Petőfi Népe, 1966. augusztus (21. évfolyam, 181-205. szám)

1966-08-02 / 181. szám

Világ proletárjai, egyesüljétek! mm &ÄCS-l<t$KiAW MEGYEI LAPJA XXI. ÉVFOLYAM. 201. SZÁM Ara 60 fillér ygß. ....1956 AÜG 2 kedd---­-----------------------------------------------------------------------------------r*iuik^v>)' *'----------------------------­r ontos bel- és kü /politikai döntések #'/J Ma össreül a szovjet parlament MOSZKVA. MTI) Ma délelőtt a Kremlben összeül a Szovjetunió Legfelső Tanácsának újonnan megválasz­tott 1517 képviselője, hogy fon­tos bel- és külpolitikai döntése­ket hozzon. Tíz órakor kezdő­dik a Legfelső Tanács Szövetsé­gi Tanácsának, majd délben a Nemzetiségi Tanácsnak az ülés­szaka. Ezen az ülésszakon a szovjet kormány benyújtja le­mondását, majd megtörténik az új minisztertanács kijelölése. A két ház együttes ülésén megvá­lasztják a Legfelső Tanács el­nökségét, majd az elnökség megválasztja saját elnökét. Megnyílt a megye legkorszerűbb rSE*- Baja-Mohács között másodfokú árvízvédelmi készültség A Dunán lefelé húzódó árhul­lám tegnap elérte Baját és a víz szintjét 820 centiméterre emelte. Paksnál 725, Mohácsnál pedig 818 centiméter a vízállás. Az Alsó-dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság hétfőn reggel hat órától másodfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el. Ezt az intézkedést egyrészt a magas vízállás indokolja, másrészt: az előrejelzések szerint a folyó ára­dása még nem fejeződött be. Az újabb árhullám ma vagy szer­dán éri el az igazgatóság terü­letét. Ekkor mintegy 810—835 centiméteres vízállással kell szá­molni, ha újabb nagyarányú eső­zés, zápor miatt nem zúdul több víz a folyóba. Bár korántsem olyan veszé­lyes a helyzet, mint az elmúlt nyáron — az idén ebtől nem is kell tartani — mégis megin­dult a szorgalmas munka a gá­takon. Vasárnap már 155 ember dolgozott a töltéseken. A fővo­nalakon töltéskorona-javítást vé­geztek, a védőtöltéseket pedig fokozottabban figyelik és a leg­kisebb hibát is rögtön kijavít­ják. A nyári gátakat rőzsepako- lással védik a hullámveréstől. Egyes kritikusabb helyekre — felkészülve az esetleges komo­lyabb áradásra — követ szállí­tottak. A napokban értekezletet tar­tottak Baján, az Alsó-Dunavöl- gyi Vízügyi Igazgatóság székhá­zában. A tanácskozáson részt vett a Bács és a Baranya me­gyei tanács egy-egy képviselője, a honvédség, a rendőrség össze­kötője és valamennyi érdekelt szerv munkatársa. Az egybe­gyűlteket az igazgatóság szak­embere tájékoztatta a jelenlegi helyzetről, a vízállásról és arról, hogy milyen javítási, erősítési munkálatokat végeztek el az 1965-ös árvíz levonulása után. Az értekezlet résztvevői ezt kö­vetően a legfontosabb tenniva­lóban állapodtak meg. földművesszövetkezeti áruháza Vasárnapi próbaárusítás t kétsxáxexer forint Kiskőrös és a környékbeli A jakabszállásiak példája községek lakossága régen várt már arra, ami vasárnap való­ra vált: hosszas előkészület és többszörös határidő módosítás után megnyitották a kiskőrösi földművesszövetkezeti áruházat. Már a kora reggeli órákban kezdtek gyülekezni az érdeklő­dők. Mire eljött délelőtt 10 óra, az ünnepélyes megnyitás ideje, az áyuház előtti téren minden hejiy foglalt volt. több ezer em­ber várta az alkalmat, hogy be­léphessen a modem vonalú, szo­katlan külsejű, de belül annál szebb épületbe. Az áruház bejáratánál foglal­tak helyet a meghívott vendé­gek: Molnár 'Károly, a SZÖ- VOSZ igazgatóságának elnökhe­lyettese, Csákvári János, a SZÖ- VOSZ pártbizottságának titkára. dr. Setényi József, a SZÖVOSZ osztályvezetője. Brachna János, a MESZÖV-elnöke, Buda Gábor, a megyei tanács elnökhelyette­se, Szabó Ferenc, a megyei párt- bizottság osztályvezetője, Gerőcs István, a megyei tanács osz­tályvezetője, Simó Tibor, a járá­si pártbizottság első titkára, va­lamint a járási és községi párt­ós tanácsi szervek vezetői, mun­katársai, a járás és község ter­melőszövetkezeti és földműves­szövetkezeti vezetők Pétervári János, a Kiskőrös és Vidéke Körzeti Földműves­szövetkezet elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd röviden vázolta az áruház felépítésének történetét. Elmondotta, hogy a körzeti fmsz az utóbbi három esztendőben 17 millió forintot fordított hálózatfejlesztésre, en­nek egyik jelentős eredménye ez az áruház is. amelynek építése hét millió forintba került. A nyi­tás pillanatában a raktárakban 13 millió forint értékű áru fek­szik, amely az áruház negyven­öt dolgozójának közvetítésével jut el a vevőkhöz. Ezután Molnár Károly, a SZÖ­VOSZ Igazgatóságának elnökhe­lyettese mondott beszédet. Visz- szapillantott a szövetkezeti moz­galom kezdetére, majd vázolta a fejlődést, amelynek során az egyszerű paraszti dolgozók ösz- szefogásából hatalmas szervezet­tel rendelkező kereskedelmi há­lózat jött létre. Molnár elvtárs ezután elvág­ta az áruház bejáratát jelképe­sen elzáró vörös selyem szala­got és ezzel megnyitotta kapuit megyénk eddig egyetlen emeletes földművesszövetkezeti áruháza. Amíg a meghívott vendégek az áruházat megtekintették, a főbejárat előtt nagy érdeklődés­sel kísért divatbemutatót tar­tottak. Azután a hatalmas tö­meg elindult a főbejáraton át, hogy megtekintse a minden igényt kielégítő, nagyvárosnak is díszére váló áruházat Az érdeklődés érzékeltetésére megemlítünk egy adatot: az el­ső napon a mintegy két órán át tartó próbaárusítás 200 ezer fo­rintot hozott a kasszába. Az éves bevételi terv 44 millió fo­rint. nem lesz nehéz teljesíte­ni .— Balogh József Szombat délután — amikor az ország apraja-nagyja a lab­darúgó-világbajnokság döntőjé­nek közvetítését nézte a tv-ben, vagy hallgatta a rádióból — be­népesült Jakabszállás főutcája, a Petőfi Sándor utca. Félkettő­kor másfél százan fogtak hozzá hogy öt órán át tartó társadal­mi munkával betemessék a nemrég kilométer hosszan meg­épített betonjárda melletti útsáv gidreit-gödreit. Húsz lófogat és a Népfront Tszcs hat vontatója szállította a földet, amelyet szintén a tszcs traktora egy dombosabb útszakasz ekével va­ló legyalulásával termelt ki/ Nem az első eset. hogy az itteniek összefogtak községük szépítésében (a korábbi évek­ben például részt vették a mű­velődési ház, s az orvosi rende­lő építésében is), s a szombati vetekedett a legnagyobb meg­mozdulásokkal. A példás társadalmi munka lebonyolításának módját a Ha­zafias Népfront helyi bizottsága kezdeményezésére a tanács vb, majd a tanács ülésén megvitat­ták —, s a szervezés már nem okozott különösebb gondot. Ami a legmeghatóbb: több tucat­nyian a tanyavilágból is eljöt­tek a község központjának szé­pítésére. Az 58 éves Galló An­tal bácsi például három és fél kilométerről hajtotta be foga­tát, jóllehet rokkant ember, a féllába 14 éves kora óta hiány­zik. — Ha kinn is lakom a ta­nyán, enyém is a központ — mondta. Másik „rokkant”, Poór Ferencné. a tszcs kisegítő sza­kácsa sem maradt ki a nagy munkából. Korábban megsérült a balkeze, de annak ellenére, hogy betegállományban van, ■ jókora pólya fehérlett a keze- fején, ott egyengette a földet ő is a többiek között. — Nem bírtam ki otthon — vallotta be mosolyogva. E szélsőséges példák is hűen tükrözik, mennyire szívügye községük fejlődése a jakabszál- lásiaknak. Megérdemelné vala­mennyi, hogy feljegyezzük a ne­vét; az úttörőkét, a nagyobba- két, idősebbekét, a vontatósokét, fogatosokét. vasutasokét a Tej­ipari Vállalat helyi begyűjtőjé­nek dolgozóiét, de sajnos, erre nincs lehetőség. Annyit azonban le kell írnunk, hogy a község vezetői, Ácsai József párttitkár, Galló István tanácselnök, Wol- fort Mihály népfrontelnök és Nagy Béla tszcs-elnök is ott se­rénykedett a társadalmi mun­kások között. Az ő példás ma­gatartásuk is egyik Záloga a si­kernek. Este, amikor összegezték az eredményt, kiderült, hogy mint­egy félezer köbméter földet mozgattak meg. Az utca 200 ezer forintot igénylő járdásítá- sából 2o ezer forintos társadal­mi munkát terveztek —, s a szombati összefogás értéke már fölözte ezt az összeget. S a tár­sadalmi munkát egy-két szom­bat délután még folytatják. T. I. Serényen forognak a kapák a fogatokon és vontatókon szállí­tott föld elegyengetésében. i Fiatal pedagógusok fogadalomtétele Tegnap délelőtt Kecskeméten I a megyei tanács kultúrterme- j ben gyűltek össze azok az idén i végzett pedagógusok, akik a kö­vetkező tanévben Bács-Kiskun megyében kezdik meg a mun­kát. Több mint száz új tanító, tanár, óvónő pályázta meg a me­gyében még szabad helyeket. Gyakorlatilag már megszűnt is­koláinkban a pedagógushiány, legfeljebb csak elvétve akad be­töltetlen hely, néhol pedig lét­számfelesleg is mutatkozik. A most kezdő fiatalok többnyire a nyugdíjazott idős kollégák he­lyére kerülnek, illetőleg a múlt évben tovább bővült iskola- és kollégiumhálózat megnövekedett szükségleteit látják el. Koránt sincs azonban elegendő szakta­nár. különösen a községi és ta­nyai iskolákban. A most mun­kába lépő fiatalok ismét enyhí­tenek az ilyen gondjainkon* 1 I Az új pedagógusok mintegy I fele általános iskolai, illetve kö- ! zépiskolai tanár. Több mint negyvenen tanítók, tizenhármán pedig óvónők. A megyei tanács kultúrtermé­ben összegyűlt fiatalokat Tövis Ferenc, a megyei tanács vb művelődésügyi osztályának meg­bízott vezetője köszöntötte. A megyei pártbizottságot Gyóni Lajos, a propaganda és művelő­désügyi osztály főelőadója kép­viselte. Tövis elvtárs a hivatás szép­ségéről és küzdelmeiről beszélt az ifjú pedagógusoknak. Ezután a fiatal pedagógusok ünnepélyes fogadalmat tettek. A művelődési osztály vezetője a fogadalomtétel után ismertette a kinevezésekről szóló határozatot, s végül az illetékes járási, vá­rosi osztályvezetők rövid meg­beszélést tartottak új munkatár­saikkal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom