Petőfi Népe, 1966. szeptember (21. évfolyam, 206-231. szám)

1966-09-01 / 206. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek: A MEGYEI PÁRTBlZOTTSÁlGiJ. APJA XXI. EVF., 206. SZ. Ara 60 fillér m im&t’ i CSÜTÖRTÖK Huszonhét téma Gépesítik a pisttonyozást o nagyüzemi szőlőművelési bemutatón Szeptember 6-án és 7-én or­szágos szőlőtermesztési és gépe­sítési bemutatót tartanak a Hosszúhegyi Állami Gazdaság­ban. A tapasztalatcserén az ül­tetvények gazdaságosabb mű­veléséről, gépesítéséről huszon­hét témát vitatnak meg, s negy­ven különböző szőlőművelőgép „premierjére” kerül sor. Négy­öt gépkonstrukció szerepel az egyetemes szőlőmüvelő eszkö­zökből. A permedé utánpótlás­nak is több formáját mutatják majd be. A sorközök művelésé­nek új munkaeszközeként a csipkés tárcsát bírálják el. A tanácskozás egyik fő té­mája lesz a szüreti munka gé­pesítésének továbbfejlesztése. Bár a szőlő betakarításának tel­jes gépesítése még hosszú ideig megoldatlan marad, a művelési módszerek tökéletesítésével azonban lényegesen könnyíthe- tik a munkát. így például a tő- és sortávolság helyes megvá­lasztása, valamint a tőkefejek magasabb kialakítása kedvezően befolyásolhatja a szüret „me­netrendjét”. A magasabb tőke­fejek termőágain egyenleteseb­ben helyezkednek el a fürtök, s a munkásoknak a szedéséhez sem kell kétrét hajolniuk. A szőlő leszedésén kívül már min­den munkafolyamat gépesíthe­tő. Ennek menetét mutatják be Hosszúhegyen, ahol a Mezőgaz­dasági Gépkísérleti Intézet für­gén mozgó, „puttonnyal” felsze­relt traktorai járják a pásztá- kat. A gép sikeres üzemelteté­sével újabb nehéz fizikai mun­kát iktatnak ki a szüretből. A tanácskozás első napján az Agrártudományi Egyesület meg­hívott szakemberei, és a megye termelőszövetkezeteinek vezetői részére mutatják be a gépeket. Másnap az ország állami gazda­ságainak vezető kertészei, mér­nökei és tudományos kutatók vitatják meg az új művelési el­járásokat. Primőrök „bölcsője” Az NDK-ból ér­kezett szakemberei; — a Hostaglas vál lalat szerelői — épí tik az ott készült típustervek alapján a Duna—Tisza közi Mezőgazdasági In­tézet központi tele­pén a 6000 négyzet- méteres üvegházat. A mintegy fél éve folyó munka a be­fejezéséhez közele­dik, s előrelátható­lag október elején a próbaüzemeltetés­re is sor kerül. Az üvegház öt hajóját melegvízzel, illetve hőlég-befúvatással fűtik majd. A talaj fűtéséről külön be­rendezés gondosko­dik és ez fertőtle- nítési. sőt öntözési célokra is átalakít­ható. A primőr zöldségtermesztést, palántanevelést szolgáló monumen­tális üzemi épület elkészültével — a távlati elképzelések szerint — a lakos­ságnak az évszakok­tól független, fo­lyamatos zöldségel­látása válik majd lehetővé. (Pásztor Zoltán felvétele.) Megrövidített határidők Kongresszusi verseny az építőiparban De Gaulle megbeszélése Szihanukkal PHNOM PENH (MTI) Szerda délelőtt megkezdődtek de Gaulle tábornok, francia köz- társasági elnök és Norodom Szi- hanuk kambodzsai államfő kö­zött a politikai tárgyalások. Francia részről a politikai esz­mecserén részt vett Couve de Murville külügyminiszter, Ma- nach, a külügyminisztérium ázsiai osztályának igazgatója. Argód Phnom Penh-i nagykövet. Kambodzsai részről jelent volt Norodom Kantol miniszterelnök, Son Sann tanácsadó, Lon Nol tábornok, főparancsnok. Megvitatták, hogy Kambodzsa és Franciaország milyen elveket fogadjon el a vietnami konflik­tus politikai megoldásának elő­segítése érdekében. Foglalkoztak a két ország közötti kapcsola­tokkal, elsősorban a gazdasági és katonai együttműködéssel. Az indo-kínai kérdésekre vonatkozó eszmecsere — jelenti az AFP — megerősítette Kambodzsának szomszédaival és az Egyesült Államokkal kapcsolatban elfog­lalt álláspontját, különösen, ami a vietnami problémát illeti. A vietnami kérdést egyébként min­den szempontból megvitatták, figyelembe véve valamennyi ér­dekelt ország álláspontját — teszi hozzá a francia hírügynök­ség. A megbeszélés alkalmával de Gaulle tábornok elismerően nyi­latkozott Kambodzsa független­ségi és semleges politikájáról, s kijelentette, hogy „a világ e térségében kialakult jelenlegi helyzetben ez az egyetlen jó po­litika”; Norodom Szihanuk a maga ré­széről rámutatott, hogy országa csatlakozott a de Gaulle által kifejtett elgondolásokhoz és re­méli, hogy hamarosan érvénye­sülni fognak azok az elvek, amelyeknek el kell vezetniük az ázsiai békéhez. A képen: A Kambodzsába ér­kezett de Gaulle francia elnö­köt Norodom Szihanuk köszön­tötte a Phnom Penh-i repülő­téren. (Telefoto — MTI Külföldi Képszolgálat.) Ahogy közeledik az MSZMP IX. kongresszusa, úgy' válik egyre élénkebbé a tiszteletére kibontakozott munkaverseny. Az üzemek, vállalatok dolgozói mind több vállalást tesznek, és közben már igen sok felajánlás teljesítéséről is érkeznek ada­tok. örvendetes híreket kapunk az építőipari és építőanyagipari munkahelyekről, amelyek pedig az elmúlt években nem dicse­kedhettek túlságosan terveik teljesítésével. Most itt is válto­zott a kép. Az ÉM Bács megyei „Állami Építőipari Vállalat 101,9 százalékra teljesítette első félévi tervét. Ebben az eredményben jelentős részük van a kongresszusi ver­senyben részt vevő szocialista brigádóknak és a szocialista cím elnyeréséért küzdő építésvezető­ségeknek. A második félévre vonatkozóan is említésre méltó felajánlások születtek. A kecskeméti Széchenyi téri 95 lakásos bériház tető alá ho­zását december 31-e helyett no­vember 30-ra vállalta az építés- vezetőség kollektívája. A csilié­rt telein 87 lakás építésénél a tervezett 800 ezer forint helyett 4 millió forint értékű munka el­végzését ajánlották fel év vé­géig. A leninvárosi „P” épüle­tet december 15-e helyett no­vember 20-án adják át rendel­tetésének. A BKM Építési és Szerelőipa­ri Vállalat TMK-részlege vállal­ta, hogy a téglahiánv csökkenté­se érdekében a madarasi tégla­gyár gépeinek felszerelését jú­nius végére elvégzi és július 15- ig üzembe helyezi. A vállalást teljesítették, az­óta már termel a téglagyár. Huszonnyolc brigád versenyez a szocialista címért a Kecske­méti Fémmunkás Lakatosipari Vállalatnál. Ezek közül augusz­tus 20-án 12 brigád kapta meg a kitüntető címet A dolgozók kongresszusi vállalásai főleg a gyöngyösi hőerőmű vasszerkeze­tének határidőre való elkészíté­sét, valamint 2,5 millió forint értékű exporttermék jó minő­ségben való legyártását céloz­zák. Közel 100 ezer forint érté­kű anyagot takarítottak meg az ÉM Épületasztalosipari Vállalat bajai gyárában a második negyedévben. A kongresszusi verseny eredmé­nyei közé tartozik még, hogy az általuk készített 16 646 da­rab hevedertokból mindössze 34 darab ellen merült fel csak mi­nőségi kifogás. A KPM Közúti Igazgatóság négy szocialista brigádja és há­rom szakasztechnikusi körzet cí­mért küzdő munkakollektívája a megye úthálózatának karban­tartását, a közlekedés zavarta­lanságát hívatott biztosítani. Közülük a lakiteleki körzetben dolgozó négyszeres szocialista Balla-brigád területük vala­mennyi fenntartási munkáját elvégezték, ezen felül pedig vállalták, hogy a dunavecsei és fülöpszállási körzet elhanyagolt állapotban, levő útjainak rend­behozásában segítenek. Hasonló vállalást tett a háromszoros szo­cialista Horváth-brigád. amely a kiskunhalasi körzet útjainak karbantartásáért felelős, ök a bajai árvíz sújtotta terület út­jainak rendbehozási munkáiból vállaltak részt. Mindkét brigád j felajánlásának jelentős részét j már teljesítette. » n. a

Next

/
Oldalképek
Tartalom