Petőfi Népe, 1965. október (20. évfolyam, 231-257. szám)

1965-10-07 / 236. szám

' t offlaj 1963. október 7. esfiMSrtök Péter János beszéde TESTVÉREINK ÜNNEPE Felszabadító mozgalmak vezetőinek tanácskozása Nem ésszerű az ENSZ-közgyű­lés 20. ülésszakának október 6—i, New York-i idő szerint délelőtti ülé­sén felszólalt Péter János külügyminiszter. Be­szédében rámutatott: A közgyűlés jelenlegi ülés­szakán a felszínen számos kedvező tünet mu­tatkozik, mélyen a felszín alatt azonban tovább tart az Egyesült Nemzetek Szervezetének válsá­ga. Az előző ülésszakhoz képest a közgyűlés 20. ülésszaka válóban a javulás bizonyos jeleit mu­tatja. Ügy látszik, hogy képes hozzáfogni nórmá- lis tevékenységéhez. Ez egymagában is nagy eredmény. A Biztonsági Tanács is — legalábbis egy bizonyos mértékig — bebizonyította haté­konyságát közbenjárásával India és Pakisztán kormányánál, aminek következtében új lehetőség nyílik a kasmíri kérdés megközelítésére. Még az is elmondható, hogy az általános politikai vita légköre a küldöttségeknek azt a jóakaratú maga­tartását tükrözi, amellyel igyekeznek a nézetel­téréseket kiküszöbölni, a megoldhatatlan ellenté­tek okait pedig megmagyarázni. A közgyűlés mostani, 20. ülésszaka azért képes elkezdeni normális munkáját, mert az egy évig tartó holtpont idején ismét kitűnt, hogy a jelen­legi hatalmi viszonyok között a világszervezetre történelmileg feltétlenül szükség van. A Szov­jetunió, Franciaország, és több más állam dön­tően szilárd és kitartó álláspontja meghiúsított minden kísérletet, amellyel az Egyesült Nemze­tek Szervezetét el akarták téríteni alapokmá­nyától. PORTUGÁLIA afrikai gyarmatain olyan a helyzet, hogy az ENSZ figyelmét már több ízben felhívták rá. Otthont adnak ezek az államok a reakciónak, a fajüldözésnek, az elnyomás minden imperialista formájának, eszközének. Most Tan­zánia fővárosában, Dar es Salaamban megkez­dődött a portugál gyarmatok felszabadító moz­galmainak értekezlete, amelyen részt vesz Mo- cambiaue. Anglia. Portugál-Guinea. és a Zöld­foki szigetek függetlenségi pártjai, valamint Sao Tome és Principe felsza- badítási mozgalmának vezetői. A tanácskozás kettős célt szolgál, rész­ben itt szeretnék megalapozni a felszabadító mozgalmak tevékenységének összehangoltságát, hogy együttesen kidolgozhassák a végső csapás taktikáját, mellyel a portugál uralmat felszámol­hatják. De szeretnék bebizonyítani a világ előtt, hogy a portugál gyarmatosítók ellen harcoló né­peket egységes elhatározás vezérli a szabadságért és függetlenségért vívott küzdelemben. ERHARD, bonni kancellár, sikeres, másodszori befutása alkalmából sietett kinyilatkoztatni, hogy első útja Washingtonba fog vezetni. A francia közvélemény akkor megjegyezte, hogy az előző választásokon győzedelmeskedő Erhard koráb­ban Párizst választotta első külföldi megbeszé­lései színhelyéül. A francia sajtó ezt tárgyilago­san jegyezte meg, legkevésbé sem a sértődés hangján. A Bonn—Párizs kapcsolat elhidegülése a jelenlegi francia politika egyik kísérő jelensége — amelyről nem Bonnban, hanem Párizsban döntöttek. Erhard nyilatkozata már felcsillan­totta. hogy az NSZK kárpótlásul szeretné ..he­víteni” a Bonn—Washington kapcsolat „meleg­ségét". S egyes jelentések szerint az amerikai —nyugatnémet kapcsolatok aktivizálásának le­hetősége a két szövetséges államban előtérbe került. Ennek veszélyeire figyelmezteti a köz­véleményt cikkeiben Walter Lippmann. a ne­ves amerikai publicista. ,.A német—amerikai kapcsolatokat a nyugati szövetség tengelyébe állítani a katasztrófával volna egyenlő” — je­lenti ki. Ez ugyanis az Egyesült Államokat igen élesen szembeállítaná Franciaországgal, a Szovjetunióval és ha Bonnt atomfegyverhez juttatják, az meghiúsítaná Németország békés egyesítésének reményét is. és véget vetne az európai nemzetek egymáshoz való közeledé­sének. EGY NÁP Á KÜLPOLI TI KÁBÁN Radhakrisnan Pozsonyban PRÁGA. (MTI) A jelenleg Csehszlovákiában tartózkodó Radhakrisnan indiai köztársasági elnök szerdán egy­napos látogatásra Szlovákiába utazott. A vendéget, akit út­jára elkísért Fratisek Krajcir miniszterelnökhelyettes és több más személyiség, a pozsonyi repülőtéren ünnepélyesen fo­gadták. Dr. Radhakrisnan szerda es­te Prágában fogadást adott Antonin Novotny köztársasági elnök tiszteletére. Az indiai elnök csütörtökön reggel utazott el Prágából. A köztársaság napjának ünnepségei BERLIN. (MTI) A Német Demokratikus Köz­társaságban szerdán megkez­dődtek „A köztársaság napjá­nak" ünnepségei. Mint ismere­tes, a német nép haladó erői 1949. október 7-én deklarálták a német történelem első mun­kás—paraszt államának meg­teremtését. A berlini Dynamo sportcsar­nokban szerdán este ünnepi nagygyűlést rendeztek. Ezen megjelent Walter Ulbricht, az NDK államtanácsának elnöke. Ott volt Pável Beljajev ezredes és Alekszej Leonov alezredes, a két szovjet űrhajós, akik je­lenleg az NDK népének életé­vel ismerkednek. NEW YORK (MTI) Az indiai—pakisztáni háború hadszínterein az utóbbi 24 órá­ban viszonylagos nyugalom ural­kodott. a nyugati távirati iro­dák nem adtak hírt fegyveres összecsapásokról. Ezzel egyidő- ben azonban folytatódik a két ország közötti „korlátlan iegy- zékháború'’. Amerikai csapatok Laossbaa is DNFF-lobogók Cholonban Áz Egyesült Államok legveszélyesebb problémája Guam szigetéről felszállt B— 52-es amerikai óriásbombázók szerdán reggel újabb támadást hajtottak végre a Saigontól északnyugatra, a kambodzsai határ közelében elterülő úgy­nevezett C-övezet ellen, az ötö­diket rövid idő alatt. Az ame­rikai stratégiai bombázóknak ez volt a 39. akciójuk dél-vietna­mi terület elleft. A Reuter saigoni tudósítója dél-vietnami katonai források­ra hivatkozva jelenti, hogy az utóbbi négy hónap során Sai­gonban utcai razziák során nyolcezer dél-vietnami fiatal­embert tartóztattak le, mint katonaszökevényt. A Saigon közvetlen szom­szédságában levő Cholon váro­sának házain kedden sok he­lyen a Dél-vietnami Nemzeti Felszabadítási Front zászlói je­lentek meg és az utcákon tö­megesen hevertek röpiratok, amelyek Ky tábornok kormá­nyának megdöntésére szólítot­ták fel a lakosságot és az ame­rikai agresszorok Dél-Vietnam- ból való távozását követelték. Dean Rusk amerikai kül­ügyminiszter a UPI hírügynök­ség évi konferenciáján hangoz­tatta, hogy az Egyesült Álla­mok „legveszélyesebb problé­mája továbbra is a vietnami helyzet”. A külügyminiszter azt állí­totta, hogy kormánya „mérsék­letet igyekszik tanúsítani Viet­namban, minthogy nem akar arra a meredek lejtőre kerülni, amely a harmadik világhábo­rúhoz vezet.” Az Új Kína hírügynökség szerdai közlése szerint a dél­kínai tengeren hétfőn és ked­den két-három amerikai repü­lőgép bombázott és fedélzeti fegyverekkel lőtt kínai halász- hajókat. A hírügynökség sze­rint a kínai hatóságok élesen til­takoztak az amerikai imperia­listák kalózkodása ellen. A Patet Lao Hangja rádió- állomás egyik keddi híréből arra lehet következtetni, hogy Dél-Vietnam után immár La- oszban is amerikai csapatokat vetettek harcba. A rádióállo­más szerint ugyanis laoszi kor­mánycsapatok és amerikai egy­ségek „felgöngyölítési hadmű­veletet” folytatnak Vientiane tartományban, Long Ton kör­nyékén. (Reuter. AP, AFP, Űj Kína, UPI, VNA) Kedden előbb India vádolta be ellenfelét U Thant ENSZ-fő- titkárnál „sorozatos határsérté­sek” miatt, később pedig Pakisz­tán arra hívta fel a Biztonsági Tanács figyelmét, hogy „Üj- Delhi újabb nagyszabású of- fenzívára készül Lahore tói dél­re”. A felek ezenkívül szemére ve­tik egymásnak, hogy’ nem tart­ják tiszteletben a diplomáciai sérthetetlenséget. Pakisztán kedden bejelentette. hogy jelenleg 4133 négyzetkilo­méternyi indiai területet tart ellenőrzése alatt. Az indiaiak ellenőrzése 1155 négyzetkilomé­ternyi pakisztáni és „szabad kasmíri” területre terjed ki. Pa­kisztán térképeket bocsátott az ENSZ tűzszüneti megfigyelőinek rendelkezésére, s ezek azt mu­tatják. hogy Pakisztán Rajast­han térségében hatolt be leg­mélyebben indiai területre, míg az indiai fegyveres erők Sialkot övezetében nyomultak előre leg­messzebbre pakisztáni területen. Az AFP beszámol arról, hogy egyre inkább szóba kerül Ajub Khan esetleges New York-i utazása. A pakisztáni el­nök ebben az esetben találkoz­na Johnson elnökkel és megvi­tatná vele azokat a kérdéseket, amelyek Pakisztán új külpoliti­kai tájékozódásából és az ame­rikai segély felfüggesztéséből adódnak. A Schwarze Pumpe, a nemzetközi olajvezeték NDK-beli átemelő állomása. Magyar államférfiak távirata az NDK megalakulásának 16. évfordulója alkalmából Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottságának első titkára, Dobi István, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, Kállai Gyula, a forradalmi munkás­paraszt kormány elnöke, Walter Ulbricht elvtársnak, a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottsága első titkárának, az NDK államtanácsa elnökének, Willi Stoph elvtársnak, az NDK minisztertanácsa elnökének, az államtanács elnökhelyettesének, az NDK megalakulásának 16. évfordulója alkaLmából a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköz- társaság Elnöki Tanácsa és kormánya, népünk és a maguk nevé- ben szívből jövő jókívánságaikat küldték az NDK vezetőinek és dolgozóinak. Vass Istvánné. az országgyűlés elnöke prof. dr. H. C. Johan­nes Dieckmann-hoz, az NDK népi kamarája elnökéhez, Péter János külügyminiszter Otto Winzerhez, az NDK külügyminiszte­réhez intézett üdvözlő táviratot. A Hazafias Népfront Országos Tanácsa a Demokratikus Németország Nemzeti Frontjának, a SZOT Elnöksége, a Szabad Német Szakszervezeti Szövetségnek, a KISZ Központi Bizottsága, a Szabad Német Ifjúság Központi Ta­nácsának, az Országos Béketanács, a Német Béketanácsnak, a Magyar Nők Országos Tanácsa Németország Demokratikus Nő­szövetségének küldött üdvözlő táviratot a nemzeti ünnep alkal­mából. B erlinből tartottunk Ros­tock felé, gépkocsink már elhagyta Neubrandenburgot, amikor sofőrünk egy útmenti kőrakásnál váratlanul meg­nyomta a fékpedált. Megálltunk. Mi történhetett? Gépkocsiveze­tőnk kilépett az autóból, felnyi­totta a hátsó csomagtartót és két darab jókora követ tett a szerszámok mellé. „Rostockba nem mehetünk anélkül, hogy ne vinnénk valamit a kikötő épí­téséhez!” — mondta. Ütitársam- raal mi is megragadtunk egy- egy dinnyenagyságú követ, s be­tettük a kocsiba. Órányira le­hettünk Rostocktól, a Német Demokratikus Köztársaság ke­leti-tengeri kikötővárosától, amikor sofőrünk magyarázni kezdte ennek a „köhordási ak­ciónak” a célját. Az történt ugyanis, hogy amikor az NDK kormányának határozatára tíz évvel ezelőtt megkezdték a ros­tocki kikötő bővítését és a leg­nagyobb óceánjárók befogadá­sára is alkalmas mólok építé­sét. a fiatalok felhívást tettek közzé; ha csak egyetlen téglá­val, egyetlen kővel — de min­denki segítse Rostockot! mikor elértük a kikötő­város határát, nagy ku­pac téglát, kőhalmazt láttunk az országút mentén. A mi négy kődarabunkat is odatettük, s akkor láttuk, hogy nem mi vol­tunk egyedül: egymás után álltak meg mögöttünk személy­autók, tehergépkocsik, sőt egy bútorszállító autó fél köbméter­nyi követ rakott le. Másnap pe­dig az épülő mólóknál láttuk ugyanezt. Aki ugyanis tehette. vagy éppen arra vezetett az útja. az egészen a mólóig vitte a maga tégláit, köveit. És az új rostocki kikötő hamarabb, olcsóbban épült fel — egy egész ország összefogásával, milüók önkéntes segítségével. tizenhat esztendővel ez­előtt, 1949. október 7-én kikiáltott első német munkás­paraszt békeállam, a Német De­mokratikus Köztársaság szocia­lista építőmunkájának egyik, legszebb példája volt Rostock kikötő felépítése. Az NDK né­pe és kormánya nemcsak hogy leszámolt a múlt maradványai­val, hanem a szocializmust épí­tő népek közösségének gyorsan fejiődő országa lett. Az NDK ipara ma többet termel, mint 1938-ban egész Németország. Az NDK — szoros szövetségben a Szovjetunióval és a többi test­véri szocialista országgal küzd a nyugatnémet revansizmus és militarizmus ellen, a német kér­désnek a realitások alapján tör­ténő békés rendezéséért. Az NDK, a nyugati hatalmak min­den aknamunkája ellenére egy­re nagyobb nemzetközi tekin­télyt élvez, amelynek egyik pél­dája volt Walter Ulbrichtnak. az NDK Államtanácsa elnöké­nek az idén az Egyesült Arab Köztársaságban tett látogatása. Születésének tizenhatodik évfordulóján népünk to­vábbi sikereket kíván a baráti NDK dolgozóinak, sok új tég­lát, szerszámgépet, hajót, gép­kocsit, gyárat az első német munkáshatalom, a szocializmus építéséhez. S. T. fljub Khan New Yorkba megy?

Next

/
Oldalképek
Tartalom