Petőfi Népe, 1965. július (20. évfolyam, 153-179. szám)

1965-07-01 / 153. szám

í. oldal 1965. július 1, csütörtök Nehéz helyzetben a forradalmi tanács A 99Isis-csúcs66 az elmarad írói Véget értek a szovjet—jugoszláv tárgyalások EGY HÉT A KÜLPOLITIKÁBAN ALGÍRBAN az elmúlt órákban nyugalom volt, csupán a diplomáciai élet zajlik. Euteflika külügyminiszter magához kérette az Algériában működő nagyköveteket, hogy közölje velük, Al­géria nem tűri, hogy bárki is beavatkozzék bel- ügyeibe. A külügyminiszter által összehívott nagykövetek listája nem került nyilvánosságra, de annyi kiszivárgott, hogy a francia és az ame­rikai nagykövet nem volt jelen a figyelmeztetés közlésekor. Az új kormány, az Algériai Forra­dalmi Tanács egyébként nehéz helyzetben van. Tagjainak száma 15. s ebből mindössze négy civil, a többi miniszter katona. Az AFP tájéko­zott forrásra hivatkozva közölte, lehetséges, hogy a kormány közreműködésre kéri fel Fer- hat Abbaszt, az Algériai Ideiglenes Kormány volt elnökét, és Rábán Bitatot, Ben Bella első kormányának volt miniszterelnök-helyettesét. Viszont Ferhat Abbasz, a burzsoázia képviselő­je, aki csak olyan feltétellel hajlandó a kor­mány támogatására, ha az egypártrendszer meg­szűnik. Ezzel viszont a baloldali erők jelentő­ségét, elsősorban az algériai szakszervezeti szö­vetség szerepét csökkenthetik. A KAIRÓBAN folyó „kis-csúcs”-tárgyalások szerdán is folytatódtak, Ali Bhutto pakisztáni külügyminiszter belépésével. A kairói sajtó je­lentősnek tartja, és ennek megfelelő helyen és terjedelemben foglalkozik az eseménnyel. Nasz- szer elnök, aki kezdetben szorgalmazta az al­gíri csúcsértekezlet megtartását, most maga is elismerte a halasztás jogosultságát. Subandrio indonéz külügyminiszter a tárgyalásokról szólva kijelentette, hogy főként az afroázsiai szolida­ritással az imperialista erőkkel szemben, ez ál­lamok gazdasági fejlődésével, valamint a csúcs­értekezlet elhalasztásának kérdéseivel foglalkoz- _____________________ nak. Az A1 Akhbar meg­állapítja, hogy a tár­gyalások jelentős eredményekkel jártak már ed­dig is, s ezek erősíteni fogják az afroázsiai nem­zetek jövőbeni kapcsolatait. SZ OVJET—JUGOSZLÁV barátsági gyűlést tartottak szerdán Moszkvában, a Kreml Kong­resszusi Palotájában. Az elnökségben Tito ju­goszláv elnökkel együtt helyet foglaltak az SZKP és a szovjet állam vezetői. A gyűlésen Mikojan, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa El­nökségének elnöke mondott beszédet. Kijelen­tette: a Szovjetunió és Jugoszlávia kapcsolatai szakadatlanul erősödnek, és mindaz kiküszöbö­lődik, ami valaha árnyékot vetett e kapcsola­tokra. Hangsúlyozta Mikojan, hogy jelenleg kü­lönösen nagy szükség van a szocialista országok összefogására, mindazok egységére, akik síkra- szállnak a reakció és a háború imperialista po­litikája ellen. Tito elnök beszédében hangsú­lyozta, hogy az utóbbi években a szovjet—ju­goszláv kapcsolatok állandóan erősödnek, vala­mint, hogy a békés együttélés elvei kifejezik korunk követeléseit, és a ma emberének haladó törekvéseit. Kijelentette, hogy a szovjet nép eredményei nemcsak a Szovjetunió számára lesznek jelentékenyek és hasznosak, „hanem a szocializmus és kommunizmus nemes eszmé­nyeinek alátámasztása szempontjából is”. A ba­rátsági gyűlés után, a Nagy Kreml Palotában adtak fogadást Tito elnök tiszteletére, majd Titónak, és kíséretének a Szovjetunió Legfel­ső Tanácsa Elnöksége nevében Mikojan át­nyújtotta a jubileumi emlékérmet. Ugyancsak szerdán írták alá a Kremlben a szovjet—jugosz­láv közös közleményt. A legnagyobb ütközet van kifejlődőben Thuan Mon a szabadságharcosoké Kérkedő kormányközlemény 30 lapot megszüntettek A Dél-Vietnamban állomáso­zó amerikai haderők parancs­nokságának szóvivője bejelen­tette, hogy amerikai és dél-viet­nami harci repülőgépek szerdán rakétákkal és bombákkal tá­madtak célpontokat a VDK te­rületén. A támadó gépek pilótái azt jelentették, hogy egy hidat leromboltak, egy másikat meg­rongáltak, valamint egy vasúti szerelvényt, két folyami bárkát. Két dél-vietnami repülőgép röp­cédulákat dobott le a demarká­ciós vonaltól mintegy 110 kilo­méterre északra fekvő Ha Tinh helységre. Az AFP saigoni jelentése sze­rint szerda reggel óta a közép­vietnami fennsíkon heves har­cok dúlnak. A szabadságharco­sok Phu Bon tartományban be­kerítettek egy dél-vietnami egy­séget és meg nem erősített hí­rek szerint hatalmukba kerítet­ték a Saigontól 320 kilométerre északkeletre fekvő Thuan Mon városkát. A terület felett elre­pülő egyik amerikai felderítő gépet a szabadságharcosok le­lőtték. A bekerített kormány­csapatok felmentésére dél-viet­nami ejtőernyősöket vetettek be. A dél-vietnami parancsnok­ság a rendelkezésére álló vala­mennyi vadászbombázót beve­tette Thuan Mon körzetében. Megfigyelők szerint Dong Xoai vidékén június 9 és 12 között lezajlott csata óta, amelyben a saigoni diktatúra csapatai és az amerikaiak súlyos vereséget szenvedtek, a legnagyobb ütkö­zet van kifejlődőben. Egy amerikai szóvivő szerint befejezettnek tekinthető a Sai­gontól észak—északkeletre levő „D-zóna” ellen hétfőn megindí­tott amerikai—dél-vietnami— ausztráliai kombinált hadműve­let. Nyugati tudósítók egyönte­tűen megállapítják, hogy a sok hűhóval beharangozott akció úgyszólván semmi eredményt sem hozott. „A Vietcong-erők még a támadás megindulása előtt a dzsungel mélyére hú­zódtak vissza.” Legújabb jelen­tések szerint az átfésülő műve­letben részt vett csapatok visz­szafordultak és úton vannak a Bien Hoa-i támaszpontra. Nyilván a „D-zónában” el­szenvedett kudarc késztette a dél-vietnami hatóságokat arra, hogy nagy győzelmet kürtölje­nek világgá: szerdán délután bejelentették, hogy a kormány­csapatok Saigontól délnyugatra jelentős sikereket értek el a partizánok ellen. Részletekkel azonban a kérkedő kormány- közlemény nem szolgál. Nguyen Cao Ky dél-vietngmi miniszterelnök az ország északi részében tett egynapos látoga­tása során felkereste Hue váro­sát és a Da Nang-i támaszpon­tot. A látogatás idejére szigorú biztonsági intézkedéseket hoz­tak. Saigonban hivatalosan beje­lentették, hogy július 1-től egy hónapi időtartamra minden — több mint harminc — dél-viet­nami lap megjelenését szünetel­tetik és csupán két hivatalos közlöny jelenik meg, az egyik a katonák részére „A Front” címmel, a másik a polgári la­kosság számára „Hátország” címmel. Megszűnt a lengyel belbiztonsági szolgálat Marian Spychalsi marsall hon­védelmi miniszter és Miczys- law Móczár belügyminiszter kö­zös napiparancsban közölte, hogy július 1-i hatállyal — a kormány idevonatkozó határo­zata értelmében — az eddig a belügyminisztérium hatáskörébe tartozó belbiztonsági alakulato­kat a néphadsereg kötelékébe olvasztották be. A napiparancs megállapítja, hogy a belbiztonsági szolgálat az elmúlt húsz év alatt a nép szolgálatában teljesítette köte­lességét. Ma, amikor a legutolsó szejm-választások után az egész nép ismételten hitet tett a népi hatalom és a szocialista rend­szer mellett, megszűnt a belbiz­tonsági szolgálat eddigi szerepe. Ilku Pál Prágában llku Pál művelődésügyi mi­niszter — a prágai spartakiád alkalmából — Cestmir Cisar csehszlovák iskola- és művelő­désügyi miniszter meghívására szerdán a csehszlovák fővárosba utazott. A miniszter búcsúztatá­sára a Nyugati pályaudvaron megjelent a Művelődésügyi Mi­nisztérium és a Külügyminisz­térium több vezető beosztású munkatársa, s ott volt Frantisek Pisek, a Csehszlovák Szocia­lista Köztársaság budapesti nagykövete is. (MTI) Willy Brandt elutazott Olaszországból Willy Brandt, a nyugatnémet szociáldemokrata párt elnöke, nyugat-berlini polgármester el­utazott Olaszországból. Elutazá­sa előtt tartott sajtóértekezle­tén bejelentette, hogy Saragat olasz köztársasági elnök a kö­zeljövőben sorra kerülő nyugat­németországi útja alkalmával ellátogat Nyugat-Berlinbe is. Az Unita ezzel kap>csolatban azt a kívánságát fejezi ki, hogy „a nyugat-berlini szenátus ne éljen vissza Saragat jelenlété­vel, kihasználva azt a hideghá­ború céljaira”. Péter János külügyminiszter Londonba utazott Péter János külügyminiszter Michael Stewart brit külügymi­niszter meghívására szerdán reggel néhány napos hivatalos látogatásra Londonba utazott. Búcsúztatására a Ferihegyi re­pülőtéren megjelent dr. Csanádi György közlekedés- és p>osta- ügyi miniszter, Mód Péter, a külügyminiszter első helyettese, Szilágyi Béla külügyminiszter­helyettes és a külügyminiszté­rium több vezető munkatársa. Ott volt a búcsúztatásnál H. M. Carless, Nagy-Britannia és Észak-írország Egyesült Király­ság budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője és a nagy- követség több tagja. Péter János külügyminiszter elutazása előtt a következőket mondotta a sajtó képviselőinek: — Várakozással tekintek a londoni látogatásra és az ottani megbeszélésekre. Azzal a re­ménnyel utazom, hogy a véle­ménycsere sokféle tekintetben hasznos lehet a jelenlegi nem­zetközi helyzet vonatkozásában. Keresni fogom és tanulmányoz­ni akarom az angol külpolitiká­nak azokat az elemeit, amelye­ket egy olyan ország, mint a Magyar Népköztársaság, komo­lyan figyelembe vehet a jelenle­gi nemzetközi helyzet veszélyes gócainak enyhítésére és az euró­pai kérdések megoldására irá­nyuló törekvéseiben. Bár a két ország kapcsolatai mindenféle tekintetben állandóan fejlődnek, bizonyos vagyok benne: kölcsö­nösen nagy figyelmet fordítunk arra, hogy milyen területeken lehet kapcsolatainkat — a két ország és a nemzetközi helyzet javára — továbbfejleszteni. Péter Já íos magyar külügy­miniszter, mint a brit kormány vendége háromnapos látogatás­ra Londonba érkezett. Ez az első magyar külügyminiszteri látogatás Angliában 1919 óta. Péter János szerdán találkozik Wilson miniszterelnökkel a Downing Street 10-ben, majd részt vesz azon az estebéden, amelyet Stewart külügyminisz­ter ad tiszteletére a Lanchester- p>alotában. A magyar külügyminiszter csütörtökön és pénteken meg­beszéléseket folytat a külügy­minisztériumban. (MTI) Létrejöttek a feltételek a hosszú lejáratú egyezmények megkötéséhez Közlemény a KGST Végrehajtó Bizottságának leningrádi ülésszakáról Bevált a nemzetközi bank LENINGRAD (TASZSZ) A Kölcsönös Gazdasági Se­gítség Tanácsának Végrehajtó Bizottsága 1965. június 25-től 29-ig Leningrádban tartotta 18. ülésszakát. Az ülésszakon részt vett Sz. Todorov, a Bolgár Népköztársa­ság Minisztertanácsának elnök- helyettese; O. Simunek, a Cseh­szlovák Szocialista Köztársaság miniszterelnök-helyettese; P. Ja- roszewicz, a Lengyel Népköz- társaság Minisztertanácsának elnökhelyettese, Apró Antal, a magyar forradalmi munkás—pa­raszt kormány elnökhelyettese. D. Gombozsav, a Mongol Nép- köztársaság Minisztertanácsának elnökhelyettese; H. Heuser, a Német Demokratikus Köztársa­ság Állami Tervbizottságának elnökhelyettese; G. Radulescu, a Román Népköztársaság Mi­nisztertanácsának elnökhelyet­tese és V. Novikov, a Szovjet­unió Minisztertanácsának elnök- helyettese. Az ülésszakon Apró Antal magyar megbízott, a magyar forradalmi munkás—paraszt kormány elnökhelyettese elnö­költ. A végrehajtó bizottság meg­Sznkségállapot-töpvényeket szavazott meg a Bundestag Hátsó ajtón becsempészett rendeletek BONN. (TASZSZ) A Bundestag szerdán jóvá­hagyta az óvóhelyekről és a pol­gári védelemről szóló törvény- tervezeteket. Mindkét tervezet a szükségállapot-törvények komplexumába tartozik. Az előbbi kimondja, hogy Nyugat-Németországban az öt­venezernél nagyobb lélekszámú városokban nem építhetők óvó­hely nélküli lakóházak, iskolák, kórházak és hivatalok. Előírja továbbá, hogy sok régi házban is óvóhelyet kéll építeni. Az építési költségeket a törvény az adófizetőkre hárítja. Bonn évi 1,7 milliárd márkát irányoz elő óvóhelyek építésére, s ebből 700 millió márkát a háztulajdono­soknak és a lakásbérlőknek kell kifizetniük. A polgári védelemről szóló törvény kötelezővé teszi az NSZK valamennyi állampolgá­ra számára, hogy két hétre ele­gendő élelmiszerkészlettel és vízzel lássa el magát. Ezen túl­menően a nyugatnémet városok lakosságának saját költségén kell beszereznie tűzoltószerszá­mokat és polgári légvédelmi eszközöket. E két törvénytervezet elfoga­dásával a Bundestag lényegé­ben befejezte az úgynevezett egyszerű törvények megvitatá­sát, amelyek segítségével Bonn a hátsó ajtón kívánja becsem­pészni a szükségállapxrt-törvé- nyeket. (MTI) hallgatta a végrehajtó bizottság irodájának tájékoztatóját, amely összegezte a KGST-tagországok előzetes elgondolásait népgazda­ságuk és gazdasági' kapcsolataik fejlesztésére vonatkozólag az 1966—1970 közötti időszakban; meghallgatta továbbá az iroda összefoglalóját a KGST-tagor­szágok között lefolyt kétolda'ú konzultációk eredményéről. A KGST-tagországok között 1966— 1970. évi népgazdasági terveik összhangolása érdekében lefolyt kétoldalú konzultációk lehetővé tették, hogy a KGST-tagorszá­gok előre megegyezzenek köl­csönös áruforgalmukban, megál­lapodjanak gazdasági együttmű­ködésük olyan egyéb kérdéseit illetően, amelyek nagy jelentő­ségűek a gazdasági fejlesztési terveik további kidolgozása szempontjából. A végrehajtó bizottság megállapította, hogy létrejöttek a szükséges feltéte­lek az említett időszakra szóló hosszú lejáratú kereskedelmi és más gazdasági egyezmények megkötéséhez. A végrehajtó bizottság megvi­tatta a KGST deviza- és pénz­ügyi kérdésekkel foglalkozó ál­landó bizottságának tájékoztató­ját a gazdasági együttműködés nemzetközi bankjának 1964-ben végzett tevékenységéről. Ebben az évben először alkalmazták a gazdasági epftmttműködés nem­zetközi banífja keretében a KGST-tagországok között átszá­mítási rubelben történő sokol­dalú elszámolások rendszerét. A bank a KGST-tagországok kö­zött átszámítási rubelben törté­nő elszámolások központjává vált és 1964-ben körülbelül 23 milliárd átszámítási rubel érté­kű külkereskedelmi elszámolást és egyéb fizetést tett lehetővé. A bank megkezdte a betétek gyűjtésére és elhelyezésére vo­natkozó műveleteket, valamint a szabadon átváltható valutában történő hitelop>erációkat is. A végrehajtó bizottság ülés­szakán megvizsgálták a gazda­sági együttműködés folyó kérdé­seit is, s ezekkel kapcsolatban megfelelő javaslatokat és hatá­rozatokat fogadtak el. Az ülésszak a testvéri barát­ság és a teljes kölcsönös meg­értés légkörében folyt le. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom