Petőfi Népe, 1965. július (20. évfolyam, 153-179. szám)

1965-07-11 / 162. szám

Jövő év elején kezdik a ZIM kádgyártó gépeinek beszerelését Fontos tárgyalás zajlott le a Zománcipari Művek Kecskemé­ti Gyáregységében. Mr. Simp­son, a most épülő melegüzemi nagycsarnok automata gépsorait szállító angol cég főmérnöke lá­togatta meg az üzemet, a NIKEX Külkereskedelmi Vállalatot, a Zománcipari Művek beruházási osztályát, valamint a KGM ter­vezőirodáját képviselő szakem­berek társaságában. A vendégek megtekintették a kecskeméti gyáregységben folyó nagyarányú beruházást, valamint a világ­szerte ismert zománcozott für­dőkádak gyártását. Ezután a gyáregység vezetőivel folytatott tárgyaláson megállapodtak ab­ban, hogy a gépsorok beszere­lését 1966. első negyedévében kezdik meg a magyar és az an­gol szerelőbrigádok. Így előre­láthatólag sikerül az eredetileg kitűzött határidőre befejezni a népgazdaság számára igen fon­tos beruházást. A tataházi orvos Várakozás Már beváltják a nyugdíjasok utalványát Kétszer annyi a tüzelőkészlet mint tavaly A Belkereskedelmi Miniszté­rium TÚZÉP Főigazgatósága megállapította, hogy az új fű­tési idényre a tavalyinál csak­nem százezerrel több, összesen 1,1 millió kedvezményes utal­ván yt adtak ki. A napokban megkezdődött a nyugdíjasok tüzelőutalványai­nak a beváltása is. Jó hír, hogy a nyugdíjasak ebben a hónapban akár az augusztusi és a szeptemberi utalványokra is kiválthatják a tüzelőt. A SZOT kedvezményes akciója, a tavaly jól bevált gyakorlat sze­rint, szeptember 30-án zárul. A TÜZÉCP Főigazgatóság tá­jékoztatása szerint jelenleg két­szer annyi a tüzelőkészlet, mint tavaly ilyenkor és a választék is teljes. Az idén a vidék ellá­tásában lényeges javulás ígér­kezik, hiszen a tavalyinál mint­egy 500 000—600 000 tonnával több a tüzelő, s a többletet mind a falusi lakosság kapja. magára rántotta a ruhát, aztán felém fordult. — Vetkőzz le! Csak bámultam rá. — Vetkőzz le, ha mondom. Bújj az ágyba! Húzd magadra a takarót és csak szuszogj, ha jön a feleségem. — De hát úgyis észreveszi... — hebegtem. — Vásárolni ment. Mire ha­zajövök, megint elmegy — mondta, azzal sarkon fordult és otthagyott mint Szent Pál az oláhokat. A HÁZ ELŐTT felpattant a biciklijére és elkarikázott a gyár felé. Én meg ott totyog­tam tanácstalanul a szoba kö­zepén. Örök harag, ha nem tel­jesítem a kívánságát. A felesé­ge meg bármely pillanatban visszajöhet. Nem volt választá­som. Alsónadrágra vetkőztem, az overált az ágy alá dobtam, a dunnát gyorsan felráztam, aztán magamra húztam és szu­szogni kezdtem. Pont jókor. Máris hallottam a felesége is­merősen koppanó lépteit. Egyik szememmel kikukucskáltam a dunna alól, Sári néni jött, le­rakta a kezében tartott tömött szatyrokat, aztán az ágy felé sandított. Alszol, apjuk? — kérdezte. Egy darabig feleletet várt, az­tán a szekrényben kezdett ko­torászni. Egész idő alatt meg sem moccantam, csak szuszogtam tovább, és néha a lábammal észrevétlenül felbillentettem a dunna szélét, hogy levegőt kap­jak. Egyszer csak úgy éreztem, hogy valami irtózatosan csa­^ sovány, őszhajú dok­tor úr csendben, türe­lemmel fekszik a kórházi ágyon. Most sápadt az arca, kék sze­mének fénye kissé megtört az átélt szenvedéstől. Hangja tom­pán cseng, és míg beszél, azon gondolkodom: Vajon hány ezer alkalommal adhatták már visz- sza az emberek önbizalmát, s vele együtt egészségét nyugodt, gyógyító szavai? Azé az orvosé, kinek egész élete, munkássága oly elszakíthatatlanul egybe­forrt mindazokkal, akik csak rászorultak. Nem tudtam sókat dr. Szilá­gyi Istvánról, Tataháza és Mátételke körzeti orvosáról e látogatás előtt. Csupán azt, hogy 61 éves, lánya pedagógus, két fia mérnök és Tataházán csaknem 25 esztendeje gyógyít­ja a betegeket. Dr. Gasslunger József, a bajai járás főorvosa így jellemezte: — A két község valóságos háziorvosa ő, ismeri a lakosság apraját-nagyját, és mindig a betegek szolgája volt. .. .Most a bajai kórház bel­gyógyászatán, a 2-s kórterem­ben fekszik, nyolcadmagával. A nyitott ablakon beáradó friss levegő keveredik a szoba gyógyszerszagával, a szemközti fákról behallatszik a madarak hangversenye. A doktor úr a mellette fekvő betegre néz, aki mélyen alszik. — Gyerünk ki a folyosóra — mondja — ne zavarjuk a töb­bieket. .. IZissé meghajolva, nehe­zen mozog, míg a kerti székekkel körülvett fehér asz­talhoz ér; melettünk nővérek sietnek gyógyszerekkel, injek­ciókkal a kórtermekbe. itt vagyok. Az egészségügyi mi­niszter elvtárs is üzent: Gyó­gyulást kíván, minél előbb. .. Jólesett. Kétoldali tüdőgyulla­dásom volt, és a gyomrommal is sok a baj. Nem panaszként mondom, de az az igazság: Most már akadozik a gépezet... j-janem ez a kitüntetés... még mindig nem tudtam felette napirendre térni...! — Miért? — Azzal indokolták, hogy éle­tem munkásságáért, a közegész­— Volt-e már vizit? — kér­deztem. — Igen — és azt is közölték, hogy ha így gyógyulok, nemso­kára hazamehetek betegeimhez, a családhoz. — Hallottuk, „Érdemes or­vos” címmel tüntették ki. Gra­tulálunk! — Köszönöm. A feleségem és a fiam vette át a kitüntetést Pesten, a Semmelweis-teremben, mert én már közel egy hónapja varja az orromat, igyekeztem visszatartani, de nem bírtam sokáig, s olyat tüsszentettem, hogy beleremegett a szoba. Sári néni felnézett a lábasok közül, aztán az ágy felé fordult és mérgesen felcsattant. — Nézd csak, nézd! Hogy megfázott, és még be akart menni! Csend lett. Aztán hallottam, lépked az ágy felé. Megállt az éjjeliszekrény előtt és felkap­ta a sóval teli zacskót. — Ezt meg levette! — sipí­tott a hangja és dühösen meg­rázta a dunnát. — Apjuk!... Apjuk!..; Azonnal kösd fel! Úsztam a verítékben, de moz­dulatlanul szuszogtam tovább. Ebben a pillanatban Sári néni lerántotta fejemről a dunnát, majd felsikított, és beesett a háta mögött álló székbe. Én meg, mint a bolond, alsónad­rágban, kezemben az overállal, rohantam ki a szobából. Útköz­ben öltöztem fel. Mire beértem a gyárba, már zúgott a nagymotor, forogtak a gépek. Amikor Péter bácsi meglátott, elsápadt és össze­csapta a kezét. Elmondtam, mi történt. Hogy tüsszentenem kel­lett. És ez okozta a galibát. Péter bácsi hallgatta egy dara­big, aztán rémtámadt: — Hát nem tudtad visszatar­tani? Te, te fuser...! A NAGYMOTOR még ma is úgy van, ahogy összerakta. Ki­válóan működik, forgatja a húsz kártológépet, fésüli a gya­potbálákat, de én azóta is csak fuser vagyok. H. Barta Lajos ségügy fejlesztése érdekében ki­fejtett munkásságomért kaptam. Dehát ez a munka a lehető leg­természetesebb volt, másképpen nem is tudtam volna soha dol­gozni. Nem értem, miért jár ezért külön kitüntetés. Ha az ember teljesíti orvosi kötelessé­gét, ahogy erre felesküdött... — Pedig éppen ilyesmiről sze­retnék írni — szólok közbe —, életéről, munkájáról. Meglepődik, aztán elgondol­kozva mondja, csak úgy maga elé: — Nem tudom... Én nem va­gyok jó riportalany. Az életem mindig is szürke volt, nem vol­tak benne látványos sikerek szakmai vonatkozásban. „Diva­tos” orvos sem voltam soha, nem érdekelt a „megtollasodás”. Szürke, hétköznapi, falusi orvos vagyok, és ezért inkább a köz­ségemről mesélek, jó? Aztán lenyűgöző memóriával, tévedhetetlen tény- és adatbeli biztonsággal már sorolja is. Ele­mében van: — Itt egy érdekes adat, az imént gondolkoztam rajta, mi­előtt idejött. Tataházán, 1915- ben 10 újszülöttből hét-nyolc elhalálozott. Erre bizonyítékaim vannak. Ma? A felszabadulás után volt olyan négy esztendő, hogy egyetlen gyermek sem halt meg. Bocsánat, volt három, de koraszülés következtében. Nem untatom ezzel? — Ellenkezőleg! __ /l községben 1952 óta ön álló gyógyszertár működik egészségügyi szempont­ból kifogástalan az ivóvíz, óvo­da-napközi ellátás, az iskolás gyerekek rendszeres orvosi el­lenőrzésen vesznek részt, és ug­rásszerűen növekszik a padlós, fürdőszobás lakások száma. Pe­dig itt harmincnéhány évvel ez­előtt a diftéria tizedelte a gye­rekeket. Most ő kérdez: — Mit gondol, mikor vezet­ték be Magyarországon az álla­mi anyakönyvezést? — Úgy tudom,, hogy 1896-ban. — Úgy van. S ettől az időtől fogva összeállítottam Tataháza népmozgalmi adattárát, amiben pontosan kimutattam, ki mikor, milyen betegségekben szenve­dett, s milyen okokból. Most például a magas vérnyomás öröklődésével kapcsolatos téma foglalkoztat ismét. Tataházának 2025, Mátételké- nek 1133 lakosa volt 1960-ban. A 38 éve praktizáló orvos közel negyed évszázada gondoskodik egészségükről. Vajon, hogyan közlekedik nap mint nap a kör­zeti orvos a két községet össze­kötő három kilométernyi hosszú úton? — A tsz lovasfogatán újab­ban, de amíg bírtam, kerékpá­ron jártam. — Motorkerékpáron? — Dehogy. — Autó? — Soha nem jutottam hozzá. Nem értem rá megkeresni az árát. De annyit elértem, hogy van egy szép könyvtáram; szak- irodalom, szépirodalom. Van bélyeggyűjteményem. Tisztesség­gel felneveltük feleségemmel három gyermekünket. Ennyit ér­tem el... És a legfontosabbat... — Mire gondol, doktor úr? _ \-i°gy engem is sze­retnek az emberek. El sem hiszi, milyen jó érzés. Sű­rűn jönnek a látogatók. A csa­lád, a kollégák, egykori bete­geim. A minap hallottam, ké­szülnek hozzám a községből fia­talok, a vezetők is üzentek: Job- bulást kívánnak, és mielőbb várnak, mert nemcsak a ren­delőben, hanem a tanácsülése­ken is hiányzóm... Én meg azt üzentem: Persze, hogy sietek haza, csak engedjenek, csak gyógyuljak meg. Mert magának elárulom: számomra a betegség­nél csak egy rosszabb valami létezik: — A tétlenségre kárhoztató nyugdíjas élet. Még akkor is, j ha megérdemli az ember a pi­henést. .. Bubor Gyula I Erdők, lombok, napfény, madárdal — a természet szép lialk beszéde, s tűnő percek egy csöpp magányban: Csak jönne már! Hisz azt ígérte, (T—1.) Halálba robogott a részeg motoros MIÓTA befejeződött a tár­gyalás, azon töprengek, hogyan írjam meg a cikket, a tragé­diát, az ostoba halált, amely ismét egy embert ragadott el az élők sorából. Hogyan lehet­ne megírni az esetet úgy, hogy észrevegyék végül az emberek: káros az ital és a legkisebb mennyiség is halált okozhat. Van olyan érzése az újságíró­nak, hogy a közlekedési balese­tekről írott cikkek, tudósítások, a bírósági tárgyalásokról szóló riportok tanulságai falra, hányt borsóként leperegnek egyes gép- járművezetőkről. Nem hiszik el, hogy velük is előfordulhat baleset, az ital nekik is ártal­mas. Szintén ennek a tévhitnek lett az áldozata Pócsa Zoltán, bócsai fiatalember is, aki az elmúlt év október 20-án Solt- vadkert és Bocsa között az or­szágúton halt meg. A fenti na­pon a délutáni órákban Bara­nyai János, Bocsa, III. kér. 59. szám alatti lakos és Pócsa el­határozták, hogy motorkerék­párral Soltvadkertre mennek. A járművet Baranyai vezette attól függetlenül, hogy délelőtt, vagyis néhány órával korábban már fogyasztott szeszes italt, bevallása szerint több mint fél liter bort. Ez nála nem volt szokatlan dolog, hiszen minden­ki iszákos embernek ismeri, a tanú»k egyértelműen erről val­lottak a tárgyaláson. Sőt, az is kiderült, hogy ittas vezetés miatt már büntetve volt, de ez egyáltalán nem hatott rá. Bár, nem volt gépjárművezetői iga­zolványa, engedélye, mégis mo­tort vezetett, sőt ittasan járt vele. Elmondták a tanúk azt is, hogy a halálos baleset után to­vább is ivott és így közlekedett a motorkerékpárral, míg a tár­gyaláson az ügyész indítványá­ra le nem tartóztatták. De ne vágjunk az események elé. SOLTVADKERTRE érve egyenesen az italboltba men­tek. Estig Baranyai több mint egy liter bort fogyasztott el, pótutasa, Pócsa Zoltán is való­színűleg ennyit. Az esti órákT ban hazafelé indulva, Pócsa — akinek szintén nem volt sem igazolványa, sem gyakorlata a motorvezetéshez — kérte a gépjármű tulajdonosát, engedje meg, hogy ő vezessen. Baranyai Jánosnak ez ellen semmi kifo­gása nem volt. A nyomozás so­rán, a rendőrségen tett vallo­másában Baranyai „védelmére” többek között elmondta: „Egyi­künk sem rendelkezett vezetői igazolvánnyal, mindketten fo­gyasztottunk szeszes italt. Ilyen körülmények között tehát mindegy, hogy ki vezette a mo­torkerékpárt.” A KÉT ITTAS ember azután hajmeresztő módon, ötven kilo­méteres sebességgel megindult Eócsa felé. Útközben, szinte véletlenül, megelőztek egy lo­vas kocsit, amelyen Balogh Ist­ván és Gombor Elemér tsz-ta- gok ültek. Ezek az emberek a tárgyaláson elmondták, hogy messziről észrevették az utánuk haladó motorkerékpárt és lát­ták, hogy az teljesen a kocsi­nak tart. Az utolsó pillanatban Pócsa mégis észrevette a lovas kocsit és hirtelen, szinte súrol­ja azt, kikerülte, majd vissza­kanyarodott az úttest jobb ol­dalára. Ealogh és Gombor a motorkerékpár lámpájának fé­nyében jól látta az előttük ha­ladó másik lovas kocsit, ami szintén ki volt világítva. A mo­toron ülők azonban ezt nem látták meg és belerohantak. A nagyerejű ütközés követ­keztében Pócsa Zoltán a hely­színen, szinte pillanatokon be­lül belehalt fejsérüléseibe, a pótutas Baranyai könnyebb sé­rülésekkel megúszta. A MEGYEI főügyészség foglal­kozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés bűntette miatt emelt vádat Ba­ranyai János ellen, és a napok­ban megtartott tárgyaláson a közlekedési bíróság — a vád­irattal egyezően — megállapí- • tóttá bűnösségét. Baranyait két év négyhónapi szabadságvesz­tésre ítélte, háromévi időtar­tamra eltiltotta a gépjárműve­zetéstől és ugyanakkor kény- szerélvonó kezelésre kötelezte. Az ítélet még nem jogerős, mivel a vádlott enyhítésért fel­lebbezett. G. S.

Next

/
Oldalképek
Tartalom