Petőfi Népe, 1966. június (21. évfolyam, 128-153. szám)

1966-06-01 / 128. szám

t. oldal 1966. Június 1. szerda ) A buddhisták világosan látják Salisbury a támaszpont Castro ellen irányult a partraszállás Ultimátumot kaptak a „lázadó“ diákok EGY NAP A KÜLPOLITIKÁBAN rezhessék elveszített po­zícióikat, ismét uralmuk alá hajtsák az afrikai né­peket. Szavakban elítélik Bosch győzelme várható Fes»iilt hangulatban ért véget a választási kampány SANTO DOMINGO (MTI) Feszült hangulatban ért véget a választási kampány, a Domi­nikai Köztársaságban. Az utol­só napon több helyütt összecsa­pásokra került sor a különböző politikai pártok hívei között, né­hány városban lövöldözés is volt. A fővárosban, Santo Do- mingoban nagygyűlést rendezett a Forradalmi Szocialista Keresz­tény Párt nevű szervezet, s a gyűlésén verekedés tőrt ki a párt hívei és az úgynevezett Jú­nius 14. mozgalom képviselői között. Bár mind a két csopor­tosulás Juan Bosch elnökjelölt­ségét támogatja, a helyi jelöltek miatt nézeteltérés áll fenn. A verekedés során ismeretlen egyének fegyvert is használtak, de komolyabb sérülés nem tör­tént. Az ország második legna­gyobb városában, Santiago de los Caballerosban is verekedés tört ki, ezúttal Bosch és a jobb­oldali Balaguer hívei között. Mind a dominikai katonaság, mind pedig az úgynevezett Ame- ríka-közi békefenntartó erők egy­ségeit kedden a laktanyákba vonták vissza. Hétfőn Santo Do­mingo környékén új állomás­helyre vezényelték őket, azzal az indoklással, hogy szükség esetén C'jabb fanatikus áldozat — Hadssíntéri jelentés HŰÉ. (MTI) Kedden hajnalban ismét élő fáklyává változott egy buddhis­ta lány — Hűé városában leön­tötte benzinnel, maid felgyúj­totta ' magát. Noha a közelben tartózkodó virrasztóknak sike­rült eloltaniok a lángokat, a 17 éves lány. Dien Thi Van három órával később a kórházban be­lehalt égési sebeibe. Az újabb fanatikus áldozatra alig 12 órá­val azután került sor, hogy Johnson elnök kikelt az öngyil­kosságok módszere ellen. A keddi tragédia után Thich Tri Quang hűéi buddhista fő­pap. az egyház „szélsőséges” szárnyának vezetője is felszólí­totta híveit, vessenek véget az önkéntes tűzáldozatoknak. A vietnami buddhista mozga­lom történetében még soha nem volt példa az öngyilkosságok ilyen gyors egymásutánjára. A Diem diktátor eltávolítását megelőző buddhista tömegmoz­galom idején összesen hét pap vállalta a tűzhalált — de három hónap alatt, most viszont há­rom nap alatt öten gyújtották fel magukat. Az AFP kommen- j tárja szerint a buddhista egy- j ház vezetői most attól tartanak, hogy elvesztik az ellenőrzést az elkeseredett tömegek fölött, és újabb áldozatokra kerül sor. Ez másrészt azt mutatja, hogy a buddhisták, akik Dél-Viet- nam lakosságának három­negyedét teszik ki, a végső­kig eltökélték magukat, s nem engednek. a helyszínen akadályozhatják meg a rendzavarás okát. Az MTI különtudósítójának alkalma volt beszélgetni több baloldali politikussal, így Hector Aristyvel, Caamano ezredes egyik legközelebbi munkatársá­val, alá jelenleg egy politikai csoportosulás vezetője és Ma­nuel Tav^rezzel, a Június 14. mozgalom vezetőjével. Vala­mennyien kijelentették, hogy a választáson Bosch győzelme vár. ható. ra rendkívül fontos, hogy a Szovjetunió mélységesen érde­kelt a világ e térsége békéjé­nek fenntartásában és kihang­súlyozta a szovjet kormány po­zitív közreműködését a tas- kenti találkozó eredményes lét­rehozatalában. Mazurov vála­szában figyelmeztetett arra, hogy most, amikor az impe­rializmus és a gyarmatosítás erői fokozzák agresszív cselszö­véseiket amint ezt a legutóbbi vietnami, laoszi, és kubai ese­mények bizonyítják, rendkívül szükséges szilárdítani a Szov­jetunió és Pakisztán népeinek kapcsolatait, vissza kell vágni az agresszoroknák. LAHORE. (TASZSZ) A Pakisztánban tartózkodó szovjet parlamenti küldöttség hétfőn délelőtt részt vett a nyugat-pakisztáni törvényhozó gyűlés ülésén. A délutáni órákban a nem­rég megalakult pakisztáni— szovjet kulturális társaság fo­gadást adott a szovjet parla­menti képviselők tiszteletére az Ambassador szállóban. Hétfőn az esti órákban a szovjet parlamenti küldöttség tagjait Habibullah Khan, a nyugat-pakisztáni törvényhozó gyűlés elnöke látta vendégül. A törvényhozó gyűlés elnöke megjegyezte: Pakisztán számá­A Reuter jelentése szerint a katonaság kedden gyakorlatilag megadásra szólította fel a Hűé városát ellenőrző lázadó diá­kokat. A város polgármestere. Phan van Khoa ezredes elrendelte, hogy a diákok adják át a kor- mánycsapatoknak az általuk el­lenőrzött rádiót, szolgáltassák be fegyvereiket és bontsák le a ba­rikádokat. A diákoknak este tíz óráig kellett választ adniok. Előzőleg Khoa ezredes és Pham Xuan Nhuan. a Huéban állomásozó első hadosztály pa­rancsnoka kivezényelték a vá­rosból az összes csapatokat, ki­véve egyetlen zászlóaljat. A megfigyelők ezt a lépést úgy ér­tékelik. hogy megnyitották a várost a sai- goni kormányhoz lojális mi­lícia előtt, amely így bevo­nulhat ellenőrzött szomszé­dos területekről. SAIGON. (MTli A saigoni katonai szóvivő kö­zölte, hogy az elmúlt 24 órában az amerikai légierő ismét na­gyobb támadásokat intézett a VDK ellen. Snivel az időjárási viszonyok megjavultak. Hanoiból érkező jelentés sze­rint a VDK néphadseregének összekötő bizottsága hétfőn til­takozott az aiinerikai légierő má­jus 28-i és május 29-i légitáma­dásai ellen amelyek során bombázták többek között a 17. szélességi foknál levő de- militarizált övezet északi ré­szét, támadtak számos lakott területet. A légiháború mellett Dél- Vietnamban is felélénkültek a szárazföldi, hjadműveletek. Sai­gontól 400 kilométerre északra számos összecsapásra került sor a kormánycsapatok és a parti­zánok között. Marko Ni’ eiics meghívta Gromikót Marko Nikazics jugoszláv kül­ügyminiszter szovjetunióbeli lá­togatása alkalmából közleményt adtak ki, amely aláhúzza, hogy a két ország nézetei közel állnak egymáshoz, vagy megegyeznek a jelenlegi nemzetközi helyzet főbb problémáinak ' értékelésé­ben. A külügynjiiniszterek megje­gyezték, hogy! a jelenleg minden feltétele magvan a Szovjetunió és Jugoszlávia testvéri barát­sága és együttműködése további sokoldalú fejlesztésének és meg­erősítésének. Marko Nikezics meghívta Andrej Gromikót Jugoszláviába. Gromiko a meghívást elfogadta. Meqtartotia alakuló ülését az új finn kormány Haladó program Kedden délelőtt tartotta ala­kuló ülését az új finn kor­mány, amelyj a 200 tagú par­lamentben 152 szavazattal ren­delkezik. A program szerint Paasio kormánya síkraszáll Finnország békés külpolitikájának folyta­tásáért. A kormány pohfikájá­val hozzá akar járulni a nem­zetközi feszültség csökkentésé­hez, s így támogatja az észak­európai atomfegyvermentes öve­zet megteremtését és az általá­nos leszerelést. Támogatja Kekkonen elnöknek Finnország nemzetközi pozíciójának bizto­sítására. a Szovjetunióhoz és a szomszédos északi államokhoz fűződő jó viszony továbbfej­lesztésére. II szovjet parlamenti küldöttség Pakisztánban Halálra ítélték a kongói összeesküvőket Á Léopoldville-i rádió közölte, hogy a hétfőn feltárt összeeskü­vés részvevőit hadbíróság elé állítják. Négy volt minisztert (Kimba, Anany, Mahamba és Bamba) azzal vádolnak, hogy meg akarták dönteni Mobutu elnök katonai rezsimjét és meg akarták gyilkolni a kormány ve­zetőit. Perük kedden délután meg­kezdődött egy katonai táborban Léopoldville mellett. A hadbí­róság halálra ítélte az összees­küvőket. Kritika brit módra van — igennel válaszolt, s kép­viselőtársai megtapsolták. Erre mondotta Stewart, hogy ez le­het Micardo véleménye, de a kormánynak mindenesetre nem ez a politikája. Alighogy a kínos helyzeten túljutottak a párt vezetői, újabb precedenst szolgáltattak arra, milyen lehet egy munkáspárti kormányzás — tőkés alapokról. Az elmúlt héten csütörtökön éj­jel az alsóház szavazás nél­kül hagyta jóvá a tengerészsztrájk kapcsán meghirdetett szükség- állapotot. Szavazás nélkül, mert a képtelen vitában a fejetete- jére állított helyzeteknek meg­felelően — a konzervatívok tá­mogatták a tengerészek ellen fellépő kormánypártot — a la- bouristák pedig elkeseredetten ostorozták saját kormányukat. A Munkáspárt balszárnya jól tudja milyen keveset ér az a wilsoni kifogás, hogy csak „szükség éfeetén él” a törvény­adta joggal, s veszi igénybe a sztrájk letörésére a haditenge­részetet és a hadsereget. Ezt a bizonyos szükségszerű­séget ugyanis nem a munkás­párti politikusok érzelme szabta meg, nem a dolgozó tömegek érdeke. A matrózsztrájk 14. napján 640 hajó vesztegelt legénység nélkül az angol kikötőkben, hét­főn pedig több mint 20 ezer ten­gerész csatlakozott már a sztráj­kotokhoz. Hogarth, a tengerész- szakszervezet főtitkára hosszú harcokat helyezett kilátásba, s egy általános sztrájk lehetőségét is megpendítette arra az esetre ha a kormány élne rendkívüli felhatalmazásával. Am az an­gol finánctőke mértékadó szó­csöve, az Economist című lap azt rosszalja, hogv Wilsonék haboznak élni a szükségállapot adta joggal, elítéli az „önmeg­tartóztatást”. A tőke a veszteglő hajók miatt érzékeny. Az Eco­nomist bérbefagyasztó intézke­dést sürget. „Wilson legalább hat hónapra tiltson meg min­den béremelést” — ragadja torkon a lap az esetlegesen szé­lesedő bérköveteiő-mozgalmakat. Amíg az angol alsóház tagjai pünkösdi vakációjukat töltik — Wilson csupán London-környéki rezidenciájába vonult vissza, hogy kéznél legyen, „ha a hely­zet megkívánja”. Már az a meglepő, hogy tory- támogatással a hátamögött csak ennyire nyugodt. (Bencze) 10 éves a dubnai intézet Dubnában kedden megnyílt az Egyesített Atomkutató Intézet Tudományos Tanácsának ülés­szaka, amelyet az intézet létre­hozásának tizedik évfordulója , alkalmából rendeztek. Ebből az j alkalomból sok híres,tudós ér- I kezett Dubnába. (TASZSZ) párt alig kapott még ennyi kri­tikát saját képviselőitől, mint a wilsoni Labour Party. Aztán tető alá hozták a választásokat s most a képviselői többség biz­tosítva van, de az egyetértés nem. Sőt, mintha a kritika még fel is erősödött volna az új mun­káspárti képviselők belépésével. És a minap történt csak, hogy Stewart szemükbe mondta: a kormány poitikája más, mint amit a tisztelt képviselő urak képzelnek. Az angol fegyver- export ügyében kellett védőbe­szédet mondania a külügymi­niszternek, de nem mondhatta el. Képviselői ugyanis egyene­sen azt követelték, hogy Nagy- Britannia ne foglalkozzék fegy­vereladással, mert lelkiismere­tüket erősen terheli a brit fegy­verekkel megölt brit katonák száma. S amikor Micardo kép­viselő erre vonatkozó statiszti­kát kért, Stewart bevallotta, hogy ilyennel nem szolgálhat, majd igaza tudatában megkér­dezte a képviselőt: Ügy véli-e, hogy pont a brit kormánynak nem kellene fegyvereket árusí­tani? Micardo, helyéről felugor­Elkeseredett szócsaták színhe­lye az utóbbi hónapokban az angol parlament. Tudvalevő, hogy az Egyesült Királyságban a munkáspárt van a kormány- rúdnál, s hovatovább az is tud­valevő lesz, hogy a Labour Par­ty nem tévesztendő össze egy, a dolgozó tömegek érdekei szerint politizáló kormányzópárttal. Az angol parlamentarizmus legel­lentmondásosabb, legfurcsább lapjait — mértékadó körök egy­behangzó tanúsága szerint — épp a Wilson-kormány írja. Hosszú hetekig a nemzetközi politika humoreszkje volt az angol kormány törékeny több­sége a saját parlamentjében. Wilsonéknak attól kellett retteg­niük, hogy bármikor leszavaz­hatják őket — mert a maratoni ülések olyannyira igénybe vették a képviselőket, hogy lebeteged­tek. az idősebbek közül akadt aki ki is hullott a sorból. A ma­ratoni tanácskozások egyik fő témája épp az Egyesült Álla­mok vietnami politikája, s az azzal szoros együttműködést vállaló brit kormánypolitikának az ostorozása volt. Kormány­ugyan a Salisburyben székelő Smith-rezsimet, de valójában támogatást kapnak a NATO-államok- tól. A Szovjetunió — mondotta — felhívja a 24-es bizottságot, határozottan ítélje el minden olyan állam kormányát, amely Dél-Afrika faj­gyűlölőit támogatja, s tegyen lépéseket azért, hogy Dól-Rhodesiában az afrikai többség kezébe kerüljön a hatalom. Hasonló értelmű határo­zati javaslatot nyújtottak be az ülésen az afro­ázsiai országok csoportjának és Jugoszláviának képviselői. A VASÁRNAPI amerikai motorosbárka kubai partraszállási kísérletéről kedden ú.iabb közle­ményt adtak ki Havannában. A belügyminisz­térium közleménye szerint vallomást tett a sze­mélyzet két elfogott tagja. Mint mondották, a CIA, az amerikai hírszerző szolgálat utasítására indultak Floridából. Utasításuk és céljuk az volt, hogy meggyilkolják Fidel Castro kubai minisz­terelnököt és így olyan helyzetet teremtsenek Kubában, amely kedvező lenne egy agresszív támadás szempontjából. Ez a legfrissebb guan- tanamói eseményekkel összevetve igazolja a TASZSZ nyilatkozatában foglaltakat az amerikai beavatkozási kísérletekről. Az, hogy a buddhisták tüntetéseik során, élő áldozataik önként vállalt sorsukkal egyenesen Johnsonhoz fellebbeznek — megmutatja, hogy a buddhisták világosan látják, az ország csődjéért egyenesen az amerikai elnök a felelős. Kimondja ezt nyíltan a hűéi rádióban kedden ismertetett felhívás is, melyet a dél-vietnami buddhisták nevében olvastak be. Nemcsak a Ky—Thieu- klikkel való együttműködéssel vádolják az ame­rikai vezetést, hanem megállapítják: ők az ese­mények igazi előidézői és mozgatói. Hármas vo­nalon támadnak egyidőben most már a vallásos tömegek: az amerikaiak, a Thieu—Ky-klikk és a háború ellen. Ez utóbbit a Saigonban hétfőn osztogatott röplapok fejezik ki. Legközelebbi fel­adatnak a Ky-kormány megbuktatását jelöli meg a hűéi nyilatkozat. NEMCSAK,az Egyesült Államok, hanem álta­lában a kolonializmus és az imperializmus af­rikai támaszpontjának nevezte az ENSZ 24-es bizottságában a hétfő esti ülésen felszólaló Sa- hov, szovjet küldött a dél-rhodesiai fajgyűlölő rendszert. Megállapítja, hogy innen készítenek elő támadást a kontinens ellen, hogy visszasze­A LEGÚJABB dél- vietnamj eseményeknek két messzebbre mutató politikai vonása is van.

Next

/
Oldalképek
Tartalom