Petőfi Népe, 1966. április (21. évfolyam, 77-101. szám)

1966-04-01 / 77. szám

?. oldal 1966. április 1. péntek Az SZKP XXIII. kongresszusának harmadik napja Fellőtték a Lima — 10-et Az SZKP XXIII. kongresszu­sa csütörtökön délelőtt magyar idő szerint 8 órakor folytatta tanácskozásait a Kreml kong­resszusi palotájában. A küldöt­tek a Központi Bizottság beszá­molója feletti vitában elemzik a szovjet bel- és külpolitikát, a népgazdaság-fejlesztés soron le­vő feladatait, a nép jólét, a kul­túra és tudomány, a pártépítés és az ideológiai munka kérdé­seit. A kongresszust a lenini szel­lem, a realizmus, a mértéktar­tás és a meggondoltság jellem­zi. A küldöttek tudatában van­nak annak, hogy kongresszusuk nagy jelentőségű évforduló kü­szöbén tanácskozik: a Szovjet­unió jövőre ünnepli fennállásá­nak 50. évét, majd pedig 1970- ben Vlagyimir Iljics Lenin, a szovjet állam megalapítója szü­letésének 100. évfordulóját. Ta­nácskozásukat áthatja az a tö­rekvés, hogy az SZKP és a szovjet nép méltó módon fogad­ja e történelmi évfordulókat. A délelőtti ülésen elsőnek An­ton Kocsinjan, az örmény Kom­munista Párt Központi Bizott­ságának titkára szólalt fel. Be­számolt szovjet Örményország hétéves fejlődéséről. Utána Nyi~ kolaj Podgornij, az SZKP Köz­ponti Bizottsága elnökségének tagja lépett a szónoki emel­vényre. Elítélte az amerikai im­perializmusnak a Vietnami De­mokratikus Köztársaság és Ku­ba ellen elkövetett agresszióját és emlékeztetett arra, hogy a Szovjetunió gazdasági segítséget nyújt a vietnami népnek és fegyverekkel is segíti. Belpoli­tikai kérdésekről szólva hangoz­tatta, hogy a Szovjetunióban következetesen valóra váltják az SZKP XX. és XXII. kongresz- szusának határozatait, teljesítik a párt programját. Több testvéri kommunista párt küldöttségének vezetője üdvözölte a kongresszus tanács­kozásait. A délelőtti ülésen fel­szólalt Antonin Novotny, a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának első tit­kára, majd Waldeck Rochet, a Francia Kommunista Párt főtit­kára köszöntötte a kongresszus résztvevőit. Közölte, hogy a francia nép elismeréssel adózik a Szovjetuniónak, mert nagy tá­mogatásban részesíti az ázsiai, afrikai és latin-amerikai népek nemzeti felszabadító mozgalmát, kiváltképpen a hős vietnami né­pet. A kongresszus ezután meg­hallgatta Nicolae Ceausescu, a Román Kommunista Párt főtit­kára üdvözlő beszédét. Többek között megemlékezett a kommu­nista mozgalomban fennálló ne­hézségek leküzdésének lehetősé­geiről. Hangsúlyozta, hogy az ellentétek nem leküzdhetetle- nek, még nincs későn, hogy va­lamennyi párt állhatatos, fele­lősségteljes, türelmes erőfeszíté­sekkel megakadályozza a nézet- eltérések fokozódását, a szaka­dás elmélyülését. Beszéde után többek között felszólalt Dzsabar Raszulov, a Tadzsik KP Központi Bizottságá­nak első titkára és Ivan Kapi­tonov, az SZKP Központi Bi­zottságának titkára. Előterjesz­tette a mandátumvizsgáló bi­zottság jelentését, melyet a kongresszus küldöttei egyhangú­lag jóváhagytak. Beszámolója szerint az SZKP-nak jelenlég 11 673 676 tagja és 797 403 tag­jelöltje van, a kongresszusi kül­döttek tehát csaknem 12 és fél millió kommunistát képviselnek. Az SZKP XXIII. kongresszu­sának csütörtök délutáni ülésén Vlagyimir Mackevics mezőgaz­dasági miniszter, Luigi Longo, az OKP főtitkára, majd Zena Nurijev, a baskíri területi párt- bizottság titkára és AlekszantPr Buznyickij ukrajnai kolhozelnök után Todor Zsivkov, a Bolgár Kommúnista Párt Központi Bi­zottságának első titkára, Ar­mando Hart, a Kubai Kommu­nista Párt Politikai Bizottságá­nak tagja, a központi bizottság titkára, Dolores Ibárruri, a Spa­nyol Kommunista Pált elnöke szólalt fel. Ezzel a csütörtöki ülés befejeződött. A kongresszus pénteken, magyar idő szerint 8 órakor folytatja a vitát a Köz­ponti Bizottság és a Központi Revíziós Bizottság beszámolója felett. A Hold további kutatása prog­ramjának megfelelően 1966. március 31-én, moszkvai idő szerint 13,47 órakor a Szovjet­unióban a Hold irányába koz­mikus rakétát lőttek fel. A rakétán található a Luna— 10 automatikus űrállomás. Az állomás fő feladata olyan rendszerek kidolgozása, amelyek a Hold mesterséges holdjának I létrehozását biztosítják a hold­körüli kozmikus térség kutatása céljából, valamint az állomáson elhelyezett rendszerek kidolgo­zása az űrállomásnak szeleno- centrikus (holdkörüli) pályára juttatása céljából. A Luna—10 ; űrállomáson el­helyezett valamennyi készülék szabályszerűen működik. A koordinációs számítóközpontban folyik a beérkező információk feldolgozása. Brezsnyev beszámolója világvisszhangot keltett Nagy-Britannia szavazott Kanada az amerikai terv ellen Polgári kormányt követelnek Chu Phongnál körülzárták az ellenséges gyorshadosztály két századát Csütörtökön reggel a salgonl piactéren több ezer tüntető gyülekezett a buddhista fiata­lok mozgalmának felszólításá­ra. A tömegtüntetés, amelynek célja, hogy kényszerítse a ka­tonai juntát, adja át a helyét egy megválasztott polgári kor­mánynak, az eddigi legnagyobbszabá- sú kormányellenes meg­mozdulás volt Saigonban — A diákszónokokat hallgató tömeg mögött, a piactéren ál­ló kivégző oszlopokon, a kato­nai junta három vezetőjének kiszögezett karikatúrái voltak láthatók. A tüntetők kormány­ellenes ás Amerika-ellenes fel­iratokat lobogtattak. Közép-Vietnam vidékén he­ves harcok folytak, ahol az amerikai gyorshadosztály két századát Chu Phong támasz­ponton a szabadságharcosok kö­rülzárták. A harc színhelyére csütörtökön reggel jelentős amerikai megerősítést küldtek, de a szállító helikopterek kö­zül a szabadságharcosok többet lelőttek. Egy AP-jelentés szerint az amerikaiaknak végül is sike­rült utat vágni maguknak. A Vietnami Néphadsereg ösz- szekötő bizottsága tiltakozott a nemzetközi fegyverszüneti bi­zottságnál amiatt, hogy a sai- goni bábkormány titkos meg­állapodást írt alá az amerikai kormánnyal, amely megállapo­dás értelmében Saigon 99 évre koncessziót ad az Egyesült Államoknak dél-vietnami területek fe­lett — mint amilyen Da Nang, Ram Ranh, Vung Tau stb. —, hogy azokat katonai támaszpontként használhassa fel. A NEMZETKÖZI élet egyéb esemenyei eltör­pülnek az SZKP XXIII. ________ ko ngresszusának napjai mellett. A világsajtó témája ez a kongresszus, nagy visszhangot keltett Leonyid Brez&nyevnek, az SZKP első titkárának beszámolója. Főhelyen kommentálják a testvérországok lapjai, amelyek bő terjedelemben számolnak be a kongresszus­ról. A Rudé Právo, a központi csehszlovák lap csütörtöki1 tudósításának címe: „A kommunisták helyeslik az SZKP Központi Bizottságának po­litikáját és munkáját.” A román Scinteiában megjelent ismertetés főként a Szovjetunió belső fejlődésével foglalkozik. Kiemeli továbbá, hogy az SZKP ellene van mindenféle hegemóniának a munkásmozgalmon belül. A berlini Neues Deutschland első oldalán közölt tegnap ismerte­tőt a kongresszus második napjáról. A Berliner Zeitung vezércikkben foglalkozik Brezsnyev be­számolójának bonni fogadtatásával. Az NSZK fővárosában ingerültséget és leplezetlen csaló­dást keltett a beszámoló, mert Brezsnyev le­rántotta a leplet a nyugatnémet „békeoffenzívá- ról”. A belgrádi Politika felhívja a figyelmet arra, hogy Brezsnyev milyen nyugodt hangnem­ben szólott a nemzetközi élet problémáiról. „Le­hetetlen elvitatni a beszámoló külpolitikai ré­széből kicsengő jószándékot. A békeprogram a szocializmus természetéből fakad” — hangsú­lyozza a lap. A párizsi Humanité aláhúzza, hogy a második nap jellemzője a proletár nemzetközi­ség kifejezésre juttatása volt. CSÜTÖRTÖKÖN reggel hét órakor megnyíltak a szavazóhelyiségek Nagy-Britannia 36 millió 21 éven felüli szavazásra jogosult állampolgárai előtt. A tapasztalatok alapján a választók 70—80 százaléka szokott élni jogával. A szavazati ered­mények lapzárta után kerülnek nyilvánosságra. Az angol lapok és a közvéleménykutatók csütör­töki „előzetese” szerint 100 mandátumot meg­EGY NAP A KÜLPOLITIKÁBAN haladó többségre számít­hat Wilson és a mun- _____________________ káspártij kormány. Wil­son „bátorító” eredményt vár. Míg Heath, a tory-vezér nem is számolt a szavazást megelőző percekben Veszteséggel, ön­bizalommal telten válaszolt az újságírók kérdé­sére, hogy mit gondol ki veszi! át a tory-veze- tést — „Nem fogok veszíteni, léhát ez a kérdés fel sem vetődik” — mondotta. Közvélemény ku­tatások szerint ugyanis Heath saját képviselői mandátuma is veszélybe kerülhet a választáso­kon. Gollan, az angol kommunista párt főtnuára a választókat arra szólította feli hogy ahol van, ott a kommunista jelöltekre, ahől nem állítottak, ott a munkáspártiakra szavazzalak. S Z EMBE SZÁLLT a Ball amerikai külügymi­niszter-helyettes által proklamált zsarolással Paul Martin kanadai külügyminiszter. Mint je­lentettük, a szerdai NATO-tatnácsülésen Ball hangoztatta, hogy Franciaországnak kell viselnie NATO-ból való kilépése költségeit. Martin ki­jelentette, szó sem lehet arról, hogy Francia- országot kényszerítsék a költségek viselésére. Hangsúlyozta, hogy a 14 tagország egyike sem akarja megfosztani Párizst a NATO-radarrend­szer által szolgáltatott információktól. A Francia Szocialista Párt viszont., amelyj mindig az At­lanti Szövetség híve volt. nyilatkozatban hatal­mazta fel parlamenti csoportját, hogy húsvét után terjesszen be bizalmatlansági indítványt Pompidou kormánya ellen, mert nem -lenek égyet dé Gaulle NATO-politik-áJával. * A francia kormány csütörtöki ülésén Couve de Murville külügyminiszter beszámolt a NATO- val kapcsolatos problémákról. Az ülés után a kormány szóvivője megerősítetté: a francia kor­mány felmondta a franciaországi NATO-főpa- rancsnokságról és egyéb integrált katonai beren­dezésekről szóló egyezményt, amely így égv év múlva érvényét veszti Franciaország számára. Dominikai szolidaritási hét HAVANNA. (MTI) A trikontinentális szolidari­tási szervezet végrehajtó tit­kársága szerdán közleményt adott ki, amely az április 24- től 30-ig terjedő hetet a domi­nikai néppel való szolidaritás hetének nyilvánította. D maz új kormány ellen is tiin’et A junta lemondása a néptömegek győzelme DJAKARTA (MTI) Csütörtökön Djakartában, a fővárosban nyolcezer főnyi tö­meg (a szélsőjobboldali KAMI egyetemi diákszervezet tagjai) vonult végig az utcákon, és tüntetett az új kormány ellen. A tüntetők ugyanakkor fejét kö­vetelték Subandrio volt minisz­terelnök-helyettesnek és kül­ügyminiszternek. A magát Szabad Indonézia Hangjának nevező Sukarno-elle- nes szélsőségesen jobboldali tit­kos rádióadó csütörtökön fel­szólította Indonézia népét, hogy lázadjon fel az elnök ellen és „zúzza, szét diktatúráját”. A djakartai rádió — jelenti a Reuter — olyan rendeletet is­mertet, amelynek értelmében az indonéz minisztériumokban fo­kozott erővel kell folytatni a tisztogatást és el kell távolíta­ni azokat, akiket kommunisták­nak vélnek. A djakartai rádió jelentése szerint a rendeletet Sukamo elnök nevében adták ki és Suharto hadügyminiszter írta alá. A TASZSZ jelentése szerint Ecuadorban fokozatosan nor­malizálódik a helyzet. Véget ért az általános sztrájk, a ka­tonák visszatértek kaszárnyáik­ba. Az új elnök közkegyelem­ben részesítette az összes poli­tikai foglyokat, és engedélyt adott az emigránsok visszaté­résére. Clemente Yerő vj Inda- buro nem tagja egyik pártnak sem, de első nyilatkozatában kijelentette, hogy a „baLközép” álláspontjára helyezkedik. Meg­ígérte, hogy semleges kormányt alakít, és a lehető legrövidebb időn belül kiírja az általános választásokat. Hitet tett amel­lett, hogy az ország politikai problémáit csakis a gazdasági nehézségek legyűrésével lehet megoldani. Ramirez, az Ecuadori Kom­munista Párt egyik vezetője, aki részt vesz az SZKP XXIII. kongresszusán, nyilatkozatot adott a Pravda tudósítójának a legutóbbi ecuadori esemé­nyekről. Kijelentette, hogy a junta lemondása az amerikai imperializmus ellen küzdő nép­tömegek győzelme volt. A ka­tonai vezetők távozása azon­ban egymagában még nem oldja meg az ország súlyos ne­hézségeit KARACHI (MTI) Liu Sao-Csi és kísérete nyu­gat-pakisztáni baráti látogatá­sát befejezve csütörtökön külön- repülőgépen hazautazott Kara- chiból. Elutazása előtt a látoga­tásról közös közleményt adtak India serkenti a magánkezdeményezést NEW YORK. (MTI) Washingtoni tárgyalásainak befejeztével szerdán New York­ba utazott Indira Gandhi, in­diai miniszterelnök. A nap fo­lyamán a New York-i gazdasá­gi klubban találkozott John Lindsay polgármesterrel, vala­mint az üzleti és a társadalmi körök képviselőivel. Részlete­sen beszámolt hazája gazdasá­gi nehézségeiről, s hangoztat­ta: India segítségére keli siet­niök a fejlett országoknak, Gandhi asszony ezzel kapcso­latban kijelentette, hogy az in­diai kormány serkenteni fog­ja a magánkezdeményezést. Evégből kész „lazítani a ma­gánbefektetések ellenőrzését”. Az amerikai üzletemberek kérdéseire válaszolva az indiai politikai vezető kifejtette, hogy hazája változatlanul semleges külpolitikát folytat ki, amely a többi kozott meg­állapítja, hogy Liu Sao-Csi és Ajub Khan őszinte és baráti eszmecserét folytatott a jelen­legi nemzetközi! helyzetről, Kína és Pakisztán baráti kapcsolatai­nak továbbfejlesztéséről. A két államfő megelégedését nyilvání­totta a megbeszélés eredményei felett. A tanácskozások során hang­súlyozták, hogy tiszteletben kell tartani a kasmíri nép önrendel­kezési jogát, és a kasmíri vitát a kasmíri nép kívánságának megfelelően kejil rendezni, úgy ahogy azt Pakisztán és India egyaránt megígérte. A közle­mény szerint Kína támogatásá­ról biztosította Pakisztánt a kasmíri ügyben, Pakisztán pe­dig megerősítette azt az állás­pontját, hogy helyre kell állí­tani Kína ENSZ jogait Kína támogatásáról biztosította Pakisztánt

Next

/
Oldalképek
Tartalom