Petőfi Népe, 1965. február (20. évfolyam, 27-50. szám)

1965-02-02 / 27. szám

?. oldal 1963. február kedd Katonai államcsíny Laoszban A kongói kérdést sürgősen meg kell oldani Kilátástalan amerikai törekvések MAGASABB beosztá­sú „fiatal tisztek” kez­deményezték a vasárnap este végrehajtott újabb laoszi államcsínyt — jelentette a Reuter külön tudósítója Vientiánéból. A vezérkar közvetlen parancsnoksága alatt álló 17. dandár és két szá­zadnyi külön erő támogatja a lázadókat. A ka­tonaság megszállta a rádió épületét és forradal­mi bizottság alapítását jelentette be röviddel az események után. A lakosság a jelek szerint meg­őrizte a nyugalmát, de a felkelők is mérséklet­re intették a főváros népét. A puccs egyik ve­zetője. kijelentette: A katonatisztek úgy döntöt­tek, hogy nem fordulnak szembe Souvanna Phouma miniszterelnökkel, nem akarják eltávo­lítani tisztségéből. Céljukat eléggé ködösen úgy jelölték meg, hogy a „hadsereg megerősítésére” törekszenek, s ennek biztosítása érdekében vál­toztatásokat akarnak végrehajtani a főparancs­nokságban, Az első tudósítások bizonyos fokig fényt vetnek az államcsíny jellegére. Az már megállapítható, hogy a puccsista katonatisztek vezetője amerikai katonai kiképzésben részesült. Feltételezhetően nincs egyébről szó, mint a lao­szi jobboldali erők egymás közötti torzsalkodá­sáról. • KÉT kongói vonatkozású nemzetközi esemény­ről számolnak be a távirati irodák. Az egyik Csőmbe kongói miniszterelnök londoni sajtóér­tekezletét ismerteti. Csőmbe, mint ismeretes, Churchill temetésén vett részt, onnan utazott tovább Brüsszelbe, hogy tovább folytassa ta­nácskozásait. Egyebek között hangsúlyozta az újságírók előtt, hogy hajlandó eltávolítani az or­szágból az európai zsoldosokat, ha valahonnan más katonákat kap. Elmondotta, hogy Gizenga jelenleg börtönben van. Élesen bírálta a kongói miniszterelnök Ben Bellát és Nasszert, a kongói ügyekkel kapcsolatos állásfoglalásáért. Szerinte a márciusra hirdetett választásokat a felkelők tiltakozása ellenére is meg fogják tartani. Nasz- szer elnök fogadta Gbenyét, a kongói forradalmi kormány elnökét és Kanza külügyminisztert, áld az EAK fővárosában tartózkodik. Elmondotta a két kongói vezető, hogy a belga külügyminiszté­rium hosszabb idő óta próbálkozik azzal, hogy árulásra bírja a kongói forradalom vezetőit. Gbenye beszámolt az amerikaiak hasonló pró­bálkozásáról is. A forradalmárok azonban az al­EGY NAP A KÜLPOLITIKÁBAN kút visszautasították. Nem tartják népük ér­dekeivel összeegyeztethe- tőnek, hogy bármilyen árért a neokolonialisták kezére játsszák át az ország gazdag természeti kincseit. Az EAK kor­mánya egyébként visszahívta leopoldville-i nagy- követségének alkalmazottjait. Szó van arról, hogy Egyiptom diplomáciáikig elismeri a Gbe­nye vezette kongói népi kormányt. Előzőleg azonban ezt a kérdést megtárgyalja az Afrikai Egységszervezet tagállamaival is. A másik érde­kes afrikai hír szerint Burundi egyoldalúan és ideiglenesen felfüggesztette a diplomáciai kap­csolatot a Kínai Népköztársasággal. A főváros­ban csendőrsóg vette körül a nagykövetség épü­letét, majd a kormány követelte, hogy a diplo­maták két napon belül hagyják el az országot. A DÉLKELET-ÁZSIAI imperialista politiká­val foglalkozik a Pravda hétfői száma. A vezér­cikk hangsúlyozza, hogy Washington, amely a francia imperializmus veresége után magára vál­lalta a dél-vietnami népellenes rendszer megszi­lárdítását, nem tud megbirkózni a felszabadító mozgalom elfojtásának feladatával. Az idevezé­nyelt erők egymás után szenvedik el a súlyo­sabbnál súlyosabb vereségeket. Ez azzal magya­rázható, hogy a partizánok az egész dél-vietna­mi nép aktív támogatását élvezik. Figyelembe kell venni, hogy az amerikai politika az utóbbi években még egy többé-kevésbé stabil kormányt sem tud létrehozni Saigonban. Zsákutcába ke­rült a helyzet katonai rendezésének koncepciója a szomszédos Laoszban is. Igaz, hogy sikerült felbomlasztani a koalíciós kormányt, de a jobb­oldali erők még így sem tudtak javítani kato­nai-politikai helyzetükön. Kilátástalannak bizo­nyult az az amerikai törekvés, hogy odaláncol­ják az imperialista hatalmakhoz a semlegességi és tömbön kívüliségi politikát hirdető fiatal ál­lamokat. Ez elsősorban Kambodzsa példáján szemlélhető. Az USA dél-vietnami és laoszi po­litikája ennek az országnak a biztonságát is ve­szélyezteti. Törvényszerű, hogy Kambodzsa kül­politikájában az utóbbi években megerősödött az imperialistaellenes irányzat. Már pedig a dél­kelet-ázsiai helyzetből való kilábolás alapja csak az 1954. évi genfi egyezmények szigorú betartá­sa az agresszió megszüntetése, az amerikai csa­patok kivonása lehet ebben a térségben. Koszigin vezetésével szovjet küldöttség utazik a Vietnami Demokratikus Köztársaságba MOSZKVA (TASZSZ) Moszkvában hivatalosan kö­zölték, hogy a Vietnami De­mokratikus Köztársaság kor­mányának meghívására a közel­jövőben szovjet küldöttség uta­zik a Vietnami Demokratikus Köztársaságba. A küldöttség ve­zetője: Alekszej Koszigin, az SZKP Központi Bizottsága El­nökségének tagja, a Miniszter- tanács elnöke. A küldöttség tagjai: Jurij Andropov, az SZKP Központi Bizottságának titkára, Jevgenyij Loginov, polgári repülésügyi miniszter, Vaszilij Kuznyecov, a külügyminiszter első helyet­tese, Konsztantyin Versinyin légügyi főmarsall, honvédelmi miniszterhelyettes, Georgij Szi- dorovics vezérezredes, a Kül­földi Gazdasági Kapcsolatok Állami Bizottságának elnökhe­lyettese és Xlja Scserbakov, a Szovjetunió hanoi nagykövete. Az ENSZ-közgyülés hétfőn folytatta munkáját NEW YORK. (MTI) Ötnapos szünet után az ENSZ-közgyűlés hétfőn — ma­gyar idő szerint 21.00 órakor — ismét összeült. Quaison- Saekey, a közgyűlés elnöke, vasárnap visszatért New York­ba Churchill temetéséről és U Thant főtitkárral együtt folytatta a nem hivatalos tár­gyalásokat a világszervezet munkáját akadályozó körülmé­nyek megszüntetéséről. A nyugati tagállamok egy csoportja, élén az Egyesült Államokkal, tudvalevőleg azon mesterkedik, hogy a Szovjet­uniót és más tagállamokat megfosszák szavazati joguktól. Ezt arra hivatkozva próbálják elérni, hogy n Szovjetunió és más tagállamok „adósak az ENSZ-nek”, holott csak azo­kat a katonai kiadásokat nem vállalják, amelyeket az ENSZ alapokmány-ellenesen, a Biz­tonsági Tanács megkerülésével ajánlott fel a kongói és a kö­zépkeleti műveletekhez. Nyugati hírügynökségek ér­tesülése szériát a problémáról a hét végén L Deható tárgya­lások folytak az ENSZ-ben Az AP és a Reuter arról tájékoz­tat, hogy Stevenson, az ameri­kai ENSZ-ktildöttség vezetője még vasárnap is hosszasan ta­nácskozott a legtöbb tőkés or­szág ENSZ-delégátusával, majd U Thantot is felkereste. Ez után merült fel a terv, hogy a hétfő este összeülő közgyűlés még megvárja U Thant nyi­latkozatát, ezután rövidebb- hosszabb időre ismét elhalaszt­ja munkáját. A nyugati kül­döttségektől származó hírek szerint arról is szó lehet, hogy a munkaszünet egészen szep­temberig, az ENSZ 20. ülés­szakáig eltarthat. Maga Ste­venson — mint az AP jelenti — „nem ellenezné ezt”. Mindenfelől — mindenről TEHERÁN. (TASZSZ) Adam Rapacki lengyel kül­ügyminiszter befejezve ötnapos hivatalos látogatását, hazauta­zott Iránból. A lengyel külügy­miniszter megelégedését fejezte ki látogatásának eredményei fö­lött. Elmondotta, hogy a tehe- ráni tárgyalásokon nagy figyel­met szenteltek a békés együtt­élés kérdésének, valamint Len­gyelország és Irán gazdasági, tu­dományos és kulturális kapcso­latai fejlesztésének és kiszélesí­tésének. LONDON. (AP) Erzsébet angol királynő és férje hétfőn hivatalos látogatás­ra Etiópiába és Szudánba uta­zott. TOKIÓ. (AFP) Japán vasárnap sikeres raké­takísérletet hajtott végre a Si- kanura-i űrhajózási támaszpont­ról. A háromlépcsős Lambda— 3—2 rakéta 1040 kilométer ma­gasságra emelkedett. Fedélzetén 30 mérőműszert helyeztek el az ionoszféra tanulmányozására. PEKING. (Üj Kína) Január 30-án és 31-én ameri­kai hadihajók Fucsien tarto­mány partjai előtt három ízben hatoltak be Kína területi vizei­re. A kínai külügyminisztérium szóvivőjét felhatalmazták, hogy az amerikai hajók provokációi miatt adjon ki komoly figyel­meztetést. Ma temetik Frol Kosslovot MOSZKVA. (MTI) Szombaton 57 éves korában elhunyt Frol Kozlov, az SZKP Központi Bizottságának és a Szovjetunió Legfelső Tanácsá­nak tagja. Frol Kozlov ravata­lánál hétfőn díszőrséget álltak Brezsnyev, Koszigin, Mikojan, Szuszlov és más szovjet veze­tők. A Szakszervezetek Házának oszlopcsarnokában felállított ra­vatalnál a párt és állam veze­tői mély részvétüket nyilvání­tották Kozlov özvegyének, fiá­nak és lányának. A temetés ma lesz a moszk­vai Vörös téren a Kreml falá­nál. Előtte Moszkvába várják a leningrádi dolgozók küldöttsé­gét. Kozlov ugyanis a II. világ­háború alatt és után Leningrad egyik vezetője volt. Papandreu Jugoszláviában Georgiosz Papandreu görög miniszterelnök és Sztavrosz Kosztopulosz külügyminiszter hétfőn hivatalos látogatásra Ju­goszláviába érkezett. A görög államférfiak február 1-től feb­ruár 4-ig tartózkodnak Belgrád- ban. Belgrádi kormánykörökben nagy jelentőséget tulajdoníta­nak a görög államférfiak jugo­szláviai látogatásának. Rámu­tatnak, hogy Papandreu és Kosztopulosz belgrádi tartózko­dása minden bizonnyal tovább javítja a két ország kapcsola­tait. és ezzel is hozzájárul a balkáni térség együttműködésé­nek javításához is. Jugoszláv hivatalos körök em­lékeztetnek arra is, hogy Görög­országban az utóbbi időben de­mokratizálódási folyamat indult meg és változott Athén külpo­litikája. Görögország rendezte Bulgáriához fűződő kapcsolatait és szembehelyezkedett azzal, hogy a ciprusi kérdést a NATO érdekeinek megfelelően oldják meg. A KGST kiállítása Prágában a KGST tizenkilencedik ülésszaka alkalmából szab­ványkiállítás nyílt meg, amelyet megtekintettek az ülésszak részt­vevői is. Képünkön balról jobbra: Faggyejev, a KGST titkára, Takác csehszlovák építésügyi miniszter, Jaroszewicz, a lengyel KGST-küldöttség vezetője, és Apró Antal miniszterelnökhelyettes. (Teleioto — MTI Külföldi Képszolgálat.) Szovjet-amerikai kulturális tárgyalások WASHINGTON. (TASZSZ) Washingtonban szovjet- amerikai tárgyalásokra került sor a Szovjetunió és az Egye­sült Államok 1964—1965. évi kulturális egyezményének tel­jesítéséről és az 1965 évi kul­turális együttműködés tervei­nek részletesebb meghatározá­sáról. Az 1965. évi terv értelmé­ben az Egyesült Államokba látogat a Moszkvai Művész Színház együttese, a Mojszejev- együttes, valamint a Moszkvai Filharmónia zenekara Kirill Találkozások Londonban Harold Wilson angol minisz­terelnök szombaton rezidenciá­jában találkozott K. N. Rud- nyevvel a Szovjetunió Minisz­tertanácsának elnökhelyettesé­vel, aki Winston Churchill te­metésére utazott Londonba. Több mint egy órás megbe­szélést tartott Erhard kancellár­ral, Feltevések szerint érintették az angol miniszterelnök küszö­bönálló bonni útjával összefüg­gő kérdéseket, az atomfelfegy- verkezés problémáit és Anglia Közös Piaci tagságának kérdé­sét. Kondrasin karmesterrel. Úgy­szintén az Egyesült Államokban fog vendégszerepelni Szvjatosz- lav Richter zongoraművész, Igor Ojsztrah hegedűművész, Sztyiszlav Rosztropovics gor­donkaművész és Galina Vise- nyevszkaja, a Nagy Színház magánénekesnője. Az 1965. év folyamán a Szovjetunióba érkezik a Cle­velandi Szimfonikusok zeneka­ra és a Juilliard vonósnégyes, Jerome Hines és Mary Costa énekes, Van Clibum és Eugene Istomin zongoraművész, Isaac Stem hegedűművész. Üjra összeméri erejét Moszk­vában a Szovjetunió és az Egyesült Államok atlétaválo­gatottja. A Szovjetunióba ér­kezik az amerikai úszóváloga­tott, míg a szovjet kosárlabda­válogatott az Egyesült Álla­mokban vendégszerepei További küldöttségcserére kerül sor a tudomány, a tech­nika és a kulturális élet terü­letén. r

Next

/
Oldalképek
Tartalom