Petőfi Népe, 1966. október (21. évfolyam, 232-257. szám)

1966-10-01 / 232. szám

Világ proletarian, egyesüljetek! XXI. ÉVFOLYAM. 232. SZÁM Ara 60 fillér ^ 1NT£?£l966. október i. szombat II pár! és a KISZ megyei végreiiajtő bizottságainak együttes illése Pénteken délelőtt Kecskeméten a megyei pártbizottság szék- házában a párt és a KISZ megyei végrehajtó bizottságai együttes ülést tartottak, amelynek keretében megtárgyalták „A KISZ Köz­ponti Bizottságának állásfoglalása a KISZ munkájának néhány időszerű kérdésében és az ezzel kapcsolatos megyei feladatok” című előterjesztést. Az együttes ülésen részt vett és felszólalt Pulai Árpád, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Köz­ponti Bizottság párt- és tömegszervezeti osztályának vezetője. Döntés után Szüret - új módon B eszédes kép a sokszor bi­zony küzdelmes ötévi idő- " szakról... Nem új, amit hallottunk, hiszen évenként meg­vitattuk a költségvetést és ér­tékeltük terveink végrehajtását. Mégis: az új tervciklus, további céljaink szempontjából rendkí­vül érdekes, hasznos volt az összegezés.’’ — így kezdte fel­szólalását a héten lezajlott me­gyei tanácsülés vitája során a testület egyik tagja. A felelős­ségteljes, igen aktív tanácsko­zás sodrásában nem jutott idő e megállapítás mögött rejlő gon­dolatok feltárására. Pótoljuk hát ezúttal. Az elért eredmények birtoká­ban könnyen elfelejtjük az el­múlt küzdelmeket. Akárcsak az öt évvel ezelőttit is. Hiszen ter­mészetes, hogy a fejlődésben nincs megállás, a kielégített igé­nyeket mindig újabbak és újab­bak követik. És magától érte­tődő az a nyugtalanság is, amely a további előrelépést sürgeti, kí­séri. Egészséges tünete az egyre többre, jobbra való törekvésnek. Ám, egy erőt kölcsönző forrás­tól fosztjuk meg magunkat, ha elmulasztjuk a visszapillantást az útra, amely a mához vezetett! M integy három és fél milliárd forint volt a megye költség- vetési kiadásainak összérté­ke a második ötéves terv során — hangzott el a tanácsülés be­számolójában. Nem utolsósorban ennek jóvoltából erősödtek a megye termelőszövetkezetei, fej­lődött — 16 ezer új munkalehe­tőséget is nyújtva — az ipar, épült 548 kilométer út, 1 millió 200 ezer négyzetméter járda, lé­tesült 30 új törpevízmű. És hosszan sorolhatnánk az egész­ségügy, kultúra területén elért fejlődést, az elmúlt öt évben épült 11 ezer új lakást, ami je­lentős lépés volt a még ma is nehéz gond felszámolása útján. B e tényéknél érdemes megállni és felidézni, hogy öt esztendő­vel ezelőtt mindezekkel szegé­nyebbek voltunk! Az elért eredmények, a ma már elkönyvelt, természetesnek tűnő van, akkor még igény volt. Anyagi fedezetet követelő, cse­lekvést, tetteket parancsoló szükség. De akartuk — és a tervezett célkitűzéseket sok te­kintetben túl is teljesítve — el­értük. Vállt-vállvetve, követke­zetes, teremtő munkával. Hi­szen csak a társadalmi segítsé­gével 130 millió forint értékkel járult az eredményekhez a me­gye lakossága. K i merné állítani — a beszé­des számok ismeretében is —, hogy most már az öt évvel ezelőtti mindéin igény le­került a napirendről, hogy min­dent elértünk, ami már akkor is megoldásra várt? Ilyet állí­tani — felelőtlenség lenne. An­nál is inkább, mivel köztudott, hogy sok tekintetben évszázados elmaradottságot felszámolni — nem megy varázsütésre. Amire társadalmunk erejéből, a megye lakosságának tehetségéből és szorgalmából futotta, s ez bi­zony nem volt kevés, megoldó­dott. Igen, megoldódott sok régi gond. - s a kielégített igények talaján számos új igény szüle tett. Maradt azonban még meg­oldásra váró régi is. Ám a te­remtett új értékek erős alapot jelentenek további céljaink el­éréséhez. És a szerzett tapasz­talataink is ide sorolhatók, ame­lyek közül a hibáson okulva, s a jót hasznosítva, erőnk, lehe­tőségeink, tehetségünk tudatá­ban járhatjuk az utat tovább. Szilárdabb alapról, magasabb szinten. E lhangzott a megyei tanács ülésén ilyen gondolat is: „Az elmúlt ötéves időszak­ban elért eredményeinket — a fejlődés kisebb-nagyobb fékjei­ként — kísérték hibák is. Pedig nem kell elfogadni a hibát azért, mert van eredmény. Ez nem tör­vényszerű!” A megye fejlődéséről határo­zó, s azt irányító testület mély­séges felelősségérzetére valló megjegyzés. Ha ehhez hozzá­tesszük, hogy a céljainkhoz ve­zető út, az újabb és újabb fel­adatok megoldása gyakran még kipróbálatlan módszerekkel tör­ténik, fennáll a botlás, a mellé­fogás veszélye. Ám a nagyon gon­dos előrelátás, a tények és es­hetőségek latolgatása a minimá­lisra zsugoríthatja a hibák elő­fordulását. S az erre való tö­rekvés sokféleképpen jelentke­zett a megyei tanácsülés vitájá­ban elhangzott javaslatokban, észrevételekben, amelyek niár a jövőre, a soronkövetkező fel­adatainkra vonatkoztak. A továbbiak középpontjában az embérről való fokozott gon­doskodás áll, ez volt a ve­zérfonala — mondhatni a dön­tése — a megyei tanács ülésé­nek. Ez tükröződik az elért eredményekben, abban a szi­lárd alapban, amelyre a jövőt építjük. És abban a törekvés­ben is, amelyet így tömöríthe- tünk: A lakosság véleményére támaszkodva, igényeinek fon­tossági sorrendjében, s velük együtt munkálkodjunk harma­dik ötéves tervünk célkitűzései­Pénteken reggel plenáris ülés­re ült össze a Szakszervezetek Országos Tanácsa. Az ülést Brutyó János, a SZOT elnöke, a Magyar Szocialista Munkás­párt Politikai Bizottságának póttagja nyitotta meg. A napirend első pontjaként a Szakszervezetek Országos Taná­csa Virizlai Gyula SZOT-titkár előterjesztése alapján megvitat­ta a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságának kongresszusi irányelveit. A do­kumentummal kapcsolatos ész­revételeket és javaslatokat a SZOT eljuttatja a párt Közpon­ti Bizottságához. Ezután Beckl Sándor SZOT- titkár számolt be az idei nép- gazdasági terv teljesítéséről és a kongresszusi munkaverseny első félévi tapasztalatairól, va­lamint a további feladatokról. Emlékeztetett a SZOT-nak ar­ra a határozatára, amely ki­mondta, hogy a terv alapvető céljainak megvalósítására kell irányulnia a termelést segítő szakszervezeti munkának is. — Az idei munkánk inkább csak üzemi próbának számít — mutat a feldolgozó teremben a négy fekvő présre Szaniszló Já­nos, a telepvezető fiatal he­lyettese. Jólesik a szemnek végignézni az Izsáki Állami Gazdaság Agárdy-telepi pincéjén és szőlő- feldolgozóján. A homokpusztán messziről felsugárzik a korszerű stílus üveg—beton—műanyag harmóniája. Nézzük meg hát közelebbről! A feldolgozó előtt a fogadó ciszternáknál állunk meg. Fe­lettünk színes műanyag tető. A tartályok lefelé keskenyedő al­ja darálóban végződik. Lent: föld alatti gépkazamata, vas­létrák, csőrendszerek. A darált szőlőből bogyózó gép választja ki a kocsányokat. Ily Ugyanezt a célt tűzte maga elé a IX. pártkongresszus tisztele­tére kezdeményezett munkaver­seny is. A kongresszusi munkaverseny eredménye ma már számokban is lemérhető. Az első nyolc hó­napban az előző évhez képest meggyorsult a fejlődés üteme. A szocialista munkaverseny­ben nemcsak a dolgozóktól vár­juk el, hogy többet és jobbat alkossanak, hanem járuljanak hozzá ehhez a műszaki-gazda­sági vezetők is. Többek között azzal, hogy a dolgozók közvet­lenül érezzék a több és jobb munka eredményét. Bejelentette Ejckl Sándor, hogy a SZOT t tkársága. illet­ve elnöksége rövidesen megtár­gyalja a Munka törvénykönyve módosításával, valamint a kol­lektív szerződések rendszerével kapcsolatos tervezeteket. A vállalati önállóság növe­kedése egyenesen megköveteli az üzemi demokrácia erősödé­sét. Arra kell törekedni, hogy a termelési tanácskozások való­módon idegen zamatok nem ke­rülnek a borba. A zúzalék in­nen, szivattyú közbeiktatásával, a feldolgozó magasába kerül. A színmust, amely a szőlő saját súlya által préselööík ‘ ki,' már egyénesen az előülepítőbe fo­lyik. Ez a présmustnál értéke­sebb: több cukrot, választéko­sabb ízeket tartalmaz. A borver­senyekről ezek „hozzák” az ér­meket. Forognak a prések. Az ülepí­tőben csak pár órát pihen a must. Elég idő ahhoz, hogy a durvább szennyező anyag leüle­pedjen. Az 500 hektós betontar­tályban már 48 óra az ülepedési idő; mire a forrás megindul, kristálytiszta a must. — Igazán jó bort csak így lehet nyerni — mondja Unoka Gyula, az állami gazdaságok ban a dolgozókkal való együt­tes vezetés érdemi fórumaivá váljanak — fejezte be beszámo­lóját Beckl Sándor. A beszámolót a tanácsülés egyhangúlag tudomásul vette és állást foglalt az idei népgazda­sági terv teljesítéséről, vala­mint a további feladatokról. A tanácsülésen felszólalt Gás­pár Sándor, a SZOT főtitkára, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, továbbá Vas Imre, a művészszakszervezet, Tóth Anna, a textilesek, Simon An­tal, a bányászok, dr. Darabos Pál, az orvosegészségügyi dol­gozók, Szabó Antal, a vasutasok, Földvári Aladár, a közlekedés- ügyi dolgozók és dr. Jókai Lóránt. a közalkalmazottak szakszervezetének főtitkára, Ké­széi Károly, a Szakszervezetek Budapesti Tanácsának vezető tit­kára, Molnár Ferenc, a SZOT tagja és Mónus Gábor, a Mun­ka szerkesztője. A tanácsülés Brutyó János nak, a SZOT elnökének zársza­vával ért véget. íMTIi megyei igazgatóságának főker­tésze, amint vógigsétáluink a pince patika-ragyogás ú csempe­folyosóin. Ám számomra az is érdekes: hány ember szükséges a feldolgozó kiszolgálásához. — Hat — hangzik a válasz. — Kettő közülük gépkezelő, a többi kisegítő. Nyújtott műszakban kétezer mázsa a napi kapacitás. Ennek kihasználására az idén még nem kerül sor —, az állami gazdaság 1900 hold szőlőjének fele még jövőre, s az azt követő évek­ben fordul termőre. Olaszriz- ling, hárslevelű, furmint. Megkérdem Leboczki János­tól, a gazdaság főkertészétől: milyen az idei szőlőtermés. — Tűrhető — válaszol. — Az átlag 35 mázsa. Az ezerjó sze­dését 16 cukorfokkal kezdtük. Később elérte a 22 fokot. A ka­darka cukorfoktartalma 16—17 fokot mutat. Végeredményben 40 ezer má­zsa szőlőt szüretelnek az idén. Ennek egynegyedét — a sárfe­hér szőlő javát — exportládák­ba rakják. A többi a présbe kerül. Ennek a leve azonban nem tölti meg az 52 ezer hektó befogadására alkalmas pincét. A szomszédos gazdaságoknak is módjuk lesz itt a tárolásra. És a szüret? Az állami gazda­ság dolgozói kevesen vannak. Segít azonban a miskolci ko­hásztechnikum kétszáz diákja. A lányok a szőlőt szedik, a fiúk puttonnyal hordják a termést a tábla szélén álló pótkocsikra, il­letve azokra szerelt billenő ká­dakra. A nagyüzemi szőlőben, ha termőre fordul, ez a munka is könyebbé válik: a szállító járművek beállhatnak a sorok közé. A szüret teljes gépesítése azonban még a távolabbi jö­vő feladata. S addig nélkülöz­hetetlen a diákok segítsége. A régi szüretek romantikája visz- szahozhatatlan, a nagyipari szintű technika teljes „frontát­törésére” pedig még várni kell. A tanulóifjúság közreműködése az őszi betakarításban — az át­meneti idők jelensége. H. D. Borsos Sándor gépkezelő a feldolgozó csarnokban. nek sikeréért. Perny Irén Ülést tartott a Szakszervezetek Országos Tanácsa

Next

/
Oldalképek
Tartalom