Petőfi Népe, 1965. május (20. évfolyam, 102-126. szám)

1965-05-13 / 111. szám

/ 0 újabb, négytantermes általános iskola. A tűzoltószertár, a hid- roglóbus és 1200 négyzetméter betonjárda létesítése is mind­mind a község új arcúvá válá­sának állomásai. Az idényböl­csődét tavaly 180 ezer forint rá­fordítással átalakítottuk, állan­dó jellegűvé tettük. A két és negyed ezer kun­bajai lakos keze munkájával sietett és siet most is faluja szépítéséhez. A parkosítást jó­formán teljes egészében társa­éves költségszint egyébként 82Jf százalék. A Kunbajai Állami Gazdaság négyszeres élüzem és a tavalyi munkaverseny második helye­zettjeként, a megyei pártbizott­ság elismerő oklevelének tulaj­donosa. * Községfelfedező kirándulá­sunk végére jutottunk. Még egy­szer végigsétálunk a széles fő­utcán, amelynek szegélyén ko­A községről, amelyben egy napot töltöttünk, ismerkedve múltjával, jelenével, szorgos népének életével; eredményeik­kel és gondjaikkal — a lexikon csak szűkszavúan nyilatkozik. Az öt évvel ezelőtti adatok 2330 lakost tartanak számon: ez lé­nyegében ma is helytálló. „Sok a szőlő.” Ez is megfelel a való­ságnak, azzal a különbséggel, hogy a Béke Csillaga Tsz és a község határában elterülő álla­mi gazdaság új ültetvényei még inkább „aláhúzzák” ezt a rö­vid tőmondatot. Kirándulásunk célja volt, az olvasónak beszámolni mindar­ról, ami a lexikonból hiányzik, és nem is lehet benne, hiszen a folyton változó élet rohanó tempójával legfeljebb csak a napilap tarthat lépést. A ter­jedelem szabta lehetőségek közt próbáljuk az alábbbiakban „ke­resztmetszetét” adni Kunbajá­nak, a megye mértani felező vo­nalán legdélebbre fekvő köz­ségnek. * Sokáig foglalkoztatta a fantá­ziánkat a község nevének ere­dete. A választ erre Csupity István 19-es veterán, a község egykori párttitkára, a Tanács­köztársasági Emlékérem tulaj­donosa adta meg. — Már a török hódoltság ide­jén kun település volt itt. Rá­kóczi szabadságharcában sűrűn gazdát cserélt és teljesen el­pusztult a község. Ez volt a ,.kun baja”! A régebben — az előző birtokosok után — Ru- dicsházának nevezett falu 1819- ben német ajkú telepesekből új­jáalakulva így jutott a keserű népi humorból született új ne­véhez. A századforduló idején a gróf Telekiek birtoka lett. A túlnyo­mórészt cselédsorban élő la­kosság az uraságnak fizette kez­detben a tizedet, meg a már ak­kor is szőlős vidéken az egy fic­kót (7 litert) kitevő vámot. Ké­sőbb pedig a zsellérlakások szo­morú emlékű nyolcas konyháin főzögették a sovány kosztot. * — A felszabadulás, majd a földosztás merőben új helyze­tet teremtett — ezt már Franek János, a községi tanács vb elnö­ke mondja. Az első közös gazdaság, a Ró­zsa Ferenc Tsz, 1948-ban ala­kult, és mellé néhány év alatt még másik kettő. A következő zésének esztendejében gazdálko­dó két tsz végre 1962 január­jában vált eggyé, s viseli azóta — a megyében egyedül — a Bé­ke Csillaga nevet * A termelőszövetkezet 301 gaz­dája joggal büszke eredményei­re. Arra, hogy elsősorban az állattenyésztésnek, valamint a szőlő- és gyümölcstermesztésnek köszönhetően a megalakulás óta egyenletesen a közepesnél jobb színvonalon gazdálkodnak. A napraforgó-termesztésben tíz A községi művelődési ház könyvtárában Mikó Lajos nyug­díjas és az általános iskola növendékei, Asbóth Imre és Csizma­dia Kati válogatnak a polcokon. Bajusz Petemé könyvtáros csak­nem három és fél ezer kötetből elégíti ki az olvasni vágyók igényeit. A kíváncsi Hilda, a szepegő Bea és a huncut Zsuzsa. A böl­csödé kedvencei, az egyesztendös Futó-ikrek egyéniségüknek meg­felelően más-más hangulatban készülődnek az ebéd utáni sziesz­tára. évtizedet a termelőszövetkeze­tek szempontjából nem éppen előnyös, bizonytalankodó válto­zások jellemezték: az ellenfor­radalom idején felbomlás, majd újjáalakulás, egyesülés. A me­zőgazdaság nagyüzemi átszerve­és fél mázsás holdankénti átlag­hozammal évek óta elsők a kis­kunhalasi járásban. Kukoricá­juk pedig a 300 hold közös ve­tésterületen az 1962-es tizenhat­tal szemben tavaly már 26.7 mázsa átlagterméssel fizetett. — A jó termés záloga első­sorban a hibrid fajta. De a ta­valy először alkalmazott, száza­lékos művelési forma, s a rend­szeres, és az eddiginél gyakrab­ban végzett növényápolás is döntő tényéző — mondja az el­nök, Selymes János. A zárszámadás tényszámai mindennél beszédesebben valla­nak. Az egyesülés évében, 1962- ben, valamivel több mint 10 ezer, egy évre rá 11 és fél ezer, a tavályi zárszámadáskor pe­dig már 13 ezer forint volt egy szövetkezeti gazda átlagjövedel­me. — Az idei év jól indult Rendbe tettük az időszerű mun­kákat, gazdáink munkakedve példás. És végeredményben a ..közepes” kategória határai sem áttörhetetlenek — összegezi re­ménységeiket és az alapot nem nélkülöző célkitűzésüket a tsz- elnök. Arról, hogy Kunbaja — csu­pán az utóbbi tíz évben — mennyit fejlődött, szépült, gya- A Béke Csillaga Tsz köz-ponti majorjának kifutójában négy- rapodott, Csenger Lajos vb-tit- ven tehén delel. A napi fejési átlag jelenleg 440 liter. A ielkvs- kár tájékoztat, meretes takarmányozásnak és jószágápolásnak köszönhető jó ered- — Megépült a művelődési ott- piények elérésében nagy szerepe va» Pásztor Ferenc gondozónak, hon, s a már meglevő mellé eav dalmi munkával valósították meg. Az utak javítása során az önkéntes segítség értéke 25 ezer forint. A feladatból a termelő- szövetkezet és az állami gazda­ság dolgozóin kívül az úttörők és az iskolások is részt kérnek. Az idei év eddig eltelt egyhar- madában máris 12 ezer forintot takarítottak meg a társadalmi munkások. Jövőre ünnepli fennállásának másfél évtizedes évfordulóját a Kunbajai Vegyes és Építő Ktsz. A néhány helyi kisiparos ala­kította szövetkezet ma nyolc szakmai ágban 27 dolgozóval igyekszik kielégíteni a lakosság szükségleteit. — Munkát ugyan csak a köz­ségben végzünk — magyarázza Gehér József elnök —, de méy így is kétszeres létszám és ka­pacitás kellene ahhoz, hogy va­lamennyi megrendelésnek ele­get tehessünk. A két fodrász-, a két szabó­részleg, valamint az asztalosok, cipészek, szobafestők, és nem utolsósorban az építők, évente egy és negyed millió forint ér­tékű munkát végeznek. Csupán a női fodrászok egyhavi munká­jának az értéke háromszor any- nyi, mint régebben negyedév alatt. Ezek az eredmények. S a táv­lati tervekben rádió- és tv­javító, továbbá motorszerelő részleg életre hívása is szere­pel. Hiszen a község egy híján száz televíziós készülékének, a másfél száz motorkerékpárnak és a 12 személygépkocsinak a tu­lajdonosa aligha lehet meg szervizszolgálat nélkül. • Tizennégy éve működik ön­álló termelőegységként a Kun­bajai Állami Gazdaság. A köz­ség lakóinak a mezőgazdaságból élő négyötöde fele-fele arány­ban az állami gazdaságban, il­letve a tsz-ben talál munka- alkalmat. Az állami nagyüzem szőlőte­rületének 2870 holdja egymagá­ban véve is meghaladja a tsz összes gazdasági területét. S ezt még csaknem 300 hold termő gyümölcsös és új ültetvény te­tézi. Csak néhány adat az állami gazdaság tavalyi gazdálkodásá­ról: szőlőből 2 millió 800 ezer forint volt az üzemi és több mint 5 millió forint az értéke­sítési eredményük. A félszáz hold spárga 652 ezer forint tiszta nyereséget hozott. A tel­jes termelési érték négy év alatt megkétszereződött: csak- nem 78 millió forintra rúg. Az rábban lombosodnak a fák, s hamarabb gyújtják fel lila gyer­tyáikat az orgonák... Kék kis­autó parkol az egyik ház előtt, az útkereszteződésnél széles ív­ben kanyarodik be a tsz pótko­csis erőgépe. Amott a karcsú nyelű hidroglóbus emeli magas­ra ezüstfejű buzogányát. Az al­kony lassan becsukja a képes­könyv fedelét... S amíg, ma­Kislányok a nagy torony tövében. gunk mögött hagyva a falut, te kintetünk a friss vetéseken ka landozik, arra gondolunk: ez a föld, amely valaha, századokon át valóban a „kun baja” volt, ma és napról napra egyre in­kább a már beteljesült és a bízvást megvalósuló reménysé­gek hordozójává lett. írta: Jóba Tibor Fényképezte: Pásztor Zoltán

Next

/
Oldalképek
Tartalom