Petőfi Népe, 1965. május (20. évfolyam, 102-126. szám)

1965-05-27 / 123. szám

4L oldal 1965. május 27, csütörtök p;. P X A R 1965. május 27, csütörtök. Névnap: Gyula. Napkelte: 3 óra 55 perc. Napnyugta: 19 óra 28 perc. 1 — Naponta 30—40 kiló cseresznye érkezik a felvásárlótelepre a kelebiai gyümölcsösök­ből. A hűvös idő miatt lassan édesedik a kora tavaszi gyümölcs, a hét végére azonban már nagyobb szállítmányt várnak. A jelzések sze­rint pedig a jövő héten Zsabolai cseresznyére is számítanak. — Izsák belterületén billenős dömperrel homo­kot szállított Snol István gépkocsivezető, budapes­ti lakos. A Mező Imre utcában egy gödörbe bil­lentette jármüve rakomá­nyát, amikor oda érke­zett a Tóth Imre által hajtott kétfogatú lovasko­csi. A dömperről leguru­ló homoktól a lovak meg­ijedtek és a kocsit neki­rántották a közelben levő telefonoszlopnak. Az osz­lop vezetékei elszakad­tak, s a bakon ülő Tóth Imréné könnyebben meg­sérült. — Befejezték a ro­zsok fertőzését az anya­rozstermelő tsz-gazda- ságokban. „Feketerozs- magot” az idén a tava­lyinál 200 holddal na­gyobb területen, 1300 holdon állítanak elő. dfíniatür Nyolcszázéves vers Maria Corti egyetemi tanár a hatalmas vatikáni könyvtárban 238 soros verset talált, amelyről más szakértőkkel együtt megállapította, hogy ta­lán a legrégibb olasz nyelvű lírai alkotás. A kéziratot egy másik atin nyelvű kézirat lapjai kö­zött találták, utóbbi a só­lyomvadászat kérdéseivel foglalkozik. Halálos párbaj Az amszterdami állat­kertből hazahívták a „Csőmbe” nevű csim­pánzt, hogy vegye át új­ból a Blomfontein-i állat­kert majomháremének „főparancsnokságát”. A leváltandó és az újonnan megérkezett majom kö­zött azonban összetűzés támadt és a rivális egy­szerűen nekiment „Csom- bénak”, és bevágta a közeli tóba. Mivel a csim­pánzok általában nem tudnak úszni, „Csőmbe” is a vízben lelte halálát. A múmia „útlevele” Halotti bizonyítványt, illetőségi bizonyítványt és oltási bizonyítványt kö­veteltek az ausztráliai vámhatóságok egy londo­ni cégtől, amely egy 2000 éves egyiptomi gyermek­múmiát akart száílitani a roelbournei archeológiái intézetnek. A vámható­ságok csak a fenti okmá­nyok felmutatása ellené­ben voltak hajlandók en­gedélyezni a múmia ,be­utazását”. — Megkezdték a ma­joránna kiültetését az ország legnagyobb fű­szer- és gyógynövény­termő körzetében Kalo­csa vidékén. A terme­lőszövetkezetekben és háztáji gazdaságokban az idén is több mint 500 holdon foglalkoz­nak maioránnatermesz- téssel. Csátalja környé­kén pedig a tavalyinál jóval nagyobb terüle­ten borsfű és illatos bazsalikom díszük majd. — Az aratási idény kezdetéig a Kiskunha­lasi Gépállomás tizen­két tagú építőbrigádja 150 személyes fürdőt, zuhanyozót és öltöző- helyiséget épít a mun­kások számára. Ezzel egy időben egy régi gépszínt alkatrészjaví­tó és gyártó üzemmé alakítanak át. Az új létesítmény a téü gép­javítások idejére már teljes üzemben működ­ni fog. — André Maurois, a 82 éves francia író, akinek főleg történelmi életrajzai arattak világsikert, a can- nes-i fesztivál tiszteletbeli elnöke. Elmondotta, hogy noha még sohasem pró­bálkozott ilyesmivel, szí­vesen Írna filmforgatS- könyvet. Amúgyis nagy barátja a mozinak és he­tenként legalább két fil­met megnéz. — Ezerötszáz hekto­liter befogadóképessé­gű borospincét vásá­rolt a bocsát Szőlős­kert Tszcs. A tszcs tag­jai ezáltal biztosítják az új szőlőtelepítés termésének megfelelő elhelyezését, tárolását. — FEJLESZTI juh­tenyésztését a lakitele­ki Szikra Termelőszö­vetkezet. Az idén vil­lamosítják a juhte­nyésztő telepet és ta­karmányelőkészítővel bővítik a hodályt. 125 éve, 1840. május 27-én halt meg Niccolo Paganini, a legendás hí­rű olasz hegedűs. Művé­„Parázs“ még az újburgonya Tegnap megérkezett az első mintaszállítmány a Kecskemét környéki korai burgonyatermő földekről a felvásárlótelepre. A kereskedelmi szakemberek megállapították, hogy rendkívül apró még az idei burgonya, ezért szedésével várni kell. A melegben azonban gyorsan fejlőd­nek a gumók, s a jövő héten meg lehet kezdeni a melegebb vidékeken, főleg a hagyományos körzetekben, a Duna mentén a szedését. — AZ OLASZ vasúti kocsikban a megszilárdí­tott üvegtáblája ablakok mellett kalapácsok függ­nek. Ha szükség esetén az utas netán kénytelen lenne az ablakon kiugró­ul, erős kalapácsütéssel betörheti az üveget. Kéz­zel nem sikerülhet. — A kalocsai papri­kaföldeken a felázott talajon — kihasználva a kedvező adottságokat — ezekben a napokban több mint ezer asz- szony segédkezik a gé­peknél a palántaülte­tésben. Naponta 83 géppel dolgoznak a ter­melőszövetkezeti gaz­daságokban. — A LIPCSEI Kari Marx Egyetem orvostu- dományi fakultása most ünnepli fennállásának 550. évfordulóját. A május 21-26-1 ünnepi héten egyebek között konferen­ciát tartanak az orvostu­domány oktatásáról, a fiatal orvosok nevelésé­ről. A fakultásnak je­lenleg több mint 3500 hallgatója van, közöttük mintegy 160 külföldi. — A GAZDAG RÉ­GÉSZETI leleteket őr­ző dunapataji múzeu­mot az idén felújítják. A régi, nádfedeles kis-; paraszti házat búbos­kemencéjével, szabad- kéményével eredeti for­májában hagyják. Re­noválás után a dunai táj gazdag régészeti le­leteit, paraszti gazda­ságainak hagyatékait állítják itt ki. A LAKOSSÁG számará­nyához képest a mona­cói hercegségben találha­tó a világon a legtöbb televízió: minden száz la­kosra 52 készülék jut. — AGASEGYHAZA ha­tárában, a Kecskemét fe­lé vezető úton közleke­dett Illés Károly, barátja, Polgár József tulajdonát képező motorkerékpárral, amelynek Dótutasa a tu­lajdonos volt. A két fia­talember alaposan felön­tött a garatra, s egy éle­sen balra Ívelő kanyar­ban az árokba futottak. A két szesztestvér köny- nyebb sérülést szenve­dett. — Megkezdték a ku­korica első növény- ápolási munkáit me­gyénk termelőszövetke­zeti gazdaságaiban. A takarmánytermő földe­ken gépekkel, lovas fo­gatokkal kapálják a sorközöket. A legna­gyobb munka a kecs­keméti és a dunavecsei járás területén van, ahol a közös gazdasá­gok több száz holdon végezték el a kukorica első ápolását. szi vágyai miatt 16 éves korában elszökött a szü­lői háztól. Néhány évig a luccai hercegi udvar ma­gánhegedűse volt, majd haláláig Európa nevezete^ sebb városainak hangver­senydobogóiról bűvölte el játékával a közönséget. Üj és eredeti felfogás­módja, szenvedélyes játé­ka, nagyszerű előadás- technikája és nem utolsó­sorban romantikus hírrel övezett, démonikus meg­jelenése szuggesztiv mó­don hatott hallgatóira és az egész akkori zenei vi­lágra. Paganinit a mo­dem zenei virtuózok min­taképének tekintik. Mint komponista is jeleset al­kotott. Főként saját ma­gának irta káprázatos já­tékmodorát tükröző szer­zeményeit, amelyek olyan varázslatos technikai kész­séget, fejlettséget Igé­nyelnek. hogy kevés elő­adóművész képes megbir­kózni velük. A szinte már a játszhatatlanság határát súroló kettősfogások, üveghangok, szédítő futa­mok azonban többnyire — költői tartalmuk hát­térbe szorításával — a ra­gyogó hatáskeltés ’ célját szolgálják. 9 millió üveg gyümölcslé A Kecskeméti Konzervgyárban az idén 9 mil­lió üveget töltenek meg gyümölcslével. Az üzem­ben nemrégen új berendezéssel bővítették a gyümölcslékészítő részleget, s ezzel lényegesen növekedett a kapacitás. Naponta már 50 ezer üveget töltenek meg meggy-, birs-, őszibarack- és sárgabaracklével. Az üdítő italból most továb­bítanak nagyobb szállítmányokat a kereskede­lem részére, a nyári fogyasztáshoz. Unikum A Petőfi Népe május 26-i számának 7. oldalán a következőről tetszik értesíteni a nagyérdemű kö­ZíilUSGg'Ct. „Lábon járó szalagfűrészgép eladó. . .” itt és itt. Mint korunk érdekességeinek gyűjtője, szenvedélyes érdeklődéssel várom részletesebb felvilágosításukat, müven tünemény lehet az a lábon járó szalagfű­rész. Van már a gyűjteményemben — ambuláns — lábon járó beteg, magánjáró autó, póruljárt szerető, hinlónjáró szerelem, csak még pont ez a lábon járó szalagiürészgép hiányzik. Ne tessék sokáig csigáznl a kíváncsiságomat, tessék szives lenni műszaki leírást adni erről a_ huncut gépről. Van egy kis eldugott, maszek erdőm, ügy elnézném, amint ez a szalagfűrész elsétálgatna az árnyas ösvényeken. Maholnap Itt a nyár, nyugodtan mászkálhatna mezítláb. Télire meg majd beszerzők neki egy taitós. gojzervarrott cipőt. Szívességét előre is köszöni egy Lépegető Exkavátor — PÁRIZSBAN a Fűre- tenberg téren, Delacroix egykori műtermében, ki­állítást rendeztek Delac­roix 70 tolirajzának, illet­ve vízfestményének kitű­nően sikerült facsimiléi­ből. A KCLN1 repülőtér utasainak minden eljárást megkönnyítenek: ha az utas csak egyetlen perc­cel a gép indulása előtt érkezik a repülőtérre, még feladhatja csomagját és beszállhat. — villamosítot­tak az öntözést a ti- szakécskei Tiszagyön- gye Termelőszövetke­zetben, ahol az idén 1300 hold szántóföldi és kertészeti földre juttat­ják el a Tisza vizét. — A LUSTA EMBEREK gyorsabban elfáradnak, mint akik dolgoznak. A tétlenek vérkeringése sok­kal lassúbb és ezért a legkisebb erőfeszítés Is erősen igénybe veszi a szöveteiket, amelyek ha­mar felhasználják az energia-tartalékokat és fellép a fáradtság. — Harc a fogszuvaso­dás ellen. Dr. Ralph R. Steiman kaliforniai pro­fesszor kutatásokat vég­zett olyan vegyik anyag kidolgozására, amelV „összekovácsolja” a fog­zománcot alkotó három­féle anyagot: a meszst, a foszfort és a fehérjét. A fogszuvasodás ugyanis az­által következik be, hogy e három egymástól füg­getlen anyag egyike szét- bomlik és eltűnik a íog- zománcból; utóbbi emiatt nem nyújt többé kellő védelmet a kívülről be­hatoló baktériumok ellen. Hornná Várható időjárás csütörtök estig: válto­zó mennyiségű felhő­zet, néhány helyen zá­poreső. Mérsékelt, időn­ként kissé megélénkü­lő szél. Várható legala­csonyabb éjszakai hő­mérséklet 9—13, leg­magasabb nappali hő­mérséklet holnap 19— 23 fok között. Helytállnak a fiatalok Erről tanúskodott a nemes­nádudvari KISZ-fiatalok napok­ban megtartott taggyűlése, ahol az eddig végzett munkát, s a to­vábbi feladatokat tárgyalták meg a pártszervezet intézkedé­si terve alapján. Hiszen közel fél esztendő telt el a párt Köz­ponti Bizottságának december 10-én hozott határozata óta. Községünk termelőszövetkeze­ti gazdaságában a fiataloknak és idősebbeknek egyaránt nehéz feladatokat kellett megoldaniuk. A fertőző állatmegbetegedés ugyanis mintegy félmillió fo­rintos bevételkiesést okozott, a csapadékos áprilisban pedig ki­tolódtak a tavasa mezőgazda- sági munkák. Derekas helytállással, jól szer­vezett munkával, a fiatalok és a meglettebb korú gazdák össze­fogásával azonban sikerült a ta­vasa feladatokat időarányosan elvégezni, az állattenyésztésben pedig a termelés nemcsak elér­te, de túl is szárnyalta a fertő­ző megbetegedés előtti időszak eredményeit. Értékelték a fiatalok az idén vállalt, illetve a községfejlesz­tés során eddig végzett társa­dalmi munkát. Hiszen vállvetve a szüleikkel, kivették a részü­ket a vízműhálózat bővítésé­ből, a község parkosításából. Legutóbb például 500 méter hosszú árkot ástak, elültettek 500 husángot és 2800 facsemetét. Virág József, Berger József és Knáb György KISZ-vezetőségí tagok szervezésével és irányítá­sával harmincöt KISZ-fiatal vé­gezte e munkálatokat. A négy­tantermes iskola alapjának ki­ásásába pedig — amit Szirányi Imre iskolaigazgató Irányított — százötven felnőtt mellett negy­venöt fiatal kapcsolódott bele. A társadalmi munkában külö­nösen jeleskedő fiatalokat — Krausz Rudolfot. Schober Má­riát és Bécsi Viktóriát — könyv- jutalomban, többeket pedig di­cséretben részesítettek a taggyű­lésen. Papp István *Á múlt és a jelen találkozása XV. századbeli ősnyomtatványt találtak Madarason A MADARASI Petőfi Sándor Művelődési Házban a huszon­egyedik május elseje tiszteletére kiállítás nyílt. A község műve­lődési szervei közösen gyűjtöt­ték össze a bemutatott anyagot: a régmúlt ritkaságait, az embe­rek másfél század előtti és mai életét ábrázoló dokumentumo­kat. A régmúlt ritkaságai közül a legérdekesebb az 1490-ből szár­mazó orvosi ősnyomtatvány né­hány lapja. (Nemrég találták meg a kötet negyven lapját egy későbbi időből származó könyv táblájába kötve.) Mellette egy XVIII. századi könyv utolsó lapjain egykorú orvosi receptek latin, magyar és német nyelven: „Torokfájás ellen. Egy fagy- gyúgyertyát meglágyítva kössön a torkára. Rágás ellen. Rántot- tát tegyen a köldökére, ha pe­dig hány, árpalevet Igyon.” A BEJÁRATTAL szemben az első madaras! falukönyvet lát­juk. (Egyedülálló ritkaság: 1790 —1830). Ott van kinyitva, ahol a „tekéntetes úriszék” ítéletét ol­vashatjuk a napóleoni háborúk katonaállítását szabotáló mada- rasiak felett. Az ítélet: börtön és bot. Mellette kétoldalt a falu mai fejlődését bemutató táblázatok: vízvezeték- és járdaépítés műve­lődési ház. könyvtár, és nap­közi. .. A belső teremben oklevelek fényképei: dézsmalajstromok, ti- zedjegyzékek, árvák listái, úri­széki jegyzőkönyvek... Velük szemben és a falakon kifüggesztve az iskolások kézi­munkái: a fiúk fúrnak-faragnak, a lányok szőnek-varrnak, — meg a kiállított szertári eszkö­zök segítségével tanulnak fizi­kát, biológiát... A VENDÉGKÖNYVBEN egy­re szaporodnak a nevek. A gye­rekek írása mellett az idősebbek betűi is... A múlt és a jelen találkozott a kiállításon, melynek látgoatói számára minden szónoklatnál szebben beszél ez a látható-ta- pintható valóság. Bognár András „Pipó44, „Öcsi44 és a többiek A nagyobb városok úgy vonz­zák a kisebb stílű tolvajokat, munkakerülőket, mint a mág­nes a fémet. Ezek az elvetemült emberek arra gondolnak, hogy a városban könnyebben eltűn­hetnek az igazságszolgáltatás elől, s folytathatják bűnös üzel- meiiket. Ez általában néhány napig sikerül is, de utána le­lepleződnek, s a megérdemelt helyükre kerülnek. Elitta lopott holmi árát Polgár Tamás budapesti la­kost, akit barátai „Pipónak” nevezték, április 16-án Hetény- egyházára küldte dolgozni a Budapesti Épületkarbantartó Vállalat. Félnapi munka után egyik munkatársától egy orkán­kabátot lopott, visszautazott Bu­dapestre, ahol a kabátot érté­kesítette és az árát elitta. Ezt megelőzően a budapesti XIII. kerületi tanács egyik dolgozó­jától kölcsön kérte karóráját, amelyet eladott, s annak az árát is elitta. Polgár egyébként több mint két évet ült már kü­lönböző bűncselekmények elkö­vetéséért. Tetten érték n tolvajt Egy önkéntes rendőr érdeme, hogy április 21-én elfogta Her­ceg Ede Miklós kecskeméti fia­talembert, amint éppen a Bács- Kiskun megyei Építőipari Vál­lalat építkezéséről egy köteg légvezetéket lopott el. Az „öcsi” gúnynévre hallgató fiatalember igyekezett volna eltűnni az őt üldöző önkéntes rendőr elől, azonban az gyorsabbnak bizo­nyult, s a „szajréval” együtt előállította a rendőrkapitány­ságra. Köxveszélyes munkakerülők A kecskeméti rendőrkapi­tányság szabálysértési hatósága két közveszélyes munkakerülő ügyében hozott határozatot. Csi- kai Erzsébet Kecskemét. Mária­hegy 65. szám alatti lakos a múlt év októbere óta nem dol­gozott, ennek ellenére rendsze­resen megjelent a szórakozóhe­lyeken. Hasonló módon élt Dú­ca Lajos Kecskemét, Cigány János utca 17. szám alatti fia­talember is, aki hosszabb idő óta nem vállalt munkát, s nem tartózkodott lakásán sem. Csi- kai Erzsébetet és Dúca Lajost 30 napi elzárásra büntették meg közveszélyes munkakerülés miatt. G. G.

Next

/
Oldalképek
Tartalom