Petőfi Népe, 1966. június (21. évfolyam, 128-153. szám)

1966-06-16 / 141. szám

csütörtök Névnap: Ferenc Napkelte: . 3 óra 4« perc. | Napnyugta: M óra 43 perc. — Negyven családi ház kivitelezésén dol­gozik a Kiskunfélegy­házi Építőipari Ktsz szakipari részlege. Az első négy kétszintes családi házat pénteken adják át,\s ezt egy hó­nap múlva újabb át­adások követik. A ktsz szakemberei terven fe­lül részt vállaltak a belvíz által megron­gált lakások helyreállí­tásából. újjáépítésé­ből is. — Bővül Kiskunfél­egyházán a város víz­hálózata. Eddig 1589 családot és. 63 közüle- tet kapcsoltak be a vízhálózatba, amely 23 ezer méter hosszúsá­gú. s ezt a hálózatot négy mélyfúrású kút táplálja. — Tizenkétezer ing készül el naponta a Budapesti Fehérnemű Gyár bajai telepén. Az ízléses ingeket ország­szerte kedvelik a fér­fiak. Különösen a nyá­ri mintás ingkabáto­kat, amelyeket több fazonban készítenek. A varrószalagról rövide­sen „lefumak” a köny- nyű nyári ingek, s megkezdődik a téli fe­hérnemű varrása. Dr. Szegedi Sándor a Szőlészeti Kutató Intézet Mathiász telepi üzemegységének vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő Bizottságához >,Homoki üzemi szőlőültetvények létesítésének néhány fontosabb tényezője” címmel kandidátusi értekezést nyújtott be. Az értekezés nyilvános vitájára a napokban került sor, amelynek ered­ményeképpen a bizottság egyhangúlag elfogadta a. tudományos dolgozatot. A Budapesten meg­tartott vitán nagy számban részt vevő. kecske­métiek melegen gratuláltak a közismert szőlész­nek a tudományos fokozat elnyeréséért. — FAPUSKÁSOK című regény mai foly­tatása anyagtorlódás miatt kimaradt. — KRESZ-vetélke­dőt rendeztek Kun- szentmiklóson az I-es számú vendéglőben. Tizenketten verseng­tek a bajnokságért, s a helyezésekért és a fordulók szüneteiben neves énekművészek szórakoztatták a kö­zönséget. A megyei rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya a verseny el­ső hat helyezettjét dí­jazta. (Szatmári Ká­roly.) fró- olvasó találkoz6 Garán Az ünnepi könyvhét befejező aktusaként Tatay Sándor, az is­mert író látogatott községünkbe. Sok kér­désre válaszolt a nép­szerű író, s a közvet­len hangulatú tanulsá­gos eszmecsere hatásá­ra tovább fokozódott a garaiak körében a szépirodalmi művek iránti érdeklődés. — (Schmidt István leve­léből.) — A JOBB téli ta­karmányellátás érde­kében a növényápolási munkákkal egy időben megkezdődött a tom­pái Szabadság Tsz-ben a mintegy 1800 mázsa takarmánykeverék si­lózása. Virágtartó — exportra A Kalocsai Faipari Ktsz ízléses virágáll­ványokat készít. A variálható három-, il­letve négyleveles áll­ványok kétféle szín­ben kerülnek a kül­földi országokba. Az úgynevezett három­polcos virágtartóból mintegy 15 ezer dara­bot gyártanak külföl­di értékesítésre. — A takarmányban szegény kecskeméti já­rás területén most nagy gondot fordíta­nak a szénafélék be­takarítására. A nagy­üzemi táblákon kívül a mezsgyékről, árok­partokról is lekaszál­ják a téli takarmány­nak valót. A fűfélék még aratás előtt bog­lyába kerülnek. A lászlófalvi Ü.i Tavasz Termelőszövetkezetben 85 kaszás vágja a szé­nát. — A NAGYVÁRADI állami színház magyar tagozata Lehár Ferenc „A mosoly országa” cí­mű operettjével zárja az évadot. Az együttes egyébként már össze­állította jövő évi mű­sortervét. Többek kö­zött Gyárfás Miklós: „ Kényszerleszállás” és Lehár Ferenc: „Luxemburg grófja” cí­mű darabokat játsszák. Kecskeméti kulturális program FILMVETÍTÉS A Gyermekszinhazban délelőtt 10 órákor és dél­után 3-kor A szép ame­rikai című film vetité­ISMER ETTERJ ES ZTÖ ELŐADÁS mEH: délután 2 órakor Munkavédelem. Faipari Vállalat: Dél­után fél 3-kor A fa fe­lületi kezelése. KIÁLLÍTÁS Katona József Múzeum: Modern iparművészeti ki­állítás. — CSÖKKEN az idén a megyében a ka­millatermés a szikese­ket és az egyéb ter­mőterületeket borító talajvíz, s a kedvezőt­len időjárás miatt. így az utóbbi évek átlagá­nál jóval kevesebb, mindössze 5—600 ki­logramm kamilla ke­rült begyűjtésre. — SZEDIK az ár­pával érő körtét. Az első tételt már átad­ták a felvásárlótelepe­ken, s az ízletes gyü­mölcsből körülbelül négy vagont vesznek át az idén a megyé­ben. Jayne Mansfield a színpadon Jayne Mansfield filmszínésznő első íz­ben szerepéi színpadon. Londonban lép fel a XVIII. századi „Fanny Rill” regény színpadi változatában. — 50 vagonos hűtő- ház épül az Országos Baromfiipari Vállalat kecskeméti telepén. A korszerűsített üzem hűtőkapacitása ezzel mintegy 250 százalék­kal nő majd, Lottótombola Baján és Kiskunfélegyházán A Bajai és a Kiskunfélegyházi Totó—Lottó Kiren­deltség augusztusban lottótombolával kedveskedik fo­gadóinak. A hó folyamán a 11., 28., 29. és 30. játékhéten minden három db lottószelvényhez egy darab díjmentes tombolajegyet mellékelnek, s ezek­re értékes nyereménytárgyakat sorsolnak ki. Félegy­házán augusztus 2-án, Baján augusztus 4-é<n ejtik meg a nyereménysorsolást, — EUROPA lakosságá­nak 52 százaléka nő. Min­den európai országban több nő él, mint férfi. Aránylag legmagasabb a férfiak száma Írországban és Törökországban. Eze­ket az adatokat az ENSZ nemrégen megjelent sta­tisztikai jelentése közöl­te. Leleplezték az orvhalászt CSÜTÖRTÖK 10.15: Júniusi művelődé­si műsor. — 11.00: Angol nyelvoktatás. — 15.40: Hí­rek. — 15.45: Ezer miért. — 10.30: Egy sport­elem én y közvetítése. — 18.13: intermezzo. — 18.30: Tv újdonságok. — 18.55: Riportműsor. — 19.10: Ze­nei műsor. — 19.40: Rek­lámok. — 19.54: Jó éjsza­kát, gyerekeik! — 20.00: TV Híradó. — 20.20: Idő­szerű beszélgetések. — 21.10: Népi muzsika. — 21.20: Ty-magazin. — 22.20: Ural perceik. — 22JO: Hí­rek. — KÉT NAP ALATT 27 ezer forint értékű kínai import sarupa­pucsot adott el a kis­kunhalasi sport-játék­bolt. Fellendült a for­galom a nyári idény­játékokból is, melyek­ből a strandidény kez­dete óta mintegy 25 ezer forint értékűt adott el az üzlet. A ví­zi szórakozást kelleme­sebbé tevő gumimatra­cokból is rekordmeny- nyiség: 50 darab talált gazdára három hét alatt. Betörés tizpercben Az amerikai Fittsburgh- ban két 17 éves középis­kolás diák két óra közti tizpercben belopózott a szomszédos bankba és 1580 dollárt lopott. Mindkettő- lüket elkapták, mert rejt­ve elhelyezett kamerák őket. Molnár Imre, Sza­badszállás balázspusz- tai lakos hosszú idő óta dézsmálta a kerek­egyházi Előre Tsz kon­dor-tavi halállomá­nyát. A rendőrség le­leplezte az orvhalászt, s nemcsak harcsáit ko­bozta el. hanem egy- rendbeli. a társadalmi tulajdon sérelmére folytatólagosan elkö­vetett lopás miatt bűnvádi eljárást is in­dítottak ©Honé. Gépkönyvelő ál­lomást létesítenek Mar­ian, a szövetkezeti gaz­daságok termelési ada­tainak automatikus feldolgozása végett. A két Ascota 170/55 tí­pusú gépet a Lenin Tsz vásárolja meg. 340 ezer forintért, s ugyancsak e közös gazdaság szék- házában szerelik fel. A tervek szerint július elején érkeznek meg a lyukkártyás „könyve­lők”, s legkésőbb ez év végén a szakkép­zett kezelők segítségé­vel megkezdik műkö­désüket. 150 éve, 1816. június 16-án született Lukacs Dé­nes honvód-tüzérezredes, a szabadságharc tüzérsé­gének megszervezője. Az osztrák tüzérakadémiának volt huzamos ideig taná­ra, Itt Ferenc Józsefnek, még főherceg korában, szintén oktatója volt. A szabadságharc kezdetén habozás nélkül felaján­lotta tudását a magyar függetlenség ügyének szolgálatára. A kiváló szakemberre bízták a honvédtüzérség műszaki kiképzését és irányítását. A fiatal honvédségnek alig felbecsülhető útmu­tatást nyújtott az a tü­zérségi kézikönyv, amely­nek vezető szerzője volt. Hozzáértésének és oda­adásának nagy része volt abban, hogy a szabadság- harc tüzérei rövid időn belül sikeresen vehették fel a harcot a jól felsze­relt császári csapatokkal szemben. A világosi fegy­verletétel után Lukács Dénest golyó általi ha­lálra ítélték, majd lSátt, februárjában az ítéletet tizenhat évi várfogságra változtatták, amelyből öt évet Temesvárott, Aradon és Komáromban töltött ki. Rabságában iskolai használatra szolgáló föld­gömbök készítésével fog­lalkozott. — FÖLDY IMRE súlyemelő világcsúcs­tartó a MEDOSZ Sportkör rendezésében élménybeszámolót tart június 18-án 20 óra­kor az izsáki művelő­dési házban. A beszá­moló után bemutatják a legutóbbi- súlyemelő VB-ről készült egyórás keskenyfilmet. — ÉSZAK-FRAN- CIAORSZÁGBAN egy szálloda tulajdonosa „csendes hét végét” ígért vendégeinek. Fel­ajánlja, hogy visszaté­ríti számlájuk össze­gét, amennyiben bár­milyen zaj megzavarta volna nyugalmukat. Időjárás Várható * időjárás csütörtök estig: válto­zó mennyiségű felhő­zet, néhány helyen, el­sősorban a nyugati or­szágrészben eső és zi­vatar. Mérsékelt, a zi­vatar idején megélén­külő szél. Várható leg­magasabb nappali hő- rrvérséklet 24—29 fok között. A Kecskeméti Agro- meteorológiai Obszervató­rium jelenti: Június 14-én a középhőmérséklet 24,9, (az ötven éves átlag: 19,3), a legmagasabb hőmérsék­let: 29,3 CeLsius-fok volt. A napsütéses órák száma 7. Június 15-én a reggel 7 órakor mért hőmérsék­let 19,2, a délután l óra­kor mért hőmérséklet 28,1, a legalacsonyabb közép- hőmérséklet 16,1, a leg­alacsonyabb nappali hő- mér&élü&i 16,1 Celsius-fok* Ifjúsági békefalátkozo Dunavecsén Hírt adtunk már arról, hogy a járási KISZ-bizottság vasár­nap Dunavecsén rendezi meg a munkás-, paraszt- és katonafiata­lok járási béketalálkozóját. A „Vádoljuk a nyugatnémet mili- tarizmust” politikai rejtvényso­rozat és a hősiesen harcoló vi­etnami néppel vállalt szolidari­tás jegyében lezajló eseményre már járásszerte készülnek a fiatalok. Érdemes is, hiszen e találkozó bővelkedik majd vál­tozatos élményt nyújtó esemé­nyekben. Délelőtt fél tízkor a Duna-parton nagygyűléssel kez­dődik a program. Az ünnepi elő­adó Borsos György, a megyei KISZ-bizottság első titkára lesz. A nagygyűlés után a délelőttöt kézilabda, röplabda villámtoma és egyéb sportbemutatók élén­kítik. Délután két órakor a sza* badtéri színpadon zenés divat* bemutató kezdődik, három órá­tól pedig labdarúgó-mérkőzés* I nek drukkolhatnak a sportra­jongók. A nap kiemelkedő ese* menyének ígérkezik az öt óra* kor kezdődő ünnepi szabadtéri műsor, amely egyúttal az ama­tőr tánczenekarok és táncdal- énekesek Duna-menti fesztiválja is lesz. Ezek után mi mással érhetne véget egy ifjúsági ta­lálkozó, mint az este 9 órakor kezdődő táncmulatsággal. E program kiegészítéséül még csak annyit, hogy a találkozó napján nyílik meg a művelődési házban az MHS technikai be­mutatója és a KISZ „Vádoljuk az imperializmust” című kiállí­tása. Itt a koptatott krumpli! Mint arról lapunkban már be­számoltunk, a MÉK kecskeméti kirendeltségén újszerű — és a háziasszonyok számára igen ked­vező — eljárással kezelik az új- burgonyát. Különösen az ap­rószemű parázsburgonyánál sok bosszúságot okozó, haladat- lan tisztítást takarítják meg oly módon, hogy a héjat géppel le­koptatják. Mint a telep dolgozói elmondották, főként a hét vé­gén igen kapós az ízlésesen cso­magolt áru. Képünkön a brigád néhány tagja ^— Újvári Antalné, Viski Károlyné és Fazekas Klára — kora délelőtt a pár óra múlva már a boltokba kerülő hófehér újburgonyát Csomagolják. (Pásztor Zoltán felvétele.) I Jó elgondolás: a hartai iskolai sportpálya Egy hónapja, hogy megtörtént az új négytantermes hartai is­kola műszaki átadása. Nagyot léptek előre ezzel a korszerű iskolával a hartaiak, a négy új tanterem szeptemberben már benépesül, enyhül a zsúfoltság az iskolákban. Kell is ez, mert a dunatetét- leni tanyai iskola körzetesítésé­vel mintegy ötven diákkal gya­rapodik ősztől a hartai iskola. Ámde így már meglesznek va­lahogy. Van ellenben más baj. A spor­tolási lehetőségek igen szűkre szabottak. Mindössze egy 58 négyzetméteres szükségtornate­rem áll a tanulók, rendelkezé­sére. A futballpálya egy kilo­méterre van az iskolától. Ezzel aztán kész is a lehetőségek fel­sorolása. Pedig a hartai gyerekek meg­érdemelnék a jobb tomalehető- ségeket. Járási versenyeken jól szerepelnek és ha módjukban volna felkészülni, még jobb eredmények születnének. Nos: ezen az állapoton próbál segíteni Müller Ferenc iskola­igazgató tervé. Az új iskolával szemben van egy régi iskola- épület. A két épület között ker­tek húzódnak. Mi lenne, ha a két iskolaépület között a kony­hakerteket kisajátítanák és azon egy iskolai sporttelepet alakí­tanának ki? Megbeszélte a dol­got a tantestülettel, a községi tanáccsal és ki is dolgozták a terveket — egyelőre persze csak úgy „házilag” — egy korszerű szabadtéri sportpálya megépí­tésére. A kisajátítási kérelmet már benyújtotta az igazgató. Ügy hallottuk, hogy a járásnál is kedvező fogadtatásra talált a terv és nem lesz akadálya an­nak, hogy a hartai gyerekek kedvükre hancúrozhassanak, gyakorolhassanak saját korszerű iskolai sportpályájukon. B. J. PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottsága ' és e megyei tanács lapja. Főszerkesztő: ir. Weither Dániel. Kiadja a Bécs megyei Lapkiadó Vállalat. Felelő-, kiadó: Mezei István igazgató. Szerkesztőség: Kecskemét, Városi Tanácsház. szerkesztőségi telefonközpont: Z6-19. 25-16. Szerkesztő bizottság: 10-33 Kiadóhivatal: Kecskemét. Szabadság tér l/a. Telefon: 17-08. Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. Terjeszt: a Magyar Posta. ________________Előfizetési díj 1 hónapra 13 forint._______ SS . 4386 Bács-Kiskun megyei Nyomda V. Kecskemét ladt'i; £5 665,

Next

/
Oldalképek
Tartalom