Petőfi Népe, 1965. augusztus (20. évfolyam, 180-204. szám)

1965-08-01 / 180. szám

2. oldal 196,1. augusztus 1. vásárnál» As agresszió embere Ki marad nyeregben? Dinamikus vezér huszárvágással Módosított álláspont kell az előrehaladáshoz A VILÁGPOLITIKÁI események legexponál­tabb negatív alakja az _____________________ el múlt héten változatla­nul Johnson volt. Az a Johnson, akiről ma már csak a szélsőséges agresszív körök merik meg­kockáztatni az elismerő szavakat. Az események tükrében Johnson, olyan politikus, akinek kezé­ben már rég elhervadt az „olajág”. A „nyíl” viszont jó ideje öldöklő fegyverekké változott. Johnson egyáltalán nem a béke, hanem az ag­resszió embere, aki a háború lépcsőzetes kiter­jesztésével valóban „kolosszális kockázatot” vál­lalt magára és a világháború tűzcsóváját len­geti az emberiség felett. JOHNSON és kormánya minden lehetőt elkö­vet, hogy NATO-beli partnereit'egyre inkább az agresszív külpolitikai vonalvezetés szolgálatába állítsa. Hetekkel ezelőtt Görögországtól ugyan­ezért kért katonákat vietnami bevetésre. A jó­részt emiatt kirobbant válság az elmúlt héten heves tüntetések, tömeggyűlések és politikai al­kudozások formáját öltötte. Mindez azt bizo­nyítja, hogy a „királyi puccs” felbőszítette1 a görög dolgozók óriási tömegeit, és azok szembe­fordultak az önkénnyel. A kiút? Konstantin ki­rály és Athanassziadesz-Novasz kormánya a je­lek szerint nem óhajt számolni a tömegek aka­ratával: a politikai gyúrás és megfélemlítés leg­ellenszenvesebb eszközeit is előszedik, hogy „nyeregben maradhassanak”. Bár, a tömegtün­tetéseken számos királyellenes jelszó hangzott el, Papandreu továbbra is tiszteletben tartja Konstantint, a Novasz-kormányt viszont le akar­ja szállítani a „nyeregből”. Ezekben a napok­ban mindkét fél készülődik a nagy erőpróbára, amely végződhet pillanatnyilag bármiként, alig­ha tesz végleges pontot a politika végére. EGY HÉT Á KÜLPOLITIKÁBAN ANGLIÁBAN szinte „huszárvágással” oldot­ták meg a konzervatív párt vezetése körül ki­alakult vitát. A konzervatív párt tagjai a- La­bour hatalomra kerülése után mind hevesebben támadták sir Alec Home-ot, a konzervatívok vezérét. Kedden eldőlt a küzdelem: az angol al­só-ház konzervatív képviselői Edward Heath volt iparügyi minisztert választották a párt vezéré­vé. Figyelemreméltó, hogy a választási előcsatá- rozások idején Heath „bakra emelését” elsősor­ban azok a tőkés körök szorgalmazták, akik az angol ipar „radikális megújításának” hívei. Ezek a körök Heath személyében nyilván olyan vezért látnak, aki vérmes üzleti érdekeiket „dinami­kus” magatartásával könnyebben realizálhatja. A hatalmon levő munkáspárt tehát, olyan ellen­felet kapott, aki a legközelebbi választásokon majd teljes erőkifejtésre készteti a munkáspárti kormányt, s annak létét komolyan fenyegetheti. A NEMZETKÖZI feszültség igen bonyolult időszakában kezdte meg munkáját ismét a genfi leszerelési értekezlet. A békeszerető emberiség sikert kíván az értekezletnek. A siker kilátásai azonban korlátozottak. Hiszen sem Franciaor­szág, sem a Kínai Népköztársaság — a két atomfegyverrel rendelkező hatalom — nem vesz részt rajta. Az előterjesztett angol javaslatról Carapkin szovjet küldött máris megállapította, hogy az nem lép túl a korábbi angol kezdemé­nyezéseken. Az Egyesült Államok viszont, úgy törekszik az atomfegyverek korlátozására, hogy közben a Nyugat atomfegyverkezési törekvéseit tovább erősítse. Ilyen körülmények között azon­ban aligha lehet előrelépni a megegyezés felé. A nyugati hatalmaknak módosítaniok kell állás­pontjukat. ha valóságos előrehaladást akarnak. Koszorúzás a Hősök*terén A guineai párt- és kormánykül­döttség, amely Sekou Tourénak, a Guineai Demokrata Párt főtit­kárának, a Guineai Köztársaság elnökének vezetésével tartózko­dik hazánkban, szombaton dél­előtt a Hősök-terén megkoszo­rúzta a Magyar Hősök Emlék­művét. A koszorúzásnál jelen volt Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, Mód Péter, a külügyminiszter első helyettese, Csémi Károly vezérőrnagy, hon­védelmi miniszterhelyettes, a Magyar Néphadsereg vezérkari főnöke. Kőmíves István, a fővá­rosi tanács végrehajtó bizottsá­gának elnökhelyettese, továbbá a Külügyminisztérium és a Hon­védelmi Minisztérium több ve­zető beosztású munkatársa. A koszorúzás után a parla­mentben folytatódott a magyar és a guineai küldöttség tárgya­lása. (MTI) Brezsnyev, Koszigin és Mikojan meghívást fogadott el Szovjet—guineai közös közlemény A Szovjetunió és Öuirieá is­mét megerősítik hűségüket a békés együttélés és minden nemzetközi kérdés békés rende­zése elveihez — hangzik az a közös közlemény, amelyet abból az alkalomból adtak ki. hogy Sekou Touré, a Guineai Köz­társaság elnöke július 26-tól 30-ig hivatalos látogatáson volt a Szovjetunióban. A felek kifejezték komoly nyugtalanságukat amiatt, hogy jelentősen bonyolódott a nem­zetközi helyzet az 'imperialista erőknek a világ különböző tér­ségeiben elkövetett agresszív cselekményei miatt. Itt utal a közlemény az Egyesült Államok vietnami katonai agressziójára, a Kongó (Léopoldville) belügyei- be való beavatkozásra, a Dél­afrikai Köztársaság apartheid politikájára és a dél-rhodesiai faji megkülönböztetésre. Az SZKP és a Guineai De­mokrata Párt állást foglalt a pártközi együttműködés további megerősítése mellett. Leon.yid Brezsnyev. Alekszei Koszigin és Anasztasz Mikojan elfogadta a meghívást, hogy ba­ráti látogatásra utazzanak Gui­neába. Kedden Ciprusról tárgyal a Biztonsági Tanács Kedden, magyar idő szerint 20 órakor Törökország kérésére összeül a Biztonsági Tanács és megvitatja a ciprusi helyzetet. Törökország amiatt emelt pa­naszt, hogy Cipruson a parla­ment módosította a választójogi rendszert és a választások idő­pontját egy évvel elhalasztotta. A népet nem lehet bolondítani William Warbey munkáspárti képviselő a párt fő vitarende­zőjéhez írt levelében követelte, hogy Wilson miniszterelnök azonnal mondjon le pártvezéri tisztéről, mert nem teljesíti a munkáspártnak az öregek jöve­delme szavatolására, az olcsóbb lakásépítési kölcsönökre és a világbékét szolgáló úi kezde­ményezésekre vonatkozó vá­lasztási ígéreteit. Ezeknek az ígéreteknek a megszegése, vagy teljesítésüknek bizonytalan idő­re való elhalasztása — hangzik a levél —, elkeseredettséget kelt a Munkáspárt hívei kö­zött. A népet nem lehet bolond­fi hivatalnok-kormány dacol iXovasz szakértői véleményt kért dá tenni. Tudja, hogy a kor­mány politikája behódolás a bankárok zsarolása előtt, akár­csak 1931-ben. SAIG.GN (Reuter, AP, UPI) A nyugati hírügynökségek szombat reggeli jelentésükben közük, hogy a dél-vietnami ha­zafiak folytatják harci tevé­kenységüket, s támadásaikat főként Saigon közvetlen közelé­ben hajtják végre. Két nagyobb partizánkötelék a dél-vietnami fővárostól hat, illetve tíz kilo­méternyire őrtornyokat táma­dott meg és veszteségeket oko­zott a kormánycsapatoknak. Néhány kilométernyire észak­keletre Saigontól, Bien Hoánál, ausztráliai katonák vívta több órás tűzharcot a hazafiakkal. Az ország északi részén, a fővárostól 575 kilométernyire, a partizánok felrobbantottak egy 600 méter hosszú hidat, s ily módon teljesen elvágták a Cau Lauhoz vezető fontos főútvona­lat. Dél-vietnami katonatisztek közölték, hogy legalább két hét szükséges a híd helyreállításá­hoz. A. forgalmát addig a Thu Bon folyón — a híd hiányában — kompokkal próbálják lebo­nyolítani. Saigontól 100 kilométernyire északra amerikai vadászbombá­zók intéztek támadást a dél­vietnami hazafiak egyik felté­telezett központja ellen. A tá­madás részletei nem ismerete­sek, de a légi bevetésről egy amerikai gép nem tért vissza, hanem lezuhant a dzsungelbe. Szombaton reggel dél-vietna­mi repülőgépek ismét behatol­tak a Vietnami Demokratikus Köztársaság légiterébe és a de- militarizált övezettől 220 kilo­méternyire északra terrorbom­bázásokat hajtottak végre. A tá­madásban tíz gép vett részt. A kalózgépek tizenkét tonna bom­bát dobtak le é's röplapokat szórtak szét. Nguyen Cao Ky dél-vietnami miniszterelnök pénteki beszé­dében eldicsekedett azzal, hogy a jövő héten 25 sugárhajtású repülőgépet kap az Egyesült Államoktól. A dél-vietnami lé­gierőnek eddig még nem voltak ilyen gépei. Egy amerikai ka­tonai szóvivő azonban szomba- tno lehűtötte a dél-vietnami ve­zetők reményeit, mert közölte, hogy csak négy sugárhajtású vadászbombázót adnak egyelőre a dél-vietnami légierőnek. A Johnson elnök által meg­hirdetett fokozott katonai in­tézkedések megvitatása végett magas rangú amerikai katona­tisztek rövidesen tanácskozásra ülnek össze Honoluluban (Ha- wai). Westmoreland tábornok, a dél-vietnami amerikai csapa­tok parancsnoka Hongkongon át Honoluluba repül. Hongkong­ban csatlakozik hozzá Taylor a lemondott nagykövet is, aki három napot tölt Hawaiban, majd hazautazik Washingtonba. A honolului megbeszélésen Sharp tengernagy, a csendes­óceáni amerikai csapatok pa­rancsnoka fog elnökölni. Ügy hírlik, hogy a tanácskozás hét­főtől péntekig tart. Bodoglári történet A görög parlament pénteki ülése után azonnal összeült az Athanassziadesz-Novasz kor­mány minisztertanácsa. Három­órás izgatott tárgyalás után a kormány közleményt adott ki, amelyben megrója Manolisz Bakladzisz megbízott házelnö­köt, mert a képviselők távolma­radása után hivatalosan megbu- kottnak nyílvánította a kor­mányt. Novaszék álláspontja az — amint az AFP kifejti —, hogy „a kormány megjelent a ház előtt, a ház sztrájkba lépett, tehát a kormány a helyén ma­rad”. Így hát különös helyzet állt elő: a kormány a képviselők nagy többségének nyilvánvaló ellenzésével dacolva továbbra is a helyén marad. Athanassziadesz-Novasz mi­niszterelnök felkért két. alkot­mányjogi szakértőt, nyilvánítson szakvéleményt arról, vajon a képviselők tömeges távolmara­dását lehet-e bizalmatlansági szavazatként felfogni, más szó­val: megbukott-e kormánya, vagy sem. Londoni tudósitójának tollá­ból — érdekes cikket közölt az Ethnosz című lap. A tudósító értesülései szerint Papandreu megbuktatásának kérdésében Sztavrosz Kosztopulosz volt kü­lügyminiszter (Novasz kormá­nyában pedig Garufaliasz utó­daként a hadügyi tárca birtoko­sa) és Rusk amerikai külügy­miniszter egyezett meg még hó­napokkal ezelőtt, a NATO lon­doni ülésszakán. „Papandreunak azért kellett megválnia a hata­lomtól — írja a lap —, mert akadályozta a ciprusi kérdésnek az Egyesült Államok és a NATO érdekeit szolgáló megoldását”. Sápadt, idős ember áll a rá­csos ablak mögött, néz kifelé a gondosan ápolt kertre. Zavaros tekintete azonban nem a szabá­lyosan nyírt bokrokat látja, ha­nem a határt, a zölden hullám­zó kukoricát, az érésbe sárguló búzatáblát. — Aratni kell, jön az eső. Hordjuk a szénát emberek. Már esik is és kárba vész a sok munka — mondja ideges hang­súllyal, s ekkor az ápoló a vál­lára teszi a kezét. — Jöjjön Józsi bácsi, beszél­gessünk. De Vili József alig emlékszik valamire, pedig nagyon sok min­denen keresztül ment az utób­bi időben a bodoglári Szabad­ság Tsz ellenőrző bizottságának elnöke, amíg félholtra verve a bajai kórház idegosztályára vit­te a mentő. Megverték, mert becsületes, igazságos volt, mert jól végezte a munkáját, rendel, fegyelmet követelt, vigyázott a közösség vagyonára, s ez nem tetszett egyeseknek. Kívül a közösön... — Eodoglár puszta. Az itteni emberek egy részének gondol­kodása még nem jutott túl az egyéni érdekeken — mondja Baka Márton, a tsz elnöke, aki két éve van a közös gazdaság I élén, s ez idő alatt megfeszített I erővel azon fáradozik, hogy ki­alakítsa az egészséges közössé­gi szellemet, minden tagot mun­kára serkentsen. Eleinte többen görbe szemmel néztek rá emiatt. Névtelen levelek tömegével árasztották el, fenyegették, hogy este ne merészeljen kimenni az utcára. Ö azonban hajthatatlan maradt, nem félt a fenyegeté­sektől. Amikor zárszámadásra került sor, a tsz már többet tudott fizetni a tagoknak, mint az előző években. Ez gondolko­dóba ejtette az embereket, s azóta mintha megváltozott vol­na a véleményük az elnökről, az „idegenről”. De úgy látszik nem mindenkinek. Akik nem vesznek részt a közös munká­ban: napszámba járnak vagy piacoznak. — Sajnos, elég messze esünk Halastól. így onnan bizony rit­kán látogatnak hozzánk, segít­séget vajmi keveset kapunk. Nyilván ezzel is kapcsolatos az itteni állapot. A tagság közül többen jegy olyan ember befo­lyása alatt vannak, aki kifeje­zetten lázit a közös munka, a tsz vezetősége ellen. Ez az em­ber 1962-ben írta alá a belépé­si nyilatkozatot, ötven hold föl­det hozott be. amiből 10 hold gyümölcsös. Egy hónapig bri­gádvezető volt, de pökhendi, fölényeskedő magatartása miatt a tagok formálisan elzavarták. Azóta nem jön dolgozni, de minden közgyűlésen ott van és nagy hangon felelőtlen kijelen­téseket tesz, rossz irányban be­folyásolja még azokat is, akik egyébként jó szándékúak. Sző­ke Sándornak hívják ezt az embert, a tsz állandóan küsz­ködik vele. Számtalan peres ügyünk is volt már. A 10 hold gyümölcsöst például „megtar­totta” magának, továbbra is műveli, napszámosokkal dolgoz­tat, akik nem egy esetben tsz-ta- gok — mondja az elnök. A fenyegetések De miért tartozik mindez a bodoglári történethez, mi köze ennek Vili József sorsához? Közvetett módon kapcsolódik hozzá. Vili József ugyanis — mindenkinek ez a véleménye — a Szőke Sándor által keltett és táplált ellenséges hangulatnak lett az áldozata. Szőke az egyik közgyűlésen például — mielőtt bárki is szólhatott volna — in­gerülten felpattant és ezt a ki­jelentést tette: „Ne hallgassa­tok a vezetőségre, félre akar vezetni benneteket!”... Sőt, 1964-ben, amikor a jogszabá­lyoknak megfelelően és a köz­gyűlés határozatára mérsékelték Szőke háztáji területét, a ra- biátus ember megfenyegette az ellenőrző bizottsági elnököt: „Megállj Vili, ezért még szá­molunk!” Ismét főútvonalat vágtak el _ Dél-vietnami repülők ü plli 1 litoíiif Ulf 12 tonna bombát, _ ... , .. , . ^ és röplapokat szórtak Cao Ky korán d.csekedett a yDK terÜLÍetére Ú;abb washingtoni tárgyalások

Next

/
Oldalképek
Tartalom