Petőfi Népe, 1965. december (20. évfolyam, 283-308. szám)

1965-12-30 / 307. szám

1 oldal 1965. december 30. csütörtök r N A P T A K 1365. december 3«, csütörtök. * Névnap: Dávid. Napkeltei L 1 óra 38 pere. . Napnyugta: 16 óra X perc. — Háromszázezer májliba. Ez évben volt az utóbbi évek leggaz­dagabb hízottliba-fel- hozatala. A termelőszö­vetkezetekből, háztáji gazdaságokból 280 ezer kövér vízi szárnyast vá­sároltak fel eddig a földműves szövetkeze­tek és még mfntegy 20 ezer átvételével szá­molnak. A világ legnagwhb hajója Több mint 200 ezer tonna vízkiszorításit lesz a világ legnagyobb hajója, az „Idemitsu Haru” nevű japán olaj- szállító, amelynek épí­tése januárban kezdő­dik, de még a jövő év­ben vízre is bocsátják. A berendezések teljes automatizálása lehető­vé teszi, hogy a 242 méter hosszú hajón mindössze 32 ember teljesítsen szolgálatot. A tartályhajó 2 mil­liárd liter nyersolajat fog szállítani évenie a Perzsa öbölből Ja­pánba. — A KELLEMES, tavaszias időben meg­kezdték a gyümölcsfák ápolását megyénk kert­jeiben. Legtöbben a kiskőrösi járásban dol­goznak a gyümölcsö­sökben a fakérgek tisz­tításán. az ágak ritkí­tásán. Zola: termpkenysEG, MUNKA, igazság Az Európa Zola-soToza- tűből a Négy evangélium című tetralógiának első három kötete már a könyvesboltokba került. A kötetek a sajátos tolat társadalom-boldogulási koncepciót tükrözik. MÓRZSÁK Távmásolás Az amerikai „Electro­nics” «Imü szaklap ad lürt egy olyan gépezetről, amely a távolban is má­solni tudja az írott vagy nyomtatott szöveget. A készülék először elektro- xiik.ue.an ,.elolvassa”, majd h an gszi gnál okká. alaki tj a át a szöveget, s a hango­kat telefonkábelen közve­tít a címzettnek; a kábel másik végében a felvevő készülék újabb gépbe to­vábbítja a szignálodat. Ez a gép néhány másodperc alatt elektronikus ütem hűséges másolatát adja az eredetinek. Hálóval a köd ellen Az amerikai New Jer- sey-ben a légi közlekedés szakértői most próbálnak ki egy új ködeloszlató módszert, amelyet a chi­lei indiánoktól lestek el. A hegyi lakó Indiánok ugyanis rendkívül finom hálókat használnak a köd­ben, minthogy a hálósze­meken a ködszemcsék vízként csapódnak le. A légiközlekedéshez nylon­hálókat akarnak használ­ni mozgatható keretben és ennek segítségével né­hány pere alatt „folyosó­kat” tudnak vágni »köd- teli, " Elkészült a raeza leltár megyénk tan­gazdaságaiban. A ve­tésterületek számbavé­telekor minőségi el­lenőrzést is végeztek a szakemberek. Megálla­pították, hogy az őszi gabonák nagyobbrészt szépen fejlettek, csak mintegy 30—40 ezer holdon gyengébb a nö­vényállomány, ahol műtrágyázással ser­kentik majd a növé­nyek fejlődését. — A KUNSZENT- MIKLÖSI Zenebará­tok Köre immár egy éve működik sikeresen. Ennek egyik titka, hogy a próbák előtt a zenekar tagjai hangle­mezről hallgatják meg az éppen műsorukra kerülő zenedarabot. Ezt azután megvitat­ják, illetve a hangsze­rektől függően szóla­mokra bontva átve­szik. A községi tanács elhatározta, hogy a szakkört, a további si­kerek érdekében, har­minc művészi hangle­mezzel ajándékozza meg az új esztendő­ben. (Szatmári Károly leveléből.) Az ikrek éve 1965. nemcsak az űr­hajózásban az ikrek éve. de úgy látszik, a Földön is- Wels felső- ausztriai városkában egy 35 éves anya 1965 folyamán két ízben szült egészséges iker­párt: 1965 január 4-én két leánykát, december 7-én pedig egy leányt és egy fiút. Megismételik a Brecht-műsort Január 7-én. pénte­ken délután 5 órakor ismét bemutatja a kecskeméti városi mű­velődési ház Kelemen László Irodalmi Szín­pada a Hozzátok be­szélek című Brecht- műsort. Az előadást a középiskolások számá­ra tartják, amelynek megtekintése igen jó alkalom a téli szünidő hasznos eltöltésére. Az előadás után a rendező Banos József vezetésével vitát nyit­nak a műsorról. — „Vizes” értekez­letet tartottak tegnap az Alsódunavölgyi Víz­ügyi Igazgatóság sza- kaszmémökel és a víz­ügyi társulások veze­tői. A tanácskozáson a nagymérvű belvíz le­vezetését, s az ezzel kapcsolatos feladatokat vitatták meg. A gyako­ri esőzések végett az Alsódunavölgyi Vízügyi Igazgatóság körzetében több mint 54 ezer hold- nyi területet borít bel­víz. amelynek leveze­tését már most meg kell kezdeni, hogy a tavaszi nagyobb kárié- teüt rtvpfflcJŐMSfc. — Az idén befejez­ték Harta vízmű vetí­tését. A község lako­sainak összefogásával minden utcába eljutott a vízvezeték. Befeje­zésként 24 lakás várja még a víz bekötését. Már az árkokat is ki­ásták, a Kiskunhalasi Vízmű Vállalat azon­ban késlekedik a mun­kákkal. bár a kedvező időjárás lehetőséget nyújtana a víz vezeté­séhez. 10U éve, 1865. december 30-án Bombay-ben szüle­tett Rudyard Kipling No- bel-díjös költő és író. Angliai tanulmányai után. mint újságíró került visz- sza Indiába. Sokat utaz­gatott. Bejárta Indiát, Ja­pánt, a Távol-kelet orszá­gait, volt Dél-Afrikában, Ausztráliában és négy évet töltött Amerikában. Mestere volt a rövid el­beszélésnek, színpompás, mozgalmas állattörténete­ket írt. Nagy termékeny­séggel ontotta müveit, amelyeknek színhelye többnyire India. Egyes írásaiban dicsőíti az an­gol imperializmust, ég gyarmati uralmukat. Az első világháború idején tollát a háborús uszítás szolgálatába állította. — Ezek a művei azonban nem. tartják fenn nevét, hanem kitűnő környezet- rajzai, állattörténetei. Legnépszerűbb írása, a világszerte mindmáig ol­vasott, számtalan kiadást megért ..Dzsungel köny­ve” 1894-ben jelent meg először. Folytatását is megírta, de kevesebb si­kerrel. Hivatali logika Glasgowban a váro­si tanács elhatározta egy új uszoda megépí­tését. A határozat szó szerint kimondja: „A régi uszoda anyagát fel kell használni az új építkezéshez, a régi épületet azonban cs<ak az új uszoda felépülé­se után szabad lebon­tani.” — Közel százezer sertést perzselnek meg a szilveszteri disznóto­rokhoz. Megyénk ház­táji gazdaságaiban az idén közel negyedmil­lió sertést hizlalnak meg a parasztemberek saját céljaikra. A hí­zók nagy része az év végi ünnepekre került. Illetve kerül kés alá. Hét kilométer a Föld belsejében A Szovjetunióban a Kaftpir tengertől keletre befejezték egy olyan fú- róberendezés munkála­tait, amely 7 kllorfTSter mélységben behatol a Föld kérgébe. Ez már a második hasonló bereu dezés a Szovjetunió terű­Kecskeméti kulturális program ELŐADÁS: Haladás Szakszövetkezet. GYERMEKEKNEK: Délután 2 órakor a gyermekiSzíTiiháxban rajz­és bábfilmeket vetítenek, majd fél négyíko-r isme­retterjesztő filmeket az ifjúság részére. KIÁLLÍTÁS: A Katona József Mú­zeum: Kiállítás a'múzeum képanyagából. Verseny — matematikából és fizikából A Kecskeméti Városi Művelődési Ház a téli szünidőben is gondosko­dik arról, hogy a fiatalok hasznosan és kellemesen tölthessék el szabad idejü­ket. Az ifjúsági klub elő­adásainak keretében ja­nuár 4-én, kedden délután 3 órakor matematika és fizika egyéni versenyt rendeznek, amelyen a harmadik és negyedik osztályos középiskolai ta­nulók vehetnek részt. A három legjobb matemati­kust és a három legjobb fizikust értékes ajándé­kokkal jutalmazzák. A versenyre a városi művelődési házban lehet jelentkezni. — KELLEMES Szil­veszter esti szórako­zásról gondoskodik a Vendéglátó Vállalat valamennyi bajai üzemegysége. A Klub Eszpresszó, a Duna Ét­terem és a Petőfi szi­geti Halászcsárda ösz- szes termeiben terített asztalok várják az ó- esztendőtől búcsúzó kö­zönséget. A jó hangu­latot, a kitűnő ételek és italok mellett, a leg­jobb tánc- és népi ze­nekarok biztosítják kivilágos kivirradtig. Éjfélkor mindhárom szórakozóhelyen malac­sorsolás lesz. (Pechtler Ferenc leveléből.) — Verona városában egy virágüzlet kirakatá­ban az alábbi hirdetés Je­lent meg: „Nálunk a vi­rágok olyan olcsók, hogy még a férjek is megvá­sárolhatják. — Libából érkezett legtöbb a háztáji gaz­daságokból idén a föld­művesszövetkezetek felvásárlótelepeire. A tervezettnél 44 vagon­nal többet, összesen 216 vagon aprójószá­got vásároltak fel a földművesszövetkeze­tek eddig megyénk háztáji gazdaságaiból. Felejthetetlen élmény Az „Information” című párizsi folyóiratban látott napvilágot a következő hirdetés: „Jelentkezzék az a fiatalember, aki októ­ber 24-én este körülbelül 21,30-kor a Trocadéró megálló közelében a Met­róban megcsókolt. A le­velet kérem „Felejthetet­len” jeligéire. — Egy fia­tal lány, aki azóta sem tud aludni.”­— ötvenhárom nö­vényi és állati kártevő ez évi kártételét mérik fel a megyei tanács szaikemberei. Kimutat­ják. hogy egyes állati, illetve növényi kárté­telt milyen mértékben tudtak befolyásolni a különböző vegyszerek alkalmazásával. Megál­lapították például, hogy a tavaszi pocok- irtó hadjárat eredmé­nyes volt, és ezzel mintegy 70 millió fo­rint kárt előztek meg. Mérleg készül a pero- noszipórafertőaésiöl is. — MADÁRVENDEGEK érkeztek a Kiskunság szikes tavaira. A telet itt töltő madarakat való­ságos tenger fogadta e vidéken, ahol a gazdag zsákmányszerzési lehetőség néhány költözőma­darat is itt marasztalt. Most a megfigyelések szerint, nagy bukók, s északi búvárok ütöttek tanyát a halastavak mentén. Ezek a madarak rendkívül hosszú ideig tudnak a víz alatt tar­tózkodni, s 100—150 méter hosszan üldözik ál­dozataikat. Lábaik éppen ezért uszonyosak, sőt, a vízalatti úszásnál a szárnyukat is evezésre használják. Falumúzeum létesül Kunpeszéren Halász Antal, a kunpeszéri i általános iskola igazgatója évek óta gyűjti a község határában fellelhető régiségeket. Igen ér­dekes, a község történetére jel­lemző anyag gyűlt össze, ame­lyet hely hiányában az iskola ,'gyik szertári szobájában őriz. Tavaly, mikor az új művelő­dési házat átadták rendelteté­sének, felmerült a gondolat, hogy a nagyméretű előcsarnok­ban nem lehetne-e Halász An­tal gyűjteményét elhelyezni. A dunavecsei Járási Tanács a gon­dolatot magáévá tette és gon­doskodott róla, hogy a duna­vecsei általános iskolában fe­leslegessé vált 10 üvegezett szekrényt megkapja a kunpe­széri művelődési ház. Az elő­csarnokban fogják elhelyezni a-ekrényeket és bennük a Ha lász Antal által gyűjtött régé­szeti és községtörténeti lelete­ket. A kijavításra szoruló anya­got a Kecskeméti Katona Jó­zsef Múzeum restaurátorai rendbehozzák és azokról a tár­gyakról, amelyeket régészeti ér tékük miatt be kellett szállítani a megyei múzeumba, fénykép- nagyítást készítenek és azokat is elhelyezik a szekrényekben Magyar gépek a most épülő jugoszláv és ghanai gyógyszerüzemekben 41 vegyi gyárat rendelt a Szovjetunió A magyar vegyipar fejlesz­tését szolgáló beruházások meg­valósításában nagy feladatok hárulnak a vegyipari berende­zéseket importáló és exportáló külkereskedelmi vállalatra, a Chemokomplexre. A baráti országokból érkező vegyipari gépek 75 százalékát a Szovjetunióból szerezzük be- Ugyanakkor a Szovjetunióba irányul a vállalat exportjának tetemes része is. A magyar vegyipari gépgyártás továbfej- lesztése számára nagy jelentő­ségű. hogy a Szovjetunió a hosszú lejáratú szerződésben 1970-ig történő szállítására 41 komplett üzem, festék- és mű­anyaggyár teljes felszerelését kötötte le. Ez lehetőséget ad ar­ra, hogy vegyipari gépexpor­tunk megháromszorozódjék és kialakítsuk azokat a gyártípu­sokat. amelyeket széles körű exportra ajánlhatunk fel a vi­lágpiacon. Égy régebbi megállapodás alapján az idén szállítottuk a ghanai gyógyszergyár gépeit, amelyek értéke csaknem fél­millió dollár. Jugoszláviában már szintén szerelik az általunk szállított öt gyógyszerüzemet, amelyekben egyebek között tbc elleni gyógyszereket, sztrepto- micint, B-vitamint állítanak majd. elő. A jövő évben jelen­tősebb szellemi exportot bonyo­lítunk le. Tőlünk rendelték meg az indiaiak egy nagy alumí­niumkombináthoz szükséges bauxitbánya és évi 200 000 ton­na kapacitású timföldgyár ter­veit. A kanxáló volt ax oka Súlyos testi sértés miatt nyolcliónapi szabadságvesztés Marton Ferenc, Jászszentlász- ló. Alsószentgyörgyi dűlő 2. sz. alatti lakos az Üj Barázda Tsz- től a háztáji ingatlanon kívül egy holdnyi legelő-kaszálót is bérelt az 1965. évben. Ennek egy része valamikor Tarjányi János jászszentlászlói lakos tu­lajdona volt. A nyár folyamán Tarjányi János 20 birkája legel­tetés közben ráment az emlí­tett kaszálóra, ahol Marton Fe­renc éppen a füvet kaszálta. Ebből vita keletkezett a két szomszéd között, majd tettleges- ségre is sor került: Marton Fe­renc arcul ütötte a nála 14 év­vel korosabb Tarjányi Jánost, aki az ütéstől elesett, s amikor fel akart állni, Marton az ütés- seket még két ízben megismé­telte. Ennek következtében Tar­jányi János arccsontja eltörött. A sérülés gyógytartalma kb. négy hét. A kiskunfélegyházi járásbíró­ságon a napokban megtartott nyilvános tárgyaláson súlyos testi sértés bűntette miatt 8 hó­napi szabadságvesztés büntetés­re ítélték a brutális verekedőt T. M. Mit tesz az ital? Huzamosabb idő óta italozó életmódot folytat Kiss Istvan- né. Kerekegyháza, Repülő dűlő 38. szám alatti lakos. Italos ál­lapotban sokszor olyan cseleke­detekre vállalkozik, amelyet jó­zan állapotban már aligha le­het jóvátenni. Így történt ez december 3-án is. Kiss Istvánná alaposan fel­öntött a gratra és délután ab­lakbetörés útján behatolt a szomszédjában lakó R. J-né la­kásába. Az ittas nő mintegy 2000 forint értékű ruhaneműt pakolt össze, majd az ablakon eltávozott. Amikor a tulajdonos hazatért, s látta a felforgatott lakást, azonnal a rendőrséghez fordult. A gyors nyomozás négy órán belül eredményre vezetett, s elfogták a betörőnőt. A Kecskeméti Járási-Városi Rendőrkapitányság Kiss István­ná ellen betöréses lopás elkö­vetése miatt indított büntető eljárást. G. G. a rendőrség felhívása A Kecskeméti Járási Rendőrkapi­tányságra a következő talált tárgya­kat szolgáltatták be, amelyet iga­zolt tulajdonosaik átvehetnek. Eg,', darab Csepel gyártmányú női ke­rékpár, gyári száma: 5 431 803, egy darab Csepel gyártmányú férfi ke­rékpár, gyári száma: 998 649, egy da rab Csepel gyártmányú női kerék­pár, gyári száma: 18 108, egy darab Toldi gyártmányú női kerékpár, gyári száma: 60 768, egy darab szov­jet gyártmányú férfi kerékpár, gyá­ri száma: 68 620, két darab ismeret­len gyártmányú férfi kerékpár, gyári száma: 02621. egy darab Cse­pel gyártmányú női kerékpár, gyá­ri száma: D 90 043, két darab Cse­pel gyártmányú férfi kerékpár, gyá­ri számúk: 61 423, c 44 765, egy da­rab ismeretlen gyártmányú férfi ke­rékpár, gyári száma: 09 221, egy da­rab ismeretlen gyártmányú női ke­rékpár, gyári száma: 1 150 656, egy darab pénztárca kevés pénzzel, egy lő, 3 darab pénztárca, 1—1 pár női és férfi kesztyű, t pulyka, ggy da­rab teherautó kardáncsukló, e-vy da- «>-> Bűi sál*

Next

/
Oldalképek
Tartalom