Petőfi Népe, 1965. május (20. évfolyam, 102-126. szám)

1965-05-14 / 112. szám

Világ proletárja?, egyesüljétek! A MAGYAR SZOCIALISTA W\VN)K^SPÄR.T BACS~ K*SKV/IM WtE&YEl LAPJA xx. évfolyam, 112. SZÁRI Ara 60 fillér 1965. M4n:s 14 péntek rgBBaa«gaaBBB««BBiBMaaEaBE??3BS£aEaaaHB«^a^i»s3Baga I Magyar Népköztársaság kormányának nyilatkozata az indokínai térségben folyó amerikai agresszióról A Minisztertanács ülése A Minisztertanács csütörtökön ülést tartott. A külügymi­niszter előterjesztése alapján úgy határozott, hogy nyilatkozat­ban foglal állást az indokínai térségben folyó amerikai agresz- szióval kapcsolatban. Az Országos Tervhivatal elnöke az 1965. évi népgazdasági terv első negyedévi teljesítéséről, a munkaügyi miniszter az első negyedévi bérgazdálkodásról, a földművelésügyi miniszter az állami gazdaságok, valamint a termelőszövetkezetek 1964. évi gazdálkodásáról tett jelentést a kormánynak. A Minisztertanács a jelentéseket megvitatta és jóváhagyólag tudomásul vette. A Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöke tájékoztatta a kormányt az üzemi balesetek 1964. évi alakulásáról és az új munkavédelmi rendelkezések végrehajtásának tapasztalatairól. A kormány a tájékoztatót megtárgyalta, és határozatot hozott. A Minisztertanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt. A kormány nyilatkozata a következő: A haza védelme M a délelőtt ül össze Kecs­keméten a Megyei Tanács dísz­termében a Magyar Honvédel­mi Sportszövetség küldöttérte­kezlete. Bács-Kiskun megye csaknem másfél száz MHS alapszervezeté­nek küldöttei eredményes mun­káról, szép sikerekről adhatnak számot a mai értekezleten. A küldöttek többségét az a csak­nem 500 aktivista alkotja, akik a múlt évi munkáért kitünte­tést, jutalmat, vagy dicséretet kaptak a különböző MHS ve­zető testületektől. T avaly a Bács megyei MHS- alapszervezetek és klubok kiér­demelték a Magyar Honvédel­mi Sportszövetség Országos El­nökségének elismerését és el­nyerték a legjobb megyei elnök­ségnek kitűzött vándorzászlót. A különféle országos — sőt, nemzetközi versenyeken — MHS-sportolóink ott találhatók a legjobbak között. Az alapszer­vezetek lelkiismeretesen, jól ké­szítik elő a fiatalokat a katonai szolgálatra, ellátják a lakosság polgári védelmi kiképzését, s mindezeken felül széles körű felvilágosítással és propagandá­val küzdenek a múltból itt re­kedt olyan téves nézetek ellen, mint a pacifizmus és a nacio­nalizmus. Segítenek népszerű­síteni honvédségünket, s végre­hajtani a pártnak a honvéde­lem erősítésére vonatkozó ha­tározatait. * Az MHS ma már a lakosság minden rétegéhez eljut, való­ban tömegszervezet. Ott talál­juk tagjait a termelőmunka hő­sei között, egyre több szocialis­ta brigád alakul az egyes mun­kahelyeken M HS-tagokból, vagy az MHS-tagok kezdeményezé­sére és vezetésével. A szövetség — az V. kongresszusa óta — egyik legfontosabb feladatának tartja megértetni a dolgozók­kal, hogy a haza védelme nem­csak a katonai szolgálatot je­lenti, hanem a jól végzett ter­melőmunkát is. A honvédelem erősödése mindenekelőtt a nép­gazdaság eredményeitől, a szo­cializmus építésének sikereitől függ. Az ifjúságnak pedig a honvédelem erősítése szempont­jából is elsőrendű kötelezettsé­ge helytállni a tanulásban, szak­mai és politikai ismeretek el­sajátításával jól felkészülni jö­vendő hivatására, munkájára. * Január óta valamennyi alap­szervezetben, klubban és a já­rási elnökségeken lezajlott a ve­zetőségválasztás. Értékelték a helyi eredményeket, megállapí­tották, a legközelebbi feladato­kat és olyanokat 'választottak be az új vezetőségbe, akik a kö­vetkező két esztendőben híva­tottak és képesek megfelelni a további feladatoknak. A mai megyei értekezlet en­nek — az MHS egész tagságát megmozgató — tanácskozásso­rozatnak befejező eseménye a további út kijelölésének fóru­ma, amely az MHS legmaga­sabb megyei vezetését választja meg. Tehát munkaértekezlet, egyszersmind mérföldkő lesz az MHS legjobb aktivistáinak mai tanácskozása. A Magyar Népköztársaság kor­mánya és népe mélységes fel­háborodással ítéli el az Egyesült Államoknak a vietnami nép el­len indított agresszív háborúját és teljes szolidaritásáról bizto­sítja az imperialistákkal szem­ben hazájuk szabadságát és füg­getlenségét védelmező vietnami testvéreinket. A Magyar Népköztársaság kor­mánya helyesli a dél-vietnami nép egyetlen törvényes képvise­lőjének, a Dél-vietnami Nemzeti Felszabadítási Frontnak ez év március 22-i nyilatkozatában foglaltakat és támogatja azokat a követeléseket, amelyek sürge­tik, hogy: Az Egyesült Államok kormá­nya térjen vissza az 1954. évi genfi megállapodásokhoz; Az amerikai kormány vonja ki csapatait és egyéb katonai Magvar parlamenti küldöttség utazott Finnországba A Finn Köztársaság parla­mentjének meghívására csütör­tökön reggel Vass Istvánnénak, az országgyűlés elnökének veze­tésével magyar parlamenti kül­döttség utazott Finnországba. A küldöttség tagjai: dr. Gonda György, a Vas megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának elnö­ke, G. Kovács István, a döbrö- közi Zöld Mező Tsz elnöke, dr. Schnitzler József egyetemi ta­nár, Vas-Witteg Miklós, a SZOT alelnöke, országgyűlési képvi­selő. személyzetét Dél-Vietnamból, szüntesse be a dél-vietnami nép ellen irányuló gyarmati hábo­rúját; Dél-Vietnam jövőjéről maga a dél-vietnami nép döntsön; Vietnam két részének békés egyesítését idegen beavatkozás nélkül a vietnami népnek kell megoldania. Néhány nappal ezelőtt kezdte meg a próbaüzemelést a Kecs­keméti Sütőipari Vállalat auto­mata kenyérgyára és tegnap délben a megyeszékhely boltjai­ba került az első 33 mázsa új módszerrel készült kenyér. A hír hallatára ellátogattunk néhány boltba, hogy meghall­gassuk a legilletékesebbek: a vevők véleményét. A Kossuth téri élelmiszerüz­let elé egyszerre érkeztünk a vállalat zárt gépkocsijával és elégedetten állapítottuk meg hogy nemcsak a kenyér sütése, hanem szállítása is korszerű módszerrel történik: A speciális vesszőkosarakban „kényelme­sen” fekszenek egymás mellett a szőke veknik — törődésnek nyoma sincs rajtuk. Nyers József boltvezető-he­lyettessel meg is kóstoljuk az árut. Mi, habozás nélkül azt mondjuk: jó. Ö azonban — szakemberhez illően — minden érzékszervét igénybe veszi a vizsgálathoz: szagolja, tapintja, ízleli, nézegeti a szeletkét és csak ezután nyilatkozik: Jobb mint a régi. A Nagykőrösi utcai kenyérbolt­ban valódi közvéleménykutatást rendezünk Budai Sándor veze­tőhelyettessel. Ő osztogatja a vevőknek a „mintákaréjokat”, mi pedig szorgalmasan jegyez­zük a véleményeket. Csele Sándor, a konzervgyár dolgozója — két harapás között — tömören ennyit mond: — Nincs kifogásom ellene. Rálik Józsefné háziasszony halmozza a dicsérő jelzőket: — Nagyon, nagyon szép. A legszebb elismerést azonban mégiscsak Lipka Józsefnétól j kapja a cipó: — Bőven van még A Magyar Népköztársaság kor­mánya határozottan elítéli az Amerikai Egyesült Államoknak a Vietnami Demokratikus Köz­társaság elleni nyílt agresszióját és a magyar nép nevében köve­teli, hogy azonnal vessen véget katonai akcióinak. A Magyar Népköztársaság kor­mánya, a magyar nép akaratát teljesítve anyagi és egyéb segít­séget nyújt a vietnami népnek. A Vietnami Demokratikus Köz­társaság kormányának kérése esetén a Magyar Népköztársaság kormánya kész hozzájárulni ah­hoz, hogy a Vietnami Demokra­tikus Köztársaságba utazzanak azok a magyar állampolgárok, akik önként részt kívánnak ven­ni a vietnami nép szabadságáért, igaz ügyéért vívott harcban. A Magyar Népköztársaság kor­mányának és népének mélysé­ges meggyőződése, hogy az Ame­rikai Egyesült Államoknak az Indokína térségében élő népek elleni hódító háborúja, a legdur­vább háborús erőszak ellenére is kudarcba fullad, s Indokína népei győzni fognak. (MTI) otthon kenyér, de azért adjon egyet. Végül az érdekeltek vélemé­nye, Somogyi József műszaki vezető szájából: — Őszintén örülünk, hogy sikerült a „pre­mier”. A következő napokban fokozatosan emeljük az üzem termelését és a jövő hét végén már teljes kapacitással dolgo­zunk. Ez pedig száz mázsa ki­lós, fehér veknit jelent naponta. M iután Kecskemét lakossága körülbelül 70 mázsát fogyaszt, ebből a fajtából jut majd a környéken levő boltoknak is. B. D. Dr. Dimény Imre Kecskeméten Dr. Dimény Imre, az MSZMP Központi Bizottsága Mezőgazda- sági Osztályának vezetője csü­törtökön délelőtt Kecskeméten, a megyei pártbizottság épületé­ben dr. Molnár Frigyes, a me­gyei pártbizottság első titkára, dr. Glied. Károly, a megyei párt- bizottság titkára és dr. Tompa Béla, a megyei tanács vb el­nökhelyettese részvételével meg­beszélést folytatott a megye ho­moki gazdálkodásának egyes kérdéseiről. Dimény elvtárs ké­sőbb meglátogatta a Duna—Ti­sza közi Mezőgazdasági Kísér­leti Kutatóintézetet és a laki­teleki Szikra Tsz-t. Tanácskozás a tavaszi—nyári szállításokról Csütörtökön délelőtt Kecske­méten a megyei pártbizottság székházában tanácskozásra ke­rült sor Bács-Kiskun megye 1965. évi tavaszi és nyári szál­lítási gondjairól, a megye úthá­lózatának és hídjainak felújítá­sáról, illetve bővítéséről. A ta­nácskozáson munkatársai kísé­retében részt vett Földvári László, a közlekedés- és posta­ügyi miniszter első helyettese, Erdős! József, a megyei párt- bizottság titkára és Buda Gá­bor, a megyei tanács vb elnök- helyettese. A minisztérium ve­zetői ígéretet tettek arra, hogy átcsoportosítások útján hiány­talanul megoldják a megye szállítással kapcsolatos igényeit Exportálják a spárgát A spárga szedését néhány nap­pal ezelőtt kezdték meg a kis­kunhalasi járásban. A Kunbajai és Tajói Állami Gazdaságok­ban 45, a kelebiai Népfront Tsz- ben pedig 66 holdon termesztik ezt a jól jövedelmező zöldséget. A kora tavaszi növények közül talán egyedül a spárgának ked­vezett az esős időjárás. Ennek eredményeként az említett gaz­daságok a tervezettnél nagyobb spárgatermést szüretelnek. A MÉK kiskunhalasi kiren­deltsége az eredeti terv szerint 850 mázsa spárga felvásárlására számított ebben az idényben. A jó termés azonban lehetővé te­szi ennek az előirányzatnak a túlteljesítését. Eddig 600 mázsa spárgát vett át a MÉK a kis­kunhalasi járásban a termelők­től és azt a kecskeméti hűtő­házba szállította, ahonnan fel­dolgozás után exportra kerül. A MÉK felvásárlód ebben az idényben a kiskunhalasi járás­ban még 400—500 mázsa spár­gára számítanak. ÉRIK A CSERESZNYE KELEBIÄN Már megszokott dolog, hogy a korai cseresznyét leghamarabb minden évben a kelebiaiak viszik a piacra. Az idén a hűvös, esős időjárás néhány nappal késleltette, a nálunk legkorábbi gyü­mölcsnek számító májusi cseresznye érését. Most már sárgulnak, sőt piroslanak a fürtök a kelebiai gyümölcsösökben. Az első idei cseresznyeszállítmányt előreláthatólag május 24-e és 25-e körül adják át a kelebiai gazdák a MÉK helyi telepének. A múlt év­ben ebből a gyümölcsből 400 mázsát vásároltak fel a községben. A MÉK szakemberei az idén is hasonló mennyiségre számítanak. A gyümölcs minősége azonban jobb lesz a tavalyinál, mert a cse­resznyelégy elleni permetezést többen és sokkal gondosabban végezték el. Buzsik József, a kenyérgyár csoportvezetője ellenőrzi a tészta minőségét. Jobb mint a régi Vizsgázott az automata üzemben sült kenyér

Next

/
Oldalképek
Tartalom