Petőfi Népe, 1966. augusztus (21. évfolyam, 181-205. szám)

1966-08-02 / 181. szám

r 2. oldat A ­J96S. augusztus 2, feeääf Gowon átvette a hatalmat Hauszák fölényben — Ironsiról nem tudnak LAGOS (MTI) kedetnek tekintünk” mondotta. Kádár János megkezdte évi rendes szabadságát Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára meg­kezdte rendes évi szabadságát, amelynek egy részét a Csehszlo­vák Szocialista Köztársaságban tölti. (MTI) Bazzaz Azerbajdzsánban Abdel Rahman al Bazzaz ira­ki miniszterelnök hétfőn or­szágjáró útja során Leningrád- ból Bakuba érkezett. Az azer­bajdzsán! főváros repülőterén Ali Ibrahimov, a köztársaság minisztertanácsának első elnök- helyettese üdvözölte. „JÓLESŐ ÉRZÉS számunkra az, ami a jelenlegi tárgyalásaink során nyilvánvalóvá vált: egyet­értünk a jelent illető néhány alapvetően fontos kérdésben” — mondotta a francia külügymi­niszter magyarországi látogatása alkalmából adott ebéden Kállai Gyula, pohárköszöntőjében. Szólt arról miniszterelnökünk, hogy Franciaország, az enyhülést szolgálva, mindig együttműkö­désre kész partnert talál a ma­gyar népben. A lezajlott látoga­tás, a tárgyalások — Couve de Murville szombaton este eluta­zott hazánkból — mérlegét nem csak itthon vonhatjuk meg po­zitívan — hiszen sor került több egyezmény aláírására —, hanem a francia közvélemény is. Értékelve külügyminiszterük magyarországi és csehszlovákiai látogatását, a Figaro hétfői szá­mában például kiemeli, hogy mindkét szocialista országban megértést tanúsítottak a francia külpolitika koncepciója iránt. A jó megállapodásokat most meg kell valósítani — mutat rá a lap. Az Humanité ugyanakkor meg­állapítja, hogy a francia külügy­miniszter korlátozott célokat tű­zött maga elé. Nem arról volt szó, hogy megegyezésre jusson partnereivel a megvitatott prob­lémákat illetően, hanem csupán arról, hogy kicseréljék nézetei­ket.” A lap úgy ítéli meg, hogy Prága és Budapest ennél to­vább is hajlandó lett volna el­menni, mivel a kapcsolatok ki­építését a magyar és a cseh külügyminiszter tavalyi párizsi látogatása indította el. Couve de Murville látogatásának eredmé­nyét abban látják, hogy meg­erősítette a kapcsolatok pozitív irányának fejlődését. Európai szemszögből ez nem kevés. A VIETNAMI ESZKALÁCIÓ­RA jellemző, hogy — mint er­ről washingtoni AP-jelentés be­számol — az Egyesült Államok fegyveres erőinek létszáma igen gyorsan emelkedik, s már jú­nius 30-án, a Pentagon által meghatározott időpont előtt egy esztendővel elérte a 3 millió 93 ezer főt. Most már a Pentagon sem tudja megmondani, meddig emelkedik a fegyveres erők lét­száma. Másik washingtoni jelentésből kitűnik, hogy az Egyesült Ál­lamok belső problémái ismét kiéleződtek, a négertüntetések és faji összetűzések napirenden vannak. Ugyanakkor az elnöki közbelépés ellenére sem fejező­dött be a repülőgépszerelők sztrákja — ami nemcsak a nor­mális közlekedésre és szállítás­ra, hanem a vietnami hadiszál­lításokra is bénítóle g hat. más­részt Johnson elnök tekintélyén újabb csorbát ejtett. Jakubu Gowon alezredes, a nigériai hadsereg magas rangú tisztje, aki a hadsereg lázadó egységeinek nevében tárgyalt a katonai kormány képviselőivel, hétfőn a nigériai rádióban beje­lentette, hogy átvette a hatal­mat az országban. Hangoztatta, hogy hatalom- rajutása a legfelső katonai tanács többségének hozzá­járulásával történt. Megerősítette, hogy Ironsi tá­bornok nigériai államfőt a lá­zadók elfogták és hollétéről — valamint az ugyancsak foglyul­ejtett faguiyi kormányzóról — nem tudnak. Gowon utasítást adott a fegy­veres erők tagjainak, hogy ma­radjanak laktanyáikban, mert „nem szabad terrorizálni a lakos­ságot”. Hangsúlyozta, hogy foly­tatni fogja elődje nemzetközi és egyéb vonatkozású politiká­ját, tiszteletben fogják tartani az előző kormány által kötött összes nemzetközi megállapodá­sokat és az általa vállalt pénz­ügyi kötelezettségeket. „Külpolitikánk változatlan marad és minden külső be­avatkozást agressziós csele­Kormány! zsoldosok KINSHASA. (MTI) Kinshasai AFP-jelentés utal arra, hogy a kongói hatóságok magatartása megváltozott a zsol­dosokkal szemben. A Kisanga- niban néhány nappal ezelőtt le­tartóztatott zsoldosokat Kinsha- sába szállításuk után szabadon bocsátották. A kinshasai rádió pedig szombaton és vasárnap több ízben hangsúlyozta, hogy a zsoldosok hűek a kormányhoz Szaud-ttrábia a csúcs mellett A MEN-hírügynökség jelenté­se szerint Szaud-Arábia elutasí­totta az EAK-nak az arab csúcs- értekezlet elhalasztására vonat­kozó kérését. Maurer hazatért Törökországban tett hatna hivatalos látogatásáról vasárnap visszaérkezett Bukarestbe az Ion Gheorghe Maurer vezette ro­mán kormányküldöttség. A ro­mán küldöttség törökországi lá­togatásáról Ankarában záróköz­leményt hoztak nyilvánosságra. Ebben a két küldöttség hangoz­tatja, a balkáni országok kö­zötti kapcsolatok további javí­tásának szükségességét. Megalakult az új szudáni kormány KHARTOUM (Reuter) A szerdán kormányalakítás­sal megbízott Saved Sadik el Mahdi szudáni miniszterelnök — a reakciós UMMA párt el­nöke vasárnap este bejelentette, hogy sikerült megalakítania az új koalíciós kormányt. Az új kabinet megalakítására azért került sor, mert múlt szerdán az alkotmányozó gyűlés nagy többséggel leszavazta Ahmed Mahgoub kormányát. Az űj miniszterelnök, Sayed Sadik, a modem Szudán meg­alapítójának. Mahdinak leszár­mazottja, négy napig eredmény­telenül kísérelte meg az új kor­mány megalakítását, mert a koalíciós partner Nemzeti Unió Párt ragaszkodott ahhoz, hogy a pártot korábban képviselő mi­niszterek továbbra is bennma­radjanak a kormányban. A Reuter a nigériai esemé­nyekről szóló tudósításában azt írja. egyelőre nem lehet tudni, milyen szerepe volt Gowon al­ezredesnek a lázadásban, ö is Hausza-törzsbeli, mint a had­seregnek azok a tagjai, akik múlt pénteken fellázadtak Ironsi kor­mánya ellen. Gowon hangoz­tatta, hogy „az egységes kor­SAIGON (MTI) Az amerikai katonai szóvivő bejelentette, hogy hétfőn haj­nalban a B—52-es óriásbombá­zók ellenséges csapatösszewmá- sokat bombáztak Saigontól alig 40 kilométerre észak-nyugatra. A szóvivő a támadásról részle­teket nem közölt, de a nyugati hírügynökségek azt erősnek mi­nősítik. A vasárnap végrehajtott ak­ciókról beszámolva a szóvivő ki­emelte, hogy az amerikai légi­támadások Dong Hói térségére összpontosultak, azaz a demili- tarizált övezettől északra eső te­rületre, másrészt a Vörös folyó deltájára, A Vietnami Néphadsereg fő­parancsnoksága mellett működő összekötő bizottság tiltakozott a Nemzetközi Ellenőrző Bizott­ságnál amiatt, hogy az amerikai repülőgépek az elmúlt két nap­ban ismételt támadásokat haj­tottak végre a demilitarizált övezet térsége ellen, elsősorban gátak és öntözőberendezések el­len, Thai Binh és Nam Ha tar­tományban. A demilitarizált övezet ellen Vasárnap este Chicago egyik fehér negyedében újabb össze­csapásra került sor polgárjogi tüntetők és fehér fajgyűlölők között. Mintegy 350, főként né­ger polgárjogi harcos tüntetett a néger nyomornegyedekben uralkodó állapotok ellen. A bé­kés tüntetést azonban megza­varta egy körülbelül háromezer főnyi tömeg, amely fajgyűlölő Eg’y kissé különös kérdést teszünk fel a Szerszám és Gép­elem Gyár kecskeméti telepe pártalapszervezeti titkárának. — Az elmúlt éveket tekintve, milyen sajátos vonásai voltak ebben az üzemben a pártmun­kának? Olyanokra gondolunk, melyek speciálisan ebben az alapszervezetben jelentkeztek. Acker Lajos, a fiatal párttit­kár rövid latolgatás után ezt vá­laszolja elsőnek. — Egyik legfontosabb felada­tunk volt: tartani a hitet az em­berekben. — ? Az elvtárs mosolyog. — 1959-ben maguk írták meg először, hogy itt épül Közép- Európa legkorszerűbb malom­gépgyára Szerveztek is mint­egy kétszázötven dolgozót, le is szállították a gépeket az új üzemhez... Ezzel meg is állt minden. A malomgépgyárból nem lett semmi. A munkások aztán lakatosmunkákat végeztek. 1961. július 1-től a kiskunfélegy­házi gépgyárhoz tartoztunk. Ké­szült itt minden, ami belefért a profilba. Pontosan nem isme­rem ezeket az időket, akkor mány nem állta ki az idő pró­báját”. Gowon 12 évet töltött a nigériai hadsereg szolgálatá­ban. Tanulmányait Nigériában, Ghánában és a sandhursti an­gol katonai főiskolán végezte. Hétfőn reggel még lövöldö­zés folyt Lagos térségében, s hír szerint a lázadók egy híd két oldalán foglalták el állá­saikat. Ez a híd köti össze La- gost a szárazfölddel. folyó támadások miatt aggo­dalmát nyilvánította hétfőn a Nemzetközi Ellenőrző Bizott­ság is. Ky tábornok, dél-vietnami mi­niszterelnök hétfőn megnyitotta a kétnapos „választási szeminá­riumot”, amely a szeptember 11-re kitűzött választások elő­készítésére szolgál. Ky a választási hadjárat tu­lajdonképpeni megnyitásával kapcsolatban nyilatkozva kije­lentette, hogy nem fog jelöltként fellépni a közeli elnökválasztá­sokon. Az arm... lkai repülőgépszerelők szakszervezetének 35 ezer tagja vasárnap 3:1 arányban elvetette azt a megállapodást, amelyet a szakszervezet vezetősége pénte­ken a Fehér Házban Johnson elnök nyomására kötött az öt legnagyobb amerikai légiforgal­mi társaság képviselőivel. így jelszavakat kiáltozva kövekkel, üvegekkel támadt a polgárjogi harcosokra. A megvadult fehérek, akik „Wallace-t az elnöki székbe” (Wallace Alabama fajüldöző kormányzója) és hasonló jelsza­vakat kiáltoztak, felgyújtották a négerekhez tartozó és különböző plakátokkal díszített gépkocsi­kat. csak az újságokból tudtam meg egyet s mást. Arra emlékszem, hogy 1962 első felében egy nor­maórát nem dolgoztak a gyár­ban. Az emberek elszéledtek, akik maradtak, bizonytalanságban él­tek: Mi lesz? Megszűnünk? Nem szűnünk meg? 1962. júliusától Pneumatikus és Hydraulikus Gépgyár lettünk. KGST-kötelezettséggel össze­függő munkákat, színvonalas profilt kaptunk. De ekkorra már ötvenegyes létszámra apadtunk. Zömmel lakatosok, mindössze öt forgácsoló szakmunkás és se- gépmunkások... Én is abban az évben kerültem ide. Aki eddig kitartott, bízott, tapasztalhatta, hogy érdemes volt. A stabilitás érzete szár­nyakat adott a gyár vezetőinek, munkásainak... Az eredmény: többek közt az, hogy a mai 110- es munkáslétszám hetven száza­léka szakmunkás, s ezek kevés híján valamennyien „saját ne- velésűek” ... 1962-ben közel öt­ven fiatallal kezdtük meg az iparitanuló-képzést. Párhuzamo­san a felnőttszakmunkás-kép- aést is. Utóbbiakból eddig több Potsdam Potsdam programot adott és re­ményeket. A szörnyű világhábo­rút lezáró szövetségesi konferen­cia a béke programját adta Euró­pának, és a világ népeinek, s re­ményt, hogy a kontinensen, amely két világháború tűzfészke volt, a biztonság és az együttműködés va­lósul meg. Most, a konferencia befejezésének 21. évfordulóján a potsdami program papíron mara­dását, a remények meghiúsulását állapíthatjuk meg, s azt, hogy még mindig nem szűntek meg a máso­dik világháború következményei, továbbra sincs német békeszerző­dés, léteznek a feszültség gócai, s egyre veszélyesebbek, s korántsem nevezhetők rendezetteknek az európai államok kapcsolatai. Potsdamban a konferencia részt­vevői világosán meghatározták, hogy az európai biztonság legfőbb feltétele a német militarizmus és nácizmus újjáéledésének megaka­dályozása, annak biztosítása, hogy Németország soha többé ne fenye­gethesse szomszédait, vagy a vi­lágbékét. Ma van egy német ál­lam, amelyben Potsdam program­ja hiánytalanul megvalósult: a Né­met Demokratikus Köztársaság. De van egy másik német állam is, amely semmi bévé ve a német nép érdekeit és nyugati szövetségesei­nek, az egykori potsdami konfe­renciának támogatásával ma nyíl­tan agresszív célokat követ: ez a Német Szövetségi Köztársaság. A potsdami program semmibe­vevéséért egyedül és kizárólag a nyugati hatalmak felelősek. A há­ború utáni történelem tanúsítja, hogy a Szovjetunió mindenkor a Potsdamban vállalt kötelezettségek megtartására és érvényesítésére tö­rekedett. Nemrégiben, a potsdami évfor­duló előtt a szocialista országok közössége, a Varsói Szerződés tag­államai új programot adtak, meg­jelölték az európai biztonsághoz elvezető mai utat. tovább folytatódik, az amerikai polgári légiforgalom 60 száza­lékára kiterjedő sztrájk, amely az említett vállalatoknak na­ponta mintegy g millió dollár­jába kerül (naponta 150 ezer utas kénytelen más közlekedési eszközt választani). Politikai megfigyelők szerint a megállapodás elvetése a szak- szervezeti tagság részéről súlyos csapás Johnson elnök tekinté­lyére. Most történt meg ugyanis első ízben, mióta Johnson sze­mélyesen avatkozik munkaügyi vitákba, hogy az elnöki közbe­lépéssel kikényszerített megála- lapodást elvetik. Néhány órával a pénteki megállapodás létre­jötte után Johnson elnök sietett bejlenteni az amerikai televí­zióban, hogy sikerült felszámol­nia a repülőgépszerelők sztrák- ját. mint tíz szabadult fel... Mara­déktalanul hozzuk a tervet, 1/3- ára csökkent a selejt. Központ tunk szemében egyenrangúak vagyunk a pestiekkel. — Emlékszem — vetem közbe —, milyen pompás tanműhelye volt az üzemnek. Lányok is szép számmal tanultak. Milyen rabjaikat, mikor belátogat­tunk ... Acker Lajos kicsit szomor­kásán oszlatja el! a pár év előtti színes képet. — Most öt gépünk van a tan­műhelyben a régi 16-tal szem­ben ... Sajnos, közben ismét labilis időszakok következtek. Tudtuk, hogy a Szegedi úton új gyárunk lesz. ötszáz dolgo­zóra, 110 millió forintom beru­házással épül... A beruházás azonban elhúzódott; összevonás is volt... Bekövetkezett, hogy amikor a nálunk felszabadult fiatalokból csak kevesebb mint felét tudtuk felvenni, közülük is lassan csak három maradt a telepen. A többj elment más­hová, ahol többet kereshettek, mint itt. Olyan volt á bérrend­szerünk. A városi pártbizottság sokat segített abban, hogy a beruhá­zás megvalósítását meggyorsít­sák illetékesek. Az iparitanuló-képzést — újból B-52-esek Saigon környékén bombáztak Támadások színhelye a demilitarizált övezet 3 ezer fajgyűlölő támadt a négerekre Kevesebb kitérővel Tovább sztrájkolnak a repülőgépszerelők

Next

/
Oldalképek
Tartalom