Petőfi Népe, 1966. szeptember (21. évfolyam, 206-231. szám)

1966-09-01 / 206. szám

i. oldal 1966. szept ember 1, cső törtök F J 1966. NAPTAR 1966. szeptember 1, csütörtök Névnap: Egyed Napkelte: 5 óra 02 perc. Napnyugta: 18 óra 25 perc. 4 — Az eddigi eredmé­nyek alapján jó jöve­delemre számítanak a baromfinevelésből a bátmonostori Kossuth Tsz-ben. Az eddig ér­tékesített 50 ezer da­rab rántanivaló csirke közel egymillió 300 ezer forintot hozott a közös gazdaságnak. A 8 ' ezres tojóállomány szintén jól jövedelme­zett. (Papp Elekné le­veléből). Négyszemélyes ejiöernyő A varsói repülőklub szakemberei elkészítet­ték az SN—9 ejtőer­nyőt, amellyel egyszer­re négyen ugorhatnak. Ez az újfajta ejtőernyő módot nyújt arra, hogy a kezdő ejtőernyősö­ket sikeresebben lehes­sen oktatni, mert az oktató menet közben mutatja meg az ejtő­ernyő irányításának és a leszállásnak a tech­nikáját. Libéria lakossága Befejeződött a Libé­riában 1962-ben* kez­dődött népszámlálás anyagainak feldolgozá­sa. Az összesített ada­tok szerint az ország lakosságának száma —. 1 016 000. — Kecskeméten az idén 1 millió 700 ezer forintot költöttek par­kosításra. Jelenleg minden lakosra 5,5 négyzetméternyi par­kosított terület jut. A város rendezésében to­vábbra is fontos he­lyet kap a terek, utcák szépítése. A peremke­rületekbe is „virágsza­lagok”. díszcserjék te­szik változatossá, han­gulatossá az utcákat. Tűzvész Sao Passióban Brazília egyik leg­nagyobb városában, Sao Pauloban hatal­mas károkat okoztak a tűzvészek. Egy hét le­forgása alatt tíz eset­ben pusztított tűzvész a városban és a tize­dik teljesen megsem­misítette a Sao Paulo-i rádió- és televízióállo­más több millió dol­lár értékű berendezé­seit. A tűzben meg­semmisült az az érté­kes film. amely Pele, a híres brazil futballis­ta játékteclinikájáról készült. CSÜTÖRTÖK 17.30: Atlétikai EBL » 18.25: Műsorismertetés; «Ö 18.30: Tv-üjd<rasá.goik. 18.45: Ventillátor. —* 19.15: Emberek a folyó mentén. Riportmösor. — 19.40: Rek­lámok. — 19.45: Jó éjsza­kát, gyerekeik! — 20.00: TV Híradó. — 20.20: Stú­dió XIH. — 21.30: Riport­műsor. — 21.55: Hírek. Intermezzo. — 22.10: Bleib Dzsesszfesztivál. — 22-80: Atlétikai EB, Rendkívüli megbízottak Az ENSZ jogi bizott­sága mintegy diplomá­ciai státuszt biztosított az űrhajósoknak: meg­határozása szerint az űrhajósok „az emberi­ség küldöttei a Koz­moszban”. Kényszerle­szállás esetén minden államnak segélyt kell nyújtania nekik és a lehető leggyorsabban haza kell szállítania őket. — Főzőtököt, keve- réktakarmány után ter­mesztett másodnövény­ként, 50 holdon vetet­tek az idén a mélykú­ti Alkotmány Tsz-ben. Nagyszerű, holdanként száz mázsa termést ta­karítanak be. Saját ké­szítésű feldolgozó gép­sor segítségével há­mozzák. darabolják és belezik a kobakost, és ládákba rakva adják át a bajai hűtőháznak. A holdankénti bevétel eléri a tízezer forintot. Mahroteleszkóp A német Max Planck Társaság felállítja a világ leghatalmasabb rádióteleszkópját. Át­mérője körülbelül 100 méter lesz; két 25 mé­teres sugarú tükröt építenek bele. Elsősor­ban a rádiócsillagá­szat, az űrkutatás és a távközlés szolgálatá­ban fog állni. — 47 lakás, illetve családi ház felépíté­séhez több mint másfél millió forint hitelt folyósított az OTP kalocsai fiókja ez év első felében. — Telepítik a sza­mócát. A megye nagy­üzemi gazdaságaiban újabb 70 holddal bőví­tik az epreseket, s ez­zel összesen 700 holdon termesztik a kora ta­vaszi csemegét. 100 éve, 1866, szeptem­ber l-én született Vas- tagh Géza, akit Pállik Béla mellett a legkivá-: lóbb magyar állatképfes- tőként tartanak számon. Művészcsalád sarja. Aty­ja neves festőművész^ öccse kiváló szobrász volt. — Már gyermekkorában ügyesen rajzolgatott álla­tokat. Münchenben foly­tatta művészi tanulmá­nyait, mestere Hollósy Simon volt. A magyar- fajta bikák tanulmányo­zására huzamos időt töl­tött Mezőhegyesen. 1894- ben itt alkotta két egy­másnak rohanó bikát áb­rázoló hatalmas méretű vásznát. A Szépművészeti Múzeumba került képnek — az akkori kor ízlésé­nek megfelelő adó mázó — ,,Ki a legény a csár­dában?” címet adta. Sok képet festett a baromfi- udvar költői környezeté­ről; Kedvenc témájának,- az oroszlánoknak tanul­mányozására 1896-ban, ál­lami ösztöndíjjal Afriká­ba ment; négy hónapig tartózkodott Algériában, a sivatagban. Az 1900-as esztendőt Berlinben, Pá­rizsban és Londonban töl­tötte, Angliában vissza­utasította a letelepedésé­re tett bőkezű ajánlatot. 1919 őszén, úgyszólván a fesdállvány mellett esett ki az ecset örökre a ke­zéből. 350 útkereszteződést távirányíthatnak Hamburgban a most átadott berendezés segítségéivel. Táwezérlésű fílmkamerák állnak a főbb közlekedési csomópon­toknál, amelyeket összekötnek a rendőrségi épület­ben elhelyezett központtal. A későbbiek során a táv­irányításban az ember szerepét elektromos agyak fog­ják átvenni. — „V endégkosok” a niegye juhászataiban. Az Állami Utódellen- őrzo Állomásról, Szalk- szentmártonról az idén is 1240 törzskönyvezett, nagy gyapjúi lozamú apaállatokat adtak át a termelőszövetkezeti jubászatoknak a meg­termékenyítés Idejére. I legdrágább „helyesírási“ hiba A vüág legdrágább jelhibáját 1962 novem­berében követték el az Egyesült Államokban. A számítógépbe be­táplált programból ki­maradt egy kötőjel, s emiatt a Kennedy-fok- ról a Vénusz irányába elindított űrrakétát fel kellett robbantani. Márpedig a rakéta 18 i— 11 millió forint értékben vegyifülkéket, laboratóriumi felszere­léseket készít szovjet megrendelésre a Kecs­keméti Ezermester Ktsz. Az export hál romnegyed részét már leszállították. — Megkezdték Kis­kunhalas központjában egy új, ötemeletes la­kóház építését. A kivi­telező Bács-Kiskun me­gyei Építőiapri Válla­lat 1967. év végére ad­ja át az új lakóépüle­tet. (Babenyecz Károly leveléből.) ■— A császártöltés! művelődési ház kiállí­tást rendezett a kiskő­rösi járás fotöszakkő- reinek munkáiból. Mintegy ötven képet mutattak be a község Kecskemáti kulturális program Kiftfi Lm-vetítés délelőtt 10 és délután 3 órakor a G y erm ekszính ázb an. — Megkezdődött a József Attila utca épí­tése Csengődön. A 714 méter hosszú utca kő­burkolatát, járdásítását és csatomásítását a Kiskunhalasi Község­gazdálkodási Vállalat áthúzódó beruházás­ként végzi, 1 030 620 fo­rint költséggel. Szerző­dés értelmében az ut­cát 1967. július 31-ig kell átadni rendelteté­sének. A harmadik öt­éves terv során — a községi taijács határo­zata szerint — sor ke­rül a Dózsa György és a Szent Imre utcák ki­kövezésére is. (Tudósí­tónktól.) A Kecskeméti Hűtő­házban megkezdték a sárgabarack-félkész- áru feldolgozását. A kajszit cukrozott szi­ruppal leöntve mély­ít ütik és exportálják. Az idén mintegy 20 vagonnal továbbítanak a külföldi megrende­lőkhöz. Hitel-automata A Japán Hitelszövet­kezet sajátságos auto­matával gazdagította a tokiói gépi kiszolgá­lást; hitel-automatája borítékban 2000 jent (kb. 16 ezer forint) szolgáltat ki annak, aki belecsúsztatja a szabályszerűen kiállí­tott hitelutalványt. A 2000 jent három hónap alatt kell visszafizetni, havi 5,5 százalékos ka­mattal. fl iuh-íogászat Dél-Ausztrália egyik körzetében a legelő any- nyira homokos, hogy a juhok fogazata két-há- rom év alatt teljesen el­kopik. Állatorvosok és fogtechnikusok most ko­balt és króm vegyületé- ből készítettek koronákat a juhok fogára; ezzel az eljárással megmentik a juhok fogát és biztosítják további békés legelész é- süket. — Átadták Dávodon a szélesvásznú mozit a közönségnek. Az egy­millió forint értékben épült, 220 fő befogadá­sára alkalmas filmszín­ház első előadásán a Sándor Mátyás című színes, szélesvásznú fil­met vetítették. (Gaz­dag János leveléből.) I dÖjárás\ A Kecskeméti Agro­meteorológiai Obszervató­rium jelenti: augusztus 30-án a középhőmérsék­let 17,8, (az 50 éves átlag 20,1), a legmagasabb hő­mérséklet 23,3 Celsius-fok. A napsütéses órák száma 11. Augusztus 31-én a reg­gel 7 órakor mért hőmér­séklet 15,8, a délután 1 órakor mért hőmérséklet 19,5, a legalacsonyabb hő­mérséklet 13,8 Celsius-fok. Várható időjárás csütörtökön estig: fel­hős idő, többféle eső­vel, keleten egy-két helyen zivatarral. Mér­sékelt, időnként élénk déli, délnyugati, ké­sőbb nyugati, észak- nyugatira forduló szél. A nappali felmelegedés délkeleten is gyengül. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet .1,7—23. lük, között. Országos szintű tanácskozás a csemegeszőlőről Országos szintű tanácskozás lesz holnap Katonatelepen, a Szőlészeti Kutatóintézet Ma- thiász János telepén. A szőlész szakemberek megtekintik az új törzstáblákat, az üvegházi és szabadföldi szaporítótelepeket, s részükre dr. Szegedi Sándor telepvezető tart tájékoztatást. Szóba kerülnek az új fajták elszaporításának a módszerei is. Ezután a szakemberek a csemegeszőlők hét korai fajtá­ját, s más fajták hibridjeit ta­nulmányozzák. Az utóbbiak kö­zött szerepel Kocsis Pál KoS- suth-díjas szőlészkutató két fajtajelöltje: az „Aranyat ér” és az „Angyal Dezső” nevű csemegeszőlő. Hulladék - dollárban mérve Pénzjutalom sorsolás útján Bács megyei úttörők sikerei A MÉH-ről általában ez jut eszünkbe: papírt, ócskavasat, rongyot vásárol a szenvedélyes gyűjtögetőktől. Kevésbé gondo­lunk azonban arra, hogy a nyersanyagban szegény ország­nak mit jelent a IvlSH-telepein összegyűjtött különböző hulla­dék. Pedig sokat, évente mint­egy 25 millió dollár értéket, amely fedezi gyáraink hulladék­igényét. Tavaly például vasból 200 ezer, rongyból pedig 20 ezer tonna hulladékot gyűjtöttek be országosan a MÉH telepei. Külön érdemes azonban össze­foglalni annak a méhecskeszor­f almú munkának az eredmé- yét, amellyel a Bács-Kiskun megyei úttörők segítették a Pest—Bács—Nógrád megyei MÉH Vállalat huladék-begyűj- tését. Az elmúlt tanévben a me­gye 247 általános iskolai úttörő- csapattal kötött a MÉH szerző­déses megállapodást hasznos anyagok gyűjtésére. S az ered­mény kimagasló. Vasból 917 204, papírból 98 464, rongyból pedig 143 215 kiló hulladékot értéke­sítettek a kisiskolások. Ezenkí­vül 80 mázsa papírhulladék árát, 16 ezer forintot az árvíz- károsultak javára utaltattak át. A szorgalmas munkának nem maradt el a jutalma sem. A kö­zelmúltban a gyűjtésben legki­válóbb eredményt elért iskolák között jutalmakat sorsoltak ki. A teljesítmény alapján külön díjat, 1500 forintot nyert az 1025. számú Kecskeméti Zrínyi Ilona Üttörőcsapat. Az első hat díjat Bács-Kiskun megyében — 700—300 forintig terjedő nyere­ményösszegekkel — a kecske­méti 1399. számú Jókai Mór, a bácsszőlősi 2457. sz. Petőfi Sán­dor, a kecskeméti 1025. sz. Zrí­nyi Ilona, a nagybaracskai 4078. sz. Ságvári Endre, a bácsbokodi 878. sz. Kossúth Lajos és a kecskeméti 3602. sz. Katona Jó­zsef Üttörőcsapat nyerte. Hét csapatot vigaszdíjban részesítet­tek, s valamennyi nyertes csapat vezetője pénzjutalmat kapott. A sorsolásból kiesett csapatok jutalmazása céljára a MÉH Vál­lalat még külön 4350 forintot utalt át a megyei KlSZ-bizott- ságnak. S még egy MÉH-hír: Augusz­tus 15—szeptember 30-ig terjedő időben rongygyűjtő heteket ren­dez a vállalat. A háztartásokból kikerülő minden 5 kiló rongy után egy sorsjegyet ajándékoz­nak a hulladékot eladónak. Ez­zel — egyéb értékes tárgyak között — Trabant személygép­kocsit is nyerhetnek a szeren­csés gyűjtők. RENDŐRSÉGI KRÓNIKA Szabálytalankodó járművezetők, három súlyos sérülés A városokban és a közsé­gekben egyre több jármű köz­lekedik, s ezért a közlekedés- rendészeti szabályok betartása alapvető követelmény. Egyet­len szabálytalanság súlyos kö­vetkezményekkel járhat, ame­lyet az alábbi példák is iga­zolnak. Nem adta meg az elsőbbséget Foglalkozás körében elkö­vetett gondatlan veszélyezte­tés miatt eljárás indítottak G. L. kecskeméti lakos ellen, mert Kecskemét belterületén egy földútról kerékpárjával balra kis ívben, körültekintés nélkül kanyarodott rá a köves- útra. A műúton motorkerék­párjával haladt Mészáros Má­tyás, aki a figyelmetlen kerék­párosnak ütközött. A szeren­csétlenség következtében Mé­száros Mátyást súlyos sérülé­sekkel szállították a kórházba. A kerékpár hajtója csak köny- nyebben sérült meg. Szabálytalan előzés Izsákon egy széles útkanyar- ban szabálytalanul előzte meg a Budapesti Autójavító Válla­lat tehergépkocsiját dr. Gábris László személygépkocsijával. Előzés közben a személygép­kocsi nekivágódott a tehergép- .kttcai iakkárítójáhak. ß emiatt az árokba borult. A szeren^ csétlenség következtében a személygépkocsi utasa dr. Gábris Lászlóné súlyos sérülé­seket szenvedett. A személy- gépkocsiban több mint húszezer forint anyagi kár keletkezett. A balesetért a személygépkocsi vezetőjét terheli a felelősség. Ittas kerékpáros Ittas állapotban kerékpáro­zott Kecskemét belterületén Fa­zekas József, az ÁFORT segéd­munkása. Illuminált állapotá­nak tudható be, hogy nem adta meg a táblával védett útvona­lon haladó Bognár János mo­torkerékpárosnak az áthaladási elsőbbséget. Az összeütközés kö­vetkeztében Bögnár János sú­lyos sérüléseket szenvedett. Fa­zekas József ellen a rendőrség eljárást indított. G. G. RAKODÓ FÉRFI SEG ÉDMU NKÄS OKÁT, kőművesek mellé FÉRFI SEGÉDMUNKÁSOKAT helybeli munkára felve­szünk. Kecskeméti Építő­ipari Szövetkezet. Bocskai utca 12. 58X2

Next

/
Oldalképek
Tartalom