Petőfi Népe, 1965. október (20. évfolyam, 231-257. szám)

1965-10-07 / 236. szám

X oldal 1965. október 7, csütörtök Kátyúból — egyenes útra 2. Fél esztendő nem nagy idő Amikor alig fél esztendő elmúltával felkerestük Farkas Ignácot, a Mathiász és a Kos­suth Tsz elnökét, őszintén szól­va nem is számíthattunk vala­mi biztató képre. Csodák nin­csenek, s legyen egy szövetke­zeti elnök bármilyen ráter­mett, ilyen rövid idő alatt nem húzhatja ki a kátyúból az esz­tendők során beleragadt szeke­ret, ezúttal a teljesen csődbe jutott Kossuth Tsz gazdálkodá­sát. Farkas Ignác nem is akart ilyesmivel ámítani bennünket. Csupán ennyit mondott: — Meg vagyok elégedve a Kossuth Tsz tagságával. Szor­galmasan dolgoztak a nyáron át. Szépen learattak, elgépeltek. Az aranyegyháziak különösen kitettek magukért. Csak dicsér­ni lehet a lánybrigádot is. — Szóval nem igaz az, hogy hanyagok, nemtörődöm embe­rek? — Ha értelmét látják, mind­járt jobban dolgoznak. Külön­ben, aki kíváncsi rá, nézze meg a saját szemével, odakint a föl­deken. Azért gyűlik a szájába pa­nasz is. Sok volt az ígérgetés, amikor rábízták a Kossuth ve­zetését. Azóta pedig egy kicsit elmaradtak azok, akik akkor mindenféle segítséggel biztat­ták. Kevés gépet kaptak a nyáron, kézzel kellett nekiáll- ni. Sokat futkosott alkatrész után is. Hat-nyolc hete nem tudott gumit szerezni a gépko­csira, kerékpáron volt kényte­len 15—20 kilométerre kimen­ni, ha látni akarta a dolgok menetét. Egy hatvan év körüli embernek pedig ez már nem könnyű feladat. A megye ugyan segített a „szekér kirántásá­ban’1, ötszázezer forintot kap­tak az induláshoz, de az nem volt elég a mérleghiányhoz. — Három-négyéves számlák jöttek elő. És az adógabona. Ezt nem engedték el, pedig kö­nyörögtünk. Már írtunk orszá­gos szerveknek is. Nehéz így egyenesbe hozni a gazdálko­dást. Nincs ami ösztökélje az embereket. Aztán arról beszól, hogy az erősebb testvér a Mathiász adott a Kossuthnak az újbóli kezdéshez kocsit, szerszámot, s ha kellett munkaerőt is. — De eddig még a kutya sem kérdezte, miért csináljuk mindezt! Ügy érzem, hogy a vezetők jövedelmére céloz, amit nyil­vánvalóan szintén rendezni kel­lene most már, úgy ahogy a tagságét, akik rendszeresen megkapták a munkaegységen­kénti húsz forint előleget. Ignác bácsi most is siet. Dél van, de még nem is reggelizett. Két őszibarackot vesz le a pán­célszekrény tetejéről s azt teszi zsebre, aztán indul, már vár­ják. — Kivisznek motoron a Kos- suthba. ebédidő alatt ajánlotta fel valaki, hát kihasználom — mondja, s megy máris. Az ebé­det is feledve. Megfogadtuk a tanácsát, s ha nem is mindjárt, de né­hány hét múlva kilátogattunk a Kossuth Tsz területére. Valaki azt mondta nekünk korábban, hogy kétségbeejtő helyzetben él itt a tsz tagsága. Igazi nyomort festett az illető. Mintha csak újabb állami tá­mogatás elnyeréséhez kellettek volna ezek a képek. Annál nagyobb volt a megle­petésünk, amikor az aranyegy­házi tanyavilágot bebarangol­tuk. Tiszta, rendes porták, s a házak körül, a gyepen minde­nütt három-négy süldő, mala­cok. nem hiányzik a tehén, s a borjú sem — helyenként több is — a szárnyas, a juh ... — Ez bizonyára a volt közép­parasztok vidéke — mondtuk kísérőinknek. Csík László, a helyi tanács v>b elnöke, aki úgy ismeri a környéket, mint a tenyerét, nevet: — Dehogyis, éppen ellenke­zőleg, a szegényebb paraszti ró­ja a brigádvezető, s arra céloz, hogy a Mathiász tavaly eny- nyit számolt egy-egy munka­egységre. — Talán így is meglesz a harminc, év végére. — Idén rendben leszünk!- Szabó Sándornak. teg lakott erre valamikor, fő­leg két-három holdasok. — Lehet, hogy csak a tsz ment tönkre, de a tagsága gya­rapodott? — kockáztattuk meg a kérdést. S eszünkbe jutott az egyik tanácsi dolgozó elbeszélé­se, akit ellenőrizni küldtek ki tavaly nyáron a csépléshez a Kossuth Tsz-be. Mint mondja, a tagság a géptől hordta el a gabonát, a raktárba pedig szin­te semmi sem került. De így voltak az egyéb terményfélesé­gekkel is. Elfolyt a közös, de ez úgy látszik nem jelentette azt, hogy a gazdák is elszegé­nyedtek. A bőven mért háztáji, a majdhogynem tetszés szerinti gazdálkodás az egyéni haszon- szerzés irányába vitte a dolgo­kat. De talán hagyjuk is most már a múltat. Nézzük, mit mu­tat a jelen, s lehet-e már látni a jövő körvonalait? Szeptember eleje volt, ami­kor ott jártunk, szép őszi idő. A cséplőgép javában dünnyö- gött az aranyegyházi szérűn. Szabó Sándor ellenőrként van itt a Mathiász Tsz-ből, de ez most úgy látszik, inkább csak formaság, mert rendben mennek a dolgok. A brigád már elcsépelt 566 mázsa őszi árpát, 587 mázsa rozsot, 391 mázsa búzát és zabot is, ezen felül át­eresztettek a gépen vagy 2400 mázsa kombájngabonát szárí­tás céljából. Hogy ez mind hova megy? A fejadaga meglesz a Kossuth­ban mindenkinek, de ezúttal sok megy az adóba is. Ügy tud­ják, hogy van vagy 500 mázsa adógabona tartozásuk, no meg a kamata. Ezt kifizetik. Két- hároméves tartozás ez már. — Idén rendbe leszünk! — mondja a fiatal, zömök bri­gádvezető, Holczman György, akivel a gépzúgás elől félrehú­zódunk egy kis beszélgetésre. Ismerősnek tűnik valahogy, aztán kiderül, hogy azon az emlékezetes áprilisi viharos közgyűlésen találkoztunk, ahol ő Is felszólalt. Méghozzá igen előrelátóan és okosan, a rendet, fegyelmet óhajtókat támogat­va megfontolt szavaival. S lám, úgy látszik, neki és a többi jó­zan gondolkodású embernek lett igaza. A Kossuth most húsz forint előleget ad havonta a munka­egységre. — Ha kezdettől fogva így ment volna, most mi is az öt­ven forintnál állnánk —mond­— mondja Holczman György (Pásztor Zoltán felvétele.) Aztán hozzáfűzi még, hogy sok ugyan a tartozás, de jó közepes termés ígérkezik. Szép a kukorica, a somkóró sikerült, a len 400 mázsa körül lesz. — Az pedig 700 forintjával... — segít Szabó Sándor a szá­molásban. — A csépléssel hétfőd vég­zünk, a vetést megkezdtük száz holdon rozsot, 150-en őszi árpát és 180-on búzát vetünk. — Aztán istállót is építünk — toldja meg Szabó s nevet­ve teszi hozzá: — Hencegjünk no, egy kicsit! Így mondja: „építünk!” Pe­dig ő Mathiász-beli. Ügy lát­szik már szövődnek a testvéri kapcsolatok. Elmondják még, hogy a Ma­thiász új szerszámokkal, kocsi­val segítette a Kossuth indu­lását. — Akkor fogunk be, amikor akarunk, illetve amikor csak szükség van rá — mondja Holczman. s ebben a korábbi állapotok is érződnek. De ő ki is mondja: — Azelőtt hiába üzenget­tünk fogatért a gazdáknak, ha akartak, jöttek. Most egészen más. Megvan a vérkeringés. Öt éve vagyok brigádvezető. Ősz­szel, ha jött a vetés, az eszem majd elment. Hat embernek szóltam, egy se jött el. Most nem így van. F. Tóth Pál Következik: Forint és a bizalom Nagy gondot fondítanak az állattenyésztésre a tiszaújfalui Tisza Tsz-ben. Mi sem bizonyít­ja ezt jobban, mint az. hogy ta­valy négy millió 600 ezer forint bevételt értek el ebből az üzem­ágból. míg a növénytermesztés­ből kétmillió 350 ezret. A tervek szerint az idén is több mint négymillió 200 ezer forintot kell hoznia az állatte­nyésztésnek. Jelentős ez a 2600 hold szántóhoz képest. — figye­lembe véve a járványok által okozott hátrányokat is. Ebben az évben például már 70 hízó­marhát adtak ált exportra, s hí­zásban van a másik hetven szarvasmarha , is, amelynek leg­alább fele ugyancsak alkalmas lesz az exportra. Az itt értéke­sített 800 hízott bárányt Görög­országba szállították. Ezenkívül 1100 hízott sertést adnak át a felvásárlóknak. A tehenektől át­lagosan több mint 3000 liter te­jet fejnek évente. A 270 tsz-gazda zöme külte­rületen lakik. Ez a körülmény kedvez a háztáji állattartásnak. Mintegy félezer szarvasmarhát, továbbá 2500 sertést tartanak a kisudvarokban. Nem is szólva a baromfiról. Jelentős a r,en J- déssel történő értékesítés is: például csaknem 60 hízó marha átadására kötöttek megállapo­dást az idén. Olcsóbban füt a kemence Vizsgázik a esőbilincs Műszaki fejlesztés a „Fémmunkás“ halasi gyáregységében Fábián Kálmán, az ÉM Fém­munkás Épületlakatosipari Vál­lalat Kiskunhalasi Gyáregysé­gének főmérnöke tájékoztatott bennünket arról, mi valósult meg eddig az üzem idei mű­szaki fejlesztési tervében sze­replő feladatokból. Elsőként a vízvezetékcső-ka- rima gyártásának korszerűsíté­sét említette. Az említett ter­mékből korábban mindössze öt­féle méretűt tudtak előállítani Csak az új ezertonnás hidrauli­csak a prés munkáiba állítása jelenti. Egy újítás alkalmazásá­val — ez egyébként a főmérnök nevéhez fűződik — jelentősen csökkentették a termelés költ­ségét is. A gyár műszaki dolgozóit évek óta foglalkoztatja az a kérdés, hogyan mérsékelhetik az anyag előhevítését szolgáló kemencék fűtőanyag-felhaszná­lását. Kisebb tökéletesítésekre már a korábbiakban is sor ke­rült, kielégítő eredményt azon­Képünkön az új dinamómé tér működését vizsgálja Gyur- csek László mérnök és Szabó Lajos technikus. kus prés üzembe helyezése után vált lehetővé, hogy további hét, nagyobb mérettel gazdagítsák a karimák választékát. A gyártás , korszerűsítését azonban — e ’ cikk vonatkozásában — nem­Vízen csónak — szárazon sátor Az Országos Gumiipari Vál­lalat Palma Gyáregységében ké­szülnek a Delfin típusú lég­tömlős csónak újabb változatai. Ez a típus olyan stabilnak bi­zonyult a vizen, hogy most vi­torláscsónakká fejlesztik. A kajakszövetség kérésére kilbot- típusú csónakokat is készíte­nek. A campingcikküzem felépí­tő asztalán most állítják össze a gyár új „slágerét”, a gondola- sztár-kombit. . Mint emlékezé­sét, külföldi és hazai kiállításo­kon is nagy sikert aratott ez az idő közben kapós exportcik­ké vált, felfújható gumicsónak amely vízijárműként és ágy­ként egyformán használhat!' Ennek a nappal csónak — éjjel ágy típusnak az újabb változa­ta lesz most „a vízen csónak — szárazon sátor“ konstrukció. Tulajdonosának egész napos vízitúra után csak ki kell be­lőle eresztenie a levegőt és sát­rat emelhet belőle a parton. 94 vagon szilva termett a Bajai Állami Gazdaságban Befejezték a szilvaszüretet a Bajai Állami Gazdaság gyümöl- sösében. A tervezettnél 24 va- onnal több. összesen 94 vagon , érmést szedtek le a fákról. | amelynek mintegy 71 százalékát 1 exportálták. ban csak Fábián Kálmán éssze­rűsítése hozott. Az újítás lényegét röviden így foglalhatjuk össze: a ke­mencék „kéményét” a fűtőtér aljára helyezték és módosítot­ták az ajtók nagyságát, elhe­lyezését is. Az átépített kemen­cék hővesztesége lényegesen ki­sebb, mint a hagyományos tí­pusoké és így a korábbinál 50 százalékkal kevesebb fűtőanyag is elegendő a kívánt hőmérsék­let eléréséhez. A fűtőanyag-meg­takarítás értéke évente 60—70 ezer forintra tehető. A továbbiakban a főmérnök bemutatta azt a dinamómétert, amelyet a gyár két fiatal mű­szaki dolgozója, Gyv.rcsek Lász­ló és Szabó Lajos tervezett. A dinamóméter segítségével az építőiparból használt alumí­nium-állványok csőbilincseineu teherbíróképességét vizsgáljál Korábban nem tudták meg nyugtató módon ellenőrizni r szóban forgó termék minőségé A biztos adatokkal szolgáló m: rőeszköz előállítását küiönöse fontos műszaki fejlesztési fr' adatnak tekintette a gyár k- ' lektívája, hiszen a bilincsek re j. tett hibái balesetet okozhatnak B. D.- * jF» . . . Nyolcszáz bárány Görögországba

Next

/
Oldalképek
Tartalom