Petőfi Népe, 1966. szeptember (21. évfolyam, 206-231. szám)

1966-09-01 / 206. szám

i. oldat 1956. szeptember 1, cstttSrtőti 1 Rakétákat használt Géppisztoly az agresszor sorozat plakáttépésért — Ky békül SAIGON (MTI) A VDK ellen támadó ame­rikai repülőgépek kedden uta­kat. raktárakat bombáztak. A saigoni amerikai katonai pa­rancsnokság szóvivőjének köz­lése szerint a haditengerészet légierejének Skyhawk típusú gépei levegő-föld rakétákat használtak a támadás folya­mán Vinh tartomány térségé­ben. Dél-Vietnam területén ked­den szórványos összecsapások­ra került sor a dél-vietnami ■«■Km1 jgSIgjr 'VupCp? DE GAULLE— NGUYEN THUONG i' A Kambodzsában tartózkodó de Gaulle tábornok, francia köz- társasági elnök szerdán félórás megbeszélést folytatott Nguyen Thuonggal. a VDK Phnom Penh-i diplomáciai képviseleté­nek vezetőjével. A találkozóról távozóban Nguyen Thuong kijelentette: „Tolmácsoltam de Gaulle tá­bornoknak elnökünk, Ho Sí Minh baráti jókívánságait. Meg­beszélésünk tárgyáról természe- sen nem mondhatok semmit.” JOHNSON — ELVBEN — NEM ELLENZI A Fehér Ház szóvivőjének kedd esti nyilatkozatából kitű­nik, hogy az amerikai elnök elvben nem ellenzi Mansfield szenátor hétfői javaslatát egy Johnson—de Gaulle találkozót illetően, de a francia elnökre bízza a döntést. Az AFP ezzel kapcsolatban felhívja a figyel­met arra, hogy Johnson keden kijelentette: Az Egyesült Álla­mok mindaddig nem változtat ázsiai politikáján, amíg — úgy­mond — nincs konkrét bizonyí­téka arra, hogy „a Népi Kína kész lemondani agresszív szán­dékairól”. U THANT SAJTÓÉRTEKEZLETE Santiagóban (Chile) U Thant kedden sajtóértekezletet tartott, s ezen többek között kijelen­tette: Mindaddig, amíg az Egye­sült Államok nem szünteti be a VDK bombázását, és Dél-Viet­namban nem csökkennek a ka­tonai akciók, a békés rendezés perspektívái ebben az országban távoliak. U Thant hangoztatta, hogy a vietnami probléma alapjában véve egy, a függetlenségéért küzdő nép problémája. Vélemé­nye szerint a világszervezetnek nem kell bekapcsolódnia a viet­nami probléma megoldásába, mivel á VDK és a DNFF kép­viselői meg vannak fosztva at­tól a lehetőségtől, hogy részt vegyenek az ENSZ munkájában. INDONÉZIA ÉS AZ ENSZ Malik indonéz külügyminisz­ter a djakartai sajtónak adott interjújában kijelentette: ameny- nyiben Indonézia nem lépne vissza az ENSZ-tagállamok közé, még mielőtt az őszi ülésszak megnyílik, úgy megfigyelőket küld New Yorkba. „Lehetséges, hogy én leszek a küldöttség ve­zetője, $ ebben az esetben ta­lán Washingtonba is ellátoga­tok — mondotta Malik. — Csu­pán idő kérdése, hogy Indonézia ismét a világszervezet tagálla­ma legyen. A külügyminiszté­rium most már csak Sukarno elnök „zöld jelzésére” vár." hazafiak és a kormányhadse­reg, illetve az amerikai csa­patok között. Kedden egy rendőr Saigon­ban megölt egy „imeretlent”, aki választási plakátot tépett le egy ház faláról. A rendőr — .aszerint az utasítás szerint cselekedve., hogy le kell lőni mindenkit aki zavarja a vá­lasztási kampány „normális és békés” lefolyását — géppisz­toly-sorozattal végzett áldoza­tával. Ugyanakkor Ky tábornok, a minisztelnök diktá­tor, látványosan békülékeny magatartást tanúsított a budd­histák irányában. Mint isme­retes. a buddhisták is a válasz­tások bojkottálására szólít- ták fel híveikét. Ky, aki sze­retné elkerülni, hogy a szava­zás részvétlenségbe fúljon, a buddhista vezetők oldalán ked­den részt vett a saigoni katonai temetőben rendezett vallási szertartáson. WASHINGTON Az amerikai szenátus had­ügyi bizottsága kedden - meg­hallgatta Husk külügyminisz­ter válaszát a kormány viet­nami politikáját ért bírálatok­ra. A külügyminiszter azzal az unalomig ismert érveléssel élt, hogy az Egyesült Államok megvédi Dél-Vietnamot Észak- Vietnammal szemben. Kijelen­tette, hogy az, amerikai fegy­veres erők számára nem okoz­na különösebben nagy gondot bármikor kirobbantani a há­borút, amely „akár 300 millió ember megsemmisítését is le­hetővé tenné már az első órá­ban.” Mindezek után Rusk kö­zölte. az Egyesült Államok erőfeszítéseket tesz, hogy a vi­etnami háború ne öltsön álta­lános jelleget.-----------------1--------­Á Francia KP Politikai Bizottságának nyilatkozata PÁRIZS. (MTI) A Francia KP Központi Bi­zottságának a szerdai Humani- téban közölt nyilatkozata meg­állapítja, hogy a jelenlegi hely­zetet az amerikai imperializmus agresszivitásának növekedése és egyúttal vállalkozásának nehéz­sége jellemzi. A vietnami nép azonban kudarcra kárhoztatja az agresszort, a világon pedig növekszik a Johnson-kormány- zat elszigeteltsége. Ebben a helyzetben, inkább mint valaha jogos a követelés, hogy az ame­rikai imperialisták, akik egye­dül felelősek a háborúért, hagy­ják abba a VDK elleni támadá­saikat, ismerjék el a Dél-viet­nami Nemzeti Felszabadítási Frontot a vietnami nép képvi­selőjének, kezdjenek tárgyaláso­kat vele, hajtsák végre a genfi egyezményeket. A ^nyilatkozat hangsúlyozza, hogy az agresz- szorok legfőbb reménye a szo­cialista országok, a nemzetközi munkásosztály erőinek megosz­tottságában van. Ezért tesz ne­kik jelentős szolgálatokat a kí­nai vezetők mágatartása. A kí­nai vezetők már korábban el­utasítottak minden olyan javas­latot, amely azt célozta, hogy egybehangolják a szocialista or­szágok segítségnyújtását a viet­nami népnek. A kínai vezetők gyűlöletet szítanak az első szocialista or­szág ellen, amelynek ágyúi, re­pülőgépei. rakétái és szakértői teszik lehetővé a hősi Vietnam­nak, hogv súlyos veszteségeket okozzon az imperialistáknak, a kínaiak kétségkívül bátorítják az imperialistákat agresszió folytatására és annak a világ más részeire való kiterjesztésé­re. Az FKP Politikai Bizottsága elítéli ezeket a szakadár csele­kedeteket és szovjetellenes pro­vokációkat. Áz NDK külügyminisztériumának jegyzéke Kínához BERLIN. (MTI) Josef Hegen, az NDK kül­ügyminiszterének első helyet­tese kedden jegyzéket nyújtott át Csang Haj-Feng-nek, a Kí­nai Népköztársaság berlini nagykövetének. A jegyzékben az NDK külügyminisztériuma erélyesen tiltakozik amiatt, hogy az NDK diplomatái és családtagjai a Kínai Népköz­társaságban az utóbbi időben támadásoknál és túlkapások­nak voltak kitéve. A jegyzék rámutat, hogy Pe- kingben vasárnap Walter Kautzsch alezredest, az NDK kínai katonai attaséját, annak feleségét és fiát, valamint Mül­ler alezredest, az NDK hanoi Ismét a Mini öbölben Er“ és Hanoi térségében dél-koreai egység indult Dél-Vie ínamba SAIGON. (MTI) Az amerikai haditengerészet repülőgépei szerdán a Tonkini- öböl’oen megtámadtak két észak- vietnami hadihajót. A saigoni amerikai parancsnokság szóvi­vőjének közlése szerint az egyik hadihajót elsüllyesztet­ték, a másikat megrongálták. Ugyanennek a szóvivőnek a szavaiból kitűnik, hogy a VDK légelhárítása kedden megsem­misített egy RF—8 Crusader típusú amerikai felderítő repü­lőgépet. A légikalóz Haiphong- tól 12 kilométerre zuhant le. A pilótát helikopteren mentet­ték meg a fogságba esés elől. Az AFP értesülése szerint az amerikai vadászbombázók kedden ismét Hanoi és' Haip­hong térségét támadták, össze­sen 139 bevetésben. Phenjanból jelenti a TASZSZ, hogy Puszan kikötőjéből ked­den két dél-koreai csapategy­ség indult el egy amerikai szállítóhajó fedélzetén Dél-Vi- etnamba. A TASZSZ-j Mentés alapjául szolgáló dél-koreai tu­dósítás nem közli, hány kato­náról van szó. A szovjet hír- ügynökség hozzáfűzi, hogy ko­rábban közölték, még húszezer dél-koreai katonát vezényelnek Dél-Vietnamba. PÁRIZS. Franciaországban mindenütt folytatódnak a tiltakozó meg­nyilvánulások az amerikaiak vietnami agressziójával szem­ben. Üjafeb és újabb tiltakozó küldöttségek keresik fel a pá­rizsi amerikai nagykövetséget és az Egyesült Államok vidéki konzulátusait. Megszöktek a baathisták? BEIRUT (MTI) Damaszkuszból olyan hírek érkeztek Beirutba, hogy a Szí­riában február 23-án lezajlott államcsíny idején eltávolított több baathista vezető megszö­kött a háziőrizetből. Egyes je­lentések arról szólnak, hogy a szökevények között szerepel Amin Hafez, az elnöki tanács volt elnöke is. Amin Hafez szökését felelős szíriai források alapján cáfolta a beiruti A1 Bayrag. Több bei- rutl lap szerint viszont Szalah Bitar volt miniszterelnöknek sikerült elmenekülnie és több társával együtt a szomszédos Libanonba távozott. katonai attaséját és feleségét a diplomáciai testület jelével ellátott kocsijából kirángatták és bántalmazták. A jelenlevő rendőrök nem nyújtottak ne­kik segítséget. Az NDK állam­polgárait a „Vörös Gárda” székhelyének nevezett házba hurcolták és több órán át fog­va tartották. Az NDK nagykö­vetségétől megtagadtak min­den felivlágosítást a diploma­ták tartózkodási helyéről. A jegyzék megütközéssel állapítja meg, hogy Jü Csan, a kínai külügyminisztérium főosztály- vezetője Helmut Liebermann- nak, az NDK ügyvivőjének til­takozását elutasította, sőt a tá­madást igazolni igyekezett. A jegyzék emlékeztet arra, hogy az NDK nagykövetsége első titkárának feleségét ápri­lis 29-én megtámadták és sú­lyosan megsebesítették. Az újabb támadások szöges ellen­iében állnak a kínai külügy­minisztérium képviselőinek ak­kori hivatalos nyilatkozatával, amely szerint az NDK nagykö­vetsége munkatársainak biz­tonsága érdekében intézkedése­ket fognak hozni. A jegyzék végül utal arra, hogy az utób­bi időben a nagykövetség mun­katársait, köztük az ügyvivőt, többször zaklatták tevékenysé­gük gyakorlása közben. Az NDK külügyminisztériu­ma figyelmeztet a kínai ható­ságoknak arra a kötelezettsé­gére, hogy tiszteletben kell tartaniok az NDK képviselői­nek diplomáciai sérthetetlensé­gét. Örök figyelmeztető Nem kerek évforduló. Huszon­hét esztendeje annak, hogy a csu. kas zűr ke áradat átcsapott Len­gyelország határain, s a náci Né­metország támadása kirobbantotta a második világháborút. Nem va­lami történelmi protokoll ösztönöz tehát az emlékezésre. Sokkal sú­lyosabb indok: ez a háború máig is élő, kollektív élménye nemze­dékünknek, tanulságai időszerűb­bek, mint valaha. A hitleristák éveken át készül, tek erre a háborúra, roppant ka­tonai erőket összpontosítottak. A kezdeti villámháborús sikerek nyo­mán, Európa tekintélyes részét hadigépezetük szolgálatába állítot­ták. Nem csekély magabiztosság, gal nyomtatták ki előre az Ang­lia megszállását bejelentő kétnyel­vű falragaszokat, sőt elkészítették moszkvai bevonulásuk forgató- könyvét is. De akárcsak annyi más támadó a történelemben, ők is elszántátok, ták magukat. Szeptember elsejére május kilencedikét idézzük, a fasizmus feletti nagy győzelem napját. A fasizmus nem törhetett át, mert összefogott ellene minden erő, amely a jövőt féltette. Az el­ső vonalban pedig a Szovjetunió állt, amely a háború legsúlyosabb terhét viselte, s a halálos csapást mérte a Harmadik Birodalomra. A győzelmet nem adták olcsón. Több, mint fél évtizeden át patakzott a könny és a vér. A csatatereken és a hátországban, lövészárkok­ban, romok alatt, koncentrációs táborok halálgyáraiban ötvennyolc millió ember vesztette életét. Mindez kézenfekvővé teszi a ma. sodik világháború legfontosabb ta­nulságát; az emberiségnek fárad­hatatlanul küzdenie kell a béke megőrzéséért, fenntartásáért. Ez sokszorosan érvényes a nukleáris tömegpusztító fegyverek korszaka, ra, amelynek nyitányát tulajdon­képpen a második világháború vé­ge jelentette. Sajnos, mégsem mondhatjuk el, hogy már mindenki megtanulta a történelmi leckét. Imperialista kö­rök, élükön az Egyesült Államok vezető csoportjával, megvalósítha­tatlan világuralmi terveik gőzé­ben, újra a tűzzel játszanak. Ezért tölt el mindannyiunkat kettős érzés ezen az évfordulón. Magabiztossá tesz erőnk tudata, ám nem hunyhatunk szemet a meglevő veszélyek előtt sem. S ilyen körülmények között, a má­sodik világháború kezdetének és végének felelevenítése nem törté, nelemkönyvek, vagy archívumok anyaga, hanem örök emlékeztető barátnak és ellenségnek. R. E. Magyar delegáció Kanadában Darvas László külkereskedel­mi miniszterhelyettes vezetésé­vel a magyar külkereskedel­mi vállalatok vezetőiből álló delegáció utazott szerdán Ka­nadába a hivatalé« üzleti kap­csolatok további szélesítése, valamint az export—import üz­letek létrehozása céljából. A küldöttség részt vesz a toron­tói vásár rendezvényein és a montreali magyar hetek ünne­pélyes megnyitóján. IMTI) Terrnrgyilkosság Stuttgartban Négertüntetések 3 államban WASHINGTON (MTI) Már három középnyugati ál­lamra terjedt ki az Egyesü't Államok északi részén a néger­tüntetések hulláma. Wisconsin, Illinois, és Michigan államban egyaránt készenlétbe helyezték a nemzeti gárda egységeit eset­leges nagyobb arányú összecsa­pások elhárítására. A wiscon- sini Wauwatosa városban több mint egy hete tartanak már a négerek tüntető felvonulásai egy fajüldöző egyesület ellen. Chicago külvárosában, Cice­róban, egyébként vasárnap sor kerül egy nagyszabású tüntető felvonulásra STUTTGART (MTI) A Nyugat-Németországban szervezkedő horvát usztasák a szerdára virradó éjjel újabb gyilkos merényletet követtek el. Egy 26 éves jugoszláv disszidens — a DPA-hírügynökség jelenté­se szerint — egy stuttgarti bár­ban agyonlőtte Száva Milovano- vicsof, a müncheni jugoszláv fő­konzulátus stuttgarti kirendelt­ségének vezetőjét. A gyilkost a helyszínen letartóztatták. A véres incidens ismét fel­hívja a figyelmet arra, hogy a bonni hatóságok nem akadályoz­zák meg a jugoszláv fasiszták szervezkedését és terrorcselek­ményeit. Robbanás egy angol tengeralatt járón LOURENCO MARQUES. Szerdán hajnalban robbanás vetette szét az angol királyi haditengerészet Rorqual nevű, 1605 tonnás tengeralattjárójá­nak turbinaházát. A szeren­csétlenség, amelynek oka mind­eddig ismeretlen, Portugália kelet afrikai gyarmat, Mocam­bique partjai közelében tör­tént. A tagja a kezelőszemélyzet egy helyszínen meghalt. Egy másik matróz később halt bele sebeibe. A helyszínről származó jelentések szerint húsz matrózt kórházba szállí­tottak, miután a Rorqual kí­nos-keservesen elvergődött a Moeambique-i ínhambane ki­kötőbe. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom