Petőfi Népe, 1966. június (21. évfolyam, 128-153. szám)

1966-06-10 / 136. szám

t oMaS 1966. Jnnius M, péntek NAPTÁR 1966. június 10, péntek Névnap: Margit .Napkelte: 3 óra 46 perc. Napnyugta: 19 óra 40 perc. I Nar Li9 — SOK boldog névna­pot kívánunk Margit ne­vű kedves olvasóinknak. A ma ünneplő Gitták, Margók, Grétik, Margit­kák neve a „gyöngy” gö­rög nevéből, a ,,marga­rin”-ból származik. A név a francia Marguerite, az orosz Margarita, az angol Margaret, az ölasz Maurglierita, valamint a német Margarete formájá­ban világszerte elterjedt. — MAGAS hozamo- kát ígér a kiskunfél­egyházi Vörös Csillag Tsz mintegy 1600 hold gabonatáblája. A kom­bájnok aratásra készen állnak, a szövetkezeti gazdák most készítik a második kambájnszé- rűt, ahol az elcsépelt termény tisztítására kerül sor. Lovasnapok Kecskeméten Szeptemberben is­mét megrendezik a kecskeméti lovasnapo­kat. A hagyományosan nagyszabású ünnepi eseményre előrelátha­tólag 9-én, 10-én és 11-én kerül sor. A szervez/; bizottság már hozzálátott a műsor összeállításához, s a tervek szerint a lovas- versenyeken kívül lo­vas népi játékokat is bemutatnak. — Hosszas huzavo­na és határidő-módo- sitás után új otthoná­ba költözött Kiskun­félegyházán a GELKA. A közel 400 ezer fo­rint beruházással ké­szült új műhelyben ké­nyelmesen berende­zett próbahelyiség és szerelőműhely, vala­mint tágas átvevőhe­lyiség szolgál a forga­lom lebonyolítására. Úttörő táncfesztivál Az Országos Úttörő Szövetség gyermek- táncfesztivált rendez június 18—19-én, Szol­nokon. a mozgalom fennállásának 20 éves évfordulója alkalmá­ból. Megyénket a ka­locsai úttörőház tánc­csoportja képviseli a fesztiválon. Pécsi Sán­dor vezetésével. — YVETTE CHAU- VIRÉ lesz az egyetlen francia táncosnő, aki a de Gaulle tiszteletére rendezendő moszkvai díszelőadásokon szere­pel. Szovjet partnerei: Szolovjev és Liepa. — AZ IDÉN 400 millió forintot költe­nek a megye közös gazdaságaiban külön­böző építkezésekre, korszerűsitésekne. A tiszaújfalui Alkotmány és a móriegáti Petőfi Tsz-ben már elkészül­tek a borjúnevelők, s a megye más részein — ahol az anyaghiány nem hátráltatja a munkát — szintén jól haladnak az építke­zésekkel. — A Madarasi Ter­melőszövetkezetek Ser­téshizlaló önálló Kö­zös Vállalkozásának telepén megkezdődött a fehér hússertés törzsállomány kialakí­tása. A 318 anyakoca vérvizsgálata alkalmá­val megállapították: a törzsállomány kivétel nélkül brucella men­tes. — MA, pénteken, a kiskőrösi járási műve­lődési ház klubjában ülésezik a Megyei Nép­művelési Tanácsadó klubszakbizottsága. A klubmozgalom idei eredményeit és a kö­vetkező évad feladatait tárgyalják meg. Érettségi után Folyik az érettségi vizsga ,a folyósokon a légy zümmögését is hallani. Vagy hatan várakoznak, hogy sorra kerüljenek, izgalommal lapozgatják jegyzeteiket, könyveiket. Egyszerre kitárul az ajtó, s kilép az izgalomtól piros arcú vizsgázó. Mindenki odarohan és kérdésekkel ostromolja. A kérdezett azonban lakonikus tömörséggel csak ennyit válaszol: — Megértem, hogy megértem! — szatmári — — A DÉRYNÉ Szín­ház együttese nagy si­kerrel mutatta be szer­dán Izsákon a Bál a Savoyban című három- felvonásos nagyoperet­tet. A színház július­ban Csikérián Heltai Jenő: Néma levente című színdarabját adja elő. — A korszerű rét- é, legelőgazdálkodás­ról, valamint a vil- lanypásztoros legelte­tésről készített szak­filmeket a megyei filmstúdió. A filmek készítésénél közremű­ködött Szalai Lajos, a Földművelésügyi Mi­nisztérium legelőgaz­dálkodási szaktanács- adója, valamint dr. Bartosik Lajos, takar­mányozási felügyelő. Bartucz Lafos és Kecskemét A napokban elhunyt dr. Bartucz Lajos antro­pológus, egyetemi tanár érdemeit valamennyi országos lapunk méltatta, A nemzetközileg ismert és becsült tudós munkásságában ugyan kis helyet foglalt el, de számunkra és a magyar irodalomtörténet számára is igen fontos volt az a vizsgálat, ame­lyet 1930-ban végzett Kecskeméten. Amikor ugyanis új sírboltban helyezték el Katona Jó­zsef hamvait, s őt kérték fel az exhumálás ve­zetésére. Dr. Bartucz Lajos vállalta a megbí­zatást, s megvizsgálta Katona József szüleinek földi maradványait is. Észleleteit terjedelmes tanulmányban közölte. Rendkívül értékes dol­gozata a Katona József Kör 1930-ban közre­adott Emlékkönyvében látott napvilágot elő­FBNTEK 8.30: Közvetítés a koog- ■esszusrői. — 16.30: Kis Hágunk. — 16.55: Hírek. - 17.00: Közvetítés a tongxesszusTól. 19.54: Iá éjszakát, gyerekek! i— •0.00: TV Híradó és a tomgresszus hrei. — 20.30: \z alibi nem elégséges. 3setazlováik játékfilm. — 13.00: Kongresszusi beszá­moló. — sz.15: Karaván. (Ttiriport. — 22.40: Nem­zetközt színpad. — !JJS: Bioak. SZOT. — „Filmeznék” a szürke-magyar tehe­nek. A ..sztárokat” a Városföldi Állami Gaz­daság magyar gulyája közül válogatták ki. Mivel ezek nem szok­ták meg a jármolást, ezért az Izsáki Állami Gazdaságból is köl­csönöztek az egyik ma­gyar film forgatásának idejére igás „nagy- szarvúakat”. Így ösz- saesen hét magyar­szürke szarvasmarha ^vállalt filmszerepet”. — MONICA VITTI lesz a női főszereplője egy filmvígjátéknak, amit Rómában forgat­nak. A film címe: „ölj már meg ... nagyon fázom.” Férfi fősze­replő: Jean Soréi. Bőnügy lelt a szabálytalan vezetésből Ez ér március 3-án jo­gosítvány nélkül, közepe­sem ittas állapotban ve­zette hátsóvilágítás nél­küli motorkerékpárját Mu- csi látván, Bocsa, H. ke­rület 271. szám alatti! la­kos. A rendörjárörök megállásra vonatkozó fel­szólítását figyelmein kívül hagyta, majd amikor utol­érték, Igazolás helyett arcul ütötte a reodórjár- őrt. A kiskőrösi járásbí­róság nem jogerősen egy­évi szabadságvesztésre ítélte Marsi Istvánt hiva­talos személy elleni erő­szak. ittas állapotban el­követett járművezetés, hi- vatali vesztegető« és ha­mis vád miatt, — A Kalocsai Járá­si Tanács V. B. mező- gazdasági osztályának kezdeményezésére a járás termelőszövetke­zeti vezetői csütörtö­kön tapasztalatcsere­látogatást tettek a Ka­locsai Állami Gazda­ságban. valamint a du- napataji Új Élet Ter­melőszövetkezetben. A termelőszövetkezeti szakemberek a takar­mánygazdálkodás és az állattenyésztés össze­függéseit tanulmányoz­ták a két gazdaságban. H. N. Kecskeméti kulturális program KCÄX.UTASOK Katona József Múzeum: Modem Iparművészeti Ki­állítás. Városi Művelődési Ház nagyterme: Sportfotó-ki­állitás. ELÖADÄS Békegyűlés a Kecske­méti Konzervgyár 2-es te­lepén a Kelemen László Irodalmi Színpad közre­működésével, délután 3 órakor. Honvédség: A népesség szerepe a társadalomban címmel előadás, délután 4 órakor. SZABAD PABTNAP A irr. kerületi pártszer­vezet szabad pártnapot tart a Kelemen László Irodalmi Színpad közre­működésével, este 7 óra­kor. Kézimunka kiállítás Csátalján Széllé Erzsébet taní­tónő szakértő vezeté­sével már harmadik éve működik Csátalján a díszítőművész-szak­kör. A most megrende­zett kiállításukon 140 db kézimunka tanúsí­totta, hogy a csátaljai szakkörben eredmé­nyes izlésnevelés fo­lyik. Kiemelkedő da­rabjai voltak a kiállí­tásnak a helyi motí- vumkincs felhasználá­sával készített párnák, térítők. Most a megyei szakköri kiállításra rendezik a beküldendő anyagot. 130 éve, 1836. június ló-én halt meg André- Marle Ampere francia fi­zikus, az elektrotechnika egyik legjelentősebb úttö­rője. Az áramok egymás- rahatása törvényeinek megállapításával megte­remtette az elektrodina­mika tudományos alap­jait. Nevéhez fűződik a mágnességnek az anyag atomos szerkezetén nyug­vó magyarázata. Elsőként készített tekercset a gal­vánáramok mágneses ha­tásának erősítésére, s az 6 elgondolása alapján szerkesztette Arago az elektromágnest. Sokolda­lú tudós volt, foglalko­zott matematikával, bo­tanikával, vitába szállt Cuvier-vel, aki azt hir­dette, hogy a fajok ál­landóak és nem egymás­ból fejlődtek. Fizikai- elektrotechnikai tárgyú művein kívül megírta „Tanulmány a filozófiá­ról és a tudományról” című munkáját, amely­ben az összes tudomá­nyok rendszerbe foglalását kísérli meg. Ez a műve már csak halála után je­lent meg. Róla nevezték el az elektromos áram erősségének mértékegysé­gét „ampere”-nak (am­per). A Minisztertanács ülése A kormány Tájékoztatási Hi­vatala közli: A Minisztertanács csütörtö­kön ülést tartott. Fock Jenő, a kormány elnökhelyettese a gazdasági mechanizmus reform­jával kapcsolatos kormányzati teendőkre, az Országos Ár’iiva- tal elnöke az 1968. évi árreform irányelveire és előkészítésének ütemtervére tett javaslatot. A kormány az előterjesztéseket megvitatta, elfogadta és a to­vábbi munkára határozatokat hozott. A Minisztertanács megtár­gyalta és elfogadta az Országos Tervhivatal elnökének a nép­gazdaság első negyedévi fejlő­déséről és a munkaügyi mi­niszternek az első negyedévi munkaügyi és bérhelyzetről szóló jelentését. A pénzügyminiszter jelentést tett a múlt évi állami költség- vetés végrehajtásáról, a kor­mány az erre vonatkozó tör­vényerejű rendelet tervezetét az Elnöki Tanács elé terjeszti. A kormány megvitatta és tu­domásul vette a földművelés- ügyi miniszter beszámolóját a mezőgazdasági munkák mene­téről, az aratásra történt elő­készületekről. A SZÖVOSZ elnöke a bur­gonya. a zöldség és a gyümölcs felvásárlására és értékesítésére tett előkészületekről tájékoztat­ta a kormányt. A SZOT főtitkárának és az igazságügyminisztemek együttes javaslata alapján a Miniszter- tanács úgy határozott, hogy a dolgozók betegségi biztosításá­ról szóló törvényerejű rendelet módosítására előterjesztést tesz az Elnöki Tanácsnak. A kor­mány az egészségügyi miniszter javaslata alapján határozatot hozott a gümőkórban megbe­tegedett termelőszövetkezeti ta­gok fokozott anyagi támogatá­sáról? Kitüntetett kecskeméti tsz Az elmúlt évi országos mező- gazdasági termelési versenyben elért kiváló eredményekért a magyar forradalmi munkás-pa- lraszt kormány elismerő okle­velével tüntették ki a kecske­méti Boldgoulás Termelőszövet­kezetet. A „Kiváló Tsz-tag” ki­tüntetést négyen érdemelték ki, két szövetkezeti gazdát pedig a földművelésügyi miniszter ehs 'merő oklevelével jutalmazták. Az oklevelet, kitüntetéseket csü­törtökön délután dr. Szabadi László, a városi tanács vb me­zőgazdasági osztályának jogta­nácsosa ünnepélyes keretek közt nyújtotta át a szövetkezeti gaz­daság székházában. DCúizötázáu iinitepj éíjek Várható időjárás péntek estig: főként nappali felhőképző­dés, néhány helyen esővel, zivatarral Gyenge, változó irá­nyú szél. zivatar ide jén átmeneti szélerő­södés. A hőmérséklet alakulásában lényeges változás nem lesz. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet 34—28 fok között. A Kecskeméti Agro­meteorológiai Obszervató­rium jelenti: június 8-án a közép hőmérséklet 23,3, (az 50 éves átlag 19,7), a legmagasabb hőmérséklet 27,1 Celsius-fok volt. A napsütéses órák száma 13. Június 9-én a reggel 7 órakor mért hőmérséklet 20, a délután 1 órakor mért hőmérséklet 24,1, a legalacsonyabb hőmérsék­let 14,7 Celsius-fok. Történelmünk és munkásmoz­galmunk nagy halottainak em­léke előtt tisztelgett csütörtökön délelőtt a magyar úttörők népes tábora. Koszorúzási ünnepséget rendeztek Budapesten a haza szabadságáért és függetlensé­géért elesett hősök emlékművé­nél, és a szovjet hősök Szabad­ság téri emlékművénél. A központi ünnepségekkel egyidejűleg az ország minden városában és községében meg­koszorúzták az úttörők küldöt­tei a különböző történelmi ko­rok mártírjainak,, nagy halot­tainak és az úttörőcsapatok név­adóinak emlékműveit, illetve emléktábláit. RENDŐRSÉGI KRÓNIKA Deleidből halálos baleset Tragikus kimenetelű közúti baleset történt szerdán Csá­szártöltés határában. Délután egv órakor a Császártöltés és Kecel között vezető úton egy levizsgázatlan UTOS 45 típusú traktorral két pótkocsit von­tatott Marász János, a császár­töltési Felszabadulás Termelő- szövetkezet traktorvezetője. A község határában a traktor jobb első kereke durdefektet kapott, melynek következtében a trak­tor az út mellett levő egyméte­res árak óba fordult, magával rántva a pótkocsikat. A pótkocsin utazók Schaffer József kivételével leugráltak. s így nem szenvedtek sérülést. A 61 éves tsz-gazda azonban a pótkocsi alá került, s olyan sú­lyos sérüléseket szenvedett, hogy meghalt. A tragikus kime­netelű közúti szerencsétlenség bekövetkeztéért senkit sem ter­hel a felelősség. G. G. Almomban odahaza jártam. Az emeletes banképülettel kö­rülvett udvaron zajlott az élet. A ház egyik emeleti szárnyá­ban volt a kereskedelmi kaszi­nó, ahonnét az urak jó időben, nyáron lehúzódtak az udvarra, a fák alá. Itt kényelmes karos­székben elterpeszkedve römiz- tek, bridzseztek. újságot olvas­tak és hangos jókedvvel beszél­gettek. A földszinten cukrászda is volt, onnét hordták nekik a jéghideg fagylaltot, a süteményt és a kávét. A kaszinó altisztje és felesége pedig egyéb kívánsá­gaikat elégítették ki, új pakli­kártyát bontottak, cigarettát adtak vagy sörért szaladtak a szomszéd vendéglőbe, ahonnét a kertben játszó cigányzenekar muzsikája is áthallatszott. Anyám az udvar szögletében szerényen meghúzódó, hajnal­kával felfuttatott kerítéssel el­választott kis ház ajtajában állt és onnét lesett a zsongó társaság felé. Apám megrakott aktatáskával éppen a banki le­velek kézbesítésére indult

Next

/
Oldalképek
Tartalom