Petőfi Népe, 1966. május (21. évfolyam, 102-127. szám)

1966-05-01 / 102. szám

O « Világ proletariat, egyesüljetek! 1966. MÁJUS 1, VASÁRNAP 0 (4. oldal) (4—S. oldal) (5. oldal) (6. oldal) (7. oldal) (7. oldal) Régi május l-ek Bács-Kiskunban 'X.fautap.i Ltqjtnda és szível Kinyerni Új lakószobák (t. oldal) Lakás, mint gyógyszer Pisztoly és pálinka Az üst Ma időszerűbb, mint valaha: Világ proletárjai, egyesüljetek! Gáspár Sándor elvtárs nyilatkozata A Központi Sajtószolgálat munkatársa május 1. alkalmá­ból felkereste Gáspár Sándor elvtársat, az MSZMP Politikai Bizottságának tagját, a SZOT főtitkárát, s néhány kérdést in­tézett hozzá. Az alábbiakban ismertetjük Gáspár elvtársnak a kérdésekre adott válaszait. — Május 1 a nemzetközi mun­kásmozgalom nagy seregszem­léjének napja. Milyen gondola­tok jegyében ünnepük az idei május elsejét a Szakszervezeti Világszövetséghez tartozó szak- szervezeteik? — Hetvenhat esztendeje a nemzetközi proletáriátus min­dig közösen ünnepli ezt a na­pot. Hogy ebben a háromne­gyed évszázadban mi minden történt — és éppen a munkás- osztály ereje, alkotóképessége és nemzetközi szolidaritása jó­voltából —. azt nemhogy egy nyilatkozat, de több kötetes könyv is nehezen foglalhatja össze. Mégis: gondolataink ilyenkor végigvágtatnak ezen a 76 éven, benne a két világégés szörnyűségein, de az azokból mindig hatalmasabban és győ­zelmesebben kikerülő nemzet­közi munkásmozgalom útján is. Persze, szép ünnepi szóként is csenghet ez a megfogalmazás: mert a „hatalmas”, a „győzel­mes” kifejezés nem mondja el azt is, mennyi szenvedés, küzde­lem és véráldozat kellett a mai eredményekhez. Mert a tőke elleni küzdelem dédapáink kora óta egyre bonyolultabb lett, egy­re magasabb követelmények elé állítja a dolgozó milliókat. Május elseje értelmét és alapgondola­tait mindig ennek a harcnak a jelszavai foglalták össze. — A hetvenhat évvel ezelőtti első közösen ünnepelt május el­seje jelszavát a Kommunista Kiáltvány közismert zárósorát kell idézni táléin legelsősorban: „Világ proletárjai egyesüljetek!” Ez a jelszó születése óta mindig aktuális, de nehéz lenne olyan időszakot kiválasztani a mun­kásmozgalom történetéből, amelyben időszerűbb lett volna mint napjainkban. A tőke nem­zetközi méretekben ellentáma­dásokkal próbálja csökkenteni az új társadalmi rend előretö­résének ütemét és ezek az ellen- támadások nem egy országban bombák hullását, asszonyok és gyermekek napalm és gáz okoz­ta halálával járnak, másutt le­mészárolt munkások, értelmisé­giek, kommunisták és szakszer­vezeti aktivisták tömegsírjait je­lentik. Ezért a nemzetközi fe­szültség növelésére irányuló tö­rekvések mindenütt ártanak a szocializmus ügyének — s mi május elsejét akkor ünnepeljük méltán, és a mai helyzet adott­ságainak megfelelően, ha gondo­lataink középpontjába állítjuk az imperialista törekvések visz- szaszorítására, a dolgozó száz­milliók harci szelleme erő­sítésére oly fontos egy­ség kérdését. Magunkévá tesz- szük az SZVSZ VI. kongresszu­sának a nemzetközi helyzettel kapcsolatos állásfoglalását, nem nézzük tétlenül az USA és más tőkés hatalmak népelnyomó, a gyarmati rendszer konzerválá­sára. vagy új cégérek alatti res­taurálására irányuló kísérleteit, a szolidaritás sokféle formájá­val, megnyilatkozásával állunk ki mindenekelőtt a vietnami nép, de Indonézia és minden más nép haladó erőinek oldalán. — Május elseje, a nemzetközi munkásünnep a gyakran ismé­telt kifejezés szerint, a munka­ünnepe. De nem akármilyen munkáé. A zászlók és virágok ezen a napon azt az alkotó em­beri munkát köszöntik, amelyet csak békében lehet végezni és amelyet a békéért végeznek. A mi társadalmi rendünk építése — gondjaink és nem könnyedén megvalósuló új törekvéseink fi­gyelembevételével is — az em­berhez egyedül méltó, a békét védő és a nemzedékek jövőjét szolgáló, alkotó tevékenységhez tartozik. Ezért nálunk május el­seje — akárcsak a szocialista építést végző többi országban is, a nemzetközi szolidaritás és a sa­ját békés építőmunkánk kettős ünnepe, szocialista társadalmunk eredményeinek természetes, nagy szavak nélküli díszszemléje is. — A SZOT és a KISZ Köz- ponti Bizottsága április élőjén felhívással fordult a dolgozók­hoz; az MSZMP IX. kongresz- szusa tiszteletére kibontakozó munkaverseimyel kapcsolatban. Ez a felhívás a korábbi ha­sonló felhívásoknál konkrétabb versenyeélokat szorgalmaz. Hallhatnánk-e Gáspár elvtárs­tól valamit a kongresszusi munkaverseny eddigi tapaszta­latairól? — Az idei munkaverseny — benne a pártkongresszusunk tiszteletére bontakozóban lévő versenymozgalom — lényeges vonásairól már több nyilatkozat hangzott el. merőben újat mon­dani így hát nem lehet róla Néhány fontos vonásra mégi fel kell hívni a figyelmet. Ilyen például az, hogy az 1966-os ter­melési feladatokat az üzemek­ben — műszaki konferenciák, termelési tanácskozások ezrein — alaposan és gondosan tanul­mányozták, megvitatták, kitűnő javaslatokkal egészítették ki. Táviratok, levelek hosszú sorát idézhetném, amelyek azt bizo­nyítják, hogy a Szaktanács és a KISZ felhivása éppen a felada­tok alapos ismerete révén talál­hatott ilyen széles körű vissz­hangra. — Hogyan tovább? A verseny — vele a tervteljesítés — sorsa szerintem most már elsősorban a gazdasági vezetők kezében van, hiszen az ismert feladatok (a termeléknyebb munka, a ta­karékosabb gazdálkodás, a jobb minőség, az export feladatokra irányítandó nagyobb figyelem) csak a munka jobb megszerve­zésével és folyamatos anyagel­látással teljesíthetők. Igen fon­tosnak tartja a Szaktanács an­nak — a szocialista elosztási elv­ből fakadó — alapgondolatnak az érvényesítését, hogy maga­sabb anyagi és erkölcsi elisme­résben részesüljön az, aki többet és jobbat ad a társadalomnak. Meggyőződésünk, hogy a ha­zánkhoz, rendszerünkhöz, a ha­ladás gondolatához hű dolgozó milliók megértik és átérzik a versenymozgalom jelentőségét: valóra váltják az egész népünk javára végzett, a maguk javu­ló életét is szolgáló, valameny- nyiünk érdekeit és békénket munkáló erőfeszítések céljait. Kívánom mindazoknak, akik ezeket a sorokat olvassák, hogy jó erőben, egészségben teljenek munkanapjaik és derűs, szép­ünnepük legyen az 1966-os má­jus elseje. •jL — Miben látja a termelés, a munkavensen y segítésén túl a szakszervezetek legfontosabb és legidőszerűbb feladatait, külö­nös tekintettel a dolgozók ér­dekvédelmére ? — Ha már a kérdés különvá­lasztotta a két problémacsopor­tot — én inkább összekapcsol­nám — „a termelés segítése” nem olyan címszó, amely vala­hol fényévnyi távolságban jár a munkás érdekvédelmétől, sőt szeretnénk ha megvalósulna, hogy mindenki megértse a két cél szoros összetartozását, és kölcsönhatásukat. Nincs nálunk olyan termelési feladat, olyan versenymozgalom, amelynek megoldása, szervezése ne válna közvetlen vagy közvetett módon a dolgozó ember javára, és nincs, de nem is lehet olyan jól vég­rehajtott szakszervezeti érdekvé­delmi nevelési faladat, amely ne kamatozna jól és távlataiban egyre jobban a termelő munká­ban. Mégis: túl széles a kér­déscsoport ahhoz, hogy minden alkotóelemét sorba vehessük. Célszerűbbnek tartom, hogy az új gazdaságirányítási rendszer megkövetelte szakszervezeti teendők néhány már kialakuló körét világítsam meg. — Szakszervezeti mozgalmunk az MSZMP megalakulása, a konszolidáció évei óta fokozato­san a helyére került, tevékeny­ségi területe megnőtt, jogai ugyanígy szélesedtek. Bízvást el­mondhatjuk, hogy a szakszerve. (Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom