Petőfi Népe, 1965. július (20. évfolyam, 153-179. szám)

1965-07-11 / 162. szám

Bélfertőzés NEM RÉGEN történt, hogy egy régi betegem kétségbeesve jelentkezett. Előtte való nap hagyta ott az üdülőt, melyet egyébként kellemesnek talált. ! Elmondta, hogy egy hét óta bélhurutja van, s hiába szedett Enteroseptolt meg Sulfaguani­ei e rvn dint. Az üdülőt pedig azért hagyta ott, mert két hónappal ezelőtt állítólag vérhas fordult elő, s azt is beszélték, hogy az üdülő vize fertőzött. Megkérdeztem, hogy nyál­kás-véres széklete volt-e?, mi­re ö nemlegesen válaszolt. Ré­gi panaszára emlékezve kér­deztem azt is, hogy tejet mi- 1 kor fogyasztott? Korábban j ugyanis a tej hasmenést oko- j zott nála. Erre, mint akiben j egyszerre világosodik meg minden, mindkét tenyerét az arcához emelve mondta: ,,Te jó ég, minden reggel tejeská­vét ittam.” Természetesen le­rendeltem az Enteroseptol sze­dését, s a tej fogyasztását is. Két nap múlva nem is volt panasza. Nem kell az ügyet félreérte­ni. Nem azt akarom hangsú­lyozni, hogy mennyire feledé­keny valaki, hanem azt, hogy megváltozott körülmények kö­zött képes az ember megfeled­kezni arról, hogy korábban mi ártott neki. EZ AZ ESET azért is tanul­ságos, mert felveti azt a prob­lémát, hogy mikor fordulhat elő hasmenés anélkül, hogy bélfertőzés fennállna. Hasmenést okozhat foko­zott pajzsmirigyműködés. A köztudatban ennek ténye leg­inkább a bazedovosok kidül­ledt szemével és lefogyásával együtt szerepel. A hasmenést okozó fokozott pajzsmirigymű­ködés azonban nem függ szo­rosan össze a kondícióval. Egy ezzel a betegséggel eredménye­sen kezelt beteg három évvel később viszonylag jó kondíció mellett panaszolta hasmenését. Eleinte hitetlenkedve tiltako- ! zott ama beállítás ellen, hogy ! hasmenése a pajzsmirigyével kapcsolatban lehet. A fokozott alapanyagcsere azonban más tünetekkel együtt ezt bizonyí­totta. De legfőképpen a meg­felelő terápia sikere volt szá­mára bizonyító jellegű. Lehet valakinek savhiánya, mely hasmenést okoz. Termé­szetesen a sósav szedése jelenti ilyenkor a sikeres kezelés lé­nyegét. Felesleges arról értekezni, hogy ideges alapon is létrejö­het hasmenés. Széles körben ismert a vizsgák, utazás vagy más, olykor hétköznapi izgal­mat, feszültséget okozó ténye­ző hasmenést okozó hatása. Sokat lehetne még írni a ha­si szervek megváltozott viszo­nyának hasmenést okozó hatá­sáról, azonban ezek ritkábban fordulnak elő, s minden eset- : ben úgyis orvosi megfontolást képeznek. SOKKAL LÉNYEGESEBB annak a tudomásul vétele, hogy a hasmenés nem szükség­képpen bélfertőzés. Nem indo­kolt okvetlenül a bélfertőtle­nítő gyógyszerek szedése. In­dokolt azonban elgondolkozni: vajon nem érzékeny-e valami­lyen táplálékkal szemben az érdekelt, korábban milyen volt a pajzsmirigyműködése, nem j függenek-e össze izgalommal, j feszültséggel a hasmenéses tü- j netek, s mennyire kívánja a \ savanyút? Ezek a megfigyelő- ( sek komoly segítséget jelente­nek az orvosi megfontolás szá- j mára. Dr. Honfi Géza Nagyvárosok divatja Régi és új formák a modern lakásban Minden külföldön járó nő érdeklődéssel figyeli, mit vi­selnek, mi a divat a külföldi világvárosokban. Olvasóink is bizonyára szívesen veszik, ha most erről szól nyári divat­tudósításunk. PÁRIZS az európai divat bölcsője. Ez különösen a női divatra vonat­kozik. Itt tervezik, itt alkotják ban végződő ujj, kihajtható inggallér és rakott vagy hólos, letüzött szoknya. A másik me­leg napokra, ujj nélkül, kör- loknisan vagy körben plisszé- zett szoknyával. (Első rajzunk.) Ezeket a ruhákat a nagy kon­fekció áruházak elérhető áron árusítják, sőt, aki varrni tud, az átlagméretre kiszabott „ru­hát” tasakban hazaviheti — megvarrni. meg mindazt, amit nemcsak Európában, hanem világszerte viselnek, s felöltőnek majd a nők. Nos, Párizsban a „divatos nőtípus” karcsú, ruhája deré­kig testhez álló és a szoknya körben hullámzó, bő. Ezen a nyáron két ruhatípus a legked­veltebb. Az egyik a hűvösebb napokra készült ingruha: la­za derék, hosszú, manzsettá­Ami igazán érdekes, hogy a párizsi nők ismét felfedezték a pöttyös anyagmintát. A ró­zsaszín alapú, fekete pöttyös muszlintól a fehér alapú, sár­ga pöttyös kartonig sokféle szín és pöttynagyság jellemző a nyári ruhákra. A pötty „uralmát” jelzi — már a ta­vaszi bemutatókon feltűnést ás tetszést aratott —, hogy a ruha mellett a kesztyű, a cipő Előzzük meg a bajt! — A gyermekbalesetekröl — S úlyos füstmérgezéssel kór­házba szállították B. Jó­zsef, B. István és B. Sarolta kiskorú gyermekeket... — Az úttestre rohant és a gépkocsi elütötte F. Ferenc 8 éves kisfiút... — Drámai küzdelem a meg­áradt folyóban M. Margitka életéért... Gyakorta olvashatunk a la­pokban ilyen és ehhez hasonló híreket, amelyek gyermekbal­esetekről, szerencsétlenségek­ről számolnak be. A gyerme­kek számára az év legvidá­mabb, legszínesebb korszaka a nyár, a nagyvakáció. Ugyanak­kor a játszó gyermekek bal­esetei megszaporodnak, s a kórházak, a rendőrség naplói­ban új rovatot nyitnak a gyer­mekbalesetekről. A játékbp belefeledkezett gyerek labdája után fut, úttes­ten Tollerezik, az országúton, sötétedés után is kerékpárral száguldozik. Sokszor a felnőt­tek figyelmeztetésének, jó ref­lexeinek köszönhető egy-egy baleset elkerülése. A nyár legveszedelmesebb vámszedője a víz. A gyermek ugrál, hancúrozik. Éppen ezért az uszodában, a strandon nem szabad sajnálni a fáradságot, s fel kell hívni az úszómester vagy a személy­zet figyelmét egy-egy vakme­rő gyerekre. Ha csónakázunk a vizen, a túlságosan mélyre vagy messzire merészkedő gye­rekeket figyelmeztessük, küld­jük vissza. Az úszni nem tudó gyereket pedig ne kényszerít- sük olyan vállalkozásra, mely­hez nincs meg a bátorsága. Bizonyos félelmet, gátlást sportszerű neveléssel, türelem­mel lehet csak megszüntetni. Városi gyermek számára a falu nagy változást jelent. Minden új, érdekes, amit kö­zelről szeretne megismerni. Aki vendéggyereket fogad ma­gához, fokozott felelősséget vállal. A vendéggyerek lovat csak akkor hajtson, ha hozzá­értő felnőtt ül mellette. Trak­torra, mezőgazdasági gépre se engedjük felkapaszkodni, de szakítsunk rá időt, hogy meg­mutassuk a gyereknek, s ele­jét vegyük a bajt hozható kí- váncsiskodásnak. Az utóbbi időben például mérgezést, rosszullétet okozott a gyom­irtó vegyszerek belélegzése, kóstolgatása. Éppen ezért tart­suk jól zárható helyen a per- metlevet, vegyszert, hogy a gyermekek ne juthassanak hozzá. A füstmérgezés, a tűz szám­talan baleset okozója volt már. Különösen a kicsi gyermekek körében szed áldozatokat, akik még nem ismerik a gyufa, a fellobbanó láng veszélyét. Óv­juk tőle hát a gyermekeket. A gyufát tegyük biztos, a szá- muki’a elérhetetlen helyre. A tűzhely kezelését pedig ne bíz­zuk kicsi gyermekre. M i is voltunk gyermekek. ■ * Játszottunk, s hozzátesz- szük: akkor is voltak balese­tek. Ez igaz, de most miért legyenek? Vigyázzon minden­ki a saját környezetében, hogy ezen a nyáron kevesebb legyen a baj, a gyermekbaleset. Sz. I, és az esernyő is fehér alapon fekete pöttyös anyagból ké­szült. Ez azonban a divat túl­zása, mi egyelőre a pöttyös ru­hákat fogadjuk el. RÓMA napfényes utcáin, a nők öltöz­ködésében a színek a legmeg- kapóbbak. A déli éghajlat, a napsütés lehetővé teszi, s a vi­rágminták — kontúrosan, el­mosódottan — vad színekben pompáznak a ruhaanyagokon. Az olasz nők legkedveltebb vi­seleté a kissé karcsúsított, szel- ' lős, könnyű mosóanyagból ké­szült „kisruha”. (Második raj­zunk.) Kivágása elől kissé mé­lyített, hátul azonban derékig fut. Derékon keskeny zsinór­pántot használnak öv helyett. Csak ritkán díszíti gallér a ru­hát, inkább színes szegés fut körben a nyakkivágásnál, a karöltőnél és a ruha alján. A gallér mindig fehér, keményí­tett pikéből készül, s — a fiatal lányok — fekete vagy négerbarna szatenmasnit köt- ! nek alá — csokorra. Ezeket a könnyű „kisruhákat” szellős papucsszandálok, színes, nagy fülklipszek és a karon viselt nagy szemű gyöngy karkötők egészítik ki. PRÁGA éghajlata hűvösebb, mint Ró­máé. Érthető, ha a divatter­vezők az időjáráshoz alkalmaz- kodót kreáltak erre a nyárra. Ez pedig a horgolt ruha, ka­bát, blúz, kosztüm ... Prágá­ban ezekben a napokban a legtöbb nő szabad idejében horgol. A nagymamák csipke­mintáit, a kislánykori „minta- szalagokat” szedik elő, s min­tákat csereberélnek, hogy elké­szíthessék az esti fehér, arany­szállal erősített blúzt, a sár­ga horgolt ruhát. (Harmadik ; rajzunk.) Rájöttek, hogy a horgolás mennyire sokféle és gazdag lehetőséget nyújt az öl­tözködés variálásához. BERLINBEN ezen a nyáron ezerféle for­mában a „matróz stílus” az uralkodó. (Negyedik rajzunk.) : A ruha alapanyaga jól mos­ható vászon. A színek: kék, fe­hér, piros és sárga. Az új di­vat nem a tengerészruha szol­gai utánzása, hanem inkább díszítőelemeinek és jellegze­tességének okos és ötletes fel- használása. A tengerparti nyá­ri üdüléskor a hosszú nadrág­hoz matrózblúzt viselnek a nők. K. M. Mitől modern egy lakás? Nem kizárólag a világos, síma vonalú bútoroktól. Elsősorban tulajdonosának ízlésétől, gya­korlati és szépérzékétől, amely képes a mai életformának és esztétikai követelményeknek megfelelően kialakítani kör­nyezetét. Természetesen sok jó ötlet, s legalább annyi lele­ményesség is elkel — s ehhez ad egy kis segítséget ez a két kép, melyet külföldi folyót- iratokban fedeztünk fel: Nagyon egyszerű és kis he­lyet foglal el ez a két kis asz­talka. Az egyiken a tv kap helyet, a másik pedig jó szol­gálatot tesz, mint feketéző vagy kártyázó asztal, a mai kislakásokban. Ezt a mintát, illetve ötletet a különlegességek kedvelőinek ajánljuk. Az asztalt egy lán­cokkal a mennyezetre erősített deszkalap pótolja. A régi stí­lusú szobát modern kanapé, S vázákból, cserépedényekből ál­ló gazdag gyűjtemény teszi hangulatossá. Receptek ZÖLDBAB HÜSSAL. Marha­vagy sertéshúsból szép szeleteket vágunk, vékonyra kiverjük és hagymás zsírban pároljuk. A szo­kott módon fövő 60s vízben pu­hára főzünk fél kg megtisztított gyenge zöldbabot, majd leszűrjük. Ha a hús is megpuhult, felereszt­jük kis vízzel és paradicsomiével. Hozzáadjuk a megfőtt zöldbabot, apróra vágott petrezselyemzöldet és még pár percig főzzük. Tálalás­kor kis tejföllel ízesítjük. ZÖLDBAB KÖRETNEK. A meg­tisztított és megmosott zöldbabot elvágjuk vagy eltördeljük, forró sós vízben puhára főzzük, azután leszűrjük. Tűzálló tálba tesszük, tejföllel, friss vajjal leöntjük, mor­zsával leszórjuk és sütőben kissé kipirítjuk. Sült húsok mellé adjuk. ZÖLDBABSALÁTA. Fél kg szál­ka nélküli zöldbabot megtisztítunk, megmossuk és hosszúkásra fel­vagdaljuk. Kissé sózott vízben pu­hára főzzük, azután levét lecsur­gatjuk, salátás tálra helyezzük és ízlés szerint ecetes-cukros vízzel le­öntjük. Tálalás előtt kis törött bor­sot szórunk a tetejére, aki szereti, kevés olajat csepegtet rá* TÖLTÖTT TÖK. A keskeny spár­gatököt megtisztítjuk, egyik végét levágjuk, hogy a belét kiszedhes­sük. 40—50 dekányi sertéshúst meg­darálunk, hozzáadunk 4—5 dkg rizst, melyet előbb kissé megpáro- tunk, kávéskanálnyi reszelt hagy­mát, kis sót, csipetnyi borsot és 1 tojást. Mindezt jól összekeverjük és megtöltjük a tököt. A levágott végét visszaillesztjük, fogvájóval összetűzzük, lábasba tesszük és csontlével vagy vízzel főzzük. Kis sót, kaprot, 1 kanál ecetet és ke­vés híg rántást adunk hozzá, majd fedő alatt egész puhára főzzük. Tálaláskor a tököt a főzelékes tál­ba tesszük, felszeleteljük és a kis cukorral, 1 dl tejföllel, esetleg még ecettel ízesített mártást ráöntjük. TÖKSZELET KIRÁNTVA. A gyenge főzeléktököt ujjnyi vastag­ságú szeletekre vágjuk, megtisztít­juk, leöblítjük, gyengén besózzuk és rövid ideig állni hagyjuk. Ami­kor a só felolvadt, a szeleteket egymás után lisztbe, felvert tojás­ba és zsemlemorzsába mártjuk, majd forró zsírban nem túl gyor­san, mindkét oldalukon arany­sárgára sütjük. Melegített tálra tálaljuk, éppen úgy kő rí tjük, mint a hússzeleteket szokás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom