogy mennyire így van, mu­tatja az a megállapodás, ame­lyet a megyei tanács művelő­désügyi osztálya és a MÉSZÖV nemrégiben írt alá. Eszerint a népművelési apparátus a maga területén mindenben segíti a földművesszövetkezetek falusi és tanyai könyvterjesztő-tevé­kenységét. • Hagyományos már az őszi megyei könyvhetek programja, de azért minden évben jön hozzá valami új. Az idén az, hogy a megyei könyvtár mű­velődési autói is bekapcsolód­nak a könyvárusításba ott, ahol esténként megállnak előadásra. Új típusúak — műsorral egybe­kötöttek lesznek — az író-— olvasó találkozók. Az úttörők ismét házról házra járnak majd és ajánlják a jó könyveket. Elhelyezik a becsülepkosarakat a mozik, művelődési otthonok és forgalmas hivatalok folyo­sóin. Lesznek könyvbálak, könyvtombolák, irodalmi témá­jú szellemi vetélkedők. Kiállí­tásokon ismerhetik meg a falu­siak a könyv történetét; Mindenekelőtt azonban na­gyobb mérvű lesz a könyvek propagandája. Felhívják majd __fokozottabban — a figyelmet a rra. miért kell olvasni, mi az útja' annak, hogy az ember a könyv által jobbá, értékesebbe váljon. S arra, hogy rohamo­san fejlődő mezőgazdaságunk­ban hovatovább már csak a szakmailag művélt, nagytudá­sú munkás képes megfelelni a követelményeknek. ♦ A MÉSZÖV nemrégiben ter­vet dolgozott ki a megyei könyvterjesztésnek a harmadik ötéves tervben követendő út­jaira. Nagyarányú fejlesztésről van ebben szó. Sorra szervezik a minden igényt kielégítő falusi könyvesboltokat. Most, szomba­ton is bárom új könyvesbolt nyílik a megyében; Dunave- csén, Soltvadkerten és Kiskun­félegyházán. De már készülnek az új boltok másutt is. B. J. A' (. INTÉZET ' j '<z>\ INTÉZET kilencemeletes, 37 lakásos lakó­ház épül, s ezzel az eredeti terv szerinti 1032 helyett 1400 lakás készül el az új városnegyedben. Illést tartott az MSZMP Központi Bizottsága ISMERTETÉS A NEMZETKÖZI HELYZETRŐL, A KOMMUNISTA MOZGALOM IDŐSZERŰ KÉRDÉSEIRŐL JAVASLAT AZ ÚJ VÁLASZTÓJOGI TÖRVÉNY ALAPELVEIRE, NÉHÁNY AGRÁRPOLITIKAI KÉRDÉS MEGOLDÁSÁRA A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága októ­ber 13-án, Kádár Jánosnak, a Központi Bizottság első titkárának elnökletével ülést tartott. Az ülésen a Központi Bizottság tagjain és póttagjain kívül részt vettek a Központi Revíziós Bizottság, a Központi Ellenőrző Bizottság elnökei, a Központi Bizottság osz­tályvezetői, a forradalmi munkás-paraszt kormány tagjai, a me­gyei pártbizottságok első titkárai, a budapesti pártbizottság titká­rai és más meghívottak. A Központi Bizottság ülésén; B Komócsin Zoltán elv- társ. a Központi Bizott­ság titkára ismertette a Politi­kai Bizottság tájékoztatóját a nemzetközi helyzet és a nem­zetközi kommunista mozgalom időszerű kérdéseiről. A Központi Bizottság jóvá­hagyólag tudomásul vette a Bu­dapesten ez év szeptemberében megtartott magyar—vietnami tárgyalásokról adott tájékozta­tót. A Központi Bizottság meg­állapítja, hogy az Egyesült Ál­lamok kormánya minden józan figyelmeztetés, a haladó emberi­ség tiltakozása, valamint saját népe növekvő elégedetlensége ellenére fokozza agresszióját a hős vietnami nép ellen. Az une- rikai kormány békés szándékait hangoztató félrevezető nyilatko­zatokkal egyidőben kiterjeszti a Vietnami Demokratikus Köztár­saság elleni terrorbombázásokat és növeli Dél-Vietnamban állo­másozó csapatainak létszámát. A Központi Bizottság ismétel­ten elítéli az Egyesült Államok­nak a vietnami nép szabadsá­gára törő. a délkelet-ázsiai né­pek és a világ békéjét fenye­gető népirtó háborúját. A Ma­gyar Népköztársaság erejéhez és lehetőségeihez mérten pár- tuiík és kormányunk továbbra is mindent elkövet, hogy foko­zott politikai, anyagi és katonai segítséget nyújtson az igazságos célokért harcoló vietnami nép­nek. A Központi Bizottság megál­lapítja, hogy a nyugatnémet im­perializmus revansista politiká­ja, a Bundeswehr atom felfegy­verzésére irányuló törekvések továbbra is veszélyeztetik az európai népek békéjét és biz­tonságát. A magyar nép földré­szünk népeivel együtt helyes­léssel fogadta a Varsói Szerző- j dés Politikai Tanácskozó Testű- ; lete bukaresti ülésének nyilat- kozatát az európai biztonsági j rendszer megteremtéséről és all- ; hatatosan küzd az ott megható- j rozott célok megvalósításáért, j Pártunk és kormányunk úgy vé­li, hogy további erőfeszítéssel, két- és többoldalú eszmecserék kel megérlelhetők az egész világ békéje szempontjából nagy jelen­tőségű európai biztonsági érte­kezlet összehívásának feltételei. A Központi Bizottság megái-; lapítja, hogy a vietnami nép igazságos harcinak támogatása, i az imperializmus elleni harc fo­kozása egyre inkább megköve­teli a szocialista országok, a nemzetközi kommunista mozga­lom, minden haladó és békesze­rető erő tömörülését, az ameri­kai imperializmus Vietnam el­leni agressziójával szembeni ak- nióegységet Annál sajnálato­sabb. hogy a kínai vezetők szov- jetelienes szakadár tevékenysé­güket, egységellenes íellépésü­2. szeréről át kell térni az egyéni választókerületi rendszerre. Az egyéni választókerületi rendszer­ben a választás demokratizmusa a közvetlen szavazás révén job­ban érvényesül. A megválasz­tott képviselő meghatározott te­rülethez, egy közigazgatási egy­séghez tartozik. A képviselők és a .választók között szorosabb kapcsolat jöhet létre, mind a jelölést és a választást, mind a képviselői munkát illetően és szükség esetén megvalósítható a képviselő visszahívása is. Az országgyűlési képviselőkre és tanácstagokra a társadalmi szervek az egyes választókerü­letek választópolgárainak gyű­lésein tesznek javaslatot. A je­lölőgyűlések több jelöltet is ja­vasolhatnak. A Központi Bizottság a Haza­fias Népfront Elnökségével egyetértésben felkéri a forra­dalmi munkás—paraszt kor­mányt, hogy a fenti elveknek megfelelő választójogi törvény­javaslatot készítse el és terjese sze az Országgyűlés elé. ££ Nyers Rezső elvtárs, a Központi Bizottság tit­kára ismertette a Politikai Bi­■»«»■ ÄK-rss» javaslatát A Központi Bizott­ság a szocialista mezőgazdaság, a mezőgazdasági termelőszövet­kezetek megerősítését célzó ja­vaslatokat magáévá tette és el­határozta, hogy azokat a IX. kongresszus elé terjeszti. (MTI) két a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának augusz­tusi ülésén hivatalos párt- és állami politika rangjára emel­ték. A magyar kommunistákat aggodalommal tölti el, hogy a kínai vezetők az úgynevezett vörös gárdának a szocializmus­tól idegen cselekményeivel, a szovjetellenesség felkorbácsolá­sával mérhetetlen károkat okod­nak a szocializmus, a társadal­mi haladás és a béke ügyének. Bár a kínai vezetők magatar­tása további akadályokat gör­dít a munkásmozgalom egysé­gének, a Vietnam ellen barbár háborút folytató amerikai im­perializmussal szembeni akció­egység útjába, a Központi Bi­zottság újólag kinyilvánítja el­tökéltségét, hogy folytatja a harcot a nemzetközi kommu nista szocialista ország egységéért, a kommunista pártok és az im­perializmus ellen harcoló más erők akcióegységéért. ★ Biszku Béla elvtárs, a Központi Bizottság tit­kára beterjesztette a Politikai Bizottság javaslatait az ország- gyűlési képviselőválasztás rend­szerére, az új egységes választó- jogi törvény alapelveíre. A Központi Bizottság megál­lapítja, hogy társadalmunk fej­lődése lehetővé teszi választási rendszerünk demokratizmusá­nak továbbfejlesztését, új egysé­ges választójogi törvény megal­kotását. A választójogi törvény módosításának alapelveként ja­vasolja: Az országgyűlési képviselők választókerületi lajstromos rend­desen, a kilenc emeletesbe de­cemberben beköltözhetnek a la­kók. A lakásépítési programmal párhuzamosan folynak a járu­lékos beruházások. A korszerű iskolát és óvodát már átadták rendeltetésének. A hatvan cse­csemő gondozását ellátó böl­csőde azonban csak decemberre készül el, ugyanis az alvállal­kozók — az Országos Szakipari, a Kőfaragó, a Felvonószerelő, valamint a Csőszerelő Vállalat — külön mindenegyes létesít­ményre nem vonulnak le. ha­nem egyszerre több épületben kezdik el a burkolás, a távfű­tésszerelési stb. munkálatokat. Minden járulékos beruházás sem készül el az idén. 1967-ben február végén adják át az ét­termet és cukrászdát, az ÁBC- áruházat, valamint a szolgál­tató házat, ahol többek közt fod­rászüzlet, szat>ó- és cipészmű­hely, gázlerakat, s orvosi ren­delő kap helyet N. O. Ülést tartott a megyei népfront» elnökség A Hazafias Népfront megyei elnöksége Kecskeméten tegnap megtartott ülésén a kalocsai já­rási népfrontbizottság és elnök­ség politikai tömegmunkájáról és feladatairól tárgyalt. A já­rási elnökség részletes előter­jesztése fölött élénk vita bon­takozott ki, melynek során fel­szólalt Pozsgay Imre, a megyei pártbizottság propaganda és művelődési osztályvezetője, Ma­darász László, a megyei tanács vb-elnökhelyettese, dr. Bodócz- ky László, a megyei népfront­bizottság elnöke, Farkas Jó­zsef, a Hazafias Népfront me­gyei bizottságának titkára. A felszólalók a kalocsai já­rás népfronttevékenységéről el­ismerően nyilatkoztak, és egy­úttal értékes útmutatásokkal is szolgáltak további munkájuk­hoz. A gátéri „kacsamező" A megye közös gazdaságai közül egyedül a gátéri Aranyka­lász Tsz foglalkozik nagyüzemi kacsatenyésztéssel. Nem kis si­kerrel, hiszen ez az iizemág évente öt-hatszázezer forint tiszta hasznot hoz a szövetkezetnek. A két telepen 35 ezer kacsát ne­velnek az idén, s ebből 25 ezret már értékesítettek. A napos ko­ruktól számított nyolcadik héten a kacsák már elérik a kívánt súlyt, különösen azóta, hogy bevezették az éjszakai etetést. A nagy lármát csapó szárnyasok éjszaka 10—11 zsák takarmányt is elfogyasztanak. Felvételünkön: Katona Béláné enni ad a kacsáknak. (Pásztor Zoltán felvétele.) *■ -irt t \ \

Next

/
Oldalképek
Tartalom