Petőfi Népe, 1965. szeptember (20. évfolyam, 205-230. szám)

1965-09-16 / 218. szám

Világ proletárjai* egyesö Ijetskí A MEGYÉI PÁRTGIÍOTfAÁG ÍAf4% XX. BVK. 218. SZ. Ára 60 fillér 1865. SZEPT. 16, CSÜTÖRTÖK Szállítógépekkel, kombájnnal, javítószolgálattal segítik a gépállomások a kukorica betakarítást Tisztújítás Köztudomású, hogy a későn beérő és szövetkezeti gazdasá­gainkban összesen mintegy 180 ezer holdon termesztett kuko­rica termésének a betakarítása nagy gondot okoz majd, s ala­pos szervezést, az erők megfe­lelő összpontosítását igényli. A szövetkezeti gazdák család­tagjainak bevonásán kívül igen nagy segítséget jelent tsz-eink- nek a betakarításban az, ha a rendelkezésükre álló gépi erőt a legnagyobb mérték­ben igénybe veszik. Hogy e tekintetben milyen támogatásra számíthatnak a gépállomások részéről, erről dr. Csatári Lajosnak, a gépállomá­sok megyei igazgatójának a tá­jékoztatása szerint a követke­zőket közölhetjük. A gépállomások segítsége elsősorban a betakarított termés szállítási munkáiban mutatkozik meg. Ami magát a csőtörést Illeti, mindössze három adapterrel — a kombájnra szerelhető kuko­rica-vágószerkezettel — és ugyanennyi csőtörőgéppel ren­delkeznek a megye gépállomá­sai. Azokat a szövetkezeti gaz­Folynak a OJ-DELHI—KARACHI (MTI) Szerda hajnalra ígérték annak bejelentését, mit válaszolt India és Pakisztán U Thant ENSZ- j főtitkár tűzszüneti javaslatára. Szerda reggelig azonban ilyen jelzés nem érkezett, mindösz- sze azt jelentették be — általá­nos meglepetésre —. hogy az indiai—pakisztáni fegyveres konfliktus elsimítása érdekében fáradozó U Thant már szerdán, magyar idő szerint tíz órakor, útnak indul Új-Delhiből New York felé. Korábban a hírügy­nökségek arról tájékoztattak, hogy U Thant csütörtökig ma­rad Új-Delhiben és aztán eset­leg Moszkván át utazik el, s egyesek arról is tudni véltek, hogy U Thant még egyszer útba ejti Rawalpindit. Az indiai—pakisztáni tűz­szünet ügye teljesen bi­zonytalan. Sasztri miniszterelnök kedden hosszú minisztertanácsi ülésen vett részt és elmaradt parla­menti bejelentése, amelytől az Ü Thamtnak adandó válasz is­mertetését várták. Azok a ked­di hírügynökségi és lapjelenté­sek, amelyek arról tájékoztat­tak, hogy India elfogadja a tűz­szüneti felhívást, megerősítetle- nek maradtak. A Reuter-iroda értesülése szerint arról van szó. bogy daságokat azonban, amelyeknek a birtokában már van adapter, kombájnnal el tudják látni. A szállításra alkalmas 158 gépállomási erőgép mindegyike, a szükséges pótkocsikkal együtt, a szerződést kötött közös gaz­daságokban végzi a munkát. Ajánlatos, hogy — amennyiben erre lehetőség nyílik — a traktorokat elsősorban a kukorica szállítására vegyék igénybe. A gabonabetakarítási idény­re szervezett gépállomási moz­gó-javító szolgálatot az őszi munkák idejére is fenntartják. Így a kisebb üzemzavarok gyors elhárítására közvetlenül a hely. színen kerülhet sor. A gépállomási gépeknek csaknem a kétharmad ré­szét szándékoznak kettős műszakban üzemeltetni. Ehhez azonban a gépállomási műhelyekből nélkülözhető sze­relők erőgépre irányítása mel­lett arra is szükség van, hogy termelőszövetkezeteink e mun­kák tartamára a traktoroskép­zettségű gazdáikat bocsássák a gépállomások rendelkezésére. 3. T. India elvben máris hajlandó­nak mutatkozott az ellen- geskedések beszüntetésére, számára hátrányos politikai elkötelezettséget azonban nem hajlandó vállalni Kas­mír jövőjét illetően. Pakisztániban diplomáciai megfigyelők elég borúlátóan vé­lekednek a háború megszünte­tésének kilátásairól. Mint a UPI tudósítója írja. eddig sem­mi jele annak, hogy Pakisztán elállna a kasmíri népszavazás követelésétől, de arra sem vall semmi, hogy a kasmíri népsza­vazás pakisztáni követelését In­dia elfogadná. Bhutto pakisztáni külügymi­niszter kijelentette: „Csak két választásunk van — győzelem, vagy megsemmisülés." Corneliu Manescu, a Román Szocialista Köztársaság külügy­minisztere és kísérete szerdán, Péter János külügyminiszter meghívására, baráti látogatásra Magyarországra érkezett. Fogadtatására a nyugati pá­lyaudvaron megjelent Mód Pé- [ ter, a külügyminiszter első he- I lyettese. Beüti János külügymi­Széksorok Több mint egy évvel ezelőtt kezdte meg működését a Kis­kunhalasi Vastömegcikkipari Vállalat kunszentmiklósi telepe. Az ötven fővel dolgozó üzem fő profilja a vezetőülések gyártá­sa, amelyeket az Ikarus gyár megrendelésére készítenek. Az 1965-ös év első felében közel négy millió forint értékű mun­kát végeztek. Az üléseken kívül azonban gyártanak drótszöve­teket, az úgynevezett öntötthá­zakhoz zsalukat, sodronyokat is. Képünkön Tabajői Lukácsné drótszövőnő az utolsó csavart helyezi a szállításra kész szé­kekbe. Hírügynökségi jelentések sze­rint a nyugat-pakisztáni Sialkot térségében változatlanul foly­nak a harcok, ezeknek célja azonban most már nem annyi­ra területi nyereség, mint in­kább egymás erőinek kölcsönös felőrlése. Mindkét fél továbbra is győzelmet hirdeti * Folynak légitámadások is. A Reuter Új-Delhiből jelenti, hogy pakisztáni gépek kedden támad­ták az indiai Jodhpurt és Ra- jasthant. Egy helyszíni AP-tu- dósítás arról számol be, hogy a napokban az indiai légierő meg­támadta a határmenti, nyugat­pakisztáni Faquirwalla falut, s a bombatámadás következtében ötvenketten meghaltak. niszter-helyettes, Vincze József, hazánk romániai nagykövete és a Külügyminisztérium több ve­zető beosztású munkatársa. Je­len volt Mihail Rosianu, a Ro­mán Szocialista Köztársaság magyarországi nagykövete, vala­mint a román nagykövetség diplomáciai munkatársai. (MTI) Az OKISZ határozata értel­mében december. 31-ig újravá­lasztják a ktsz-ek vezetőségét, ellenőrző- és szövetkezeti bi­zottságait. A harmadik ötéves terv indulása előtt történik a tisztújítás. nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy a soron követ­kező feladatok végrehajtásához szakmailag és politikailag jól képzett vezetők irányításával lásson hozzá a szövetkezeti ipar. Talán az elmúlt években baj volt a vezetés színvonalával a szövetkezetekben? — Vetődhet fel most egyesekben a kérdés- Ha így válaszolnánk: — igen — akkor nem mondanánk igazat, hiszen a megyei ktsz-ek a je­lenlegi vezetők irányításával egyenletesen fejlődtek az el­múlt négy évben. Megkétsze­rezték termelésüket, kétmillió forintról 56 millió forintra nö­velték az évi exportot és kö­rülbelül 35 százalékkal fokoz­ták a termelékenységet. Jelen­tősen bővítették a lakossági szolgáltatások körét és tekinté­lyes részt vállaltak a megye kislakásépítési programjának végrehajtásából is. D e éppen ezek az eredmé­nyek kötelezik a szövetkezeti dolgozókat arra. hogy a követ­kező hónapokban alaposan meg­vizsgálják: az eddig becsület­tel helytálló vezetők mindegyi­ke lépést tudott-e tartani a gyors fejlődéssel? Számos ktsz ma már egy kö­zepes nagyságú ipari üzemmel vetekszik a termelés volumenét és a foglalkoztatottak számát tekintve. Ha ehhez még hozzá­számítjuk, hogy milyen sokirá­nyú tevékenységet folytatnak a ktsz-ek, világosan látjuk, hogy a szövetkezeti vezetők képzett­sége semmivel sem maradhat el az iparvállalatok irányítóié mö­götti Kívánatos tehát, hogy minél több olyan fiatal szakemberrel gazdagítsák a választások a ktsz:eketi akik kipróbálj nagy gyakorlattal rendelkező vezető gárdába^ olvadva, újabb lendületet adhatnak majd a szövetkezeti ipar fejlődésének.-Néhány szót arról, hogy mit várunk a megerősített „tiszti­kartól”, illetve az egész szövet­kezeti ipartól a következő évek­ben- Mindenekelőtt a lakosság részére nyújtott szolgáltatások mennyiségi és minőségi fejlesz­tését. Nincs megoldva teljes mértékben például a televízió, a rádió és az elektromos háztar­tási kisgépek javítása. A gép- kocsipark állandó növekedése a szervizhálózat fejlesztését teszi szükségessé. Régi, jogos kíván­sága a lakosságnak, hogy rövi- debb határidőt szabjanak a ktsz-ek j a vi tórészlegei és bi­zony a szövetkezeti dolgozók munkájának minősége sem mindig éri el ma még a „ki­váló” szintet. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a ktsz-eknek azokat a kis szériában készülő, munka- igényes cikkeket célszerű ex­portra gyártani, amelyeknek az előállítása a nagyüzemekben nem gazdaságos. Az export to­vábbi növeléséhez azonban szükség van arra, hogy a szö­vetkezetek mindig rendelkezze­nek megfelelő látszám- és anyagtartalékkal. Fontos szeren vár a ktsz- ekre a mezőgazdaság fejleszté­sében- Jó lenne, ha a kiállítá­sokon sikert aratott gépek kö­zül az eddiginél többet gyárta­nának a megyei termelőszövet­kezetek részére. A megye kis­lakásépítési programja is egyre inkább a szövetkezetekre épül. A soron következő feladatokat csak további gépesítéssel, a korszerű technológia széles körű alkalmazásával valósít­hatják meg az építő részlegek. A feladatok súlyát növeli, hogy a második ötéves terv sikeres befejezése, illetve a harmadik ötéves terv előkészí­tése jelentős erőfeszítést kö­vetel minden szövetkezeti dol­gozótól az év végéig hátralevő időben. a a Sialkot térségében változatlanul harcolnak A% erők kölcsönös felőrlése a cél bombatámadások, komor kilátások Budapestre érkezett a román külügyminiszter

Next

/
Oldalképek
Tartalom