Petőfi Népe, 1965. december (20. évfolyam, 283-308. szám)

1965-12-12 / 293. szám

Szóljanak a bajaiak Beszélgetés Major Máté professzorra £;:A bajai Művelődési Ház Dózsa-termében a ..Szóljanak a bajaiak” cí­mű előadássorozat kereté­ben dr. Major Máté Kossuth-díjas akadémikus tartott előadást Építésze­tünk problémái címmel.” — Hogyan fogadta professzor elvtárs szülővárosa meghívás® az előadássorozaton való rész. vételre? — Az ötlet nagyon tetszett. A forma újszerűségéről írt a Nép­szava is. Eddig is jártam az országot, előadásokat minden jelentős városban tartottam — , Kecskeméten is — de Baján . még sohasem. Nagyon vártam : a meghívást, és szívesen vál­laltam a megtiszteltetést. — Kajk András a Népszavában az előadássorozatról ,,Bajai próféták” című cikkében írja,' hogy lehet híres valaki az or­szágban és a világban”, — de most Baján keU „híresnek” lennie. Hat nap múlva ... dr. Major Máté professzor úr „vizsgázik”. Mi a véleménye ezzel kapcsolatban a szülővá­rosában tartott előadásról? — Izgatott és elérzékenyült voltam. Különösen akkor, ami­kor megláttam a zsúfolt termet, az ismerősöket, rokonokat, a volt osztály- és iskolatársakat, a helyi vezetőket és az érdek­lődő ismeretlenek várakozó te­kintetét. Legszívesebben bajai élményeimről beszéltem volna, de tudtam, hogy komolyabbat várnak tőlem. Az elgondolt be­vezetőt is hamarosan félbesza­kítva a témára — a Le Corbu- sierről tartott előadásra — kel­lett áttérnem, hogy a „vizsga” sikerüljön. — Milyenek kapcsolatai a vá- ross&l? — Baján születtem 1904-be-n. Elemi és középiskolába — a III. Béla Gimnáziumba — is itt jár­tam. 1922-ben. érettségiztem. Fe­leségem, Fenyő Erzsébet épí­tészmérnök is bajai. Baján csak néhány rokonom él, apám 1925- ben, anyám 1952-ben, egyik bátyám 1956-ban Baján halt meg. Jómagam négy évti­zede budapesti lakos va­gyok. Amíg szüleim éltek, gyak­rabban hazajártam. Nemrég volt 40 éves érettségi találko­zónk Baján, és már készülök a 45 .-re. A volt osztály- és isko­latársak közül most is sokan felkerestek itt-tartózkodásom idején. Pesten néha főzzük a halászlevet és szívesen gondo­lunk a bajai ízekre. Jártam a városban a tanácselnök meghí­vására Erdei Ferenc társaságá­ban a Béke tér rendezési tervé­nek megbeszélése ügyében. Töbhször csónakáztunk szár­nyas motorossal a Dunán a vízügyi igazgatóval és a tanács- titkárral. Legutóbb Sőtér István professzort hívtam a városba. Jellemző — és erre büszke va­gyok —, hogy milyen hamar megszereti az idegen is ezt a várost. Sőtér István jelenleg Amerikában tartózkodik és az onnét küldött üdvözlő lapján a nyári bajai kirándulásunkra emlékezik. Major elvtárs munkásságát elég széles körben ismerik, mégis szeretném, ha röviden vázolná az újságolvasók szá­mára pályáját. — Építészmérnöki oklevelem birtokában előbb magánterve­zői, később magánvállalkozói irodában dolgoztam, önállóság­gal is kísérleteztem, de meg­felelő összeköttetések hiányá­ban, sem Kánt tervező, sem sána. Már elhelyezésük is gond a lakásban. Különösen büszke vagyok a két világháború kö­zött megjelent progresszív fo­lyóiratokból álló gyűjtemé­nyemre. Érdekel a művészet minden műfaja. Rendszeres ol­vasó vagyok, ehhez egyéni szisztémám van. Minden este legalább 10— 12-ig olvasok. Előbb képeskönyv-jellegű kiad­ványokat nézegetek, azután a folyóiratokat tanulmányozom. Végül az elalvás előtti időszak­ban szépirodalmat olvasok. — Annáik idején a Magyar Építőművészeiben professor elvtárs cikket írt Baja műem­lékeiről. Ezt közlésre átvette lapunk is. Ebben a cikkben több olyan megállapítást tesz, hogy mi befolyásolja kedve­zőtlenül a városképet. A cikk­ben Irt tanácsainak egy részét városunk végrehajtotta. Így pl. megszüntette a ezökőkutat és a gyógyszertáron is fennma­radtak a Pacsirta című film forgatása alkalmával paplrma- séből „helyreigazított” elemek, várva a visszaállítást eredeti Egy népművelő naplójából j\fem maradt más hátra, ^ * mint a jelentést megírni. Előadás N. majorban, huszon­hét hallgató számára általános esztétikai kérdésekről, elsősor­ban irodalmi példákkal illuszt­rálva ... s J ó egy órával korábban ér­kezem. Az irodában nem tudnak mit kezdeni velem. Hellyel kínálnak, és mentege­tőznek az esetleges gyér érdek­lődés miatt. — Tudja, itt főként állatgon­dozók laknak. Tehenészek. Az esti fejes után fáradtak már. Még a televízió előtt is inkább a gyerekek szoktak ülni. Kimegyek az utcára. Egy a&z- szony megnéz háza ajtajából, köszöntőm. Visszabólint és be­megy. Gumicsizmás férfi halad a latyakos úton. Apró gyerek fut eléje. Felemeli és szó nél­kül hallgatja, mi minden tör­tént, mióta elment hazulról. Megszólítom, mert kínos így 'gyedül kerülgetni a tócsát, há­zai, embereket. Ahogy bemutat­kozunk, akaratlanul is összeha­sonlítom a kezünket. Az övé széles, rövid, vaskos ujjakkal. És nyirkos a tenyere. Az enyém? Azt szokták rá mon­dani: „hegedűre termett". Hallott az előadásomról. Azt is, hogy irodalomról lesz szó, vagy könyvekről. — Nehéz volt a mei nap? — mint kivitelező egzisztálni nem tudtam. Ezért 1936-ban az Or­szágos Társadalombiztosító In­tézethez mentem állásba, ahol a műszaki osztályon — utoljára mint főmérnök — működtem 19454g. Ez időben tervpályázatokon vettem részt, díjakat is nyer­tem, de csupán négy magán­megbízást sikerült kapnom: egy kisebb és három nagyobb több­lakásos épületet Budapesten, melyek közül kettőt nemcsak a bel-, hanem a külföldi szakiro­dalom is publikált. Építészeti felfogásom és említett épülete­im alapján 1943-ban a CIAM (Congres Internatdonaux d’ Ar­chitecture Moderne) magyar szekciójának tagja lettem, s maradtam feloszlásáig. Erre az időre esik szakirodalmi — épí­tészetelméleti — munkásságom kezdete is. A Tér és Forma cí­mű folyóirat átszervezésekor 1942-ben tagja lettem a lap szerkesztő bizottságának. Major Máté professzor 1931-beo kerül kapcsolatba a munkásmozga­lommal. A szocialista Képzőművé­szek Csoportjának titkára, a XI. kerületi Szociáldemokrata Pártszer. vezet elnöke volt. Az illegális Kom­munisták Magyarországi Pártjának 1933-tól tagja. A Maszaki Egyete­men 1948 óta ad elő, tanszékvezető egyetemi tanárrá — az építészet­történet és elmélet témakörében — 1949-ben nevezték ki. A Magyar Tudományos Akadé­mia 1960-ban rendes tagjává vá­lasztja. Tagja számos hazai és kül­földi tudományos bizottságnak és művészeti szövetségnek. — A legújabb megtiszteltetés két napja ért — mondja — és ezt Baján közölhetem először a nyilvánossággal: hogy a Tudo­mányok és Művészetek Szerb Akadémiája külföldi tagjává választott. — Sokirányú szakmai és itt fel nem sorolt társadalmi elfog, laltságai miatt jut-e ideje ter­vezésre és jelenleg milyen szakirodalmi tevékenységet fejt ki? — kérdeztük. — Tervezni jelenleg nincs időm. Utoljára terveim szerint (társtervező részvételével) négy soklakásos bányászlakóház épült Tatabányán. A szakiro­dalmi tevékenységet illetően el­mondhatom, hogy eddig csak­nem háromszáz cikkem, tanul­mányom jelent meg különböző szakinai, társadalmi és irodal­mi lapokban, külföldön is. Az Építészetitörténet címmel írt háromkötetes magyar és német nyelven megjelent szakköny­vem átdolgozott, bővített máso­dik kiadásán munkálkodom. Még ez év karácsonyán jelenik meg P. L. Nervi című kismo­nográfiám. A Filmtudományi Intézettől i megbízást kaptam „Filmtudo- . mány és művészet” címmel , könyv írására. Véleményem sze­rint az építészet nem választ- . ható el a többi művészetektől, . ezért Is szívesen kezdek a könyv , írásába. í — Ügy tudjuk, professzor elv­tára m pécsi filmfesztiválon I tagja volt a társadalmi zsüri­J nek. Mi a véleménye a magyar filmekről? * — Véleményem szerint a " magyar film reneszánszát éli. “ Nagyon figyelemre méltóak a Balázs Béla Stúdió produkciói. — Társadalmi és szakmai el­foglaltságai mennyire teszik lehetővé a tájékozódását? — Jövedelmemnél aránytala­nul nagyobb mértékben, havon­ta 700—800 forintot fordítok könyvek és folyóiratok vásárló­slílusába. Milyen tanácsot ad. hat befejezésül városunk fej­lesztésére vonatkozólag? — Elsősorban a fürdőváros! koncepció kibontakoztatását lá­tom legfőbb célnak. Már volt bajai mérnök-osztálytársamtól érdeklődtem az ipartelepítés perspektívájáról, amelyben vé­leményem szerint nagyobb sze­repet játszhatna a hajójavító és hajóépítő üzem fejlesztése. A lehetőségek kihasználása mind­két említett területen a legna­gyobb jelentőségű a városban. Kulturális téren jó lenne és ez idegenforgalmi szempontból is hasznos — felújítani a régi maszkajárásokat. Sajnos, a ta­nácsháza (volt Grass alkovich- palota) kupoláit átépítették, ami stílustörést jelent és a Béke té­ri földalatti WC elhelyezése sem odavaló megoldás. Befejezésül azt mondhatom, hogy mindig szívesen segítet­tem és segítek a városnak prob­lémái megoldásában és remé­lem mielőbb találkozom a ked­ves bajai közönséggel is — fe­jezte be nyilatkozatát dr. Ma­jor Máté. Bánáti Tibor Tudom, hogy bárgyú kérdés. Mondhatná rá: mi közé hozzá? — Mint a többi — válaszolja és nevet. Erőltetettem De hát én azért jöttem, hogy beszél­jek neki a szépről, a művészet­ről, könyvekről. — Szokott olvasni? — folyta­tom ugyanolyan bárgyún. — Ritkán. ínlcább újságot. A gyerek megunja már az álldogálást. ti ehív a lakásba. Erős tej- szag csap meg. Nem baj. Meg kell szokni. — Nehéz ám itt összeszedni az embereket: Sokat dolgozik asszony is, férfi is. Bólogatok. Legszívesebben megmondanám neki, hogy iga­zán nem számít, ha nem érdek­li az előadás. Feküdjön le nyu­godtan, úgyis hajnalban kel, én pedig sohasem csináltam ilyes­miből hiúsági kérdést. — Mennék, de eltarthat más­fél óráig is. Akkor annyival ké­sőbb fekszik le az ember. Ha elmegy, már figyelni is akar. Minek üljön ott, ha nem fi­gyel? Igaz? Pillanatnyi hallgatás után böki ki: — Miről szól pontosan az elő­adás? Úgy értem, hogy írókról, vagy kikről? Megnyugtatom, írókról. Jó­kairól, Móriczról. Hátha na­gyobb érdeklődés csillan meg szemében. — Tavaly egy hétre levett a lábamról valami betegség. Nát­ha, köhögés. Akkor három köny­vet is elolvastam. Az asszony hozta a szomszédoktól. Ami ne­künk van, már régebbről isme­rem. Olyasfélét gagyogok, hogy a könyv munka után felüdít, szó­rakoztat. Hosszasan nézi az ar­com. — Igen, azt mondják. Ha el nem alszik közben az ember. Erős munka ez, nagyon kell az alvás. Amikor kilépek az ajtón, utánam szól: — Benézek, ha addig megjön az asszony. /§ kultúrteremben a tele­vízió mellett állva kez­dem a... már nem merem előadásnak nevezni. Az asztal­ra kiraktam fél tucat könyvet, cédulák lógnak ki belőlük. Az idézetekhez. Huszonheten ülnek előttem. Kezem még a hátam mögött rejtőzik. Néhány perc múlva biztosan hevesen hado- nászok, de most még fegyel­mezem magam. Minden mon­datom hatását figyelem az ar­cokon. Hogy értik-e. Eljött az ismerősöm is. Könyökére tá­masztja a fejét. Nincs elegendő lelkierőm az előre elképzelt szö­veghez. „Kicsi idő jut itt az al­vásra.” A lehető legrosszabbat válasz­tom. Mesélni kezdek könyvek­ről. Elmondom a tartalmukat. És hogy ki, milyen ember volt az írójuk. Tudománytalan. De figyelnek. Aztán befejezem. Tudom, senki sem fog kérdezősködni, időt se hagyok rá. Az ismerős fejőgulyás megvár az ajtóban. — Megmondaná még egy­szer annak a könyvnek a cí­mét? Amelyikről először be­szélt. Megmondom. — Jó könyv, ugye? Ha ne­tán valami betegség ér, elolva­som. Milyen képet vághatok? Min­denesetre nagyot nevet, úgy te­szi hozzá: — Lehet, hogy előbb. Majd apránként. Jó éjszakát! f öhet a jelentés. Nem is értem, miért vagyok elé­gedett, és mégis nyugtalanabb, mint máskor. Maros László Németh László: r íróvá avatnak ii 11 uszonnégy éves voltam, s még nem láttam eleven írót, egyetlen sor írásom sem jelent meg, s elszorult a szívem, ha arra gondoltam, hogy vala­melyik szerkesztő ajtaján be­kopogjak. Akkoriban sok szép frázist hallottunk kisemmizett magyar tehetségekről, s noha még kísérletet sem tettem a fel­tűnésre, én is félrenyomott ta­lentumnak éreztem magam, aki­nek írói karrierje a halála után kezdődik, csakhogy más félre­nyomott tehetségekkel ellentét­ben én egész jól éreztem ma­gam ebben a szerepben. Egyetemi éveimet boldog el- vadultságban éltem át. Ami az orvosi tudományban érdekelt, hamar kiszippantottam, s ha rámjött a verselő düh, hónapo­kig nem látott az egyetem, ősz­szél a budai hegyekben csatan­goltam, melegedő februári dél- előttökön a vásárcsarnok alól néztem, hogy szeplősödik szem­ben a Gellért-hegyen a hó. Köz­ben a királydrámától az irány­regényig minden műfajt beba­rangoltam; kurta katonabeke­csem zsebéből hosszú szótárfü­zet állt ki, elhagyott ferencvá­rosi utcákon meg-megállva, egy- egy gázláng világánál ebbe je­gyeztem be az elkészült vers­szakokat. lobból a fél vad állapotból az elém esett orvosi dip­loma vert fel. El sem tudtam képzelni, hogy állom meg a he­lyemet egy tülekedő gyakorlati pályán, mikor a legközvetlenebb környezetemet is ködön át lát­tam, mint egy ellebbenőben le­vő álomvilágot. Hosszú távoliét után akkor találkoztam első gyermekkori szerelmemmel, aki­nek sértő életrevalóságát azzal büntették meg az istenek, hogy hajdani ismeretségünket el ne feledhesse. Persze, minél hama­rább össze akartunk kelni, s ne­kem királydrámák helyett most már valamelyik orvosi iparra kellett vetnem magam, ha el akartam kerülni a fenyegető vi­déki körorvosságot. A vidám mátkaság és az eg­zisztenciális szorongás esztende­je volt ez, s én csaknem telje­sen abbahagytam az írást, né­ha-néha hullattam el egy-egy félbemaradt verset. Menyasz- szonyom gyakorlati érzékét azonban fúrta az én irodalmi tevékenységem, s kamatoztatni szerette volna ezt a rengeteg írásba ölt időt. Ő vette észre, hogy a Nyugat novéllapályáza- tot hirdet, s nem nyugodott, amíg elő nem kotortuk egy régi elbeszélésemet, melyben nagy­anyám halálát írtam le, s pa­raszt rokonaim híres perpatva­rát. Ez a novella, melynek mi a Horváthné meghal címet ad­tuk, véletlenül egész jó mun- kácska volt, de lehetett volna csapnivaló is, hiszen egy Dózsa Györgyről szóló jambusdráma. s egy érzelgős verses regény közt. keletkezett; azok közé a művek közé tartozott, melyekben egy írójuktól független bölcsesség szinte az író ellenére bontja ki a remeket. Legépeltük, beküld- tük, s a következő hetek izgal­mai közben csaknem teljesen megfeledkeztünk róla. C zülednk nem nagyon gyá- ^ molították házasságunk ügyét, s mi elhatároztuk, hogy titokban fogunk megesküdni. Budán egy hónapos szobát vet­tünk ki; amíg jobbra fordul a sorsunk, gondoltam, diáktanítás-

Next

/
Oldalképek
Tartalom