Petőfi Népe, 1965. május (20. évfolyam, 102-126. szám)

1965-05-14 / 112. szám

2. oldal 1965. május 14, péntek saact Megkezdődtek a Koszigin—Sasztri tárgyalások Csütörtökön reggel a Kreml­ben megkezdődtek Koszigin szovjet és Sasztri indiai minisz­terelnök tárgyalásai. Indiai rész­ről Sasztri kíséretének tagjai és Kául moszkvai nagykövet, szov­jet részi-ól Selepin miniszterel­nök-helyettes, Patolicsev külke­reskedelmi miniszter, Szkacs- kov, a külföldi gazdasági kap­csolatok állami bizottságának elnöke és Kuznyecov, a külügy­miniszter első helyettese vesz részt a tárgyalásokon. Csütörtök reggel Sasztri és kísérete koszorút helyezett el a Lenán-mauzóleumnál. Sasztri miniszterelnök csütör­tökön az indiai nagykövetség épületében ebédet adott, ame­lyen megjelent Alekszej Koszi­gin, Kirill Mazurov, Nyikolaj Podgornij és több más szovjet vezető. A Dán KP felhívása KOPPENHÁGA. (TASZSZ) A Dán Kommunista Párt fel­hívással fordult a dán kormány­hoz és a parlamenthez. Ebben tiltakozik a nyugatnémet csa­patok dániai tartózkodása ellen. A dán KP követeli, hogy a kormány hagyjon fel a dán— nyugatnémet katonai együttmű­ködéssel, lépjen ki a NATO-ból, mondja ki az ország semleges­ségét és küzdjön Észak-Európa atomfegyvermentes, leszerelési övezetté nyilvánításáért. (MTI) A. Mikojan fogadta Sasztri indiai miniszterelnököt (jobbról) a Kremlben. Világszerte újabb tüntetések a dominikai agresszió ellen Caamuno-iizenel az AASZ-hez Szövetség a béke védelmében Világszerte újabb tüntetések folytak az Egyesült Államok dominikai agressziója miatt. Csütörtökön délelőtt Peking ut­cáin százezrek vonultak fel. He­ves tüntetések zajlottak le Bue­nos Airesben is. Az amerikai beavatkozás el­len ezren tüntettek Bogotában. Az Olasz Szocialista Párt par­lamenti csoportja szerdán este interpellációt intézett a Moro- kormányhoz. Azt tudakolták: nem tartja-e az olasz kormány szükségesnek, hogy hangot ad­jon az ország mély felháboro­dásának amiatt, hogy az Egye­sült Államok beavatkozik a Do­minikai Köztársaság belügyeibe. B. Lewandowski nagykövet, Lengyelország állandó ENSZ- megbízottja U Thant ENSZ-fő- titkár közvetítésével a Bizton­sági Tanácshoz benyújtotta kor­mánya tiltakozó nyilatkozatát az Egyesült Államok dominikai beavatkozása ügyében. A lengyel kormány követeli, hogy a Biztonsági Tanács azon­nal tegyen megfelelő lépéseket az összes amerikai haderő Do­minikából való visszavonására és a dominikai nép függetlensé­ge, önállósága, jogai gyakorlásá­nak biztosítására — hangoztat­ja a nyilatkozat. Antonio Rosario, a dominikai Caamano-kormány AÁSZ-kép- viselője szerdán átnyújtotta kormányának levelét az Ame­rikai Államok Szervezete Wa­shingtonban ülésező tanácskozó testületének. A Caamano-kor­mány közli, hogy hajlandó alá­vetni magát az AÁSZ-erök lét­rehozására vonatkozó határo­zatnak, kész együttműködni a Dominikába küldendő Amerika- közi „rendfenntartó erőkkel”, amint a tagállamok elismerik az alkotmányos kormányzatot. Jottin Cury, a Caamano-kor­mány külügyminisztere a fenti üzenettől függetlenül, szerdán panasszal fordult az AÁSZ-hez. Megállapítja, hogy az ameri­kaiak kedden súlyosan megsér­tették a tűzszüneti egyezmé­nyeket, amikor az esti órákban tüzérségi tűz alá vették Santo Domingo egyes kerületeit. G. A, Gyenyiszov ebédet adott A. A. Gromiko liszteseiére Rusk eszmecserét szeretne folytatni a szovjet külügyminiszterrel G. A. Gyenyiszov, a Szovjet­unió magyarországi nagykövete és felesége csütörtökön ebédet adott A. A. Gromiko, a Szovjet­Az NSZK és Israel felvette egymással a diplomáciai viszonyt Több arab állam szakít Bonnal Erhard kancellár szerdán Nasszer elnökhöz intézett sze­mélyes üzenetében ismételten kifejtette álláspontját Bonn és Izrael diplomáciai kapcsolatai­nak kérdéséről, és aláhúzta az arab—német baráti kapcsolatok szükségességét. Hasonló üzenet ment Bonnból valamennyi arab államfőhöz. Ennek ellenére az EAK az arab országok által el­fogadott határozatok alapján meg fogja szakítani diplomáciai kapcsolatait Bonnal, az Erhard— Eskol levélváltás közzététele után. A jordán kormány négy­órás minisztertanácsi ülésén el­határozta a diplomáciai kapcso­lat megszakítását az NSZK-val. Jordánia nyugat-németországi érdekeinek képviseletét Spanyol- ország veszi át. A Szíriái Arab Köztársaság kormánya csatlako­zik Irak és Jordánia döntéséhez, és Kuwait is érvénytelenítette azt a megegyezést, amelynek ér­telmében február 19-én kellett volna átnyújtania megbízóleve­lét az NSZK nagykövetének Kuwaitban —, és nem létesít diplomáciai kapcsolatot az NSZK-val. Bonnban csütörtökön délután hivatalosan bejelentették, hogy az NSZK és Izrael május 12-én felvette egymással a diplomáciai kapcsolatokat. unió külügyminisztere és fele­sége tiszteletére. Részt vett az ebéden Fehér Lajos, a Minisztertanács elnök- helyettese, Nemes Dezső, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, a Politikai Bizottság tagjai, Péter János külügymi­niszter és felesége, továbbá a Külügyminisztérium több vezető munkatársa. Rusk külügyminiszter csütör­tökön délelőtt szűk körű tájé­koztatót adott az angol főváros­ban tartózkodó amerikai újság­íróknak. Ezt követően jól tájé­kozott amerikai forrás közölte az MTI tudósítójával: Rusk pénteken utazik Bécsbe az oszt­rák államszerződés aláírásának 10. évfordulója alkalmával ren­dezendő ünnepségekre és „ezt az alkalmat szeretné megragad­ni, hogy a szovjet külügymi­niszterrel eszmecserét folytas­son a vietnami válság diplomá­ciai rendezésének lehetőségei­ről”. E forrás szerint az ame­rikai külügyminiszter „rendkí­vül sajnálja, hogy a vietnami helyzet miatt elhidegültek az egyébként javulásnak indult szovjet—amerikai kapcsolatok”. A Varsói Szerződés, az eu­rópai szocialista országok szö­vetségi rendszere annak a té­telnek a megvalósulása, hogy az imperializmus erőpolitiká­jával az erőt kell szembeál­lítani, mert annak mániákus hívei csak ezt a nyelvet ér­tik igazán. 1955. május 14-én így egészült ki a hideghábo­rú elleni érveink ereje erőnk új érvével: a szövetséggel, amely a politikai, gazdasági, társadalmi egységünket ka­tonai vonatkozásban is tel­jessé teszi. A szocialista országok ösz- szetett hatalma e szerződés; de mert a történelem első és egyetlen katonai tömbje, amely a háború ellen és nem a háborúra irányul, ebből fa­kad, hogy az egész több a részek összegénél. A Varsói Szerződés e többlete: huma­nista tartalma és az a törté­nelmi funkciója, hogy a há­borút győzze le. S mindezt éppúgy bizonyítják születésé­nek körülményei, mint évti­zede játszott szerepe Európa és a világ életében. Akkor született a Varsói Szerződés, amikor az európai népi demokratikus országok­ban már kialakult a szocia­lista rendszer, s gyorsan fej­lődött, megvoltak tehát egy szocialista katonai szövetség alapjai. S hogy létre kellett hozni a mi katonai tömbün­ket, az az akkori európai helyzet helyes felméréséből fakad. 1955, s főként a meg­előző év súlyos eseményeket hozott a háború utáni Euró­pa életében. 1954-ben ratifi­kálták a NATO országok a hírhedt párizsi egyezménye­ket, amelyek révén Nyugat- Németországot bevonták az északatlanti tömbbe és meg­nyitották a bonni militaris­ták előtt a korlátlan fegyver­kezés lehetőségét. Kilenc nap­pal a Varsói Szerződés meg­kötése előtt, 1955. május 5-én vált valósággá a veszedelmes elhatározás, az NSZK tagja lett a NATO-nak, Egyébként ez a lépés, amely elleti hatal­mas erők tüntettek Nyugat- Németországban, egyben azt jelentette, hogy a nyugatné­met imperialisták befejezetté tették Németország kettésza­kítottságát: az NSZK-nak az agresszív NATO-tömbhöz va­ló csatlakozásával, hosszabb történelmi időszakra ténnyé vált a két német állam egy­más mellett élése. A Varsói Szerződés ily módon a demok­ratikus német állam védel­mezőjének szerepét is betöl­tötte; európai szükségszerű­ség volt és egyszersmind élet- biztosítás a német nép szá­mára. Nem vitás tehát, hogy a fegyverkezési hajsza tető­pontján, a hidegháború e kor­szakában az európai béke fenntartása parancsolóan irta elő a szocialista országoknak, hogy megteremtsék saját vé­delmi szövetségüket és közös katonai parancsnokságuk lét­rehozásával eleve elvegyék a provokátorok és agresszorok kedvét a katonai kalandoknak még a gondolatától is. A Var­sói Szerződés ráébresztette az imperialista országok közvéleményét és vezető kö­reit a tényleges helyzet felis­merésére, azoknak a realitá­soknak a figyelembe vételére, amelyektől épp abban az idő­ben az imperialista politika Dulles irányításával és Ade­nauer bábáskodásával egyre inkább eltávolodott. S e szö­vetség létrehozása — amint születésének körülményei bi­zonyítják — egyúttal két vi­lágháború tanulságainak levo­nása volt, akkor, amikor újra felütötte fejét két világháború kirobbantója, a német impe­rializmus. A Varsói Szerződés új típusú szövetség is, s ennek történel­mi példáját mutatta a világ­nak. Elsősorban azáltal, hogy nem hatalompolitikán alapult, hanem eszmein, és céljai egybe­esnek a történelmi fejlődés irányával. Ezért példája e szö­vetség a nemzetek közötti kap­csolatok magasabb rendű for­májának és katonai szövetség létére elmélyítette országaink politikai, gazdasági és kultu­rális kapcsolatait is. Saigon közelében a partizánok Rajtaütés a kormánycsapatokon Újabb összetűzés Phuoc Binhnél Dél-vietnami partizánok csü­törtökön merész támadást haj­tottak végre Saigon egyik kül­városában a kormánycsapatok ellenőrzése alatt álló textilgyár ellen. A szabadságharcosok, akik kormánykatonáknak álcáz­ták magukat, a déli ebédszünet idején hatoltak be az üzembe, majd tűzharcban öt kormány­katonát megöltek, egyet megse­besítettek. A gyár mindössze hét kilométernyire van Saigon központjától. Még szerdán délután újabb összetűzésre került sor Saigon­tól 110 kilométernyire északra, Phuoc Binh tartományi szék­hely vidékén a partizánok és a kormánykatonaság között. — Mint ismeretes, a szabadsághar­cosok kedden sikeres meglepe­tésszerű támadást intéztek a város ellen. A szerdán délután lezajlott tűzpárbajban 15 kor­mánykatona életét vesztette, egy amerikai tiszt és egy ame­rikai katona, valamint 15 dél­vietnami kormánykatona meg­sebesült. A DPI jelentése szerint, a csendes-óceáni térségben állo­másozó amerikai szárazföldi csapatok főparancsnoka szerdán este hawaii főhadiszállásáról Washingtonba repült, ahol tár­gyalásokat folytat majd a had­ügyminisztérium vezetőivel. Ht­jával kapcsolatban az a hír ter­jedt el, hogy a Hawaii-szigete­ken állomásozó 25. gyalogos hadosztályt hamarosan a dél­kelet-ázsiai szárazföldre vezény­lik. (MTI) Johnson újabb tv-beszcde WASHINGTON. (MTI) Johnson elnök csütörtökön újabb kísérletet tett arra, hogy a növekvő bírálattal szemben „rokonszenvessé” tegye az USA vietnami politikáját. Újabb te­levízióbeszédében, amelyet Euró­pába is közvetítettek, az elnök szemmel láthatóan az ázsiai és afrikai fejlődő országok támo­gatását akarta elérni, s ezért főleg arról szólott, hogy az Egyesült Államok „nagyszabá­sú gazdasági segítséget” nyújt Dél-Vietnamnak. Beszéde sem­miféle változást sem tükrözött a vietnami háború folytatására vonatkozóan. Csupán általános kijelentéseket hangoztató!'. Egyetlen szót sem mondott azon­ban az elképzelt politikai meg­oldásról és nem említette meg a VDK elleni légitámadásokat sem.

Next

/
Oldalképek
Tartalom