Petőfi Népe, 1966. június (21. évfolyam, 128-153. szám)

1966-06-05 / 132. szám

(4 szökők EGYKORI osztálytársamról, legbizalmasabb barátomról csak annyit tudtam, hogy valamelyik Balaton melletti városban pe­dagógus. A nyáron családostól töltöttem két hetet B-n. Ami­kor egy esőlógató napon se für­deni. se kirándulni nem volt tanácsos, az üdülői unalomban eszembe jutott Sz. Dezső. Hát­ha ebben, a községben tanít? Igaz, nyár van. de a Balaton partjáról csak nem megy el máshová vakációzni. Kisfiámmal kopogtattam be a helyi tanács igazgatási osztá­lyára. Kissé szégyelltem is zavar­ni a hivatalt ilyen kéréssel: mondják meg, ebben a nagy­községben lakik-e a barátom? De nagyon készségesen felvilá­gosítottak. Minden keresgélés nélkül, fejből megmondták. Sz. Dezső a Sellő utca 14. alatt ta­lálható. Nem mondom, torkomban ka­lapált a szívem, mikor a helyes, villaszerű ház kapuján becsen­gettem. Nehéz volt az egyszeri félszeg kis parasztgyereket ebbe a környezetbe beleképzelni. Ve­randa, rózsalugas, kőmedence a virágágyak között, lustán csor­dogáló „szökőkúttal”. Nyugágy, nagy szélű szalmakalap a bo­rostyánnal befuttatott oszlopnál. Éppen a gyümölcsfákat vette számba tekintetem amikor a kis teraszra nyíló szárnyas üvegajtó kivágódott. Előbb egy vakító fehér ingű, dús fekete bajúszú. középkorú férfi bukott ki a szó szoros értelmében. Krémszínű pantallójához, fe­nék tájon egy szandálos láb rugózott. Ez a láb az én komá­mé volt. Vihorászva kapaszkod­tak egymásba, aztán emez ök­lözte vállon Dezsőt. Hancúroz- tafe. mint a gyerekek. Régi barátom pont akkor ka­pott egy csattanós fülest, ami­kor engem meglátott, és meg­lepetésében elfelejtett félreug- rani. ÍGY TARAI,KOZTUNK — húsz év után. Mikor a filmrendező külsejű valaki elment, Dezső érdekesen számolt be a történtek előzmé­nyeiről. —Ez volt a tanácselnök. Na­gyon rendes elvtárs, vállvetve vagyunk a mozgalomban, mióta itt tanítok. Tízegynéhány éve. Együtt végeztük a pártiskolát, Együtt végeztük a pártiskolá­kat, agitáltunk, tsz-t szervez­tünk. meg amit akarsz. Neid a tanácsi vonal tetszett, hivatás- 3 tudattal csinálja, szeretik is a községben. Az én hobbym — a tanítás mellett — a honismereti moz­galom. Gyerekeim buzgalmát, néprajzi, -nyelvjárási, történeti gyűjtőmunkáját távoli megyék­ben ismerik. Országos pályáza­tokon szerepelnek. Van egy kis­lány, akit úgy megnéztek az is­mert történész zsűritagok, mint­ha kételkednének benne, hogy ő írt olyan kiváló tanulmányt a helyi parasztmozgalomról... Tavaly, a felszabadulási évfdr- düló itteni ünnepségének a szak­kör tagjai voltak főszereplői. Dolgozataik, verseik részleteiből ügyesen megszerkesztették a felszabadulás utáni húsz eszten­dő történetét... De míg odáig eljutottunk... Láttad Bélát, ugye? A tanácselnököt. Mit né­zel ki belőle? Sz. Dezső itt egy kis beszédes szünetet tartott. Némán kínált, vegyem a friss feketekávét, amit ekkorára felesége lila-ara­nyos porceláncsészékbe odaké­szített. Kavargattuk a párolgó italt. Dezső száján furcsa kis mosoly állandósult. El nem tud­tam képzelni, hova akar kilyu­kadni a tanácselnökkel, meg a hangsúlyozott kérdéssel. Vállat vontam. — Jó kedélyű embernek lát­szik. .. — Az, az... — erősítgette ne­vetgélve Dezső. — Jó kedvében tolt úgy ki velem, hogy azt hit­tem, vége a barátságnak. Tudod, tanácstag is vagyok. Egy kintebbi körzetben kihar­coltam a lakossággal, hogy le­gyen vízvezeték. Társadalmi munka, pénz, határidő — min­den megvolt. A vb határoza­ta is. EGYSZER beállít Béla. Nem tetszett a képe, meg ahogy jött. Szinte somolygott. Nagy fene­ket kerített, míg rátért a lé­nyegre. Ami az volt: Mit szó­lok hozzá ha nem az én körze­temben fektetik le a vízvezeté­ket, hanem .........Itt a te utcád­ba n, hékás!” — lökdöste a vál- lam tettetett kedélyességgel. De következő mondatából mindjárt kiderült, honnan fúj a szél. „Itt lakik Hőgye elvtárs is. a ta­nácstitkár. .. Nem jó lesz az nektek?” — Tudnod kell Hő- gyéyól — vetette közbe Dezső —, hogy egy erőszakos pasas. Jó keresztapja van valahol, oda­fent. Idejövetele után mindjárt követelőzött, neki ez kell, meg az. Fejembe szállt a vér. Ezt feleltem Bélának: Ha ezt — a 3Canu ttját vb-határozat után, meg amikor a lakosság felkészült rá, meg­tette a kötelességét —, tehát mindezek után is meg meritek csinálni, visszaadom tanácstagi megbízatásomat! Fogalmam sincs, mi történhe­tett akkor Bélával, nem ilyen­nek ismertem... Felállt, köszö­nés nélkül otthagyott... Mindez a felszabadulási elő­készületek 1 utolsó stádiumában zajlott. Késő éjszakáig rendez­tük a gyerekekkel a kiállítást, a helyi múzeumot, a tanácster­met díszítettük. Két napunk volt már csak. amikor Béla fel­keresett. Az összetűzést követő napon kapom ám a felszólítást, hogy a tanács vb kirendel ürgeön­tésre. Azt hittem viccelnek, de telefonon megerősítették: igaz. A gyerekek küldöttségbe mentek Bélához. Kérték, men­tesítsen. mert ők nem képesek egymagulcban ilyen ünnepséget előkészíteni. Nem volt kegye­lem. Éjszaka dolgoztunk a gyere­kekkel. a szülők is segítettek. Az évfordulót gyönyörűen meg­ünnepeltük. Voltak vagy két­százan. a gyerekek remekel­tek. .. Eéla kezet sem fogott velem... Egész mostanáig tar­totta a haragot, ő! Azért, mert mégiscsak a körzetem utcája, tehát nem az „enyém” kapta meg a vízvezetéket! LÁTTAD volna, amikor ma megkeresett. Ügy sompolygott, mint akkor. De csak. míg elé- bem nem álit. Akkor egyenesen a szemembe nézett, s csak eny- nyit kért. — Üss pofon, de ahogy csak bírsz! Hirtelen megzavarodtam, ma­kogtam. ne hülyéskedjen, üljön le. Nem és nem. Addig egy szót se szól. el se megy, míg pofon nem kenem. Mit volt mit ten­ni. Lekevertem neki. — És a „szökőkút”, itt nála­tok? — céloztam a vízvezetékre. — Most mondta el. hogy a tanácstitkárt addig szorongatta, míg ki nem kilincselte a híres összeköttetéseinél a költsége­ket ennek az utcának a bekap­csolására is. . . Mert az idén ez is megtörtént. — így telik az élet —. böl- cselkedett D. barátom. — Sok­szor azokon ütünk nagyot, akik legközelebb állnak hozzánk... Tóth István Fehér harangok. Akácvirágszag. Félmeztelen lélekkel járok. , Lábomat emlékek sebzik, tüsökkel van tele az árok. Hárslevelet rágok — kiköpködöm. Üvegházakat forgat a délelőtt. El nem bontott állványok torlódnak s mézszínű felhőkbe törnek a tetők. Zivatar érik. Villámok vetkőztetik a szemérmes bőséget. Így jó élni — tágult dimenziókban s nem baj, ha a fény vörösre éget. Ezüstostorral paskol a nyár, kígyóinak számon a szavak. Akácvirágokba zuhannak l .siék, szivárvány dong a lábom aiat Hatvani Bú Jel A szabadságnál kezdődik Visszavert fények zuhatagában oly prózai e mozdulat: vacsorázom. Az anyag törvényei hatnak e p:- :ben is. Ennem kel! — hosszú volt a nap. és — mert vagyok. Törvény ez is. Azt mondod: törődjem magammal. Én — magammal! s hogy véled kevesebbet' S ki törődik a harmincmillió éhezővel? Igaz, próza az élet, próza, a lírikusnak is. De mégsem annyira, hogy a jó vacsoránál induljon és végződjék minden. Hiszen nem az evesnél; a szabadságnál kezdődik az ember! Anlali'y István „Az érzelmek iskolája“ 3 o pár hónapja éltem már ak­kor a Hírős Városban, de a Tisza mentén „ko­vácsolodott” fülemnek mindaddig idegen, sőt, majdhogynem ellen­szenves volt a kecske­méti beszéd. Egyik föl- dimet. akivel egyszerre vetett bennünket ide a sors, s aki fél év múltán már úgy „ő- zött”, mintha a Ku­ruc körúton látta vol­na meg a napvilágot, emiatt a szó szoros ér. leimében árulónak, re­negátnak tartottam. — Barátom, én, ha a századforduló végéig élnék is itt, sohasem tudnék leszokni a mi ízes, tisztán csengő, sallangoktól mentes ott­honi nyelvjárásunkról. Hogy tehettél ilyet?! — vontam kérdőre fel­háborodottan. A szerencsétlen csak hümmögött. De már a következő tavaszon megoldódott a rejtély, fény derült „elhajlá­saindító olcaira. Meg­nősült. Kecskemét lá­nyáról ragadt hát rá a „kór”, úgy. hogy a mai napig sem vetkőzte le. EDÖSKE... s minden bizonnyal nem is fogja már so­ha! D e én tartottam magj.m, nem adtam be a derekam. Mindaddig, amíg meg nem ismertem Évát. Szeretném most leír­ni, szavakkal lefeste­ni, milyen is ő. De nem merek vállalkoz­ni erre. Hiába is ír­nám, hogy a haja bar­na, a dereka karcsú és ha nevetni kezd, a sze­me kinyílik, mint két virág ... van benne va­lami Sophia Loren-ből. valami a mllói Vé­nuszból, és — nagyon sok az édesanyámból. Ha a kacagása — nagy sétáink közben a park­ban felcsendült, az a bolond szívem irgal­matlanul összefacsaro- dott. Különösen, ha mások jelenlétében, társaságban került sor erre a hacajra, öltött egészen rendkívüli mé­reteket ez a szívszoru­lás. Éva is észrevette színváltozásom. és nemsokára engesztelés- képen a fülembe súg­ta: — Szívem, későn van, haza köll mön- nöm... — Hogy mondod?! — vágtak mellbe az „ő”-k. De azért egy percig sem tudtam rá kgy haragudni, mint egykor a barátomra. Bele kellett nyugod­nom. hogy Éva kecs­keméti lány, s a „mé­tely” az ő vérében is ott van, akárcsak sok­ezer más honfitársáé­ban. M ikor becéző ne­vet kerestem neki, sokáig haboztam a „cicabogár, aranyvi­rág, csillagos ég” és egyéb magasröptű jel­zők közt. De mindez üresnek, tartalmatlan­nak hangzott. Azután sikerült olyan nevet találnom, ami a legjob. ban illik hozzá: Édös- ke. Ebben benne van a nekem mindinkább nélkülöző itétlen. mondhatatlan édesség. amivel megbúvóit, és a tájszólás is, ami le nem kopik az ajkáról, s hovatovább nem is sérti már a fülem. Mu­zsika volt már, csodá­latos zamat... És be­láttam, hogy végered­ményében éppen olyan szép beszéd, mint a mienk, otthon, a fűz­fákat tükröző 1 isza partján. A ztán egy szép napon a park­ban rozsdás leveleket sodort a szél — ma­gamhoz húztam Édös- két: — Löszöl-e a felesé- göm, Édöske? — Szömtelen, mán mög csúfolkodol — le­gyintette meg duzzogva az arcom. — Ugyan, kicsim higgyél neköm! Hát veled szeretnék boldog lönni, nem értőd .. ■? Megszorította a ke­zem, és a nagy cso­dálkozó szemében ott fénylett a végtelenség. Azt hiszem, ekkor vál­jam tősgyökeres kecs­kemétivé ! Jóba Tibor Az iskolában csend, mint­ha már régen elhangzott volna az év utolsó napjának legutolsó óráját jelző csengettyűszó. A nyitott ablakon belopakodnak, az ízes, kedves tavaszi illatok, a fák levelei nyújtózkodnak a fény fe­lé. Gorjanácz István, az óvoda középső csoportjának tagja el­mélázva ül az első padban. A hetedik osztály első padjában, mint tiszteletbeli iskolás és szakköri tag. Neki még nincs dolga, mert a modell, egy fi­tos orrú kisfiú, éppen profilban ül, s a többiek, a nagyobbak már ezt is tudják rajzolni, űsze- rinte viszont úgy igazi a kép, hogyha szembenéz az emberrel. Weintrager Adolf, a vaskúti általános iskola rajz szakköré­nek vezetője, az országosan is jól ismert festőművész aztán el­mondja, hogy ez nem valami különcködése Pistinek, hanem természetes, a gyermeklélektan törvényeivel magyarázható sajá­tosság. Az ilyen korúak általá­ban csak szembenézve ábrázol­ják az embert, fogalmaik, össze­foglaló értesüléseik az emberi testről, az arcról még csak erre tudják utasítani. De Pista pom­pás kolorista. Később elő is ke­rült néhány színes képe. Víz­festékkel készültek, s gyermeteg bájjal, de ragyogóan tiszta szín­látással mutatták a világot: a fákat, a barna földet, a kék eget, melynek kárpitján itt-ott rózsaszínű felhők úsznak. Tizenöten vannak a gye­rekek, S minden héten egyszer ül össze a szakkör. Most éppen az éwégi nekirugaszkodás kö­vetkezik, az alakrajz, melyet tájképi jellegű, utcán, téren fa­luvégén készített festmények előztek meg. Lezáródik tehát az esztendő és nem eredménytele­nül, hiszen a jó előre kigondolt munkaterv eddig minden moz­zanatát végigcsinálták, bejárták a világ megismerésének ezt a csodálatosan szép. színekben, formákban mindig új és új él­ményt nyújtó útját.' Ha majd felnőnek — mert hiszen egész hadsereget lehetne toborozni azokból a volt szakköri tagok­ból, akik már felcseperedtek és akiknek díjnyertes képei eljutot­tak mind az öt világrészre — több ízléssel, emberséggé1, gon­dossággal rendezik be otth mai­kat. Rájuk nem hatnak a külön­böző divathóbortok, csak az íz­léses öltözködés határáig men­nek el és — amint a pedagógus ölömmel vallja be — az ily.n, volt diákjai tapasztalatai szerint még a sajátos falusi életformát is szívesebben vállalják, m.rt hiszen addigra kifejlődött ben­nük a tájnak, a falusi ember­nek az a ragaszkodó szeretete. amit nevezhetünk hazaszeretet­nek, a szülőföld szeretetének is, de amelyik láthatatlan szálak­kal odaköti a faluhoz, gyermeki élményei szép színteréhez. Nemrégiben _ ezt már a műterembn meséli el a rajzpe­dagógia eredményeiről beszél­getve Weintrager Adolf, — va­lami újszerű, érdekes „ki mit tud” fejtörőt rendezett az ő rajzoló, festegető pajtásainak. A művészetek örök kontinuitását, magasabbrendű összefüggéseit akarta velük megértetni olyan­formán, hogy különböző képző- művészeti alkotások korban, stí­lusban nagyon is egymástól el­térő képeit rakta a gyerekek ele, utána zenét szólaltatott meg a magnetofonon. A zenei példák elhangzása után a gyerekeknek szavazniuk kellett arról, hogy melyik képhez, melyik zenei részletet tartják a leghozzáil- lőbbnek. Maga sem hitte és szinte meg- hatottan vette tudomásul, mi­lyen tökéletes harmónia csen­dült meg a gyerekek válaszai­ból. A szépség megértésének mi­lyen mélységei* tárultak fel ab­ból az ő számára is, hogy a gye­rekek egy-egy Botticelli nőalak képéhez milyen tévedhetetlen ül társították a Vivaldi koncertot, vagy Picasso Guernicájához a Stravinszkij akkordokat, Ro- dinhoz a Beethoven szimfóniát. Hát érdemes volt, hosszú évek óta kézenfogva vezetni az egymást követő gyermeknemz.e- dékeket, az élet teljes-égének megértésihez, a művészetek kút- jához, kiapadhatatlan, felejthe­tetlen ízű forrásához? Közben alkotni, mint művész, együtt járni az embereket formáló pe­dagógusok szép útját? Bizonyára! Weintrager Adolf harmónikus embersége, a kis falu nyugalma, embereinek gyorsan formálódó gondolkodás- módja igennel válaszol. Csáky I-ajos *

Next

/
Oldalképek
Tartalom