Petőfi Népe, 1965. október (20. évfolyam, 231-257. szám)

1965-10-07 / 236. szám

XX. ÉVFOLYAM, 236. SZÄM Ara 60 fillér 1965. OKT. 7, CSÜTÖRTÖK Aranyat érnek * é b # a megyei, íanaea vb r wr ■ | mezőgazdasági Q szép ŐSZI napok osztályvezetőjével Világ proletárjai, egyesüljetek! / Minden erőt mozgósítsanak a termelőszövetkezetek a soron levő munkák elvégzésére Ügy látszik, az időjárás is pó­tolni igyekszik a mulasztást. Ilyen szép őszelőre még az idősebbek is alig emlékeznek. A Kecskeméti Agrometeoroló­giai Intézet mérései alapján szeptemberben 48-cal több volt a napfényes órák száma, mint az ötvenévi átlag. Ezt a fény­többletet jól hasznosították a növények, különösen a szőlők és a gyümölcsösök. Azt mond­ják a szakemberek, hogy a nap­fényes időjárás a must cukor­fokát jelentősen emelte. A ta­pasztalatok szerint a cukorfok 6—7-tel növekedett. Ugyancsak jó ez az idő az őszi szántás-ve­téshez és a betakarításhoz. Ara­nyat érnek tehát ezek a szép őszi napok. Erről beszélgettünk Bank Gyulával, a megyei tanács vég­rehajtó bizottsága mezőgazdasá­gi osztályvezetőjével. — A tapasztalatok szerint a közös gazdaságok igyekeznek kihasználni a jó időt, szükség is van erre, mert bőven van tennivaló. A kapások érése két- hárcan héttel kitolódott a késői kitavaszodás és a csapadékos nyár, vagyis a rendkívüli idő­járás miatt. Ezért a 262 ezer holdnyi őszi vetésterület jelen­tős részébe gabona után gabo­nát kell vetni. Az eddigi évek gyakorlata bebizonyította, hogy a korai, optimális időn belüli vetést a növények jobb termés­eredménnyel hálálják meg. Ezért fontos, hogy ne késleked­jünk ezzel a munkával. Nem várhatjuk meg a kapások beta­karítását. Természetesen figye­lemmel kell kísérni, hogy az elővetemény után milyen kárte- vő-fertőzöttséget mutat a talaj és gondoskodni kell a fertőtle­nítésről. A Jelenlegi körülmények kö­zött milyen általános tenniva­lók vannak az őszi szántás­vetés meggyorsítására? — Mivel ez a munka géppel történik, a traktorok kihaszná­lása elsőrendű feladat. A közös gazdaságok, valamint a gépál­lomások erőgépeinek felét a szállítás köti le, másik fele vesz részt a talajmunkákban. Ez utóbbiak kihasználása, sajnos, nem megfelelő. A gépeknek át­lag alig több mint 20 százaléka vesz részt a kettős műszakban, pedig ha figyelembe vesszük a kiképzett traktorosok számát, legalább 50 százalékra tudnánk emelni az arányt. A nyújtott műszak — ha szabad ezzel a szóval élnem — népszerűbb a traktorosok között. Pedig kettős műszak esetén 50 százalékos éj­szakai pótlék illeti meg az erő­gép vezetőjét, tehát anyagilag is jobban jár. Néhány szót a betakarítás­ról. A kukorica milyen ter­méseredményt ígér? — Száznyolcvanhatezer hold­ról kell ezt a fontos takarmány- növényt betakarítani, amely a tavalyihoz hasonló termést ígér. — Mint ismeretes a törést | értékű általában kézi erővel lehet csak í le. megoldani, ami nem kis fel­adat. Az érés, mint ahogy az előbb szóltam róla, kitolódott, egybeesik a szürettel és a többi kapások betakarításával. Ez szükségessé teszi a még na­gyobb szervezettséget. Ahol le­hetőség van, megfelelő átalakí­tással próbáljanak gépi segítsé­get igénybe venni szövetkeze­teink. Vonják be a családtago­kat. Ha szükség van rá, társadal­mi segítséget is kérjenek az üzemektől vagy az iskoláktól. Ezzel kapcsolatban egyesek szóvá teszik: miért nem old­ják meg maguk a termelősz3~ vetkezetek a betakarítást, miért kell a külső segítség? — Egyes termelőszövetkeze­teknél munkaerőhiány jelentke­zik még akkor is, ha a család­tagokat bevonják. Ez több do­lognak a következménye. Egy­részt, a szövetkezetekben általá­ban sok az idős ember, mert a fiatalok egy része sok helyen az iparban vagy máshol he­lyezkedett el. A betakarításon kívül a szövetkezetekben ezer tennivaló akad az állattenyész­tés különböző ágazataiban is. A gazdálkodás belterjesebb, mun­kaigényesebb. Mindehhez hozzá kell tenni, hogy az országban, így me­gyénkben is, sokkal kevesebben dolgoznak a mezőgazdaságban, mint néhány évvel ezelőtt A kiesést még nem pótolta a gé­pesítés. Egyes munkafolyama­tok, például a gabonabetaka­rítás, zömmel géppel már meg­oldhatók, a kapásoknál azonban még nem ilyen kedvező a hely­zet. A betakarítás sikere nem­csak a termelőszövetkezeti ta­gok érdeke — természetesen el­sősorban az övéké —, de a nép­gazdaságé és az egész társada­lomé is. A társadalmi segítség esetén, természetesen, nem ingyenmun­kára gondolunk, hanem megfe­lelő anyagi ellenszolgáltatásért végzett tevékenységre. Tehát társadalmi összefogás­ra van szükség. — Ezzel kapcsolatban azt ta­nácsolom a termelőszövetkeze­teknek, hogy minden erőt moz­gósítsanak az őszi munkák ér­dekében, és ha szükség van rá, akkor ezt a külső segítséget már most vegyék igénybe, mert ha beköszönt az őszi eső, akkor kapkodás lesz belőle. Minden szövetkezeti vezető tudja, mennyi a felszántandó, elveten­dő terület, mi vár betakarítás­ra. Azt is tudja, mennyi a ren­delkezésre álló kézi, gépi és fogaterő. Ennek alapján tisztán áll előtte az is, hogy mit kell tenni — hangoztatta a beszél­getés végén a megyei tanács mezőgazdasági osztályvezetője. K. S. Nemrégiben adták át a kecskeméti gabonatárházat és — mint képünkön látható — jól előrehaladt a kiskunhalasi építése is. Az ÉM Bács megyei Állami Építőipari Vállalat dolgozói már a 36 méter magas silók tetején dolgoznak. Jövő év elején megkezdik a gépek beszerelését és az új aratásra elkészül a 660 vagonos gabona tárház. SUKAR1XO EGYSEGRE SZÓLÍTOTT FEL Heves harcok Djakcartátó! keletre Fokozódik a kommunista-ellenes kampány Az indonéz minisztertanács szerdán — mint már jelentet­tük — megtartotta első bővített ülését a Szeptember 30-a moz­galom által kirobbantott hata­lomátvételi kísérlet óta. A kon­ferencián Sukarno elnökölt. A megtárgyalt kérdések — az AP jelentése szerint — két problé­makörbe csoportosultak: 1. Su­karno és a hadsereg viszonya, és 2. Az Indonéz Kommunista Párt helyzete. A szerdai minisztertanácsról az AFP, a djakartai rádió alap­FoiJtaSdik az őszi vásár r“ OiyiaXUUl rv muiiüiyuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHi A 40 százalékos árcsökken­téssel járó szeptember 20. és október 3. között megtartott őszi vásáron a Kecskeméti és a Kiskunfélegyházi Állami Áru­házban 8,5 millió forint érté­kű árut hoztak forgalomba. Ez minden eddigi kedvezményes áruvásárlási akciót felülmúlt, és a vásárlóközönség részére kb 3,5 millió forint megtaka­rítást jelentett. Az őszi vásár során eladtak — többek között — 8000 méter matlaszét, 10 000 méter flanellt, 4000 méter különböző fajtájú szövetet, 650 férfikabátot, 550 férfiöltönyt és zakót, 1000 női kabátot. 250 női szövetruhát és pantallót, 1000 lánykakabátot, 6500 pár női, férfi és gyermek­cipőt. A különböző divatáruk­ból mintegy egymillió forint forgalmat bonyolítottak A minden előzetes várako­zást felülmúló eredmények el­érésében a két áruház dolgozó- kollektívájának lelkes, megfe­szített munkája is nagy szere­pet játszott. Példás odaadással vették ki részüket az őszi vá­sár előkészítéséből, az áruellá­tás biztosításából és a hatal­mas forgalom zökkenőmentes lebonyolításából. Az áruházakba az őszi vá­sár utolsó napjaiban jelentős mennyiségű áruutánpótlás ér­kezett. Ezek értékesítésére az idő rövidsége miatt október 3- ig nem kerülhetett sor. Éppen ezért ezeket a cikkeket — amíg a készletek tartanak — az őszi vásár hivatalos időpontja után is árusítják, természetesen az előzetesen megállapított ked­vezményes áron. ján, közli még, hogy Sukarno elnök nyugalomra, éberségre in­tette Indonézia népét. Kijelen­tette: „Az indonéz forradalom megvédése fontosabb a bosszú­nál.” Egységre szólította fel Su­karno a lakosságot és a fegyve­res erőket annak érdekében, hogy a nemzet elkerülje a fel­bomlást: „A politikai zűrzavar csak az újgyarmatosítók és az imperialisták javára szolgál.” A malaysiai rádió tudósítója látta a kabinetülésről eltávozó Sukarno elnököt, aki „egészen jó színben volt”. A hírügynökségi beszámolók­ból kitűnik, hogy a Szeptember 30-a mozgalommal való leszá­molásra hivatkozva Djakartá- ban folytatódik a kommunista­ellenes kampány. Az AP jelen­tése szerint a kampány mögött a hadsereg vezetői állnak. Kü­lönböző politikai szervezetek és pártok a hadsereg kezében levő rádió útján nyilatkozatokat tesznek közzé, támadják az In­donéz Kommunista Pártot és feloszlatását követelik. A Dja- kartában kedden kihirdetett statáriális állapotot és a kijá­rási tilalmát a hadsereg vezetői arra használják fel, hogy ház­kutatásokat rendezzenek ismert kommunista párttagoknál. Az AP és a Reuter jelentése sze­rint „több mint kétszáz kom­munistát letartóztattak”. Más jelenések arról szólnak, hogy Közép-Jáván folytatódik a harc Untung alezredes, a Szeptember 30-a mozgalom ve­zetője és hívei, illetve a had­sereg egységei között. A dja­kartai rádió, az AFP közlése szerint, déltájban bemondta, hogy a körmánycsapatok „ki­űzték a lázadókat” a közép-já- vai DjogdjakartábóL A malaysiai rádió szerint a Kuala Lumpurban lehallgatott djakartai rádióadások azt jelen­tik, hogy jelenleg a közép-jávai Tjirebon és Djogdjakarta kör­nyékén folynak a leghevesebb harcok. Ma este találka a HeSddal? A Luna—7. halad irányába MOSZKVA. CTASZSZ) A Luna—7 önműködő űrál­lomás folytatja útját a Hold irá­nyába. Október 5-én este hatodízben létesítettek rádióösszeköttetést az űrállomással és ennek során — az űrrepülési programnak megfelelően kiigazították az űr­állomás pályáját. Az állomást betájolták a Napra és a Holdra, és ezután bekapcsolták azt a hajtóművet, amely biztosította a a meg­pálya megváltoztatását adott irányban. A számítások szerint a Luna— 7 űrállomásnak október 7-én, magyar idő szerint körülbelül 23 órakor kell találkoznia a Holddal. Az űrállomással megbízható a rádióösszeköttetés. A távmé­rési adatok szerint a pálya ki­igazítása után is az űrállomás minden fedélzeti rendszere kifo­gástalanul működik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom