Petőfi Népe, 1966. július (21. évfolyam, 154-180. szám)

1966-07-01 / 154. szám

r C. oldal »66. július 1, péö*e*« Barbár bűncselekmény Francia kommentárok de Gaulle útjáról EGY NAP A KÜLPOLITIKÁBAN AZ EGYESÜLT Álíla- eeanmivel sem marad jának kegyetlensége mok vietnami háború­éi a hitleristák kegyetlenkedései mögött — ál- Jourban — messze lapítja meg a TASZSZ szemleírója a szerdai egyezmények szövege a francia lapok. „A megállapodások politikai jelentősége — írja Ta- bouis asszony a Paris­meghaladja azt, amit az konkrétan rögzít.” A barbár amerikai bombatámadással kapcsolatban. Szovjetunió és Franciaország együttműködése a Elhangzik ezzel U Thant ENSZ-főtitkár nyi- béke fontos tényezője, és mint az l’Humanité iatkozata, aki a „történelem egyik legbarbárabb kiemeli: az európai kérdések békés rendezésé- háborújának” nevezte az amerikaiak jóvoltából ben a Szovjetunióra és Franciaországra különö- Vietnamban folyó harcot. A legnagyobb felhá- sen fontos szerep vár. Ami a nézetek különbö- borodás kíséri mindenütt a világon a háború zőségét illeti, a francia sajtó úgy tájékozódott, kiterjesztésének újabb akcióját A csehszlovák hogy a szovjet vezetők európai értekezlet ösz- nemzetgyűlés külön nyilatkozatban bélyegezte szehívását javasolták a biztonsági rendszer ki- meg, elítéli a román, az osztrák, az egyiptomi, dolgozása céljából, amit de Gaulle azzal vetett a lengyel, a francia, az olasz, angol közvéle- el, hogy még korai lenne megvalósítása. A fran- mény. Amerikában Róbert Kennedy szenátor cia elnök viszont azt javasolta, hogy Moszkva csupán sajnálatosnak nevezte az akciót, vélemó- közvetlenül tárgyaljon Bonnal a német kérdés- nye szerint a „bombázás szükségesnek látszott”, női. Ezt pedig a szovjet vezetők nem tartják A közvélemény azonban itt is felháborodottan célszerűnek, mivel a német újraegyesítést első- tiltakozott. A világszerte megnyilvánuló szem- sorban a káét német állam ügyének tekintik. A benállás az amerikai politikával és annak harci szovjet—francia tárgyalások jelentőségét miind- tényével, arra késztette a washingtoni külügy- azonáltal a közvélemény aligha értékelheti túl. minisztériumot, hogy kifejtse álláspontját Hanoi és Haiphong bombázásával kapcsolatban. Wright szóvivő úgy nyilatkozott, hogy az akció nem a háború kiterjesztését jelzi, hanem csupán „vá­lasz az északi agresszióra”. A közvélemény azonban nem fogadja el a légből kapott indo­kot. Londonban ötven munkáspárti képviselő nyújtott be javaslatot az alsóházban, amelyben követelik Nagy-Britannia elhatárolódását az Egyesült Államok vietnami agressziójától. Az olasz kommunisták interpellálnak a parlament­ben. A VDK külügyminisztériuma nyilatkozat­ban fejtette ki, hogy az újabb bombázás lelep­lezte, mit takar az amerikai hivatalosok béké­ről, feltétel nélküli tárgyalásokról hangoztatott szólama. A sokat szenvedő vietnami nép mellé odaállt a világ közvéleménye, szolidaritását nyil­vánította. A VDK-nyilatkozat felszólítja a szo­cialista és valamennyi békeszerető állam népét és kormányát,j hogy fokozottan támogassák és segítsék a honvédő harcot vívó vietnamiakat és emeljék fel tiltakozó szavukat az amerikai im­perialisták vietnami agressziója ellen. Annái is időszerűbb ez, mert csütörtökön az Egyesült Államok újabb barbár támadással bizonyította, hogy a világ közvéleményének a leghatározot­tabban kell fellépnie az-, agresszió eilen, ha megszüntetését akarja. Ezt pedig akarnia kell, mert mint az l’Humanité vezércikkében rámu­tat: Johnson döntése újabb lépést jelent ama határvonal felé, amelyen túl a vietnami háború világégésbe torkollhat. A SZOVJET—FRANCIA tárgyalásokon meg­mutatkozott véleménykülönbségek ellenére de Gaulle látogatása pozitív eredménnyel járt — hangsúlyozzák a látogatás befejeződése kapcsán Közös közlemény a szovjet-francia tárgyalásokról De Gaulle ma utazik haza — Viszontlátogatásra hívták Brezsnyevet, Koszigint, Podgornijt MOSZKVA. (TASZSZ) Moszkvában csütörtökön szov­jet—francia nyilatkozatot ad­tak ki. A dokumentum megál­Béke harcosok tüntetése New Yorkban * Amerika szerte viharos felhá­borodás fogadta a VDK elleni legújabb bombázások hírét. New Yorkban békeharcosok vo­nultak az amerikai ENSZ-misz- szió hivatala elé feliratos táb­láikkal. A táblák szövege: „Wilson miniszterelnök elítéli ezt a bombázást!” „Elítéljük Hanoi és Haiphong bombázását!” „Szüntessék meg a bombázáso­kat!” ONLCMNJ th i sr 'mait. Államcsíny Irakban? A MEN-hírügynökség kairói jelentése szerint Irakban csü­törtökön államcsínykisérletre került sor. A bagdadi rádió, magyar idő szerint 14,00 őreikor megszakí­totta adását, közölte, hogy le­zárták a moszuli és habaniai repülőteret. A moszuli repülő­tér fölött a felügyeletet a 4. zászlóalj parancsnoka gyako­rolja. A MEN-fnrügynökség további gyorshíre szerint az iraki for­radalmi tanács állítólag felszó­lította Aref elnököt, ne fejtsen ki ellenállást, hogy elkerülhes­sék a vérontást. A puccs jellegéről, részvevői­ről más jelentés eddig nem ér­kezett. Az iraki kormány előző nap állapodott meg a kurd fel­kelőkkel a polgárháború befe­jezésében. „Fegyverszünet“ a peronistákkal Kis létszámú puccsista kormány BUENOS AIRES. (MTI) Ongania tábornok, a katonai hatalomátvétellel uralomra ju­tott, új argentin elnök, szer­dán kinevezte kormányának el­ső tagját, a gazdasági minisz­tert, Jorge Nestor Salimey bankár és gyáros személyében. A kormány másik négy tagját később jelölik ki. Illia elnök ka­binetjének nyolc tagja volt, On­gania tábornok még ezt is csök­kenteni szándékozik. Az AFP Buenos Aires-i tudó­sításaiból kitűnik, hogy az Ar­gentínában nagy befolyással rendelkező peronista mozgalom két szárnya közül az egyik tá­mogatja, a másik pedig egye­lőre nem ellenzi a hatalomátvé­telt. Az AFP kommentárja szerint a peronisták azért támogatják a katonai államcsínyt, mert re­mélik, hogy az egyedüli politi­kai erőt alkothatják, amely On­gania tábornokkal együtt irá­nyíthatja majd az országot. Az államcsíny vértelen lefolyását az tette lehetővé, hogy Ongania tá­bornok, aki feloszlatta az al­kotmányos intézményeket, óva­kodott attól, hogy hasonló intéz­kedéseket hozzon a szakszerve­zetek ellen, azok pedig passzi­vitásukkal elősegítették a puccs sikerét. Argentínában egyébként az élet visszatért rendes medrébe. StOfr' life ÉÜ Példátlan kalózakció IS‘ül@t bombázórajik Hanoi felett A UPI és az AP hírügynök­ségek saigoni bejelentésre hi­vatkozva közli k, hogy az Egye­sült Államok légierejének és haditengerészetének repülőgé­pei csütörtökön ismét megjelen­tek Hanoi térségében. A TASZSZ jelentése szerint csütörtökön amerikai vadász­bombázó repülőgépek több ra­ja hatolt be Hanoi déli külső övezetének légiterébe és Don- ganban, a fővárostól 25 kilo­méterre különböző objektumo­kat bombázott és árasztott el gépfegyvert űzzek A hanoi rádió jelentése sze­rint két amerikai repülőgépet lelőttek. Az amerikai katonai szóvivő közlése szerint a bombavető repülőgépek csütörtökön az észak-vietnami főváros központ­jától 12, illetve 45 kilométer­nyire fekvő célpontokra szórták le bombaterhüket. Az amerikai kalózrepülőgépek a szerdai légitámadás során 5 Az USA visszavonja a franciáktól a taktikai atomfegyvereket PÁRIZS. (MTI) Charles Bohlen, az Egyesült Államok párizsi nagykövete csütörtökön átadta Hervé Al- phandnak, a francia külügymi­nisztérium főtitkárának az ame­rikai kormány jegyzékét, amely megerősíti, hogy pénteken, ami­kor a Nyugat-Németországban állomásozó francia csapatokat kivonják a NATO parancsnok­sága alól, az Egyesült Államok visszavonja az e csapatok ren­delkezésére bocsátott taktikai atomfegyvereket. E fegyvereket eddig is csak amerikai jóváha­gyással lehetett felhasználni. Az amerikai kormány már április 1—2-i emlékiratában kilátásba helyezte ezt a lépést és francia részről már tudomásul vették e szándékát. kilométernyire közelítették meg Hanoi belvárosát. A csütörtöki támadást két kötelékben hajtották végre — az egyik a Nguyen Khe-i üzem­anyagraktárát bombázta Hanoi­tól 12 kilométernyire, a másik pedig a Viet Tri-i olajtartályt a fővárostól 45 kilométernyire északnyugatra. lapítja, hogy a Szovjetunió és Franciaország kormánya úgy döntött: közvetlen hírközlési összeköttetést létesít a Kreml és az Elysée-palota között. Leonyid Brezsnyev, Alekszej Koszigin és Nyikolaj Podgomij elfogadta de Gaulle tábornok meghívását, hogy tegyenek hi­vatalos látogatást Franciaor­szágban. De Gaulle tjábomoknak június 20-a és július 1-e között a Szov­jetunióban ; tett látogatása „alapvető hoizájárulás a Szov­jetunió és Franciaország egyet­értésének fejlesztéséhez” és „a látogatás megszilárdította az újjászülető európai bizalom ér­zését” — hangzik a nyilatkozat. A két fél tárgyalásain az eu­rópai problémákra fordították a fő figyelmei, mindenekelőtt az európai biztonságra és a német kérdésre, „amelyekről a felek eszmecserét folytattak”. Az indokínai félszigeten ki­alakult helyzet egyre nagyobb aggodalmat okoz a vietnami há­ború kiéleződése miatt. „Az egyetlen lehetséges kiutat az 1954. évi genfi egyezmények alapján törtépő rendezés jelen­ti. amely kizár minden külföl­di beavatkozást Vietnamban.” A felek hangsúlyozták, hogy az atomfegyverek elterjedése veszélyezteti a békét, és kije­lentették „az atomfegyverrel rendelkező hatalmaknak meg kell vitatniuk! milyen eszközök­kel lehet eléírni e területen az igazi leszerelést”. * A nyilatkozatban jelentős fi­gyelmet szentelnek a szovjet— francia viszonynak, mindkét fél mjnden tőle telhetőt el akar kö­vetni e kapcsolatok maximális fejlesztése érdiekében. Elvi meg­állapodás született egy állandó szovjet—francia bizottság meg­teremtésére. A Szovjetunió és Franciaor­szág megállapodott abban, hogy konzuli egyezményt köt és ez­zel a céllal a közeljövőben tár­gyalásokat kezd. A Szovjetunió Legfelső Taná­csának Elnöksége és á szovjet kormány csütörtökön, a Kreml nagypalotájában fogadást adott de Gaulle francia köztársasági elnök tiszteletére. A francia államfővel együtt megjelent a fogadáson Maurice Couve de Murville külügymi­niszter, Philippe Baudet nagy­követ és több íjnás hivatalos sze­mélyiség. A fr^nria küldöttség ma dél­előtt utazik hajza a Szovjetunió­ból. Országszerte mélységes felháborodást váltott ki a terrorbombázás Az amerikai légierő legújabb terror bőm házasai, amelyekkel a Vietnami Demokratikus Köztár­saság fővárosát. Hanoit, vala­mint legnagyobb tengeri kikötő­jét, Haiphongot sújtották, ha­zánkban is nagy felháborodást váltott ki. Az Országos Béketa­nács elnöksége az USA buda­pesti követségének ügyvivőjé­hez küldött tiltakozó táviratá­ban a következőket írja: Követeljük, hogy az Egyesült Államok haladéktalanul szün­tesse be a Vietnami Demokra­tikus Köztársaság bombázását és — a genfi egyezmények alapi- ián — járuljon hozzá a béke helyreállításához, a vietnami nép önrendelkezési jogának tisz­teletben tartásához. Ugyancsak táviratban fordult a Béketanács elnöksége a de­mokratikus Vietnam Béketaná­csához, s tolmácsolta a magyar nép aggodalmát és felháborodá­sát Hanoi és Haiphong bombá­zása miatt. A Hazafias Népfront Országos Tanácsának titkársága a Viet­nami Hazafias Arcvonalhoz kül­dött táviratot, Hanoiba. Ebben egyebek közt a következőket ír­ják: ótérezzük az újabb meg­próbáltatások nehézségeit, de meggyőződésünk, hogy a hős vietnami nép elszántságát a barbár bombázások nem törik meg. Kérjük, tolmácsolják a vietnami népnék testvéri szoli­daritásunkat. , A kalóztámadás hírére szer­te az országban, gyűlések szá­zain emelték fel tiltakozó sza­vukat a fiatalók, a „Vádoljuk az imperializmust” akció ifjú részvevői és követelték: azon­nal vessenek véget az imperia­listák a véres terrorakcióknak, szüntessék meg a Vietnami De­mokratikus Köztársaság bombá­zását. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom