Petőfi Népe, 1966. február (21. évfolyam, 26-49. szám)

1966-02-22 / 44. szám

1966, február 22, kedd S. oldal Továbbkép zés a népművelőknek A Művelődésügyi Miniszté­rium február 22-én és 23-án táj­egységi konferenciát rendez Báas-, Békés, Csongrád megye és Szeged város főhivatású nép­művelői részére Szegeden. Február 27-én dr. Horuczi László egyetemi adjunktus tart előadást „Harc a burzsoá eszmei áramlatok, az imperializmus fel- lazitási politikája ellen” címmel. Délután meglátogatják a Somo­gyi Könyvtárat, majd este közö­sen megnézik Puccini Pillangó- kisasszony című operáját. Február 23-án csoportos kon­zultációk lesznek. A vb elnöke az ifjúsági klubban A második ötéves terv város- fejlesztési terveinek végrehajtá­sáról számol be szerdán a fia­taloknak Reile Géza elvtárs, a Kecskeméti Városi Tanács V. B. elnöke. Az előadást este 7 órakor a művelődési ház Szilády Károly utcai ifjúsági klubjában tartják. 1. Gátér új művelődési otthont kap. Az építést 1968-ban kez­dik el 400 ezer forintos állami segéllyel. 1969-re lesz készen. Addig azonban még három esztendőitek kell eltelnie... Mi a helyzet jelenleg? A gátén művelődési otthont a járási tanács legutóbb az épü­let állapota miatt veszélyessé nyilvánította. Ebbe a község vezetői bele is nyugodtak vol­na, ha tudnák pótolni mással. De nem tudják. A művelődési otthonon kí­vül semmi olyan helyisége nincs a falunak, ahol akár beszélgetdi is összejöhetne két ember. Csak az egyetlen kocsma, átellenben a kultúrotthonnal. Nincs helyi­sége a KISZ-nek, hivatalos ügy­ben az ifivezetők a párthelyi­ség egyetlen szobájában jönnek össze. De ott szórakozni nem Beszéljünk őszintén A tudatlanság ára A megyében nemrégiben három egymástól távol eső he­lyen azonos típusú bűncselek­mény történt. Fiatalkorú — te­hát a 18. életévüket még be nem töltött — leányanyák meg­fojtották és elrejtették újszülött gyermekeik holttestét. A bűn- cselekményeket már a követke­ző napon mindhárom esetben felderítették, s az anyákat — akikre előreláthatóan hosszú szabadságvesztés vár — ember­ölés bűntette miatt letartóztat­ták. A tényállás röviden ennyi, azonban a társadalom, a gyer­mekek, s a fiatal szülők érde­kében érdemes és szükséges is e szörnyű bűncselekmények elő­idéző okait megkeresni, az úgy­nevezett' kényes kérdésekkel foglalkozni, hogy elejét lehessen venni hasonló tragikus cselek­ményeknek. Elöljáróban el kell mon­danunk, hogy mindhárom fia­talkorú nagyon elmaradott csa­lád gyermeke. A szülők leány- gyermekeiket bigott vallásosság­ra nevelték — ha egyáltalán szó lehetett nevelésről — mely­nek alapvető erkölcsi tétele a szégyentől való félelem volt. Az okokat keresve még ennél is tovább jutottunk: a szinte gyer­mekfejjel teherbe esett lányok mit sem tudtak a hivatalos és szakszerű orvosi beavatkozásról — a terhesség megszakításról —, amely megmenthette volna őket a súlyoá bűncselekmény el­követésétől, a meggondolatlan szerelmi viszony következmé­nyétől. S ha már itt tartunk, vegyük sorra, boncolgassuk — anélkül, hogy a bűnösöket mentenénik — a többi előidéző okot is. A tanyák és a falvak lá­nyainak többsége, félre értel­mezett szégyenérzetből — sok­szor a szülők tanácsára — nem vesz részt a nőket érdeklő egészségügyi előadásokon, s így természetesen nem ismerheti meg a női szervezet biológiai funkcióit. Ehhez természetesen, kapcsolódik az is, hogy a szü­lők, főleg az anyák nem tesz­nek semmit annak érdekében, hogy leányaik a pubertás kor kezdetén megismerkedjenek a nemi élet problémáival, követ­kezményeivel. E három lány esetében legalább is meg va­gyunk győződve" erről. Ezért történhetett meg, hogy a terhes­ség időszakában eltitkolták ál­lapotukat szüleik előtt. Menjünk tovább. Említettük, hogy a tanyákon, a falvakban ma'nnnsdg még műidig a'ősén él, különösen az elmaradott szülők gyermekeiben, a szégyen­től való félelem. Nem akarjuk felelőssé termi az iskolát, de igen is meg kell mondanunk, hogy az iskolai nevelésnek és a népművelésnek, de a szülőknek is arra kell oktatndok a gyerme­keket, hogy vegyék igénybe a szülő, a pedagógus tanácsát, s ne szégyelljék, ha arra szükség van, a szakorvos beavatkozását. Beszéltünk a vallásos ne­velésről is, amelyben ezek a lá­nyok részesülték. Igaz, a vallás tiltja az élet kioltását, de ugyan­akkor megbélyegzi a házassá­gon kívül született gyermeket. S ezek az esetek azt bizonyít­ják, hogy a lányok jobban fél­ték, éppen a vallásos nevelés miatt, a házasságon kívül szü­letett gyermek szégyenétől, mint a gyilkosságtól! Az okokat keressük. Legutol­jára, de nem utolsósorban be­szélnünk kell a szülők felelős­ségéről is. Szinte érthetetlen do­log, hogy egy lény — s ez eset­ben mind a három lány —, aki együtt élt szüleivel, hogyan tud­ta letagadni terhességének elő­rehaladott állapotát? Hiszen, hä másnak nem is, de az anyának fel kellett volna figyelnie erre, s ha már késő is volt a művi beavatkozás, előkészíthette vol­na gyermekét a szülés megtör­téntére. Tovább folytatva ezt a gondolatsort: szinte megmagya­rázhatatlannak tűnik, hogyan tudta valamennyi leányanya megszülni gyermekét anélkül, hogy ezt szüleik észrevették volna? E kérdésekre a nyomo­zás során a rendőrség bizonyá­ra választ kap. Mi nem is ezt az oldalát fir­tatjuk e súlyos bűncselekmé­nyeknek, hanem arra hívnánk fel nagyon nyomatékosan a fi­gyelmet, hogy az iskolákban, a népművelésben az egészségügyi felvilágosítás legyen egyoldalú és leszűkített, s ne csupán bio­lógiai tényezőkre hívja fel a fiatalkorúak figyelmét. A félvi­lágosító szó akkor eredményes, ha a biológiai tényezők^ megis­merésével együtt megelőzője is az ilyen és hasonló bűncselek­mények elkövetésének, főként a következmények megmagyará­zásával, s a helyes erkölcsi ér­zék kialakításával. Igen sok még a tennivaló az egészségügyi felvilágosító munkában, s e vonatkozásban tapasztalható tartózkodás és maradiság lám ilyen súlyosan bosszulja meg magát! Gémes Gábor Gátéron is lesz OTTHONA a művelődésnek lehet. A községi könyvtár egy 4x2 méteres helyiségben szo­rong. A szobát — valaha asz­talosműhely volt — sem fű­teni, sem világítani nem lehet. Mit tehet így a könyvtáros? Érthető hát, hogy Gátéron a legnépszerűbb szórakozóhely még ma is a kocsma. Okoz is elég gondot az alkoholizmus el­len való küzdelem! J. Tóth János pedagógus, a művelődési otthon igazgatója — egyben a népfront titkára — elhatározta tehát, hogy a tila­lommal ellentétben nyitva tart­ja a művelődési otthont. Jóin­dulatát lehetetlen kétségbe von­ni, elhatározását az épület ve­szélyessége miatt mégsem lehet helyeselni. A járási tanácsnak igaza van: az épület veszélyes. Falai repe­dezettek, plafonjáról nagy da­rabokban hullik a pelyvás sár­vakolat. Az épületet alámosó talajvíz bármely pillanatban le- rogyaszthatja a falakat. Az ab­lakok nem zárhatók a veteme­dés miatt. Szabadon süvít be a szél, fűtésre nincs lehetőség. A terem közepén egy ping­pongasztal árválkodik, jeléül annak, hogy még így is bejön- nénék ide a fiatalok. Az épület­hez ragasztott Szegényes szo­bában, amelynek mennyezetéről bádogtaknőbe ömlik a becsur- gó hóié, 28 poros szék, az áll­ványon ütött-kopott televízió- készülék. Ki az a bátor ember, aki ide beül? Pedig nagy szükség volna rá. Az állomásfőnöki irodában mutatott Nagy László egy lis­tát az „eljárók”-ról. Az 1500 lakosú faluból Csongrádra 30 Félegyházára 50, Budapestre pe­dig 30 — harminc éven aluli fiatal jár el dolgozni. A község egyetlen termelőszövetkezeté­ben, az Aranykalászban a ta­gok átlagos életkora 54 eszten­dő. Nagyon nagy szükség vol­na Itt fiatal munkáskézre. Tervezgetnek, beszélgetnek a megoldásról eleget. I 3. | Bálint Mihály vb-elnök el­mondotta, hogy a községi ta­nács felajánlott öt évi KÖFÁ-t, mintegy 600 ezer forintot egy új művelődési otthonra. Ám ez kevés. Bíznak benne, hogy kap­nak megyei támogatást is. Nagy László népfrontelnök szerint a lakosság köréből mint­egy háromszázan akár 10 napot is dolgoznának társadalmi mun­kában. A MOKÉP 100 ezer fo­rinttal járulna hozzá az új kultúrotthon megépítéséhez. A helybeli Aranykalász Termelő- szövetkezet is részt vállal a terhek viselésében, ha a kul- túrotthont magastetősre terve­zik, amelynek padlását a tsz hasznosítaná könnyű termények — pl. napraforgó tárolására. A földművesszövetkezet büfébe­rendezésről gondoskodik, erre már adott ígéretet, annál is inkább, mert a jelenlegi mozi­helyiségre az fmsz-nek sürgősen szüksége van. Kell tehát a kul­túrotthon a mozinak is. 4. Még három esztendőnek kell tehát eltelnie, amíg megnyitják az új művelődési otthont. Ám addig sem állhat meg az élet. Javasolnánk a község ve­zetőinek: az előttük álló — bi­zonyára nehéz — három esz­tendő alatt legyenek rugalma­sak és ne mondjanak le a nép­művelésről. Megoldásként kí­nálkoznék, hogy az iskolater­meket is vegyék igénybe isme­retterjesztő előadások tartására. A termelőszövetkezet pedig a mezőgazdasági jellegű előadá­sokhoz, rendezvényekhez ad­hatna kölcsön a községhez kö­zel eső majorjában helyiséget. Sőt az is előnyös megoldás lenne, ha a falu fiatalsága ré­szére a termelőszövetkezet hoz­na létre egy klubot. Erre már számos példa akad a megyé­ben, Balogh József Tizenkét megy# vetélkedője a Kossuth rádióban ÉRDEKES és nagyarányú ve- I telkedét rendez a Kossuth rá­dió a következő hónapokban ! tizenkét megye számára. A ver- ; senyben hat dunántúli és hat alföldi megye indul. Egyelőre még nem dőlt él, hogy az első fordulóban Bács-Kiskun megye melyik dunántúli megyét kapja vetélytársnak. A verseny első fordulója áp­rilis elején kezdődik, megyénk szereplésére május 6-án, pén­teken kerül sor. Az egymással szembenálló vetélytársak 150— 200 főnyi csoportot szerveznek, amelynek tagjai az irodalom, művészetek, valamennyi tudo­mányág, mezőgazdaság és ipar területéről, a megye történeté­ből, egyszóval az élet minden J területéről feltett kérdésekre I igyekeznek majd választ adni. A KÉRDÉSEK hatvan száza­léka megyénkre, 40 pedig a ve- télytárs megyére vonatkozik. A válaszadásban mindenféle se­gédeszközt — szakkönyveket, lexikonokat, telefonérdeklődést stb. — fel lehet használni a megszabott határidőn belül. Ér­dekessége a vetélkedőnek, hogy a verseny tartama alatt a me­gye bármely lakosa felhívhatja telefonon mind a rádiót, mind a megyei versenybizottságot és helyes válaszadásával részt ve­het a versenyben. A rádióközvetítés tartama alatt a Magyar Rádió és Tele­vízió URH-s kocsija cirkál majd a megyében azzal a cél­lal, hogy a községekben bárki­nek kérdést tehessen fel. Ügy tervezik, hogy az^első forduló idején a versenyben részt vevő csoport a megyei tanács kultúr­termében foglal helyet, a ver­senyt rendező biztottság pedig a rádió 6-os stúdiójából irányít­ja a versengést. A MEGVEI tanács művelő­désügyi osztályán idejében fel­készültek az országos jelentősé­gű eseményre. A társadalmi és tömegszervek képviselőinek be­vonásával megtárgyalták a ver­seny részleteit és a vetélkedőn részt vevő csoport összeállítását iS. A rendkívül érdekesnek ígér­kező vetélkedőnek az a célja, hogy a megye lakosságának ér­deklődését fokozott mértékben ráirányítsa saját megyéje kér­déseire, de ugyanakkor a vetél­kedésben részt vevő partner- megye problémáira is. Hogy az első fordulóban ki lesz Bács- Kiskun megye vetélkedő part­nere, az a közeljövőben már eldől. A VETÉLKEDŐ döntőjét szeptemberben tartják. Ismerkedés a kor tudomaimyal A mai diákok legnagyobb ré­sze nagy érdeklődést tanúsít a híradástechnika iránt. A kor tudománya ez. Iskoláink igye­keznek az ifjúság ilyen irányú érdeklődését kielégíteni. A Kecskeméti Katona József Gim­náziumban híradástechnikai gyakorlati oktatás is folyik. A diákok az egyszerű szerszám­kezeléstől egészen a kétlámpás rádiókészülék összeszereléséig megismerkednek a rádiótechni­ka alapelemeivel. Az iskola munkáját a Budapesti Rádió- technikai Gyár kecskeméti gyáregysége anyaggal és felsze­reléssel segíti. Képünkön: Tóth Imre fizikatanár, a gyakorlati ktatás vezetője képletek meg- 'Jásában segít az V/c osztály rákjainak. (Pás&tor Zoltán felvetek,>

Next

/
Oldalképek
Tartalom