Petőfi Népe, 1965. október (20. évfolyam, 231-257. szám)

1965-10-06 / 235. szám

1 »Mat 1965. október 6. ssewhs Mód van a fertőző betegségek megelőzésére Állategészségügyi tanácskozás Kecskeméten I N A P T A E 1965. október 6, szerda. N évn a p: Brúnó. Napkelte; 1 3 óra 49 perc. Napnyugta: 17 óra 14 perc. — ÜDVÖZLET a Kiskunságból címmel műsort hallhatunk ma este 5 óra 24 perckor a Kossuth rádióban. A műsor a Muzsikáló ké­peslapok sorozatban hangzik el, ezúttal Kis­kunfélegyháza és Kis- kunmajsa népi együt­teseiről. Napos időt kér a kukorica Az állami gazdasá­gok 12 korszerű hibrid­kukorica-feldolgozó üzeme az elmúlt he­tekben fokozatosan munkába kezdett, s je­lenleg már mindenütt teljes „gőzzel” dolgoz­nak. A magnak ter­mesztett hibridkukori­cák általában jó ter­mést ígérnek, a ter­mésnek körülbelül két­harmada már beérett, az egyharmad rész be- érésóhez azonban leg­alább még kétheti szá­raz, napos időre lenne szükség. A 12 hibrid- üzemben eddig kere­ken 400 vagonnyi hib­ridkukorica-magot tet­tek zsákokba, ez a ter­vezett teljes mennyi­ségnek körülbelül 10 százaléka. Előrelátha­tólag 5000 vagonnyi „nyers” termést kell feldolgozniok az idén. Grimm* Jakob: LEGSZEBB MESÉI Az egyik legnagyobb meseíró közismert meséit tartalmazza az 5. kiadás* ban megjelenő kötet. — Ittasan ült a vo­lán mellé Ganzner Jó­zsef szekszárdi tanácsi előadó, s társai is erő­sen alkoholos befolyá­soltság hatása alatt vol­tak, mivel előzőleg névnapot ünnepelték. Baján, a dunai hídnál állították meg őket, s a vizsgálat kimutatta a súlyos ittasságot. A Bajai Járásbíróság 2000 forint pénzbüntetésre ítélte Ganzner Józsefet, mert ittas állapotban járművet vezetni tilos. Reuma-harisnya Karl Marx-Stadt egyik kisipari termelőszövetke­zetében érdekes, új cik­kek készülnek, többek között speciális harisnya a reumában szenvedők­nek és saválló harisnya a vegyi üzemekben dol­gozók számára. Rövide­sen megkezdik mindkét óik rrérizgjártásád. — Ideg- és elmebe­tegségek megelőzése gyermekkorban címmel dr. Schnell József, a Budapesti Gyermek Ideggondozó Intézet igazgatója tart előadást ma este 7 órakor a Kecskeméti Városi Mű­velődési Házban, Rákó­czi út 3. szám alatt. Az előadást a városi ta­nács művelődési osztá­lya, a TIT és a KÖJÁL közösen rendezi. — FILMESZTÉTIKA1 előadássorozat indul a Kiskunmaisai Ifjú Gárda Művelődési Házban. Az első elő­adást csütörtökön este 7 órakor tartják, s ek­kor mutatják be a Valahol Európában cí­mű híres magyar fil­met. — PÄHI községben, a Kis-Páhi néven is­mert területen a lakos­ság mintegy 10 000 fo­rint értékű társadalmi munkával az idén rendbehozza az elha­nyagolt, korszerűtlen bekötő és dűlőutakat. — MEGALAKULT a Petőfi Népe Baráti Kör hétfőn este Kiskőrösön. A járási művelődési ház igazgatója, Lakos József lett a baráti kör vezetője. — Aggtelekre kirán­dulnak a lajosmizsei Petőfi Tsz tagjai a hó­nap közepén. A há­romnapos útra külön­járatot bocsát rendel­kezésükre az IBUSZ kecskeméti fiókja. Óriásbébi Az angliai Lancashire grófságban egy nyolc- gyermekes család legfia­talabb tagja, a héthóna­pos Victor Reay, akiről bízvást elmondhatjuk, hogy Anglia óriásbébije: máris 18 kilót nyom, és édesanyja tanúsága sze­rint többet eszik az édes­apjánál. Naponta elfo­gyaszt egy jókora bifsz- teket a hozzávaló krump­lival. Az orvosok szerint a bébi súlya körülbelül egy normális háromé CVs gyermekének felel meg. •— Előzni akart a mo­torkerékpáros, Vida Já­nos, az előtte haladó Zetor-vontatóval Gön- czöl István viszont bal­ra kanyarodott, s szán­dékát jelezte is. Vida nem vette figyelembe, s így összeütköztek. Soltvadkert belterüle­tén. Gönczöl is hibás volt, mert elkanyaro- dás előtt meg kéllett volna győződnie ennek keresztülvihetőségérői. — KÉPZŐMŰVÉ­SZETI előadássoroza­tot rendez a Bajai Jó­zsef Attila Művelődési Ház. Októbertől máju­sig 8 érdekes témát tűznek napirendre, s minden előadást kép­zőművészeti ismeret­terjesztő filmmel il­lusztrálnak. — A válások okai és következményei cím­mel ma, szerdán este fél 6-kor előadás hang­zik el Kecskeméten, a Szilády Károly utcai klubban. Előadó: dr. Cserháti Oszkár me­gyei bíró. — Nyúltenyésztő szakcsoport alakult Dunavecsén 12 taggal. 400 nyúl átadásáramár meg is kötötték a szer­— „MEGDERMED- TEN”, ..Tél” című fo­tóival szerepel dr. Pump József, illetve Kovács Béla a Duna Fotoklub két tagja az Interfoto 1965-ös nem­zetközi kiállításán Csehszlovákiában. •*- A lakosság 23 szá­zaléka könyvtári olva­só Bácsalmáson. A bácskai községben 1900 tagja van a könyvtár­nak, s jól „forgalmaz­nak” a termelőszövet­kezetekben és az üze­mekben a kihelyezett könyvtárak is. Húszmillióval több.. Az idei első három negyedévben, az elmúlt év hasonló időszakához viszonyítva, mintegy 20 millió forinttal na­gyobb forgalmat bo­nyolítottak le a Bács- Kiskun megyei Ruhá­zati Kiskereskedelmi Vállalat boltjaiban. Ennek több mint egy­ötöde a kecskeméti ru­házati boltokra esik. — Védetté nyilvání­tották a Kunbajai Ál­lami Gazdaság 10 ezer holdas rezervátumát Mélykút határában. A védett területen állan­dó jelleggel vadászati tilalmat rendeltek el, hogy az ott folyó kísér­leti munkát — az ap­róvadállomány mester­séges szaporítását — zavartalanul végezhes­sék a megfigyelők. Híres emberek papirmasóból Egy Raran nevezetű Londonban élő férfi viasz helyett papírmaséból ké­szíti el neves politikusok és közéleti személyiségek hű szobrát. Ezzel próbál konkurrenciát csinálni „Madame Tussaud” világ­hírű viaszpanoptikumá­nak. Egy figura elkészíté­séhez mindössze három napra van szüksége, tehát mindig „aktuális” tud maradni. Ráadásul a pa­pírmasé figurákat moz­gatni is tudja« — TEGNAPI számunk­ban közölt hírünktől el­térően nem a kiskunha­lasi, hanem a kiskunfél­egyházi totózó szerencsés lottózói jutottak külön nyereményhez, a követ­kező számú tomboia je­gyekkel: 0U3 736, 002 159, 002 009, 000 41«, 000 011. Polietilén hártya a fagy ellen Szibériai tudósok átlátszó polietilén hártyával vég­zett kísérletei igen kecsegtetőnek bizonyultak, még­pedig nemcsak az északi részeken folyó földművelés, hanem az építőipar szempontjából is. A tél végén vagy tavasz elején (amikor Szibériában a hőmérő mí­nusz 15—20 fokot mutat) nagy parcellákat polietilén hártyával befedve, a tudósok meggyőződtek róla, hogy a hártya alatt a talaj hőmérséklete 25—30 fokkal ma­gasabb volt. A talaj gyorsan felengedett és április végén a hőmérséklet a hártya alatt elérte a plusz 56—60 fokot. így a házak alapozásakor vagy útépítés­nél a polietilén hártyával befedett területeken nem kell különleges talajmelegitést végezni. A polietilén hártya új távlatokat nyit meg a zord szibériai éghaj­lat alatt a melegágyi gazdálkodás számára. Szibériá­ban a polietilén hártya felhasználásával kapcsolatos kísérleteket az útépítés problémáival foglalkozó köz­ponti tudományos kutatóintézet végzi. ződest. Ma este Kecskeméten lép fel a bolgár Dunai Hangok vegyes kórus A bulgáriai Rusze város Dunai Hangok nevű 125 tagú vegyeskórusa hétfőn érkezett Budapestre, a Mun­kásőrség Központi Férfikara vendégszereplésének vi­szonzására. A hírneves bolgár együttes tegnap a Zene- akadémia nagytermében adott hangversenyt a buda­pesti közönségnek, ma este pedig Kecskemétéin, a Katona József Szí .házban vendégszerepei. — Célprémiumot tűz­tek ki az őszi mező- gazdasági munkákban legderekasabban helyt­álló tsz-gazdák részé­re a dunavecsei Virág­zó Tsz-ben. Az előző kampánymunkákra mintegy 150 ezer fo­rintot osztottak szét, s még ugyanennyit kap­nak majd kézhez az őszi feladatok ellátása után is a traktorosok, s a munkában részt vevő tagok. 60 éve, 1505. október 6-án halt meg Ferdinand Richthofen német termé­szettudós és kutató uta­zó, a modern fizika föld­rajztudományának kiépí­tője, a geomorfológia megalapítója. A bécsi geológiai intézet munka­társaként 1855 és 1860 kö­zött néhány ízben ha­zánkban is folytatott hu­zamosabb vizsgálódásokat, s elsőként ő tanulmá­nyozta a magyarországi vulkánikus hegységeket. Egy porosz kereskedelmi küldöttség kíséretében járt Sziámbán, Jáva szi­getén, Japánban, Kíná­ban és a Fülöp-szigete- ken, útján értékes meg­figyeléseket gyűjtött. Utóbb Kaliforniában az aranyásók nyomán vég­zett geológiai kutatásokat. 1069-ben, módszeres fel­készülés után, ismét fel­kereste Kínát, s bejárta a hatalmas birodalom te­temes részét. Ezen az út­ján lett geológusból geo­gráfussá, s ettől fogva a földrajztudományt szol­gálta. Hazatérve a bonni, majd a lipcsei, végül a berlini egyetemnek volt tanára. Munkássága tu­dományágában igen nagy jelentőségű. A földfelület­ből és a vele kölcsönha­tásban álló jelenségekből, igy a földfelszín emberi vonatkozásaiból ő hatá­rozta meg az önálló föld­rajztudományt, amelyet tanítványainak nagy sere­ge továbbfejlesztett és terjesztett el. — Pályázati ered­ményhirdetésre kerül sor ma délután a Kis­kunfélegyházi Móra Fe­renc M űvelődési Ház­ban. A néprajzi gyűj­tők országos és megyei eredményedről szól Morvái Péter a Nép­rajzi Múzeum tudomá­nyos kutatója. A Kecskeméti Agrome­teorológiai Obszervató­rium jelenti: Október 4- én a középliőmérséklet 19,2 (az ötvenéves átlag 13,4), a legmagasabb nap­pali hőmérséklet 25,5 Cel" sius-fok volt. Napsütéses órák száma 8. Október 5- én a reggel 7 órakor mért hőmérséklet 12,4, a délután 3 órakor mért hőmérséklet 23,1, a leg­alacsonyabb nappali hő­mérséklet 11,7 Celsius- fok volt. Várható időjárás szerda estig: változó mennyiségű felhőzet, néhány helyen ködszi- tálás, kisebb eső, több­felé lassan múló regge­li köd. Várható legma­gasabb nappali hőmér­séklet általában 18—22 fok között. A ködmen­tes helyeken 1—2 fok­kal 22 fok felett. Kedden délelőtt Kecskeméten, a városi művelődési ház nagy­termében — az Állattenyésztési Felügyelőség és a TIT rendezé­sében — az állategészségügy időszerű tennivalóiról tanács­koztak a megye állattenyésztő szakemberei és a körzeti állat­orvosok. Dr. Maár András, a megyei tanács vb mezőgazdasági osztá­lya helyettes vezetőjének meg­nyitója után dr. Szentiványi Ta­más, az Állategészségügyi Ku­tató Intézet tudományos mun­katársa tartott előadást a fel­neveléssel járó betegségekről, a száj- és körömfájásról, továbbá a teleltetés előkészítéséről. Mint mondotta, a nagyüzemi ál­lattenyésztésben a legnagyobb veszteséget a fiatal állatok el­hullása, illetve fejlődésének elégtelensége okozza. At tenyész­tésnek és az állategészségügy­nek tehát a legfőbb feladata abban rejlik, hogy a fertőzést az állatok világrajövetele utáni időszakban akadályozza meg el­sősorban. A mesterséges borjúnevelés­ről szólva hangoztatta, hogy e módszer nagyüzemi alkalmazá­sával gyógyszeres kezelés nél­kül is felnevelhetők a borjak. Ami a száj- és körömfájást il­leti, e betegség ellen csak a legszigorúbb zárlati intézkedé­sek jelentenek többé-kevésbé biztos védelmet. A védőoltás csupán átmeneti védekezést nyújt, s egy vakcina csak egy­fajta vírus ellen fejt ki hatást. Dr. Héjj László, az Országos Állategészségügyi Intézet osz­tályvezetője előadásában vázol­ta azt az évek óta tartó küzdel­met, amely a güm.őkórtól men­tes tehénállomány kialakítá­sáért országszerte folyik. Álla­munk ehhez megfelelő támo­gatást nyújt azoknak a mező- gazdasági nagyüzemeknek, ame­lyek rendelkeznek a szükséges feltételekkel, a tartási körülmé­nyeket illetően. Mindkét előadást hosszas vi­ta egészítette ki, s ennek so­rán az előadók válaszoltak a felmerült kérdésekre is. Nyereménybetétkönyv' sorsolás A nyereménybetétkönyvek 1965. III. negyedévi sorsolását október 5-én Budapesten, Ná­dor utcai székházában tartotta az Országos Takarékpénztár. A húzáson a szeptember 29-ig váltott és a sorsolás napján ér­vényes nyereménybetétkönyvek vettek részt. Azok a betétköny­vek, amelyeknek utolsó három számjegye (számvégződése) megegyezik az alább felsorolt számokkal, az 1965. III. ne­gyedévi átlagbetétjüknek a szá­mok mellett feltüntetett száza­lékát nyerték. Számv. Nyer.% Számv. Nyer.% 061 25 540 25 035 25 572 25 116 25 589 25 177 100 626 25 221 25 639 25 257 50 664 200 278 25 758 50 353 25 772 25 380 25 797 25 397 25 880 25 408 25 885 25 468 25 937 25 510 25 Szalaszedési és csomagolási bemutatót rendeztek Izsákén Szedési, csomagolási és rako­dási bemutatót rendeztek teg­nap Izsákon, a Földművelésügyi Minisztérium és a megyei ta­nács vb kezdeményezésére. A csemegeszőlőt termesztő szö­vetkezeti gazdaságok vezetőin, kertészein kívül jelen volt Kiss András, a Földművelésügyi Mi­nisztérium tsz-értékesítési osz­tályának munkatársa. Pfenning Gyula megyei főkertész, vala­mint Papp Géza, a megyei ta­nács vb felvásárlási osztályának főelőadója. A részvevők megtekintették az Izsáki Állami Gazdaság és a Sárfehér Tsz szőlőszüretelési és csomagolási munkáját. En­nek során Lehoczki János, az állami gazdaság főkertésze és K. Szabó Sándor tszr-elnök tá­jékoztatta őket a szüreti mun­ka megszervezéséről. Majd a látottakkal és a hallottakkal kapcsolatosan, eszmecserét foly­tattak, s a tapasztalatokat Pfen­ning Gyula foglalta össze. Vé­gül ellátogattak a helybeli MÉK-kirendeltség telepére, ahol a szőlő vagonba rakását tanulmányozták, s meghallgat­ták Csanda László kirendeltség­vezető tájékoztatását a felvá­sárlás és a kereskedelem egyre növekvő igényeiről. Szabálytalankodó motorosok Egy nap alatt egy életveszélyes, négy súlyos közúti baleset Hétfőn a megye közútjain három közlekedési baleset tör­tént, amelynek öt súlyosan se­besült áldozata van. A szeren­csétlenségeket a közlekedésren­dészeti szabályok megszegése okozta. Foglalkozás körében elköve­tett gondatlan veszélyeztetés bűntette miatt eljárást indítot­tak Trócsányi Gábor budapesti lakos ellen, mert EN 84—14 rendszámú motorkerékpárjával Kecskemét belterületén nem adta meg az elsőbbséget a jobb kéz felől érkező Orosz István kecskeméti kerékpárosnak. A két jármű összeütközése után mindkettőjüket súlyos sérülé­sekkel és eszméletlen állapot­ban szállították a Megyei Kór­házba. Néhány órával a fenti baleset után Tass és Kunszentmiklós között vezető úton haladt egy- fogatú lovaskocsijával Ács Ig­nác tasskertesi lakos. Annak ellenére, hogy vele szemben közlekedett az EP 53—28 rend­számú motorkerékpárján K. Tóth Ferenc, Ács Ignác jármű­vével hirtelen balra kanyaro­dott. Az ütközés következtében a lovaskocsi hajtója és a mo­torkerékpár vezetője súlyos sé­rülést szenvedett. A balesetért Ács Ignácot terheli a felelősség. Hétfőn este 7 óra után Kis­kőrös határában vezette a KO 42—31 rendszámú motorkerék­párt Kurucz Károly szigethalmi lakos. Vele egy irányban haladt kétfogatú lovaskocsijával Szabó László, aki a lovaskocsit szabá­lyosan kivilágította, de ezt Ku­rucz Károly nem vette észre, s a motorkerékpárral a kocsi­nak ütközött. A mentők súlyos fejsérüléssel szállították a kis­kunhalasi kórházba. G. Gr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom