Petőfi Népe, 1966. október (21. évfolyam, 232-257. szám)

1966-10-01 / 232. szám

%. oldal 1966. október 1, szombat Péter Jáios megbeszélés! folytaloit U Tbaittal NEW YORK (MTI) Péter János külügyminiszter, a közgyűlésen részt vevő magyar küldöttség vezetője pénteken délelőtt megbeszélést folytatott Abdul Rahman Pazhwak-kai, a közgyűlés 21. ülésszakának el­nökével. Külügyminiszterünk délután felkereste hivatalában U Thant- ot, az ENSZ főtitkárát, akivel a világszervezet kérdéseiről, nemzetközi problémákról foly­tatott megbeszélést. A PENTAGON magas rangú tisztjei a VDK elleni bombázá­sok kiterjesztését követelik. A New York Times pénteki érte­sülése szerint a tisztek kijelen­tették: a jelenlegi bombázá­soknak főként politikai jelen­tőségük van — az lenne a cél­juk, hogy Észak-Vietnamot tár­gyalóasztalhoz kényszerítsék. Ha a légierő parancsnokságán múlna, haladéktalanul nagy­szabású támadásokat intézné­nek az ipari üzemek, erőmű­vek és kikötők ellen is. A lap idézi a Pentagon képviselőinek véleményét, amely szerint a „korlátozott” bombázás csak részben érte el katonai céljait. Mivel a mindennapos támadá­sok ellenére a VDK gyorsan helyre tudja állítani például a közlekedést ezért a Pentagon képviselői azt szeretnék elérni, hogy bombázhassák a gyára­kat, amelynek- termékei bizto­sítják a gyors utánpótlást. WASHINGTONBAN ezzel egyidőben számos hír terjedt el arról, hogy a vietnami há­ború növekvő szükségletei és a rendkívül magas költségek miatt — amelyekhez Bonn szemmelláthatóan nem akar hozzájárulni — még az idén megkezdik egyes amerikai csa­pategységek kivonását az NSZK- ból. 'Egyesek szerint sor kerül­het mintegy 50 ezer amerikai katona visszahívására. Ügy tudják, az amerikai—angol— nyugatnémet vegyesbizottság­nak, amely a közeljövőben ala­kul meg, még a NATO-had- ügyminiszterek decemberi ta­nácskozása előtt el kell készí­tenie jelentését a tervezett lét­számcsökkentésről. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK másik NATO-partnere is elé­gedetlenségének adott hangot. Belgium kéri a NATO-val fennálló katonai kötelezettsé­geinek felülvizsgálását — je­lentették be hivatalosan a pén­teki kormányülés után. Előző­leg egy parlamenti képviselők­ből és magas rangú katonatisz­tekből álló bizottság egyhangú határozatban sürgette a NATO- val szemben fennálló belga kötelezettségek korlátozását. Johnson elnök, az ENSZ-köz- gyűlés alkalmából Amerikában tartózkodó külügyminiszterek közül a közeljövőben találkozik a szovjet, a francia és az an­gol külügyminisztérium vezető­jével —, jelentette be csütörtö­kön a Fehér Ház. Johnson és Rusk kedden Couve de Murville-t fogadja. Később George Brown angol külügyminiszter keresi fel őket. Október 10-én, hétfőhöz egy hétre, Gromiko szovjet külügy­miniszter folytat megbeszélése­ket Johnsonnal és Rusk ameri­kai külügyminiszterrel. Bill Moyers, a Fehér Ház saj­tófőnöke közölte, hogy a prog­ramba iktatott megbeszélések „nemcsak a vietnami kérdésre” szorítkoznak. A Biztonsági Tanács csütörtö­kön este egyhangúlag elfogadott nyilatkozatban kérte fel V Thant ENSZ-főtitkárt, hogy ma­radjon posztján újabb időszakra. ötéves Üdvözlő táviratok a kinai nemzeti ünnep alkalmából A Kínai Népköztársaság meg­alakulásának 17. évfordulója al­kalmából a Magyar Népköztár­„Teljes mértékben megtelel- saság Elnöki Tanácsa kormánya- Biztonsági Tanócg tagjai népe nevében üdvözlő távira- Jha^~.in£.Iat: I tot küldött Dobi István, az El­nöki Tanács elnöke Liu Sao Csi-nek a Kínai Népköztársaság elnökének. A Kínai Népköztársaság ki­nítaná szándékát, hogy újabb mandátumot vállal a világszer­vezet élén” — hangzik a nyilat­kozat. A főtitkár szóvivője útján tu­datta, hogy elismeréssel adózik a nyilatkozatnak és „a legkomo­lyabb formában tanulmányoz­za azt”. A Biztonsági Tanács Fedoren­ko szovjet ENSZ-fődelegátus el­nökletével tartotta meg csütör­tök esti zárt ülését, s a nyilat­kozat elfogadásán kívül jóvá­hagyta a tanács által a közgyű­lés elé terjesztendő beszámo’ó jelentős részét. A tagállamok csak a Német Demokratikus Köztársaság ENSZ-felvételi ké­relme minősítésének kérdésében nem tudtak közös nevezőre jut­ni. Négert öltek a rendőrök... San Francisco is bevonult azoknak az észak-amerikai vá­rosoknak sorába, amelyekben halálos áldozatot követelt a négerek cs a rendőrök össze­csapása. — Képünkön: egy néger fér­fi felemelt kézzel kér bebocsá­tást, hogy megnézze, az ő fia-e az a 16 éves néger fiú, akit egy fehér rendőr lőtt agyon szeptember 21-én. A fiút Matt­hew ^ Johnsonként azonosította a rendőrség, s meggyilkolását követően a néger fiatalok so­rozatos tüntetéseket kezdtek, amelyek valóságos utcai har­cokhoz vezettek. (Rádiótel efoto MTI Külföldi Képszolgálat.) Peyrefitte megbeszélései Kirilinnel MOSZKVA (TASZSZ) Alain Peyrefitte, a tudomá­nyos kutatásokkal és atomkér­désekkel foglalkozó megbízott francia miniszter pénteken első- ízben foytatott megbeszéléseket Vlagyimir Kirilinnei, a Szov­jetunió minisztertanácsának el­nökhelyettesével, a szovjet álla­mi tudományos és műszaki bi­zottság elnökével. A megbeszé­lések során megállapították, hogy teljes mértékben meg­egyeznek nézeteik a két ország tudományos és műszaki együtt­működésének kérdéseiben. A Peyrefitte vezette francia küldöttség kéthetes látogatása idején megvitatja az együttmű­ködés problémáit négy vonat­kozásban; a színes televízió, az CIÁ-ügynököt utasítottak ki a Szovjetunióból MOSZKVA. (TASZSZ) Nicolas H. Riegg amerikai állampolgárt kiutasították a Szovjetunióból ellenséges pro­paganda és szovjetellenes iro­dalom terjesztése miatt. Rieg- get ez év szeptemberében Har­kovban érték tetten. Riegg ez év augusztusában turistaként érkezett a Szovjet­unióba. A CIA megbízásából be akart jutni a minszki egye­temre. Miután ez nem sikerült neki, visszatért Moszkvába, ahol találkozott Donald Lesch- sel, az amerikai nagykövetség másodtitkárával, akit nemrégi­ben persona non grata-nak nyilvánítottak. Ezután Riegg Harkovba utazott, ahol ellen­séges ténykedése közben lelep­lezték. A tettenért ügynök beis­merte, hogy ellenséges tevé­kenységet folytatott a Szovjet­unió területén és megsértette a szovjet törvényeket. atom- és nukleáris fizika, a koz­mikus kutatások, valamint az egyéb kérdések — ide tartoz­nak az ’ egyes tudományos mű­szaki és gazdasági együttműkö­dési egyezmények — területén. kiáltásának 17. évfordulója al­kalmából Péter János külügy­miniszter táviratban üdvözölte Csen Ji kínai külügyminisztert. A Magyar-Kínai Baráti Társaság elnöksége és dr. Jávor Ervin, a Magyar—Kínai Műszaki Tudomá­nyos Együttműködési Bizottság magyar elnöke szintén táviratot küldött kínai partnerének. A SZOT elnöksége az összkínai szakszervezeti szövetségnek kül­dött üdvözlő táviratot. (MTI) Mád főbűnösöket engednek szabadon Pénteken, pontosan megnyílik a Berlin spandaui börtön egyik kapuja és kilép rajta Albert Speer, a náci kormány ma 61 éves. volt fegyverkezési minisztere és Baldur von Sehirach, Hitler egykori ifjúsági vezetője, aki jelenleg 59 éves. A nürnbergi nemzetközi tör­vényszék Speert és von Schi- rachot húszévi börtönbüntetés­re ítélte, és ez a büntetés ma éjfélkor telik le. Eddig 400 fo­tóriporter és újságíró kapott engedélyt, hogy a szabadonbo- csátásnál jelen legyen. A sza- badonbocsátást előkészítő brit katonai hatóságok (a spandaui börtönt felváltva őrzik szov­jet, amerikai, brit és francia csapatok) a börtön főbejáratá­val szemben biztosítottak he­lyet az újságíróknak. Koráb­ban megtörtént, hogy más ná­ci bűnösök szabadonbocsátásá- nál oldalbejáratokon engedték ki a volt foglyokat. Ezért az újságírók valósággal megszáll­ták a környék minden pont­ját. A brit hatóságok a követ­kezőket rendelték el: A két szabadonbocsátandó fogoly családtagjai gépkocsin a Wilhelm-strassei főbejáratnál közelíthetik meg a börtön épü­letét. Ezután beléphetnek a börtönbe és kivezethetik Schi- rachot és Speert, a gépkocsik motorjait nem szabad leállíta­ni és amint elhagyják a bör­tön épületét, azonnal tovább kell hajtaniok Berlinbe. A két szabadonbocsátandó ígéretet tett, hogy semmiféle nyilatkozatot nem fog adni. Spandauban mivel mindketten a szabadonbocsátásuk utáni el­ső éjszakát valószínűleg Nyu- gat-Berlinben töltik, előrelát­hatólag ez az éjszaka az inter­júk éjszakája lesz. Nagy nyu­gatnémet és más nyugati il­lusztrált lapok máris mesés összegeket helyeztek kilátásba a két náci háborús bűnös ex­kluzív nyilatkozataiért. Schi­éjfélkor I rach és Speer szabadonbocsá- melletti tása után már csupán egyetlen cellának, a 7-es számú cellá­nak lesz lakója Spandauban. Itt tölti életfogytiglani börtönbün­tetését Rudolf Hess, Hitler volt helyettese. Bombaiámadás v A kubai forradalmi fegyveres erők minisztériuma közlemény­ben jelentette be, hogy csütör­tökön Camagüey tartomány északi partjai ellen egy, az Egye­sült Államok irányából érkező kétmotoros repülőgép bombatá­madást hajtott végre. A tárna- dás nyilvánvalóan egy épülő erőmű ellen irányult, szeren­csére azonban csak egy bomba robbant. A többi fel nem rob­bant bombát Tarafa kikötő kö­zelében találták meg. Indiszkrét kérdések A nyugatnémet SPD. a szo­ciáldemokrata párt parlamenti frakciója bejelentette, hogy a Bundestag legközelebbi inter- pellációs napján a következő két kérdést fogja felteimi: 1. Igaz-e, hogy Erhard kancel­lár washingtoni útjára bérelt külön repülőgép költségei 140 ezer nyugatnémet márkát je­lentettek? 2. Milyen politikai haszon származott abból, hogy a de­legációt elkísérte a washingto­ni utazásra a kancellár felesé­ge. leányá és veje, valamint a miniszterek feleségei? Kíváncsian várjuk, vajon mint felel Erhard ezekre a kérdésekre. Annál is inkább, minthogy még arra sem tu­dott feleletet adni. vajon mi­lyen hasznot hozott az ő sze­mélyes fáradsága az utazás során... B. K. Legalább 60 ember hali meg Törzsi villongások Nigériában Törzsi villongások ismét em­beréleteket követeltek áldozatul Nigériában, a fekete földrész legnagyobb lélekszámú országá­ban. A Reuter-iroda a nigériai fő­városból érkezett megbízható értesülésekre hivatkozva azt je­lenti, hogy az utóbbi néhány napban legalább hatvan ember halt meg az összecsapások kö­vetkeztében. Szemtanúk elmondották, hogy Kadunában, az északi főváros­ban muzulmán hauszák csoport­jai — közöttük gyermekek és nők is — bunkókkal, késekkel és üvegcserepek el felfegyver­kezve végigrohant k a közigaz­gatási székhely utcáin, szidal­mazták a keleti országrészből származó ibó-törzsbeliekeí, szál­lodákat és üzleteket gyújtottak fel, autókat rongáltak meg és kirakatokat zúztak be. Az ibók a tettlegességre tettlegességgel válaszoltak. Egyedül Kadunában harmincán vesztették életüket. A Reuter egy másik jelentése szerint a hét elején a kelet-ni­gériai Enuguban viszont az ibó- torzs tagjai támadták meg az északi hausza kereskedőket. Az ibók jelenleg tömegesen menekülnek északról, mert fél­nek a hauszák újabb kilengé­seitől. A viszálykodás a kisebb vidéki településekre és falvakra is kiterjedt. Lagosban, ahol a véres zavar­gásokat nágy nyugtalansággal fogadták, jelenleg konferencián tanácskoznak az ország belpoli­tikai Jövőjáről. Az értekezletet az északi vidékekről származó Gowan alezredes hívta össze, aki az ibó törzshöz tartozó Ironsi tábornok őrizetbevétele után átvette az államelnöki tisztséget. Bonn legújabb beavatkozási kísérlete BELGRAD. (MTI) Jugoszláviában éles formában bélyegzik meg az NSZK kül­ügyminisztériumának csütörtö­ki nyilatkozatát. Amint ismeretes, a bonni külügyminisztérium Walter Ulbricht jugoszláviai látogatá­sa alkalmából kiadott nyilat­kozatában a jugoszláv kor­mány szemére vetette, hogy erőfeszítéseket tesz az NDK­hoz fűződő kapcsolatok meg­javítására és kijelentette: Ju­goszlávia „íjiem tulajdonít fon­tosságot a jugoszláv—német kapcsolatok i fejlesztésének” és emiatt az iíSZK kormánya már levonta a „következtetéseket”. Belgrádi hivatalos körökben durva beavatkozási kísérlet­ként bélyegeik meg és vissza­utasítják a bonni nyilatkoza­tot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom