Petőfi Népe, 1966. június (21. évfolyam, 128-153. szám)

1966-06-12 / 138. szám

Bácsszőlősön is sikert aratott az OSIN RÖPLABDA Honvéd ÉTI—Kecskeméti AKÖV 3:2 (—14, 12, 9, —12. 13) NB II. férfi, Budapest, 100 né­ző. V.: Honfi. K. AKÖV: Dunszt, Nagy Szűcs — Madajesek, Kecskeméti, Beregszászi. Csere: Asztalos, De­zső, Mazák, Pápai, Sipos, Szir­tes. Az e'ső játszmát végig vezet­ve az AKÖV nyerte. A második is jól indult de 9:2-es vezetés után könnyelműsködtek és el­vesztették a játszmát. A har­madikban — kissé letörten — kevés ellenállást fejtettek ki, majd a negyedikben igen szép játékkal egyenlítettek. A döntő játszmába mindent beleadtak az AKÖV röplabdázói. sajnos, ek­kor már a játékvezető is közbe­szólt és mindent az ÉTI javá­ra ítélt, Bácsszőlős csak egy szétszórt településű kicsiny község, ahol eddig inkább csak hírből ismer­ték a sportot Az Országos Sportnapok nagyszerű kezde­ményezése azonban itt is válto­zást hozott. Az iskolák és az úttörőcsapat felhívására meg­mozdult a község apraja és nagyja. Sárközi Károly testne­velő és a tantestület irányításá­val közös összefogással nagysze­rű — közel háromórás — sport- ünnepséget rendeztek a község­ben. A nyitó és záróképben 260 iskolai tanuló vett részt. Nagy tetszést arattak a kicsinyek tré­fás, játékos versenyei és küz­delem volt a javából az iskolás lányok és a KISZ-sportolók ké­zilabda-mérkőzése is. A sok ér­dekes bemutatót és versenyszá­mot a nagyszámú — mintegy 500 főnyi — közönség szemlélte és gyakran jutalmazta tapssal a szereplőket. Az ÖSN-sportünnepség nem maradt hatástalan. A fiatalok máris nekiláttak egy kézilabda- és röplabdapálya építésének és készül egy gyermekjátszótér is, amely körül 20 emlékfát ültet­tek. így adott kedvet a sportün­nepség a további rendszeres sportoláshoz. Erre nagy szük­ség van, mert hiszen az isko­lájuk befejezése után egyre több gyermek marad otthon a köz­ségben a tsz-ben vagy az állami gazdaságban. Olyanok, akik már megszerették a sportot és ké­sőbb is — az iskolából kikerül­ve — szeretnének tovább hó­dolni ennek a nagyszerű szóra­kozásnak. Ismét Barátság-vonat indul megyénkből a Szovjetunióba Élményekkel gazdagon tértek haza áprilisban a „Béke és ba­rátság” különvonat utasai, akik nyolc napot töltöttek a Szovjet­unióban. A családban, baráti körben, sok esetben pedig békegyűlése­ken tartott beszámolók megye- szerte felkeltették az érdeklő­dést a Szovjetunióba irányuló turisztika iránt, ezért a Haza­fias Népfront megyei bizottsága ás a Magyar—Szovjet Baráti Társaság megyei elnöksége ok­tóber 2-i indulással ismét szer­vez egy Barátság-vonatot me­gyénkből a Szovjetunió és Uk­rajna fővárosaiba, 320 résztve­vővel. A Barátság-vonat utasait a Szovjet—Magyar Baráti Társa­ság az áprilisihoz hasonló gaz­dag programmal várja. A négy­napos moszkvai tartózkodás alatt megismerkednek a Kreml nevezetességein kívül a világ­hírű Tretyakov-képtár, a törté­nelmi múzeum páratlan szépsé­gű műkincseivel, a Metróval, a Szovjetunió népgazdaságának eredményeit bemutató kiállítás­sal és nem utolsósorban a moszkvaiak vendégszeretetével. Szovjet-Ukrajna fővárosában, — Kijevben —, egynapos prog­ram várja turistáinkat, mely igen érdekesnek ígérkezik, ugyanis ebben az időszakban tartják Ukrajnában a magyar kultúra napjait. Vége a tanévnek, készülődés az újra A nagykereskedelem hétfőn megkezdi a tanszerek szállítá­sát, s az üzletek azonnal hozzá­látnak a füzetcsomagok össze­állításához. A tanszervásár „hi­vatalosan” július 15-én indul. A füzetcsomagokban az egyes osztályoknál némi változás lesz. Az általános iskolákban az 5. osztályosok az orosz nyelvokta­táshoz nem 48, hanem 32 lapos füzetet használnak, s így ebből a fajtából három kell. A 4. osz­tályban — a tavalyi sikerült kísérlet után — most már köte­lező a műanyag „Előre” rajz­tábla, ezért ezt is beleteszik a csomagba. A 7. osztályokban 4 negyvenlapos füzet helyett ötre lesz szükség. Az 5—8. osztályo­sok füzetcsomagjába négy rajz­lapot és betűgyakorló lapot is beletesznek az előírás szerint. A nagyalakú spirál füzetből — amely tavaly szeptemberben hiánycikk volt — már most 40 000 van raktáron. Teljes a körzőválaszték. Richter körző is kapható. Ugyancsak elegendő már a graphos, s megoldott a faáru, a rajztábla, a vonalzó­ellátás. A tavalyi 6 millióval szemben 6,5 millió íüzetcimke, 80 tonna helyett 90 tonna kék borítópapír. 300 000 helyett több mint félmillió műanyag füzet­borító áll az iskolások rendel­kezésére. Változott a táskadivat is, ré­gebbi „cucc-táska” helyett is­mét a bőr aktatáskát, mégpedig a nagy befogadóképességűt, ke­resik a fiatalok. Importból igye­keznek megfelelő mennyiséget beszerezni. A fa tolltartót már elavultnak tekintik a diákok, helyette műanyag- és bőr toll­tartót használnak. A toliakból is inkább a jobb minőséget kere­sik. A boltok azonban elegendő készlettel rendelkeznek a 14,50 forintos és a 17 forintos olcsó töltőtollakból is. (MTI) Római kori pénzek, ékszerek (Jjabb régészeti leletek Madarason € Már hosszabb ideje folyik Madaras határában a 72 ha­lomból álló temető sírjainak feltárása, melynek első ásatá­sát először a zombori múzeum kezdte 1903-ban. A Türr István Múzeum 1953- ban végezte az első próbaása­tásokat, majd 1963. óta inten­zívebben, évente többször is, folytatja a feltárást. Az ásatá­sok során kiderült, hogy ez az ország legnagyobb halmos te­metője. Kezdetben csak a hal­mokat (szemmel is látható sír­dombokat) ásták ki. Ekkor ki­derült, hogy ezeket a sírokat temetkezés után nem sokkal kirabolták. Az ásatások során Kőhegyi Mihály, a bajai múzeum régé­sze és kutatócsoportja a hal­mok közötti növényszíneződés- bőil, eltérő növénytársulásból, arra a következtetésre jutott, hogy a halmok között is sírok vannak. A halmok között ásott kutatóárok igazolta feltevésü­ket és a kezdeti sikertelensé­gek után minden eddiginél na­gyobb számban bukkantak elő az értékes leletek. Különösen sok sír van a temető délnyu­gati sarkában. Az ásatások meggyorsult üte­mére jellemző, hogy az eddig feltárt 117 sírból 48-at az idén ástak ki. A leletek minden kétséget kizáróan bizonyítot­ták, hogy a temető időszámítá­sunk előtt 450—270-ig terjedő időszakból, a szarmaták korá­ból való. Az idei leletek között vi­szonylag sok római bronzpénz, ezüsttükör, több ezer gyöngy, orsógomb, karperec, ezüst fül­bevaló van. Külön érdekessége az idei leleteknek egy négylábú kis agyagoltár gyöngyökkel dí­szítve, melyhez hasonlót ed­dig csak a Szovjetunió déli ré­szén találtak. Az is érdekes, bogy a feltárt sírok mind női sírok. (Merre feküdhetnek 1 a férfiak?) Kőhegyi Mihály régész el­mondása szerint, ha az ásatá­sok az eddigi ütemben halad­nak, akkor még tíz évig foly­tathatják a kutatást. Anyagilag biztosítva lenne a kutatás üte­mének gyorsítása, de tavasz- szal bevetik a földet és így őszig nem lehet ásatásokat vé­gezni. Ha biztosítani lehetne, hogy a terület egész évben a régészek rendelkezésére álljon, az az egész magyar régészeti kutatás számára nagy nyereség lenne. Orbán Károly vasárnap 9.25: Hírek. — 9.30: Népi muzsika. — 10.00: Falumüsor. — 10.45: Kiván­csiak egyesülete. — 11.30: Lassie — sorozatfilm. — 12.00: Kultúrtribüa. — 13.00: Létünk. — 13.30: Az állam és a munka között. — 14.14: Egy sportesemény közvetítése. — 16.00: Tornászszemle. — 18.00: Hírek. — 18.05: Mese Michelangelo Amn-ioni- ról. — 19.05: Riportműsor. — 19.35: Kulturfilm, — 19.54: .16 éjsi.kát. gyerekek. — 20.00: TV Híradó. — 20.45: Nyári lemez. Az olasz televí­zió műsora. — 21.45: Angyal soro­zatniuk — 22.35: Hírek. HÉTFŐ 15.45: Hírek. — 15.50: Júniusi mi- velödési műsor. — 16.40: Disney­land. — 17.35: Angol nyelvoktatás. — 18.05: Rajzfilmek. — 18.25: Műsor- ismertetés. — 18.30: Tv-újdonságok. — 18.45: Az állam és a munka kö­zött. — 19.15: Heti sportszenile. — 19.40: Reklámok. — 19.54: Jó éjsza­kát gyerekek. — 20.00: TV Híradó. — 20.30: Jean Giradeux: Apolló — tv-játék. — 21.30: A zeneirodalom remekeiből. — 21.45; Riportmüsor. — 2ZMS Hírek. Jó eredmények as általános iskolai ússóhajnokságon Hz Országos Ifjúsági Kupáért A kosárlabdázók Országos If­júsági Kupájának területi dön­tőire június 18—19-én kerül sor. A megyénket képviselő Kecske­méti Dózsa női és Kecskeméti Petőfi férfi ifjúsági csapata a szegedi csoportba kapott beosz­tást. ahol nőknél a Bp. VTSK, Mezőberényi Gimnázium és Csongrád megye bajnokcsapatai lesznek az ellenfelek. Férfiak­nál ugyancsak a Bp. VTSK, a Békési Vörös Meteor és a Csong­rád megyei bajnokcsapat lesz­nek a döntő résztvevői. Rimeiy András új megyei csúcsa Bét közben, esütörtq&ön a n. OSN ünnepségeinek során Dunakeszin or­szágos meghívásos I. osztályú 1500 méteres versenyt rendeztek. A 11 íönyi mezőnyben elindult Rimeiy András, a Kecskeméti Dózsa ifjú­sági versenyzője Is. Végig bátran, erőlködés nélkül futott és 4M idő­vel kitűnő új megyei Ifjúsági csú­csot ért el. A Szék tó fürdő kapui még nem nyíltak meg a nagyközön­ség számára, de az uszodában kedden délelőtt már a máso­dik idei versenyre került sor. Ezúttal a kecskeméti városi ál­talános iskolák úszóbajnoksá­gát és pontversenyét rendezték meg. Meglepő volt a résztvevők nagy száma. A 14 versenyszám­ban éppen 99 fiú és leány állt rajthoz. A bajnokságot három korosztályban rendezték meg. Valamennyi táv 33 1/3 méte­res volt. Eredmények: 1956—57—58-as születésű gyermekek: 33 1/3 m fiú mellúszás: 1. Szabó Z. (Jókai) 37,2, 2. Hege­dűs L. (II. sz. Isk.) 43,6, 3. Paksi J. (Jókai) és M ácsai E. (Jókai) 50,6. Leány mellúszás: 1. Jeszenszki É. (L sz. Isk.) 66,3. 1953—54—55-ös születésű újoncok: 33 1/3 m fiú gyorsúszás: 1. ítoz- gonyi (Béke tér) 23,0, 2. Kanyó (Béke tér 23,2, 3. Bibó (Béke tér) 27,5. Fiú mellúszás: 1. Roz- gonyi (Béke tér) 28,3. 2. Bán (Máriaváros) 31,2, 3. Pólyák (II. sz. Isk.) 32,1. Fiú pillangó­úszás: 1. Kanyó (Béke tér) 27,2, 2. Rozigonyi (Béke tér) 28,8, 3. Bibó (Béke tér) 34,4. Fiú hát­úszás: 1. Rozgonyi (Béke tér) 27,9. 2. Kanyó (Béke tér) 30,4, 3. Kocsis (I. sz. Isk.) 30,7. Leány gyorsúszás: 1. Bosznai M. (I. sz. Isk.) 25,4. 2. Holló É. (II. sz. Isk.) 26,2, 3. Nyilas I, (Béke tér) 33,5. Leány mellúszás: 1. Holló É. (II. sz. Isk.) 37,2. Leány hátúszás: 1. Bosznai M. (I. sz. Isk.) 30,0, 2. Nyilas I. (Bé­ke tér) 35,0. 3. Holló É. (II. sz. Isk.) 36,3. Leány pillangóúszás: 1. Bosznai M. (I. sz. Isk.) 34,4, 2. Holló É. (II. sz. Isk.) 36,0, 3. Nyilas I. (Béke tér) 40,1. 1951—52-s születésű serdülő versenyzők: Fiú gyorsúszás: 1. Sohajda (III. sz. Isk.) 19,9, 2. Nagysoly- mosi (Jókai) 22,5. 3. Csitári (II. sz. Isk.) 24,3. Fiú mellúszás: 1. Sohajda (III. sz. Isk.) 24,5. 2. Csitári (II. sz. Isk.) 30,5, 3. Végh (Jókai) 31,4. Fiú pillangóúszás: 1. Sohajda (III. sz. Isk.) 22,7, 2. Nagysolymosi (Jókai) 25,3. Fiú hátúszás: 1. Sohajda (III. sz. Isk.) 23,4, 2. Nagysolymosi (Jó­kai) 27,9, 3. Csitári (II. sz Isk.) 30,5.Leány mellúszás: 1. Biból. (Zenei) 34,1. 2. Németh (II. sz. Isk.) 40,5 3. Nyírádi J. (II. sz. Isk.) 43.5. Az iskolák közötti pontver­senyben: 1. II. sz. Általános Is­kola 186 pont, 2. Béke téri Ál­talános Iskola 172 pont. 3. I. <;Z. Általános Iskola 94 pont. 4. Jó­kai Mór Általános Isk. 92 pont, 5. III sz. Isk. 71. 6. Ének-Zenei Ált. Iskola 37. 7. Máriavárosi Ált. Isk. 11, 8. Zrínyi Ilona Ált. Isk. 6 pont. 500 Képek a naiv sikerű kiskunfélegyházi OSI sportiinnepségrői A Móra Ferenc Gimnázium leány tanulói a felvonuláson. A legszebb bemutató a 2550 leány és fiú koronggyakorlata volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom